Aktuality v zákoně o evidenci tržeb a DPH


Ing. Martina Truhlářová
4. 11. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Do druhé snížené sazby daně budou spadat také knihy, e-knihy a audioknihy.

Foto: 123RF

chystase
 

V říjnu vstoupila v účinnost novela, která upravuje jak zákon o evidenci tržeb, tak zákon o DPH. Některé novinky platí již od listopadu, některé však začnou platit až příští rok. Které to jsou? K jakým změnám přesně dochází?


 
Změny v zákoně o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“) a v zákoně o DPH (dále jen „ZDPH“) nabývají následujících účinností:
 • Od 1. 2. 2020, tj. prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona budou účinná zejména ustanovení o povolení evidování tržeb ve zjednodušeném režimu – půjde od tohoto data zažádat o zjednodušený režim (evidovat tržby v tomto režimu však půjde až od 1. 5. 2020).
 • Od 1. 5. 2020, prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona budou účinná zejména ustanovení ohledně evidence tržeb ve zjednodušeném režimu, nejvýznamnější změnou je však to, že od tohoto data již se budou muset evidovat všechny tržby (kromě tržeb vyloučených z evidence). Též od tohoto data dojde k účinnosti změn v zákoně o DPH (změny v sazbách DPH).
 • Ostatní změny jsou účinné prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona, tj. od 1. 11. 2019.
Nejdůležitější změnou je bezesporu to, že ze zákona od 1. 5. 2020 již vypadl § 37, který určoval jednotlivé fáze naběhnutí elektronické evidence tržeb. Od tohoto data tak již budou muset být evidovány všechny ostatní hotovostní platby (uhrazené v hotovosti, šekem, směnkou, či zápočtem kauce nebo jistiny) tržeb z ostatních činností, které doposud evidenci tržeb nepodléhaly.

Od 1. 5. 2020 tak budou tržby nově evidovat všichni, jejich činnosti spadají dle statistického číselníku CZ-NACE do kódů 1–3, 5–17, 18, 19, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 21–33, 35–39, 41–43, 45.2, 45.4, 49–50, 52–53, 56 – dodání zboží, 58–66, 68–75, 77–82, 84–86, 90–91, 93–99 (odkaz na číselník na stránkách Českého statistického úřadu).

Některé tržby jsou však dle § 12 ZoET vyloučeny z evidence. Novelou byl seznam vyloučených tržeb rozšířen zejména o činnosti v oblasti sociální péče a služeb a dále další vyjmenované činnosti. Nově (od 1. 11. 2019) tedy nebudou evidovat tržby subjekty, které uskuteční následující činnosti v oblasti sociálních služeb:
 • sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách, v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • ostatní pobytové služby sociální péče,
 • ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • sociální služby poskytované dětem,
 • sociální služby pro uprchlíky, oběti katastrof,
 • sociální prevence a sociální rehabilitace a
 • jiné ambulantní nebo terénní sociální služby jinde neuvedené.
Též se nově (od 1. 11. 2019) nebudou evidovat následující činnosti:
 • tržby ve formě platby za poskytování telekomunikačních služeb nebo jiných služeb uskutečněné prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním jiné platby,
 • tržby z hazardní hry,
 • tržby z obchodní letecké dopravy a ze služeb poskytovaných v přímé souvislosti s ní,
 • tržby poplatníka daně z příjmů fyzických osob:
  • kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty,
  • který provozuje podnikatelskou činnost bez spolupracujících osob podle zákona upravujícího daně z příjmů a bez zaměstnanců, ledaže tyto osoby splňují podmínku uvedenou v předchozím bodě,
  • který není společníkem společnosti (dříve sdružení), z jejíž činnosti tržba plyne, ledaže všichni společníci společnosti splňují podmínku uvedenou v prvním bodě, a
  • který tuto tržbu přijímá sám nebo prostřednictvím zaměstnance, spolupracující osoby nebo společníka společnosti, kteří splňují podmínku uvedenou v prvním bodě,
 • z prodeje sladkovodních ryb a souvisejících služeb uskutečněné vždy v období od 18. do 24. prosince v provozovně, ve které se v tomto období uskutečňují pouze tyto tržby.
Od 1. 11. 2019 jsou doplněny formální náležitosti pro evidování tržby o platby prostřednictvím prostředků, které jsou určeny pouze k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem prostředku nebo zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů anebo k zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb.

To představují různé formy elektronických peněženek, čipových karet, kupónů, voucherů a jiných obdobných instrumentů, v rámci kterých dochází nejdříve k jejich nabití a následně k čerpání takto nabitého kreditu. Tyto prostředky budou z pohledu evidence tržeb považovány za hotovostní platbu.

Na to navazuje též nová definice okamžiku uskutečnění evidované tržby, kdy od 1. 11. 2019 se jedná jednak o okamžik přijetí evidované tržby, anebo o vydání pokynu k jejímu provedení, pokud byl tento pokyn vydán dříve. Vydáním pokynu se rozumí právě situace, kdy zákazník použije k platbě různé formy elektronických peněženek, čipových karet, kupónů, voucherů a jiných obdobných instrumentů.

Nově od 1. 11. 2019 je též uzákoněno, že DIČ se na účtence neuvádí, pokud obsahuje rodné číslo. Většina fyzických osob, evidujících tržby, tedy nebude na účtenkách uvádět své DIČ.

Evidence tržeb ve zvláštním režimu

Novinkou je evidování tržeb ve zvláštním režimu, kdy takto půjde evidovat tržby od 1. 5. 2020. Žádost o povolení evidování v tomto režimu půjde podat již od 1. 2. 2020. Povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu může vydat dle zákona správce daně následujícím subjektům:
 • poplatníkovi daně z příjmů právnických osob, který je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a přijímá za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny,
 • nebo na základě žádosti poplatníkovi daně z příjmů fyzických osob.
Zároveň takový subjekt musí splnit následující podmínky:
 • není plátcem daně z přidané hodnoty,
 • neprovozuje podnikatelskou činnost s více než dva zaměstnanci, ledaže je další zaměstnanec zaměstnán pouze z důvodu a po dobu trvání překážky v práci na straně zaměstnance nebo čerpání dovolené zaměstnancem a
 • jeho výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje za čtyři bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve dvanácti bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 600 000 Kč.
Žádost, kterou podá poplatník na finanční úřad, bude muset mít následující náležitosti:
 • musí v ní být uvedeny skutečnosti prokazující naplnění podmínek podle výše uvedeného (zaměstnanci a výše příjmů, neplátcovství DPH se nedokládá),
 • uvede údaje o provozovnách, v nichž přijímá evidované tržby, které nebyly správci daně dosud v souvislosti s plněním povinností podle tohoto zákona oznámeny.
Správce daně o žádosti rozhodne ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího podání s tím, že rozhodnutí je účinné ode dne následujícího po dni, ve kterém poplatník převezme blok účtenek, nejpozději však patnáctým dnem ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.

Pokud přestanou platit výše uvedené podmínky (zaměstnanci a evidovaný příjem), je poplatník povinen tuto skutečnost oznámit správci daně do 15 dnů od této změny. Správce daně pak povolení pro zvláštní režim zruší (rozhodnutí o zrušení je účinné 30. dnem ode dne nabytí právní moci rozhodnutí). O zrušení lze i požádat, případně může k němu dojít ze strany správce, kdyby poplatník porušoval závažným způsobem evidenční povinnost.

V rámci evidence tržeb ve zvláštním režimu je stanoven obsah evidenční povinnosti. Postupuje se následovně:
 • nejpozději při uskutečnění evidované tržby je poplatník povinen vystavit účtenku s nejnižším pořadovým číslem z bloku účtenek tomu, od koho evidovaná tržba plyne,
 • poplatník eviduje stejnopis vystavené účtenky s tím, že tato povinnost je splněna jeho uchováváním až do uplynutí lhůty pro stanovení daně z příjmů, ke které se vztahuje,
 • poplatník podá správci daně za každé kalendářní čtvrtletí, ve kterém uskutečnil nebo vrátil evidovanou tržbu nebo provedl její opravu, oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu, a to do 20 dnů od konce tohoto kalendářního čtvrtletí.
Účtenka ve zvláštním režimu musí mít následující náležitosti:
 • DIČ poplatníka, pokud není jeho kmenová část tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo,
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna, pokud má více než jednu provozovnu,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve a
 • celková částka tržby v české měně.
Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat:
 • identifikační a kontaktní údaje poplatníka, označení provozovny, ve které jsou tržby uskutečněny, pokud má poplatník více než jednu provozovnu,
 • údaje týkající se účtenek a bloku účtenek zvlášť za každou provozovnu, ve které jsou uskutečňovány evidované tržby a
 • údaje týkající se evidovaných tržeb také zvlášť za každou provozovnu, ve které jsou uskutečňovány evidované tržby.
Toto oznámení půjde podat jen:
 • na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí,
 • na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů shodné s tiskopisem vydaným Ministerstvem financí, nebo
 • datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, která bude podepsána buď elektronickým podpisem, datovou schránkou, nebo za pomocí e-formuláře.
Pro účely evidence ve zvláštním režimu se zavádí nový institut: blok účtenek. Správce daně předává poplatníkovi bloky účtenek jedenkrát ročně v počtu podle povahy a rozsahu jeho činnosti (odůvodněně i častěji). Nejdříve lze blok účtenek převzít po oznámení rozhodnutí o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu.

Do 15 dnů od zrušení nebo zániku povolení, musí poplatník správci daně blok účtenek zase vrátit. Postup pro převzetí bloku účtenek, nakládání s nimi a jejich vrácení bude zveřejněn na webových stránkách Finanční správy.

Poplatník je povinen zacházet s blokem účtenek tak, aby předešel jeho zneužití. Součástí poplatníkovy povinnosti zacházet s blokem účtenek tak, aby předešel jeho zneužití, je povinnost vrátit blok účtenek za podmínek stanovených zákonem (zrušení nebo zánik povolení).

Aplikace mPOHODA je šikovným doplňkem účetního programu POHODA. Hodí se totiž i jako příruční pokladna, se kterou můžete také evidovat tržby. A protože se mobil vejde do každé kapsy, pokladnu nosíte stále u sebe.

Změna zákona o DPH

Od 1. 5. 2020 dochází též ke změnám v ZDPH, které se týkají především snížení daně.

Nově se bude druhá snížená sazba daně (10 %), uplatňovat u elektronicky poskytovaných služeb spočívajících v poskytnutí knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin a kartografických výrobků.

Ty by byly zbožím, pokud by byly obsaženy na hmotném nosiči, včetně jejich zpřístupnění v rámci veřejných knihovnických a informačních nebo dalších služeb poskytovaných podle knihovního zákona nebo obdobných služeb poskytovaných podle jiného právního předpisu.

Výčet zboží a služeb, pro něž se bude od 1. 5. 2020 uplatňovat druhá snížená sazba daně (10 %) je pak následující:
 • kadeřnické a holičské služby,
 • opravy obuvi a kožených výrobků,
 • opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků,
 • opravy jízdních kol,
 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
 • stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 ZDPH, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva),
 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),
 • pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona o vodovodech a kanalizacích,
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech,
 • půjčování nebo nájem knih,
 • knihy, e-knihy a audioknihy.

Související článek:
Máte platný certifikát v pokladním zařízení pro EET?
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zrušení slevy na studenta

29. 2. 2024 | Sleva na studenta, která dlouhodobě činila 4 020 Kč ročně, se od roku 2024 ruší, takže si ji poplatníci mohou naposledy uplatnit v daňovém přiznání za rok 2023. Jedná se o poplatníky, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání studiem či předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let, případně do 28 let u prezenční formy doktorského studia. Hlavním důvodem zrušení je její nízká efektivita vůči klasickým studentům, kterým by měla zcela postačit sleva na poplatníka, která plně eliminuje zdanění u výdělku 205 600 Kč ročně.


Dřívější zprávy
Firmy v Pohodě
 
TechProg s.r.o.
Prodej a servis IT techniky, sítě optické a metalické, outsorcing IT


EPIMO spol. s r.o.
slaboproudé a zabezpečovací systémy
www.epimo.cz

Kurzovní lístek

25,33 Kč
-0,030 Kč
23,43 Kč
0,001 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 01.03.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme