Jak zřídit datovou schránku

Kdo může žádat o datovou schránku?
Kde lze zřídit datovou schránku?
Žádost o zneplatnění přístupu do datové schránky a vystavení nových přístupových údajů

Kdo může žádat o datovou schránku?

Pokud jste společnost s ručením omezením nebo akciová společnost, datová schránka vám bude zřízena ze zákona (od 1. 7. 2012 jsou automaticky zřizovány profesní datové schránky také daňovým poradcům). Žádost je v takovém případě bezpředmětná.
 
O datovou schránku mohou zažádat fyzické osoby - občané, fyzické osoby - podnikatelé, právnické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku, a orgány veřejné moci (ty mohou žádat o zřízení datové schránky pro své podřízené organizace). Nejběžnější typ žádosti (například pro fyzickou osobu) je prováděn na základě ověření totožnosti žadatele a kontrole platnosti předloženého dokladu.
 
Při jakémkoliv podání v souvislosti s ISDS musí žadatel předložit platný doklad totožnosti. Zastupuje-li žadatel jinou osobu, musí být touto osobou zplnomocněn na základě plné moci, která je sepsána za tímto účelem a je notářsky ověřena.
 
V případě, že je zřizována datová schránka pro právnickou osobu, je nutné navíc k žádosti doložit jmenovací dekret, usnesení valné hromady, či jakýkoliv jiný dokument, který určuje danou osobu jako jednatele či statutární orgán za danou právnickou osobu. I tento dokument musí být úředně ověřen.
 
Všechny přiložené dokumenty k žádosti jsou konvertovány do elektronické podoby. Žádosti pak vždy spadají do správního řízení. Konverze je v těchto případech zdarma.


Kde lze zřídit datovou schránku?

Prostřednictvím agend ISDS na Czech POINTu lze na těchto kontaktních místech zajistit jak zřízení datové schránky, tak přidat pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje, vygenerovat nové údaje či znepřístupnit datovou schránku.
 
Na Czech POINTu není možné zjistit stav doručení přístupových údajů prostřednictvím České pošty (kdy byly zaslány či na jakou adresu). Informace tohoto typu je možné získat pouze na Infolince datových schránek (v pracovních dnech v době od 8 do 18 hodin můžete své dotazy volat na číslo 270 005 200).
Postup při podání žádosti o zřízení datové schránky (tištěný formulář):
  1. Stáhněte si zdarma a nainstalujte program Acrobat Reader.
  2. Stáhněte si elektronický formulář s žádostí o zřízení datové schránky podle typu žádosti (fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, právnická osoba).
  3. Otevřete formulář v programu Acrobat Reader a vytiskněte jej.
  4. Vyplněnou žádost je nutné úředně ověřit a odeslat na poštovní adresu Ministerstva vnitra ČR (Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7).

Formuláře k žádosti o zřízení datové schránky si můžete stáhnout zde. Na stejných webových stránkách naleznete také elektronický formulář s postupem jak tuto žádost podat.

Do formuláře žádosti jsou vyplňovány údaje o žadateli a formulář nabídne tisk žádosti. Žadatel žádost podepisuje a na základě toho odešle pracovník kontaktního místa informace z formuláře do informačního systému datových schránek (ISDS).
 
Tato transakce může skončit dvěma základními stavy:
  1. Všechny kontroly na straně ISDS proběhnou v pořádku a datová schránka bude do tří dnů zřízena. Formulář nabídne tisk potvrzení o zřízení datové schránky a žadatel svým podpisem stvrdí přijetí tohoto potvrzení, které obsahuje i číslo datové schránky. Během několika dnů pak žadatel obdrží poštovní zásilku s vygenerovanými přístupovými údaji do své datové schránky.
  1. ISDS nemůže z různých důvodů (např. nesoulad v informačním systému evidence obyvatel) datovou schránku zřídit a žádost musí být dořešena ve standardním správním řízení. Formulář v tomto případě nabídne tisk potvrzení o přijetí žádosti a žadatel svým podpisem stvrdí přijetí tohoto potvrzení, které obsahuje číslo jednací, pod kterým je žádost vyřizována.
  1. V dalším kroku bude žadatele kontaktovat přímo Ministerstvo vnitra a informovat ho o průběhu a stavu jeho žádosti.

Žádosti, které svým charakterem budou vyžadovat listinné přílohy (speciální zmocnění, zápis z jednání valné hromady apod.), budou provedeny pomocí téhož formuláře. Listinné přílohy budou v průběhu procesu zkonvertovány do digitální podoby (bude se jednat o speciální typ autorizované konverze z moci úřední) a přiloženy k žádosti, o které bude standardně rozhodováno ve správním řízení. V těchto případech proto žadatel také obdrží potvrzení o přijetí žádosti obsahující její číslo jednací.
 
Autorizovaná konverze na žádost bude prováděna a řízena prostřednictvím formuláře, který je k dispozici v systému Czech POINT. Formulář se zobrazí jako další agenda Czech POINT.
 
Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost (30 korun za stránku) a opakované vydání přístupových údajů. Formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, která je 200 korun.
 

Žádost o zneplatnění přístupu do datové schránky a vystavení nových přístupových údajů

V případě, že osoba, která má již oprávnění k přístupu k datové schránce, žádá o zneplatnění svých přístupových údajů (což zároveň znamená i vystavení údajů nových), bude její žádost zpracovávána taktéž pomocí specializovaného formuláře na kontaktním místě Czech POINT.

Začátek procesu je velmi podobný jako v případě žádosti o datovou schránku. Dochází k zadání identifikačních údajů a ověření platnosti předloženého dokladu totožnosti. Žadatel dále musí identifikovat i datovou schránku, ke které chce své přístupové údaje zneplatnit (číslem datové schránky) a e-mail, na který mu bude zaslán odkaz pro získání jednorázového přístupového hesla k datové schránce.
 
Údaje z formuláře žádosti o zneplatnění jsou po vytištění podpisu žádosti opět odeslány do ISDS, kde podobně jako v případě žádosti mohou nastat dva základní stavy:
  1. Kontroly na straně ISDS proběhnou v pořádku - přístup do datové schránky bude zablokován a na e-mailovou adresu žadatele bude ihned odeslán odkaz na aktivační portál umožňující získání jednorázového přístupu do datové schránky s následnou změnou hesla. Žadatel podepíše převzetí potvrzení o tom, že tento proces proběhl.
  1. Žádost nemůže být automatizovaně vyřízena. Podobně jako v případě žádosti o získání přístupu do datové schránky musí být rozhodnuto ve správním řízení a žadateli bude z formuláře na kontaktním místě vystaveno potvrzení obsahující číslo jednací, pod kterým je jeho žádost zpracovávána.
 
V případech obou žádostí bude vždy v průběhu procesu vytištěna listinná žádost a potvrzení o jejím zpracování nebo přijetí. Oba dokumenty budou vždy vytištěny ve dvou kopiích, z nichž jedna náleží žadateli a druhou archivuje dané kontaktní místo.
 

Zdroj: www.datoveschranky.info, www.czechpoint.cz
Vytvořeno: 30. 3. 2012

Rychlé zprávy

Průměrná mzda pro rok 2024

26. 9. 2023 | Průměrná mzda bude v roce 2024 ve výši 43 967 Kč, částka vychází z údajů vyhlášených v nařízení vlády č. 286/2023 Sb. Průměrná mzda ovlivňuje mimo jiné výši záloh OSVČ, měsíční příjem zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (pro rok 2024 zůstává rozhodná částka 4 000 Kč), hranici pro uplatnění progresivní sazby daně nebo strop vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
TERCOM s.r.o.
Stavební a prodejní společnost, která zajistí kompletní stavbu.
www.tercom.cz

Agentura BYT, spol. s r.o
správa nemovitostí, vedení účetnictví
www.agenturabyt.cz

Daňový kalendář

25. 10. 2023 Přiznání DPH (za září 2023)
25. 10. 2023 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2023)
25. 10. 2023 Souhrnné hlášení (za září 2023 a 3. čtvrtletí 2023)
25. 10. 2023 Kontrolní hlášení (za září 2023 a 3. čtvrtletí 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,43 Kč
0,045 Kč
23,03 Kč
0,099 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.09.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru