Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude s naším návodem hračka

Všichni podnikatelé mají povinnost každý rok správně vyplnit a podat daňové přiznání. Čas máte letos až do 2. dubna. V případě, že vám s daněmi pomáhá poradce, termín se ještě o tři měsíce do 2. července prodlužuje. Pokud jste zaměstnancem a neodevzdali jste na mzdovou účtárnu veškeré podklady potřebné pro provedení ročního zúčtování daně z příjmů do 15. února, musíte se do vypracování daňového přiznání také pustit sami.

Jestliže jste měli v loňském roce víc zaměstnání, která jste vykonávali souběžně (i kdyby se jednalo pouze o dohodu o provedení práce), nemůžete žádat zaměstnavatele o roční zúčtování a musíte daňové přiznání podat sami. Stejně tak v případě, že jste si k zaměstnání za loňský rok přilepšili částkou nad 6 tisíc korun.

Nemusíte z toho mít ale strach, není to nic těžkého. Zkuste jít s námi krok po kroku a určitě budete mít brzy hotovo.

Daňové přiznání: Strana 1, Strana 2, Strana 3, Strana 4

Strana 1

První strana je velice jednoduchá. Vyplníte jen typ daňového přiznání a finanční úřad, pro který jej vypracováváte. Nezapomeňte také uvést své osobní údaje.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Strana 2

2. ODDÍL - Dílčí základ daně, základ daně, ztráta

ř. 31: napište svoji roční hrubou mzdu od všech zaměstnavatelů v roce 2011 (najdete na potvrzení/ch ze mzdové účtárny)

ř. 32: pojistné (sociální a zdravotní), které za vás platil zaměstnavatel/é za rok 2011 (najdete na potvrzení ze mzdové účtárny)

ř. 33: daně zaplacené v zahraničí, o které je možné snížit daňový základ

ř. 34: (ř. 31 + ř. 32) – ř. 33

ř. 35: příjmy ze zahraničí zvýšené o povinné pojistné (příjmy z ciziny za práci v ČR, u nichž zaměstnavatel nesrazil zálohu na daň)

ř. 36: opište hodnotu z ř. 34

ř. 36a: většinou stejná hodnota jako na ř. 36; liší se u těch, kteří mají příjmy ze zahraničí, které se vyjímají ze zdanění

ř. 37: přeneste údaj z ř. 113 Přílohy č. 1 daňového přiznání

ř. 38: úhrn příjmů z kapitálového majetku z ČR i ze zahraničí (např. úroky z poskytnutých úvěrů a půjček, dividendy z majetkového podílu na akciové společnosti,…)

ř. 39: přeneste údaj z ř. 206 Přílohy č. 2 daňového přiznání

ř. 40: přeneste údaj z ř. 209 Přílohy č. 2 daňového přiznání

ř. 41: ř. 37 + ř. 38 + ř. 39 + ř. 40

ř. 41a: uveďte rozdíl úhrnu dílčích základů daně (ř. 41) a úhrnu vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí (kladnou hodnotu můžete dále použít pro odečet ztráty z předcházejících zdaňovacích období, záporná částka je ztrátou, kterou přeneste na ř. 61, 4. oddílu, základní části daňového přiznání na stranu 2); v případě, že nemáte příjmy ze zdrojů v zahraničí, které se vyjímají ze zdanění, přeneste údaj z ř. 41

ř. 42: ř. 36a + kladná hodnota z ř. 41a; pokud je ř. 41a záporný, uveďte pouze hodnotu z ř. 36a

ř. 44: výše uplatňované ztráty (vzniklé za období 2006 až 2010), hodnota nesmí být vyšší než kladná hodnota na ř. 41

ř. 45: základ daně po odečtení ztráty získáte tím, že od ř. 42 odečtete ř. 44

2. ODDÍL - Dílčí základ daně, základ daně, ztráta

3. ODDÍL - Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem

ř. 46: výčet je uvedený v § 15 odst. 1, zákona o daních z příjmů

Úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období musí přesáhnout 2 % ze základu daně (ř. 42) nebo je ve výši alespoň 1 000 korun, v úhrnu lze odečíst maximálně 10 % ze základu daně (podmínku uplatnění daru alespoň ve výši 1 000 Kč lze splnit i poskytnutím několika darů - např. jeden v hodnotě 300 Kč, druhý v hodnotě 700 Kč)

ř. 47: úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru (maximálně 300 000 korun za rok), potvrzení posílá banka nebo spořitelna na začátku roku (případně si o něj zažádejte)

Abyste si mohli daňový základ snížit, musí být nemovitost vaším trvalým bydlištěm. Pokud ji pronajímáte, ztrácíte možnost daňového zvýhodnění.

ř. 48: pokud si měsíčně platíte 1 100 Kč, vložíte na penzijní připojištění za rok 13 200 Kč. 13 200 – 6 000 = 7 200 Kč (tuto částku si můžete uplatnit)

Nárok na daňovou úlevu mají ti, kteří zaplatí za kalendářní rok na penzijním připojištění více než 6 000 korun (měsíčně si tedy musí spořit více než 500 korun). To, co zaplatí nad 6 000 korun, si můžou odečíst od základu daně. Nejvyšší povolený daňový odpočet je 12 000 korun. Příspěvky na penzijní pojištění lze uplatnit za podmínky, že byla sjednána výplata plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let.

ř. 49: sem vepište pojistné, které jste zaplatili na životním pojištění za předchozí rok; potvrzení dostanete od pojišťovny

Od základu daně z příjmu si můžete každý rok odečíst zaplacené pojistné do maximální výše 12 000 korun. Pokud máte uzavřeno více smluv s různými pojišťovnami, můžete zaplacené pojistné sčítat, ovšem pouze do výše 12 000 korun. Nemusíte zde zachovávat hranici 6 000 korun jako v případě penzijního připojištění, odečíst si můžete veškeré pojistné do částky 12 000 korun. Výplata pojistného plnění musí být ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let.

ř. 50: členské příspěvky zaplacené odborové organizaci

Můžete odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů, maximálně do výše 3 000 korun za zdaňovací období.

ř. 51: úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, pokud je neuhradil zaměstnavatel nebo jste je nezapočítali jako výdaj při podnikání (do ř. 37)

Od základu daně můžete odečíst nejvýše 10 000 korun. U poplatníka se zdravotním postižením lze odečíst až 13 000 korun, s těžším zdravotním postižením až 15 000 korun.

ř. 52: podnikatelé si zde mohou odečíst svoje náklady na výzkum a vývoj

ř. 53: vyplňují pouze podnikatelé, zapíší sem pouze ty odčitatelné položky, které se nevešly do ř. 46 až ř. 52 (týká se vypořádání majetkových nároků z minulosti)

Jaké přílohy potřebujete doložit?
 • potvrzení příjemce daru, jeho zákonného zástupce nebo pořadatele veřejné sbírky o výši a účelu daru
 • smlouvu o úvěru a každoročně potvrzení stavební spořitelny o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z úvěru ze stavebního spoření, popř. z jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo potvrzení banky, zahraniční banky či její pobočky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z hypotečního úvěru a snížených o státní příspěvek, popřípadě z jiného úvěru poskytnutého příslušnou bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem

  - další dokumenty, které budete k prokázání potřebovat (např. výpis z listu vlastnictví), naleznete v § 38l, odst. 1, písm. c) až g), zákona o daních z příjmů

 • smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem, smlouvu o penzijním pojištění nebo potvrzení instituce penzijního pojištění o účasti poplatníka na penzijním pojištění a každoročně potvrzení penzijního fondu nebo instituce penzijního pojištění o příspěvcích zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo penzijní pojištění na uplynulé zdaňovací období
 • smlouvu o soukromém životním pojištění nebo pojistku a každoročně potvrzení pojišťovny o pojistném zaplaceném poplatníkem na jeho soukromé životní pojištění v uplynulém zdaňovacím období nebo o zaplacení poměrné části jednorázového pojistného připadajícího na uplynulé zdaňovací období
 • potvrzení odborové organizace o výši zaplaceného členského příspěvku v uplynulém zdaňovacím období
 • potvrzení o výši zaplacené úhrady za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

 

ř. 54: ř. 46 + ř. 47 + ř. 48 + ř. 49 + ř. 50 + ř. 51 + ř. 52+ ř. 53

ř. 55: ř. 45 – ř. 54

ř. 56: základ daně z ř. 55 zaokrouhlete na stovky dolů

ř. 57: 15 % z hodnoty uvedené v ř. 56

3. ODDÍL - Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem

4. ODDÍL - Daň celkem, ztráta

ř. 58: hodnota z ř. 57

ř. 60: hodnota z ř. 58 zaokrouhlená na celé Kč nahoru

ř. 61: daňová ztráta (zaokrouhlená na celé Kč nahoru, bez znamínka mínus)

4. ODDÍL - Daň celkem, ztráta

5. ODDÍL - Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění

ř. 62: vyplňují pouze podnikatelé, kteří zaměstnávají zdravotně postižené

ř. 63: uplatnění slevy na dani za pořízení registrační pokladny nebo investiční pobídky

5. ODDÍL - Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění

Strana 3

ř. 64 až ř. 69: vyplňte počet měsíců, po které máte nárok na slevu na dani, a částku (přehled slev viz níže)

Slevy na dani pro zdaňovací období 2011:
 • 23 640 Kč na poplatníka
 • 24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč; je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce) - průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek (49 680 Kč)
 • 2 520 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu
 • 5 040 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni, zanikl-li nárok na plný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobního důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů plně invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní
 • 16 140 Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P
 • 4 020 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let

Pozn.: částky jsou uvedené za celý kalendářní rok (12 měsíců)

Příklad: Pokud je manžel držitelem průkazu ZTP/P od 1. 9. 2011, započítá se sleva pouze po čtyři měsíce. Sleva za celý rok je 49 680 Kč / 12 měsíců = 4 140 Kč * 4 měsíce (po které je manžel držitelem ZTP/P) = 16 560 Kč.

Vlastní příjem manželky/manžela

Příjmy, které se do příjmu manžela či manželky nezahrnují (úplný výčet):

 • dávky státní sociální podpory
 • dávky sociální péče
 • dávky pomoci v hmotné nouzi
 • příspěvek na péči, sociální služby
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen

Příjmy, které se do příjmů manžela či manželky zahrnují:

 • veškeré příjmy (v hrubém) od zaměstnavatele, z podnikání, z nájmu…
 • všechny druhy důchodů
 • nemocenská
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti
 • ošetřování člena rodiny
 • podpora v nezaměstnanosti
 • peněžitá pomoc v mateřství

Rodičovský příspěvek představuje formu dávek státní sociální podpory (stejně tak i porodné) a do vlastních příjmů manželky pro účely uplatnění slevy na manželku se nezahrnují. Naopak peněžitá pomoc v mateřství představuje dávky vyplácené v rámci nemocenského pojištění, proto tyto dávky zahrnete do příjmů manželky pro účely uplatnění slevy na manželku.

ř. 70: ř. 62 + ř. 63 + ř. 64 + ř. 65a + ř. 65b + ř. 66 + ř. 67 + ř. 68 + ř. 69

ř. 71: ř. 60 – ř. 70

Tab. č. 1 Údaje o manželce (manželovi)

ř. 72: daňové zvýhodnění na vyživované dítě je 11 604 Kč za rok (za měsíc: 967 Kč)

ř. 73: stejná částka jako na ř. 72

ř. 74: ř. 71 – ř. 73

ř. 75: ř. 72 – ř. 73

ř. 76: vepište úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů od zaměstnavatele (údaj najdete v potvrzení ze mzdové účtárny)

ř. 77: ř. 75 – ř. 76

Tab. č. 2 Údaje o dětech žijících v domácnosti

7. ODDÍL - Placení daně

ř. 84: uveďte souhrn sražených záloh na daň od všech zaměstnavatelů (najdete na potvrzení/ch ze mzdové účtárny)

ř. 85: toto políčko vyplní pouze podnikatelé, kteří finančnímu úřadu platili zálohy na daň z příjmů

ř. 86: určené pouze pro podnikatele, kteří mají stanovenou paušální daň se správcem daně

ř. 87: vyplňují podnikatelé, kteří mají část rezerv uložených ve státních dluhopisech

ř. 87a: pro cizince

ř. 88: týká se většinou cizinců majících příjmy v ČR

ř. 89: jestliže jste měli příjmy z úroků v zahraničí a sražená daň byla vyšší, než jaká je uvedená v příslušné mezinárodní smlouvě, můžete o ni snížit daňovou povinnost (pokud byla tato daň v zahraniční sražena v souladu s právním předpisem Evropských společenství); pokud je celková daňová povinnost nižší než sražená daň, vznikne přeplatek ve výši rozdílu

ř. 90: určené podnikatelům, kteří podávali daňové přiznání kvůli insolvenčnímu řízení

ř. 91: (ř. 74 – ř. 77 – ř. 84 – ř. 85 – ř. 86 – ř. 87 – ř. 87a – ř. 88 – ř. 89 – ř. 90)

v našem vzorovém případě: 8 796 – ( – 23 640) – 30 720 = (8 796 + 23 640) – 30 720 = + 1 716 Kč (zbývá doplatit finančnímu úřadu)

7. ODDÍL - Placení daně

Strana 4

Uveďte počet příloh, které k daňovému přiznání přikládáte. Nezapomeňte také vyplnit žádost o vrácení přeplatku, pokud vám na něj vznikl nárok.

Přílohy daňového přiznání

Jestliže nestihnete odevzdat daňové přiznání včas, musíte počítat s možnými sankcemi. Pokud se s podáním daňového přiznání zpozdíte o více než pět pracovních dní, čeká vás pokuta za pozdní podání minimálně ve výši 500 korun (maximálně 300 tisíc korun). Pokuta je splatná do třiceti dnů od oznámení.

Finanční postih vám hrozí také v případě, že přiznanou daň nezaplatíte včas. Úrok z prodlení se začíná načítat až od pátého pracovního dne po dni splatnosti. K úhradě vám může správce daně předepsat minimálně 200 korun. Pokud bude zjištěná sankce nižší, než je tato částka, nezaplatíte k vypočítané dani nic navíc.


Pokud se vám nechce vypracovávat daňové přiznání ručně na papíře, vyzkoušejte software TAX, který vám práci s daněmi usnadní.
 

Vytvořeno: 20. 2. 2012

Rychlé zprávy

30. září vyprší lhůta pro podání žádostí o vrácení DPH z EU

27. 9. 2021 | Ve čtvrtek 30. 9. skončí lhůta, do které je možné požádat o vrácení DPH z jiných členských států Evropské unie za rok 2020. Žádost je nutné podat pouze elektronicky prostřednictvím portálu, který spravuje Generální finanční ředitelství. Žádosti podané jiným způsobem nemohou být totiž předány příslušným členským státům k vyřízení.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
daňová a účetní kancelář
Sektrorově specializovaní konzultanti


Richard Papert
Kompletní vedení účetnictví amzdové agendy

Daňový kalendář

27. 9. 2021 Přiznání DPH (za srpen 2021)
27. 9. 2021 Souhrnné hlášení (za srpen 2021)
27. 9. 2021 Kontrolní hlášení (za srpen 2021)
15. 10. 2021 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,41 Kč
0,055 Kč
21,68 Kč
0,042 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.09.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru