Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Sociální pojištění pro OSVČ

Sociální pojištění pro OSVČ zahrnuje:
 • důchodové pojištění a
 • nemocenské pojištění. 
Důchodové pojištění je pro všechny OSVČ, které vykonávají hlavní výdělečnou činnost, povinné. Nemocenské pojištění je dobrovolné.

Povinnosti OSVČ v sociálním pojištění
Oznamovací povinnost
Termíny plnění povinností OSVČ v sociálním pojištění
Místní příslušnost OSVČ
Důchodové pojištění OSVČ
Účast na nemocenském pojištění OSVČ
 

Povinnosti OSVČ v sociálním pojištění

K hlavním povinnostem OSVČ v rámci sociálního zabezpečení patří, při zákonem stanovených podmínkách, placení pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a dále každoroční podávání Přehledu o příjmech a výdajích. Doba, po kterou OSVČ nebyla povinna platit pojistné, se nehodnotí pro nárok na dávky důchodového pojištění.
 
OSVČ:
 • jsou povinny odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění (pokud se k němu přihlásí) na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení - místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení se řídí místem trvalého pobytu OSVČ
 • jsou povinny platit:
         o   buď pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nebo
         o   zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, které se vždy za kalendářní rok vyúčtují a je-li úhrn záloh:

             Ø  vyšší než pojistné, jedná se o přeplatek na pojistném
             Ø  nižší než pojistné, jedná se o doplatek pojistného (je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém bylo, popřípadě mělo být roční vyúčtování provedeno)
 • zálohy na pojistné se platí jednotlivě za kalendářní měsíce, které jsou splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, pojistné na nemocenské pojištění, pokud jsou dobrovolně k tomuto pojištění přihlášeny, platí za jednotlivé kalendářní měsíce spolu se zálohou na pojistné


Oznamovací povinnost

OSVČ je povinna oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení den:
 • zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti nebo spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti s uvedením dne, od kterého je oprávněna tuto činnost vykonávat, spolupracující osoba je současně povinna oznámit též jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo OSVČ, s níž spolupracuje
 • ukončení samostatné výdělečné činnosti
 • zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost
 • od kterého jí byl pozastaven výkon samostatné výdělečné činnosti
 • od kterého nevykonává zaměstnání, nemá nárok na výplatu invalidního důchodu, rodičovského příspěvku, nebo PPM z důvodu těhotenství a porodu, pokud PPM náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců, přestala osobně pečovat o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), nebo přestala pečovat o tuto osobu v největším rozsahu, přestala vykonávat vojenskou (civilní) službu, přestala být nezaopatřeným dítětem, pokud ohlásila a doložila vznik těchto skutečností pro účely výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti


Termíny plnění povinností OSVČ v sociálním pojištění

Výše uvedené povinnosti je OSVČ povinna splnit nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala skutečnost, která zakládá tuto povinnost.
 
OSVČ, která osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II-IV a ohlásila tuto skutečnost pro účely výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, je povinna při tomto ohlášení předložit písemné prohlášení o tom, že o tuto osobu nepečuje jiná osoba, nebo písemnou dohodu všech osob, které současně pečují o tuto osobu, že byla určena za osobu, která pečuje o osobu závislou na péči jiné osoby v největším rozsahu, anebo rozhodnutí OSSZ o tom, že  OSVČ pečuje o uvedenou osobu v největším rozsahu.

Místní příslušnost OSVČ

Místní příslušnost OSSZ/PSSZ/MSSZ se řídí místem trvalého pobytu občana (OSVČ) nebo místem hlášeného pobytu v ČR, jde-li o cizince, a to pro:
 • vedení evidence pro účely důchodového pojištění OSVČ
 • kontrolu plnění povinností plátců (OSVČ) pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • vybírání pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
 • vydávání potvrzení pro OSVČ o výši měsíčního vyměřovacího základu pro stanovení záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na stání politiku zaměstnanosti pro účely nároku na dávky státní sociální podpory
 
Nemá-li OSVČ místo trvalého pobytu  na území ČR, popřípadě, jde-li o cizince, místo hlášeného pobytu na území ČR, řídí se místní příslušnost místem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Je-li několik míst výkonu samostatné výdělečné činnosti, je místně příslušná OSSZ, v jejímž obvodu podle prohlášení fyzické osoby převažuje výkon samostatné výdělečné činnosti.

Důchodové pojištění OSVČ

Minimální zálohy se počítají z průměrné mzdy. Ta se odvozuje z každoroční vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí, která stanovuje výši všeobecného vyměřovacího základu za předchozí rok a hodnotu přepočítacího koeficientu pro důchodové pojištění.
 
Výše vyměřovacího základu za rok 2012, který se použije pro výpočet záloh na rok 2014, je 25.903 Kč. Koeficient je 1,0015. Takže součinem těchto dvou položek dojdeme k závěru, že průměrná mzda za rok 2012 je 25.942 Kč.
 
Minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ se počítá jako čtvrtina průměrné mzdy vynásobená sazbou pojistného, tedy 29,2 %. Pro rok 2014 tak budou zálohy ve výši 1.894 Kč. Meziroční navýšení je tedy jen o čtyři koruny. Pro OSVČ s vedlejší činností je pak minimální záloha na sociální pojištění ve výši 758 Kč, což je jen o dvě koruny více než v roce 2013.
 
Nižší zálohu na sociální pojištění platí OSVČ, která je účastna druhého pilíře důchodového spoření. Těmto osobám se stanovuje sazba pojistného na 26,2 % a platí to od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabyla účinnosti smlouva uzavřená s penzijní společností. Minimální výše zálohy na sociálním pojištění je potom pro hlavní činnost 1.700 Kč a pro vedlejší činnost 680 Kč.
 
Zálohy na sociální pojištění jsou splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Za den platby je přitom považován až den, kdy platba došla na správný účet.
 
Osoba vykonávající samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní je důchodového pojištění účastna vždy, bez ohledu na výši dosaženého příjmu.
 
OSVČ, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost pouze jako vedlejší, je důchodového pojištění povinně účastna pouze tehdy, pokud její příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho zajištění, dosažení a udržení dosáhne v kalendářním roce aspoň rozhodné částky. V roce 2014 se stanovená roční rozhodná částka pro vedlejší činnost zvyšuje na 62.261 Kč.

Důchodové pojištění OSVČ v roce 2014

Průměrná mzda 25 942 Kč
Maximální vyměřovací základ 1 245 216 Kč
Minimální měsíční záloha (hlavní činnost) 1 894 Kč
Minimální měsíční záloha (vedlejší činnost) 758 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ (hlavní činnost) 6 486 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ (vedlejší činnost) 2 595 Kč
Rozhodná částka pro vedlejší činnost 62 261 Kč

Účast na nemocenském pojištění OSVČ

Účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná. Může se tedy sama rozhodnout, jestli se k tomuto pojištění přihlásí. Z nemocenského pojištění OSVČ je poskytována nemocenská a peněžitá pomoc v mateřství.
 
OSVČ je účastna nemocenského pojištění za současného splnění následujících podmínek:
 • vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území ČR anebo mimo území ČR, avšak na základě oprávnění vyplývajících z právních předpisů ČR (platí to v případech, kdy není příslušnost k právním předpisům řešena mezinárodní smlouvou o sociálním zabezpečení nebo koordinačními nařízeními)
 • podala přihlášku k účasti na nemocenském pojištění na předepsaném tiskopisu
Nemocenské pojištění OSVČ vzniká dnem, který uvedla v přihlášce k účasti na pojištění, nejdříve však dnem, ve kterém byla přihláška podána. Od 1. 1. 2011 je zrušena možnost vzniku nemocenského pojištění před datem podání přihlášky k nemocenskému pojištění v případě jejího podání do 8 dnů od zahájení samostatné výdělečné činnosti.
 
V roce 2014 zůstávají minimální zálohy na nemocenské pojištění stejné jako v loňském roce, tedy 115 Kč. Sazba pojistného pro OSVČ zůstává 2,3 % z minimálního vyměřovacího základu. Ten činí 5 000 Kč (2,3 % z 5 000 Kč je 115 Kč).
 
Minimální záloha na nemocenské pojištění pro OSVČ (hlavní činnost)

Rok Minimální výše zálohy
2008 56 Kč
2009 56 Kč
2010 56 Kč
2011 92 Kč
2012 115 Kč
2013 115 Kč
2014 115 Kč


Zánik účasti  na nemocenském pojištění OSVČ

Účast na nemocenském pojištění OSVČ zaniká:
 • dnem, od kterého se odhlásila z nemocenského pojištění, ne však dříve než dnem, ve kterém byla odhláška podána
 • prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo ve stanovené lhůtě podle zvláštního právního předpisu zaplaceno pojistné, nebo sice bylo zaplaceno v této lhůtě, avšak v nižší částce, než mělo být zaplaceno
 • nástupem výkonu trestu odnětí svobody
 • dnem, kdy nastaly skutečnosti podle § 10 odst. 6 zákona o důchodovém pojištění (to je například ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti nebo zánik oprávnění k výkonu),


Zdroj: ČSSZ
Vytvořeno: 20. 1. 2014

Rychlé zprávy

30. září vyprší lhůta pro podání žádostí o vrácení DPH z EU

27. 9. 2021 | Ve čtvrtek 30. 9. skončí lhůta, do které je možné požádat o vrácení DPH z jiných členských států Evropské unie za rok 2020. Žádost je nutné podat pouze elektronicky prostřednictvím portálu, který spravuje Generální finanční ředitelství. Žádosti podané jiným způsobem nemohou být totiž předány příslušným členským státům k vyřízení.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Autolaky Michal Klamrt
míchání laků na osobní i nákladní automobily
autolaky-klamrt.webnode.cz

Dřevitý podpalovač
Podpalovače z dřevité vlny a parafínu pro krby, kamna, grily, kotle...
www.podpalovac.eu

Daňový kalendář

27. 9. 2021 Přiznání DPH (za srpen 2021)
27. 9. 2021 Souhrnné hlášení (za srpen 2021)
27. 9. 2021 Kontrolní hlášení (za srpen 2021)
15. 10. 2021 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,45 Kč
0,035 Kč
21,76 Kč
0,072 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.09.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru