Účetní souvztažnosti pro nevýdělečné organizace

Banka - příjem
Banka - výdej
Časové rozlišení
Dlouhodobý majetek
Interní doklady
Kurzové rozdíly
Leasingový majetek
Ostatní pohledávky
Ostatní závazky
Pokladna - příjem
Pokladna - výdej
Přijaté faktury
Vydané faktury
 

Banka – příjem

Agenda Text MD D
Banka příjem Úhrada faktury 221000 311000
Banka příjem Příjem daru 221000 315000
Banka příjem Převod z pokladny na účet 221000 261000
Banka příjem Úrok z BÚ za běžné období 221000 644100
Banka příjem Příjem nadměrného odpočtu DPH 221000 343000
Banka příjem Úhrada provozní dotace 221000 346000
Banka příjem Úhrada provozní dotace z nižších práv. celků 221000 348000
Banka příjem Úhrada provozní dotace od státu 221000 346000
Banka příjem Příspěvek na provoz 221000 682000
Banka příjem Provozní příspěvek přijatý od jiné složky 221000 681000
Banka příjem Drobný přeplatek 221000 649999
Banka příjem Přeplatek 221000 325999
Banka příjem Provize PayU 221000 395000
Banka příjem Úhrada přeplatku 221000 315999
 

Banka – výdej

Agenda Text MD D
Banka výdej Úhrada faktury 321000 221000
Banka výdej Převod hotovosti z BÚ na pokladnu 261000 221000
Banka výdej Úhrada poplatků za vedení BÚ 549000 221000
Banka výdej Odvod DPH finančnímu úřadu 343000 221000
Banka výdej Odvod silniční daně 345000 221000
Banka výdej Odvod záloh a doplatku daně z příjmů 341000 221000
Banka výdej Odvod daně z příjmů ze závislé činnosti 342000 221000
Banka výdej Úhrada pojistného (mzdy) 336000 221000
Banka výdej Úhrada srážek ze mzdy 379000 221000
Banka výdej Úhrada doplatku mzdy zaměstnance 331000 221000
Banka výdej Úhrada leasingu 325000 221000
Banka výdej Provozní příspěvek poskytnutý jiné složce 581000 221000
Banka výdej Vrácení zbytku dotace 346000 221000
Banka výdej Drobný přeplatek 549999 221000
Banka výdej Přeplatek 315999 221000
Banka výdej Úhrada přeplatku 325999 221000


Časové rozlišení

Agenda Text MD D
Časové rozlišení Čas. rozlišení služeb náklady př. období 518000 381000
Časové rozlišení Čas. rozlišení služeb – výdaje př. období 518000 383000
Časové rozlišení Čas. rozlišení služeb – výnosy př. období 384000 602000
Časové rozlišení Čas. rozlišení služeb – příjmy př. období 385000 602000


Dlouhodobý majetek

Agenda Text MD D
Dlouhodobý majetek Odpisy DDHM 551001 088000
Dlouhodobý majetek Odpisy DDNM 551001 078000
Dlouhodobý majetek Daňový odpis HIM 551001 082000
Dlouhodobý majetek Rozdíl úč. a daň. odpisu HIM 551002 082000
Dlouhodobý majetek Daňový odpis – software 551001 073000
Dlouhodobý majetek Rozdíl úč. a daň. odpisu NIM – software 551002 073000
Dlouhodobý majetek Zařazení majetku do používání 022000 042000


