Daň z pevných paliv

Daň z pevných paliv

zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů (část čtyřicátá šestá)
 
Plátce daně (§ 3)

Plátcem daně je:
 • dodavatel, který na daňovém území dodal pevná paliva konečnému spotřebiteli,
 • fyzická nebo právnická osoba, která použila pevná paliva osvobozená od daně k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje, nebo
 • fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněná pevná paliva, s výjimkou pevných paliv osvobozených od daně.
 
Předmět daně (§ 4)

Předmětem daně jsou tato pevná paliva:
 • černé uhlí, brikety, bulety a podobná pevná paliva vyrobená z černého uhlí uvedená pod kódem nomenklatury 2701,
 • hnědé uhlí, hnědouhelné brikety, též aglomerované hnědé uhlí kromě gagátu (černého jantaru) uvedené pod kódem nomenklatury 2702,
 • koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí nebo rašeliny, též aglomerovaný, retortové uhlí uvedené pod kódem nomenklatury 2704,
 • ostatní uhlovodíky uvedené pod kódy nomenklatury 2706, 2708, 2713 až 2715, pokud jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro výrobu tepla.
 
Základ a sazba daně (§ 6)

Základem daně je množství pevných paliv vyjádřené v GJ spalného tepla v původním vzorku. Sazba daně činí 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku.
 
Spalné teplo v původním vzorku se prokazuje výsledky měření akreditované laboratoře, které nesmí být starší než 1 rok. Pokud nelze spalné teplo v původním vzorku takto prokázat, stanoví se spalné teplo ve výši 33 GJ na tunu pevných paliv.
 
Výše daně se vypočítá vynásobením základu daně sazbou daně.
 
Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc.
 

Osvobození od daně (§ 8)

Od daně jsou osvobozena pevná paliva určená k použití, nabízená k prodeji, nebo použitá:
 • k výrobě elektřiny,
 • pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v generátorech s minimální stanovenou účinností podle zvláštního právního předpisu, pokud je teplo z kombinované výroby elektřiny a tepla dodáváno domácnostem,
 • jako pohonná hmota nebo palivo pro plavby po vodách na daňovém území. Toto osvobození se netýká pevných paliv používaných pro soukromá rekreační plavidla vymezená v zákoně o spotřebních daních,
 • v chemických redukčních procesech ve vysokých pecích,
 • v metalurgických procesech,
 • k mineralogickým postupům,
 • k výrobě koksu,
 • k jinému účelu než pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, i když při takovém použití vzniká technologické teplo, nebo
 • k technologickým účelům v podniku, ve kterém byla pevná paliva vyrobena.


Vytvořeno: 24. 7. 2012

Rychlé zprávy

Změna pro OSVČ pečující o děti do 4 let

6. 6. 2023 | OSVČ by mohly být považovány za vedlejší z důvodu péče o dítě delší dobu díky (zatím ještě neschválenému) balíčku změn v sociálním pojištění. Výdělečná činnost by se nově měla považovat za vedlejší v případě, že OSVČ bude osobně pečovat o dítě do 4 let. Péče o dítě do 4 let věku by se zohledňovala pouze u jedné OSVČ. Nebude případně možné rozdělit péči o děti tak, že by se péče o jedno dítě hodnotila u jedné OSVČ a péče o druhé dítě u druhého rodiče OSVČ. Nová úprava se v případě schválení bude týkat až roku 2024.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Agentura BYT, spol. s r.o
správa nemovitostí, vedení účetnictví
www.agenturabyt.cz

AFINEA s.r.o.
Nabízíme vedení účetnictví v Brně, Zlíně a okolí.
www.afinea.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)
26. 6. 2023 Přiznání DPH (za květen 2023)
26. 6. 2023 Souhrnné hlášení (za květen 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

23,52 Kč
-0,050 Kč
22,03 Kč
-0,022 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 06.06.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru