Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Druhy živností

Účinnost od: 1. 1. 2021

ČÁST DRUHÁ

DRUHY ŽIVNOSTÍ

HLAVA I

ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ

§19

Ohlašovacími živnostmi jsou

a) živnosti řemeslné, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v § 21 a 22,

b) živnosti vázané, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 k tomuto zákonu, není-li dále stanoveno jinak,

c) živnost volná, u které není jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena.

Díl 1

Živnosti řemeslné

§20

Živnosti řemeslné jsou živnosti uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Odborná způsobilost

Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 126/2016 Sb.
§21
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 126/2016 Sb.

§21 (1) Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem nebo doklady o

a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem (Pozn. č. 30: Například zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva školství ČSR č. 31/1987 Sb., o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích, vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.) v příslušném oboru vzdělání,

b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou (Pozn. č. 31: Například zákon č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.) v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,

c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání (Pozn. č. 31: Například zákon č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.) v příslušném oboru vzdělání,

d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání (Pozn. č. 31a: § 45, 46 a § 98 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.) v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů,

e) uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace, (Pozn. č. 25c: Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.) nebo

f) získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací. (Pozn. č. 23q: Zákon č. 179/2006 Sb.)

§21 (2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost též

a) u živností uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c) nebo e),

b) u živností uvedených v části B přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c), f) nebo h), nebo

c) u živností uvedených v části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m).

§22

Doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 mohou být nahrazeny doklady o

a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem (Pozn. č. 30: Například zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva školství ČSR č. 31/1987 Sb., o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích, vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.) v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou (Pozn. č. 31: Například zákon č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.) v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání (Pozn. č. 31: Například zákon č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.) v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání (Pozn. č. 31a: § 45, 46 a § 98 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.) v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,

e) řádném ukončení rekvalifikace (Pozn. č. 30a: Vyhláška č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, ve znění vyhlášky č. 324/1992 Sb. Vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání. Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.) pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo

f) vykonání šestileté praxe v oboru.

Díl 2

Živnosti vázané

§23

Živnosti vázané jsou živnosti uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

§24

Odborná způsobilost

§24 (1) Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 k tomuto zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

§24 (2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Díl 3

Živnost volná

§25

 

§25 (1) Živnost volná je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky (§ 6 odst. 1).

§25 (2) Živnost volná a obory činností, které náleží do živnosti volné, jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

HLAVA II

ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ

§26

Živnosti koncesované jsou živnosti uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

§27

Odborná způsobilost a podmínky
provozování živnosti

§27 (1) Odborná způsobilost pro koncesované živnosti je stanovena přílohou č. 3 k tomuto zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

§27 (2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

§27 (3) Živnostenský úřad stanoví nebo změní podnikateli podmínky provozování živnosti na základě tohoto zákona anebo na základě zvláštních právních předpisů.