Interní doklady

Agenda Text MD D
Interní doklady Výdej materiálu ze skladu do spotřeby 501000 112000
Interní doklady Hrubá mzda zaměstnance 521000 331000
Interní doklady Zařazení HIM do užívání 022000 042000
Interní doklady Inventurní rozdíly zúčtované do nákladů 549000 112000
Interní doklady Inventurní přebytek 112000 649000
Interní doklady Nárok na provozní dotaci 346000 691000
Interní doklady Vyúčtování nespotřebované dotace 691000 346000
Interní doklady Přijatá záloha daňový doklad 324000 324000
Interní doklady Zápočet ostatní pohledávky 395000 315000
Interní doklady Zápočet ostatního závazku 325000 395000
Interní doklady Zápočet přijatého dobropisu 395000 321000
Interní doklady Zápočet pohledávky 395000 311000
Interní doklady Zápočet přijaté zálohové faktury 314000 395000
Interní doklady Zápočet vydaného dobropisu 311000 395000
Interní doklady Zápočet vydané zálohové faktury 395000 324000
Interní doklady Zápočet závazku 321000 395000
Interní doklady Samovyměření DPH při pořízení z EU 349000 349000
Interní doklady Odpočet DPH při pořízení z EU 349000 349000
Interní doklady Uhrazená záloha daňový doklad 314000 314000
Interní doklady Zaokrouhlení náklady 549000 333000
Interní doklady Zaokrouhlení výnosy 333000 649000
Interní doklady Zaúčtování zálohy 333000 335000
Interní doklady Náhrada za vozidlo 512000 333000
Interní doklady Stravné (do limitu) 512000 333000
Interní doklady Stravné (nad limit) 512999 333000
Interní doklady Ubytování 512000 333000
Interní doklady Jízdné 512000 333000
Interní doklady Vedlejší výdaje (uzn.) 512000 333000
Interní doklady Vedlejší výdaje (neuzn.) 512999 333000
Interní doklady Zápočet přeplatku 395000 315999
Interní doklady Zápočet přeplatku 325999 395000
 

Kurzové rozdíly

Agenda Text MD D
Kurzové rozdíly Kurzové zisky pohledávky 311000 645000
Kurzové rozdíly Kurzové ztráty pohledávky 545000 311000
Kurzové rozdíly Kurzové zisky závazky 321000 645000
Kurzové rozdíly Kurzové ztráty závazky 545000 321000


Leasingový majetek

Agenda Text MD D
Leasingový majetek Daňově uznatelné náklady 518000 381000


Ostatní pohledávky

Agenda Text MD D
Ostatní pohledávky Tržba za prodej zboží 315000 604000
Ostatní pohledávky Přeplatek na dani z příjmů zaměstnance 342000 331000
Ostatní pohledávky Úhrada přeplatku   315999
Ostatní pohledávky Dotace z rozpočtu města 348000 691000
Ostatní pohledávky Dotace ze státního rozpočtu 346000 691000
Ostatní pohledávky Přislíbený dar 315000 682000
Ostatní pohledávky Tržby z prodeje služeb vedlejší činnost 315000 602610


Ostatní závazky

Agenda Text MD D
Ostatní závazky Silniční daň 531000 345000
Ostatní závazky Záloha na daň z příjmů zaměstnance 331000 342000
Ostatní závazky Daň z příjmů zaměstnance zvláštní sazba 331000 342000
Ostatní závazky Srážky ze mzdy zaměstnance 331000 379000
Ostatní závazky Sociální a zdravotní pojištění (zaměstnanec) 331000 336000
Ostatní závazky Sociální a zdravotní pojištění (firma) 524000 336000
Ostatní závazky Splátka leasingu 381000 325000
Ostatní závazky Úrazové pojištění zaměstnanců 549000 325000
Ostatní závazky Příspěvek na penzijní a životní pojištění 527000 325000
Ostatní závazky Příspěvek na penzijní připojištění nedaňový 528000 325000
Ostatní závazky Úhrada přeplatku 325999  
Ostatní závazky Doplatek zaměstnanci 331000  
Ostatní závazky Doplatek (závazek) 333000  
Ostatní závazky Důchodové spoření (zaměstnanec) 331000 336011
Ostatní závazky Záloha na nájemné leasingového majetku 314000 325000


Pokladna – příjem

Agenda Text MD D
Pokladna – příjem Tržby za provedené služby komedie 211000 602110
Pokladna – příjem Tržby za provedené služby pohádka 211000 602210
Pokladna – příjem Tržby za provedené služby vedlejší činnost 211000 602610
Pokladna – příjem Tržba za prodej zboží 211000 604000
Pokladna – příjem Úhrada faktury 211000 311000
Pokladna – příjem Převod z účtu na pokladnu 211000 261000
Pokladna – příjem Přijaté členské příspěvky podle stanov 211000 684100
Pokladna – příjem Přijatá záloha 211000 324000
Pokladna – příjem Přeplatek 211000 333000
Pokladna – příjem Úhrada ostatní pohledávky 211000 315000
 

Pokladna – výdej

Agenda Text MD D
Pokladna – výdej Nákup spotřebního materiálu komedie 501110 211000
Pokladna – výdej Nákup spotřebního materiálu pohádka 501210 211000
Pokladna – výdej Nákup spotřebního materiálu vedlejší činnost 501610 211000
Pokladna – výdej Úhrada faktury 321000 211000
Pokladna – výdej Odvod hotovosti na BÚ 261000 211000
Pokladna – výdej Nákup ostatních služeb 518000 211000
Pokladna – výdej Úhrada cestovních nákladů 512000 211000
Pokladna – výdej Nákup cenin 213000 211000
Pokladna – výdej Úhrada mzdy zaměstnance 331000 211000
Pokladna – výdej Poskytnutá záloha 314000 211000
Pokladna – výdej Úhrada mzdy zaměstnance 331000 211000
Pokladna – výdej Výplata zálohy zaměstnanci 335000 211000
Pokladna – výdej Doplatek (hotově) 333000 211000
Pokladna – výdej Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 042000 211000


Přijaté faktury

Agenda Text MD D
Přijaté faktury Nakoupené ostatní služby komedie 518110 321000
Přijaté faktury Nakoupené ostatní služby pohádka 518210 321000
Přijaté faktury Opravy a udržování 511000 321000
Přijaté faktury Spotřeba energie 502000 321000
Přijaté faktury Nákup zboží 504000 321000
Přijaté faktury Odpočet zálohy 321000 314000


Vydané faktury

Agenda Text MD D
Vydané faktury Tržby z prodeje služeb komedie 311000 602110
Vydané faktury Tržby z prodeje služeb pohádka 311000 602210
Vydané faktury Tržby z prodeje služeb vedlejší činnost 311000 602610
Vydané faktury Tržby z prodeje zboží 311000 604000
Vydané faktury Tržby za vlastní výrobky 311000 601000
Vydané faktury Odpočet zálohy 324000 311000
 
Zdroj: Ekonomický a účetní program POHODA (vzorová účetní jednotka Divadelní spolek Novák)
Vytvořeno: 18. 4. 2016

Rychlé zprávy

Předávání účetní závěrky do sbírky listin přes správce daně

17. 8. 2022 | Nově je možné předávat účetní závěrku do sbírky listin prostřednictvím správce daně z příjmů. Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku je koncipována jako příloha k daňovému přiznání k dani z příjmů právnických osob, konkrétně k položce 11 I. oddílu. Příloha se podává jako nedílná součást přiznání a má závaznou podobu tiskopisu 25 5404/I MFin 5404/I – vzor č. 1. Finanční správa upozornila v aktualizovaných dotazech a odpovědích na jednu častou chybu, a to na uvádění špatného e-mailu. Kolonka na žádosti o předání účetní závěrky do sbírky listin je určena pro uvedení e-mailu poplatníka, resp. osoby, které má být zaslána informace o tom, že došlo k předání účetní závěrky, nikoliv pro e-mail rejstříkového soudu.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Tapety, fototapety
Prodej fólií, tapet, fototapet a bytových doplňků.
www.folie-tapety.cz

Nářadí Šťastný
Firma zabývající se prodejem nářadí, zahradní technikou, výrobou klíčů
www.naradi-stastny.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2022 Přiznání DPH (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Souhrnné hlášení (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Kontrolní hlášení (za červenec 2022)
31. 8. 2022 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,57 Kč
0,025 Kč
24,17 Kč
-0,057 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 17.08.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru