Daň z elektřiny

Daň z elektřiny

zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů (část čtyřicátá sedmá)
 
Plátcem daně je (§ 3):
 • dodavatel, který na daňovém území dodal elektřinu konečnému spotřebiteli,
 • provozovatel distribuční soustavy a provozovatel přenosové soustavy,
 • fyzická nebo právnická osoba, která použila elektřinu osvobozenou od daně podle § 8 odst. 2 k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje, nebo
 • fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněnou elektřinu, s výjimkou elektřiny osvobozené od daně.
 
Předmět daně (§ 4):
 • elektřina uvedená pod kódem nomenklatury 2716
 
Základ a sazba daně (§ 6)

Základem daně je množství elektřiny v MWh. Sazba daně činí 28,30 Kč/MWh.
 
Výše daně se vypočítá vynásobením základu daně sazbou daně.
 
Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc.
 

Osvobození od daně (§ 8)

Od daně je osvobozena elektřina:
 • ekologicky šetrná,
 • vyrobená v dopravních prostředcích, pokud je tam spotřebována,
 • vyrobená ze zdaněných výrobků, které jsou předmětem daně ze zemního plynu, daně z pevných paliv nebo spotřební daně, v zařízeních se jmenovitým elektrickým výkonem do 2 MW, pokud je taková elektřina spotřebována přímo nebo je dodávána prostřednictvím vedení, kterým je dodávána výhradně taková elektřina.
 
Od daně je osvobozena také elektřina určená k použití nebo použitá:
 • k technologickým účelům nezbytným pro výrobu elektřiny nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla,
 • k technologickým účelům nezbytným k udržení schopnosti vyrábět elektřinu nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla,
 • ke krytí ztrát v přenosové nebo distribuční soustavě,
 • při provozování dráhy a drážní dopravy pro přepravu osob a věcí na dráze železniční, tramvajové a trolejbusové,
 • při elektrolytických nebo metalurgických procesech, nebo
 • k mineralogickým postupům.


Vytvořeno: 24. 7. 2012

Rychlé zprávy

Vrácení DPH osobám usazeným mimo EU

1. 6. 2023 | Osoby povinné k dani, které nejsou usazené v EU, mohou podat žádost o vrácení tuzemské DPH. Za rok 2022 lze žádost odevzdat nejpozději do 30. 6. 2023. Po uplynutí této lhůty nárok na vrácení DPH zaniká. Žádost je třeba podat v českém jazyce Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu (nelze ji podat elektronicky). DPH se vrací na principu vzájemnosti a nevrací se například u plnění souvisejících s pracovními cestami, osobní spotřebou či náklady na reprezentaci.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
EPIMO spol. s r.o.
slaboproudé a zabezpečovací systémy
www.epimo.cz

Marcela Wolfová
Konzultace Pohoda, účto. Graf. práce, korektury. Okr. Vsetín, Praha.
firmy.pohoda.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)
26. 6. 2023 Přiznání DPH (za květen 2023)
26. 6. 2023 Souhrnné hlášení (za květen 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

23,57 Kč
-0,085 Kč
22,05 Kč
0,067 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.06.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru