Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Spotřební daň

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

Výrobky podléhající spotřební dani
Plátce daně
Sazby a výpočet daně
Zdaňovací období
Daňové přiznání a splatnost daně
 

Spotřební daň se platí z takzvaných vybraných výrobků:

1) daň z minerálních olejů
2) daň z lihu
Předmětem daně je líh (etanol), včetně neodděleného lihu vzniklého kvašením, obsažený v jakýchkoli výrobcích, pokud celkový obsah lihu v těchto výrobcích činí více než 1,2 % objemových etanolu. To znamená, že dani podléhá etanol v jakékoli směsi kromě nápojů jako je pivo, a různé druhy vín, pokud podíl etanolu v této směsi překračuje 1,2 % objemových etylalkoholu.
 
Základem daně je množství čistého lihu vyjádřené v hektolitrech. Sazba daně je vztažena k uvedené jednotce.
 
Právní úpravou byla zavedena povinnost značit každé spotřebitelské balení lihu, které je určeno pro tuzemský trh, kontrolní páskou a to takovým způsobem, aby při otevření spotřebitelského balení došlo ke znehodnocení této pásky.
3) daň z piva
Předmětem daně z piva se rozumí:
 • výrobek uvedený pod kódem nomenklatury 2203 obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu
 • směsi výrobku s nealkoholickými nápoji uvedené pod kódem nomenklatury 2206 obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu
Základem spotřební daně z piva je množství piva vyjádřené v hektolitrech, přičemž zákon o spotřebních daních stanoví základní sazbu daně a snížené sazby daně pro malé nezávislé pivovary zařazené do pěti velikostních skupin v závislosti na roční produkci piva.
 
Malým nezávislým pivovarem je pivovar, jehož roční výroba piva, včetně piva vyrobeného v licenci, není větší než 200 000 hl a splňuje tyto základní podmínky:
 • není právně ani hospodářsky závislý na jiném pivovaru
 • nadzemní ani podzemní provozní a skladovací prostory nejsou technologicky, či jinak propojeny s prostorami jiného pivovaru.
4) daň z vína a meziproduktů
Předmětem daně z vína a meziproduktů jsou vína, fermentované nápoje a meziprodukty uvedené pod kódy nomenklatury 2204, 2205, 2206, které obsahují více než 1,2 % objemových alkoholu, nejvýše však 22 % objemových alkoholu.
 
Základem spotřební daně z vína a meziproduktů je množství vína a meziproduktů vyjádřené v hektolitrech. Z hlediska stanovení sazby spotřební daně z vína a meziproduktů je třeba zvláštní pozornost věnovat zejména správnému určení předmětu daně v souladu s ustanovením § 93 odstavec 2, 3 a 4 zákona o spotřebních daních, který rozlišuje:
 • šumivá vína
 • tichá vína
 • meziprodukty
Malým výrobcem vína se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která vyrábí výhradně tiché víno, přičemž průměrná roční výroba nepřevýší 1 000 hl a toto víno není vyráběno v podniku na výrobu vybraných výrobků.
5) daň z tabákových výrobků
Tabákovými výrobky jsou:
 • cigarety
 • doutníky a cigarillos
 • tabák ke kouření
Tabák ke kouření se dále člení do 3 podkategorií na tabák řezaný (popřípadě jinak dělený, kroucený nebo lisovaný do desek, způsobilý ke kouření bez dalšího průmyslového zpracování), tabákový odpad (upravený pro prodej konečnému spotřebiteli, který je možné kouřit) a tabák ke kouření (obsahující více než 25 % hmotnosti tabákových částic užších než 1 mm; jedná se o jemně řezaný tabák určený pro ruční výrobu cigaret).
 
Výše daně u cigaret při použití pevné části a procentní části sazby daně se vypočítá jako součet následujících položek:
 • součin procentní části sazby daně a ceny pro konečného spotřebitele těchto cigaret dělený stem
 • součin pevné části sazby daně a počtu kusů; základem daně pro procentní část daně u cigaret je cena pro konečného spotřebitele, základem daně pro pevnou část daně u cigaret je množství vyjádřené v kusech
Výše daně u cigaret při použití minimální sazby daně se vypočítá jako součin minimální sazby daně a počtu kusů. U cigaret se každých započatých 90 mm délky tabákového provazce považuje za jeden kus.
 
Výše daně u doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření se vypočítá jako součin základu daně a pevné sazby daně, přičemž pro výpočet daně z tabáku ke kouření je rozhodující hmotnost tabáku ke kouření v okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit. Základem daně u doutníků a cigarillos je množství vyjádřené v kusech a u tabáku ke kouření množství vyjádřené v kilogramech.


Plátce daně (§ 4)

Plátcem je právnická nebo fyzická osoba:
 • která je provozovatelem daňového skladu, oprávněným příjemcem, oprávněným odesílatelem nebo výrobcem, jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit v souvislosti s uvedením vybraných výrobků do volného daňového oběhu, nebo v souvislosti se ztrátou nebo znehodnocením vybraných výrobků dopravovaných v režimu podmíněného osvobození od daně
 • jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit
  • při dovozu
  • v případě použití vybraných výrobků osvobozených od daně pro jiné účely, než na které se osvobození od daně vztahuje
  • v případě použití vybraných výrobků, u nichž byla vrácena daň, pro jiné účely, než na které se vrácení daně vztahuje
  • v případě ztráty nebo znehodnocení vybraných výrobků
 • která uplatňuje nárok na vrácení daně
 • která poskytla zajištění daně při dopravě vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, při níž došlo k porušení tohoto režimu
 • jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit při přijetí vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání nebo určených k plnění úkolů veřejnoprávního subjektu nebo při ukončení dopravy vybraných výrobků určených pro účely podnikání
 • která skladuje nebo dopravuje vybrané výrobky, aniž prokáže, že se jedná o vybrané výrobky pro osobní spotřebu, nebo uvádí do volného daňového oběhu vybrané výrobky, aniž prokáže, že se jedná o vybrané výrobky zdaněné, nebo pokud neprokáže způsob jejich nabytí oprávněně bez daně
 • které vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit při přechodu nebo převodu vlastnického práva k nezdaněným vybraným výrobkům a podobně
 • která je daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků z jiného členského státu na daňové území České republiky
Osoba, která je povinná platit spotřební daň, se musí registrovat jako plátce u celního úřadu, a to nejpozději do dne vzniku první povinnosti daň přiznat a zaplatit. Plátce je povinen se registrovat ke každé dani samostatně.
 
Za výrobky pro osobní spotřebu se považuje množství, které nepřesahuje:
 • u minerálních olejů (s výjimkou zkapalněných ropných plynů dopravovaných v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně) množství dopravované v běžných nádržích zvýšené o 20 l
 • u zkapalněných ropných plynů v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně 5 tlakových nádob
 • u lihovin 10 l konečných výrobků
 • u piva 110 l
 • u meziproduktů 20 l
 • u vína 90 l, z toho u šumivých vín 60 l
 • u cigaret 800 kusů
 • u cigarillos nebo doutníků o hmotnosti nejvýše 3 g/kus - 400 kusů
 • u ostatních doutníků 200 kusů
 • u tabáku ke kouření 1 kg


Sazby a výpočet daně (§ 10)

Spotřební daň se vypočítá vynásobením základu daně sazbou daně stanovenou pro příslušný vybraný výrobek. Odlišná úprava výpočtu daně pro pivo (§ 85 odst. 3) a tabákové výrobky (§ 104) je uvedena ve druhé části zákona.


Sazby daně z minerálních olejů (§ 48), platné od 1. 1. 2010
 
Kód nomenklatury Text Sazba daně
2710 motorové benziny, ostatní benziny a letecké pohonné hmoty
benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) s obsahem
olova do 0,013 g/l včetně
12 840 Kč/1000 l
  motorové benziny, ostatní benziny a letecké pohonné
hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) s obsahem
olova nad 0,013 g/l
13 710 Kč/1000 l
  střední oleje a těžké plynové oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) 10 950 Kč/1000 l
  těžké topné oleje podle § 45 odst. 1 písm. c) 472 Kč/t
  odpadní oleje podle § 45 odst. 1 písm. d) 660 Kč/1 000 l
2711 zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. e) 3 933 Kč/t
  zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. f)  0 Kč/t
  zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. g)  1 290 Kč/t
 
Další sazby jsou uvedeny v § 48 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.


Sazby daně z lihu (§ 70), platné od 1. 1. 2010
 
Kód nomenklatury Text Sazba daně
2207 líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem              
nomenklatury 2207
 28 500 Kč/hl etanolu
2208 líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem               
nomenklatury 2208 s výjimkou ovocných destilátů 
z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu
pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období
podle zákona o lihu
28 500 Kč/hl etanolu
  líh obsažený v ovocných destilátech z pěstitelského          
pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho
pěstitele za jedno výrobní období podle zákona o lihu
14 300 Kč/hl etanolu
ostatní líh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními           
kódy nomenklatury
28 500 Kč/hl etanolu


Sazby daně z piva (§ 85), platné od 1. 1. 2010

Základní sazba daně z piva a snížené sazby daně z piva pro malé nezávislé pivovary za 1 hektolitr a každé celé hmotnostní procento extraktu původní mladiny, které bylo stanoveno podle § 81 odst. 2, jsou stanoveny takto:
 
Kód nomenklatury Sazba daně v Kč/hl za každé celé hmotnostní procento extraktu původní mladiny
  Základní sazba Snížené sazby pro malé nezávislé pivovary
    Velikostní skupina podle výroby v hl ročně
    do 10 000 včetně nad 10 000 do 50 000 včetně nad 50 000 do 100 000
včetně
nad 100 000 do 150 000 včetně nad 150 000 do 200 000 včetně
2203, 2206 32,00 Kč 16,00 Kč 19,20 Kč 22,40 Kč 25,60 Kč 28,80 Kč


Sazby daně z vína a meziproduktů (§ 96)

šumivá vína: 2 340 Kč/hl
tichá vína: 0 Kč/hl
meziprodukty: 2 340 Kč/hl


Sazby daně z tabákových výrobků (§ 104), platné od 1. 2. 2010
 
Text Sazba daně
  Procentní část Pevná část Minimální
cigarety 28 % 1,12 Kč/kus Celkem nejméně však 2,10 Kč/ kus
doutníky, cigarillos   1,25 Kč/kus
tabák ke kouření   1 400,00 Kč/kg
 

Zdaňovací období (§ 17)

Zdaňovacím obdobím pro vybrané výrobky (s výjimkou dovážených vybraných výrobků) je kalendářní měsíc.
 

Daňové přiznání a splatnost daně (§ 18)

Plátci, kterým vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň, musí předložit daňové přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem jsou plátci oprávněni uplatnit nárok na vrácení daně.
 
Při dovozu vybraných výrobků se za daňové přiznání považuje celní prohlášení, jímž je navrženo propuštění vybraných výrobků do příslušného celního režimu.
 
Dodatečné daňové přiznání na snížení daně nebo na zvýšení uplatněného nároku na vrácení daně může plátce uplatnit nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, jehož se dodatečné daňové přiznání týká, nebo ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl být naposledy uplatněn. Tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení do předešlého stavu. Dodatečné daňové přiznání nelze uplatnit u dovážených vybraných výrobků.
 
Daň je splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit. Daň vybíraná při dovozu vybraných výrobků je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dní ode dne, kdy bylo doručeno rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků, nebo ústně sdělena výše daně, popřípadě ve lhůtě stanovené celním úřadem, pokud rozhodl o odkladu platby celního dluhu.
 
Zdroj: WINLEX, Celní správa České republiky
Vytvořeno: 12. 1. 2012
 

Rychlé zprávy

Cestovní náhrady za benzín se zvýšily

19. 10. 2021 | Vzhledem ke zvyšujícím se cenám pohonných hmot vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlášku, která od 19. října zvedá průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad z 27,80 Kč na 33,80 Kč. Týká se to jen benzinu 95 oktanů, ostatní ceny zůstávají beze změn, tedy 31,50 Kč za 1 litr benzinu 98 oktanů a 27,20 Kč za 1 litr motorové nafty. Pokud k pracovním účelům využíváte elektromobil, průměrná cena za 1 kWh elektřiny je 5 Kč.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
PORADCI s.r.o.
kompletní zpracování účetnictví a daňové evidence, daňové poradenství
www.danovy-por.cz

AV CAR Peugeot
Prodej a servis osobních a užitkových vozů Peugeot.
www.avcar.cz

Daňový kalendář

25. 10. 2021 Přiznání DPH (za září 2021)
25. 10. 2021 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Souhrnné hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Kontrolní hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,51 Kč
0,055 Kč
21,88 Kč
-0,051 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru