Daňový doklad a jeho náležitosti

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Daňový doklad (§ 26)
 
Daňovým dokladem je písemnost, která splňuje podmínky stanovené v tomto zákoně o DPH. Daňový doklad může mít listinnou nebo elektronickou podobu. Daňový doklad má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystaven a obdržen elektronicky. S použitím daňového dokladu v elektronické podobě musí souhlasit osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje.
 
Za správnost údajů na daňovém dokladu a za jeho vystavení ve stanovené lhůtě odpovídá vždy osoba, která plnění uskutečňuje.
 
Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku (§ 28)
 
Plátce je povinen vystavit daňový doklad v případě:
 • dodání zboží nebo poskytnutí služby osobě povinné k dani nebo právnické osobě nepovinné k dani, s výjimkou plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně,
 • zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku,
 • dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně,
 • přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění podle prvního nebo druhého bodu výše vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí úplaty, nebo
 • uskutečnění plnění podle § 13 odst. 4, s výjimkou § 13 odst. 4 písm. c) a d), nebo podle § 14 odst. 3, s výjimkou § 14 odst. 3 písm. c) a d).
Osoba povinná k dani je povinna vystavit daňový doklad v případě:
 • uskutečnění plnění pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění v členském státě, ve kterém nemá osoba povinná k dani, která plnění uskutečňuje, sídlo nebo ve kterém nemá umístěnu provozovnu, prostřednictvím které je toto plnění uskutečněno, pokud jde o:
  • poskytnutí služby,
  • dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo
  • dodání zboží soustavami nebo sítěmi,
 • poskytnutí služby nebo dodání zboží s instalací nebo montáží pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění ve třetí zemi, nebo
 • přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění podle prvního nebo druhého bodu výše vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí úplaty.
Orgán veřejné moci nebo dražebník je povinen namísto plátce vystavit daňový doklad při dražbě obchodního majetku plátce nebo při jeho prodeji mimo dražbu, a to obdobně podle § 28 odst. 1 písm. a), a poskytnout daňový doklad tomuto plátci.
 
Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění.
 
Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém:
 
a) se uskutečnilo dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně,

b) se uskutečnilo poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění v členském státě, ve kterém nemá osoba povinná k dani, která plnění uskutečňuje, sídlo nebo ve kterém nemá umístěnu provozovnu, prostřednictvím které je toto plnění uskutečněno,

c) se uskutečnilo poskytnutí služby nebo dodání zboží s instalací nebo montáží pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění ve třetí zemi, nebo

d) byla přijata úplata, pokud před uskutečněním plnění podle písmen b) nebo c) vznikla povinnost vystavit daňový doklad v důsledku přijetí úplaty.
 
Osoba povinná k dani může k vystavení daňového dokladu písemně zmocnit osobu, pro kterou se plnění uskutečňuje, nebo třetí osobu. Pokud je zmocnění uděleno elektronicky, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem.
 
Náležitosti daňového dokladu (§ 29)
 
Daňový doklad musí obsahovat tyto údaje:
 • označení osoby, která uskutečňuje plnění,
 • daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,
 • označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
 • daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
 • evidenční číslo daňového dokladu,
 • rozsah a předmět plnění,
 • den vystavení daňového dokladu,
 • den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu,
 • jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
 • základ daně,
 • sazbu daně,
 • výši daně; tato daň se uvádí v české měně.
Daňový doklad musí obsahovat rovněž tyto údaje:
 • odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, ustanovení předpisu Evropské unie nebo jiný údaj uvádějící, že plnění je od daně osvobozeno, je-li plnění osvobozeno od daně,
 • „vystaveno zákazníkem“, je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna k vystavení daňového dokladu,
 • „daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno.
Daňový doklad nemusí obsahovat tyto údaje:
 • daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, není-li jí přiděleno,
 • jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, pokud vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí úplaty,
 • sazbu daně a výši daně,
  • jedná-li se o plnění osvobozené od daně, nebo
  • je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno.
Označením se pro účely daňových dokladů rozumí:
 • obchodní firma nebo jméno,
 • dodatek ke jménu a
 • sídlo.
Vystavování zjednodušeného daňového dokladu (§ 30)
 
Daňový doklad lze vystavit jako zjednodušený daňový doklad, pokud celková částka za plnění na daňovém dokladu není vyšší než 10 000 Kč.
 
Daňový doklad nelze vystavit jako zjednodušený daňový doklad v případě:
 • dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně,
 • zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku,
 • uskutečnění plnění, u něhož je povinna přiznat daň osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje, nebo
 • prodeje zboží, které je předmětem spotřební daně z tabákových výrobků, za jiné než pevné ceny pro konečného spotřebitele.
Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu (§ 30a)
 
Zjednodušený daňový doklad nemusí obsahovat:
 • označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
 • daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
 • jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
 • základ daně,
 • výši daně.
Neobsahuje-li zjednodušený daňový doklad výši daně, musí obsahovat částku, kterou osoba, která plnění uskutečňuje, získala nebo má získat za uskutečňované plnění celkem.
 
Splátkový kalendář (§ 31)
 
Splátkový kalendář je daňovým dokladem, pokud:
 • obsahuje náležitosti daňového dokladu a
 • tvoří součást nájemní smlouvy nebo je na něj v těchto smlouvách výslovně odkazováno.
Platební kalendář (§ 31a)
 
Platební kalendář je daňovým dokladem, pokud:
 • obsahuje náležitosti daňového dokladu,
 • osoba, pro niž je uskutečňováno zdanitelné plnění, poskytuje úplatu před uskutečněním zdanitelného plnění a
 • je na něm uveden rozpis plateb na předem stanovené období.
Platební kalendář nemusí obsahovat den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty.
 
Souhrnný daňový doklad (§ 31b)
 
Osoba povinná k dani, která uskutečňuje několik samostatných plnění pro stejnou osobu, může vystavit za těchto několik samostatných plnění souhrnný daňový doklad. Souhrnný daňový doklad se vystavuje do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém:
 • se uskutečnilo první plnění uvedené na tomto souhrnném daňovém dokladu, nebo
 • byla přijata první úplata uvedená na tomto souhrnném daňovém dokladu, pokud vznikla povinnost vystavit daňový doklad v důsledku přijetí úplaty.
Údaje společné pro všechna samostatná plnění mohou být na souhrnném daňovém dokladu uvedeny pouze jednou.
 
Pro každé samostatné plnění musí být zvlášť uvedeny tyto údaje:
 • den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, podle toho, který nastane dříve,
 • jednotková cena bez daně a sleva, není-li obsažena v jednotkové ceně,
 • základ daně,
 • sazba daně a
 • výše daně.
 

Vytvořeno: 2. 9. 2016

Rychlé zprávy

Změny u formulářů k DPH

30. 11. 2023 | K menším úpravám dojde od roku 2024 u elektronického formuláře kontrolního hlášení a daňového přiznání k DPH. A to v souvislosti s novelou zákona o DPH, která je součástí konsolidačního balíčku. Změny se budou týkat zejména popisů vybraných položek těchto formulářů, více se o nich dozvíte na webu Finanční správy. Elektronický formulář souhrnného hlášení VIES včetně pokynů k jeho vyplnění zůstane pro rok 2024 beze změny.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
GRACETA s.r.o.
Zpracování účetnictví, daňové evidence a mezd.
www.graceta.cz

účetnictví-mzdy-daně
Komplexní outsourcing účetnictví,mezd a zpracování daňových přiznání
www.ucetniberoun.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,29 Kč
0,030 Kč
22,21 Kč
0,124 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 30.11.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru