Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů FO je upravena společně s daní z příjmů PO v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Níže naleznete stručný komentář k paragrafům z tohoto zákona, které se týkají daně z příjmů FO.

Poplatník
Předmět daně
Základ daně a daňová ztráta
Sazba daně
Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti
Příjmy z kapitálového majetku
Příjmy z pronájmu
Ostatní příjmy
 

Poplatník (§ 2)

Poplatníkem této daně je fyzická osoba, která má bydliště na území České republiky nebo se zde obvykle zdržuje (pobývají zde alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, souvisle i v několika obdobích). Daňová povinnost se vztahuje jak na příjmy, které plynou ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy ze zahraničních zdrojů.

Pokud nemá fyzická osoba bydliště v České republice, ani se zde obvykle nezdržuje, vztahuje se daňová povinnost pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky.
 

Předmět daně:

 • příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6)
 • příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7)
 • příjmy z kapitálového majetku (§ 8)
 • příjmy z pronájmu (§ 9)
 • ostatní příjmy (§ 10)
Jedná se o příjem peněžní i nepeněžní, i o příjem dosažený směnou.
 
Osvobození od daně (§ 4)
 

Základ daně a daňová ztráta (§ 5)

Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období (jeden kalendářní rok) přesahuje výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. U poplatníka, kterému plynou ve zdaňovacím období souběžně dva nebo více druhů příjmů, je základem daně součet dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů. Do základu daně se nezahrnují příjmy osvobozené od daně a příjmy, ze kterých se daň vybírá zvláštní sazbou daně podle § 36 ze samostatného základu daně.
 
Pokud výdaje přesáhnou příjmy uvedené v § 7 a 9, je rozdíl ztrátou. O ztrátu se sníží úhrn dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů. Tuto daňovou ztrátu nebo její část, kterou nelze uplatnit při zdanění příjmů ve zdaňovacím období, ve kterém vznikla, může poplatník odečíst od úhrnu dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů.
 

Sazba daně (§ 16)

Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a o odčitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí 15 %.

PŘÍJMY PODLE ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6)

 • příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního poměru
 • příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností
 • odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob

Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7)

Příjmy z podnikání:
 • příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
 • příjmy ze živnosti
 • příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů
 • podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku
 
Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti:
 • příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému
 • příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů
 • příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů
 • příjmy z činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu
 • příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku

Příjmy z kapitálového majetku (§ 8)

jsou to například:
 • podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti
 • úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, úroky z peněžních prostředků na vkladovém účtu
 • dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem
 • úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, úroky z prodlení

Příjmy z pronájmu (§ 9)

 • příjmy z pronájmu nemovitostí nebo bytů a jejich částí
 • příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu

Ostatní příjmy (§ 10)

jsou to například:
 • příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem
 • příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným
 • přijaté výživné, důchody a obdobné opakující se požitky s výjimkou uvedenou v § 4
 • výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách a výhry z reklamních soutěží a slosování
 • ceny z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží


Vytvořeno: 15. 6. 2012

Rychlé zprávy

Změny u formulářů k DPH

30. 11. 2023 | K menším úpravám dojde od roku 2024 u elektronického formuláře kontrolního hlášení a daňového přiznání k DPH. A to v souvislosti s novelou zákona o DPH, která je součástí konsolidačního balíčku. Změny se budou týkat zejména popisů vybraných položek těchto formulářů, více se o nich dozvíte na webu Finanční správy. Elektronický formulář souhrnného hlášení VIES včetně pokynů k jeho vyplnění zůstane pro rok 2024 beze změny.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Svět hor
Prodejna outdoorového vybavení, oblečení, map a průvodců
www.svethor.cz

Penzion Rosa
Penzion nedaleko moderního Skiparku Červená Voda.
www.energotis.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,29 Kč
0,030 Kč
22,21 Kč
0,124 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 30.11.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru