Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Účetnictví

Zákon č. 563/1991, o účetnictví
 
Kdo vede účetnictví
Účetní doklady
Účetní zápisy
Úschova účetních záznamů
Účetní knihy
Zjednodušený rozsah účetnictví

Účetnictví vedou:

 • právnické osoby se sídlem v ČR
 • zahraniční osoby podnikající na území ČR
 • organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu
 • fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku
 • fyzické osoby, pokud jejich obrat, včetně plnění osvobozených od této daně, jež je součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl částku 25 milionů korun za bezprostředně přecházející kalendářní rok
 • fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí
 • ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vést účetnictví ukládá zvláštní právní předpis
 • ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity, pokud alespoň jeden z účastníků sdružení je osobou ve výše uvedených případech
Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v plném rozsahu. Na vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu mají výjimku tyto účetní jednotky:
 • občanská sdružení, jejich organizační jednotky (mající právní subjektivitu), církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, honební společenstva, nadační fondy a společenství vlastníků jednotek
 • bytová družstva, která nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, družstva, která jsou založena výhradně za účelem zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů
 • příspěvkové organizace, u nichž o tom rozhodne jejich zřizovatel
 • účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo ty, o nichž to stanoví zvláštní zákon
Povinnost vést účetnictví v plném rozsahu má účetní jednotka vždy, když přestane splňovat podmínky pro vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Změny rozsahu vedení účetnictví lze uskutečnit pouze k prvnímu dni účetního období následujícího po účetním období, ve kterém účetní jednotka zjistila uvedené skutečnosti.
 

Účetní doklady (§ 11)

Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat:
 • označení účetního dokladu
 • obsah účetního případu a jeho účastníky
 • peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství
 • okamžik vyhotovení účetního dokladu, případně okamžik uskutečnění účetního případu, pokud se neshoduje s okamžikem vyhotovení účetního dokladu
 • podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování
Účetní jednotky musí vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu.
 

Účetní zápisy (§ 12)

Účetní jednotky jsou povinny provádět účetní zápisy (účetní záznamy) průběžně v účetním období po vyhotovení účetního dokladu. K účetnímu zápisu musí být připojen podpisový záznam osoby, která je odpovědná za jeho provedení, pokud není shodný s podpisovým záznamem osoby odpovědné za zaúčtování účetního případu. Účetní zápisy nesmí účetní jednotky provádět mimo účetní knihy.

Úschova účetních záznamů (§ 31)

Účetní jednotky musí uschovávat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví.
 • účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let (počínajících koncem účetního období, kterého se týkají)
 • účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let (počínajících koncem účetního období, kterého se týkají)
 • účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví, po dobu 5 let (počínajících koncem účetního období, kterého se týkají)
 

Účetní knihy (§ 13)

Účetní jednotky účtují:
 • v deníku (denících), ve kterém účetní zápisy uspořádají chronologicky a pomocí kterého prokazují zaúčtování všech účetních případů v účetním období
 • v hlavní knize, v níž se účetní zápisy uspořádají z hlediska věcného (systematicky)
 • v knihách analytických účtů, v nichž se podrobně rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy
 • v knihách podrozvahových účtů, ve kterých se uvádějí účetní zápisy, které se neprovádějí v účetních knihách
Hlavní kniha zahrnuje syntetické účty podle účtového rozvrhu, které obsahují minimálně tyto informace:
 • zůstatky účtů ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha
 • souhrnné obraty strany Má dáti a Dal účtu, alespoň za kalendářní měsíc (vybrané účetní jednotky uvádějí souhrnné obraty denně, pokud nenaplní tuto povinnost v jiné účetní knize)
 • zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka
Účetní jednotky nesmí zřizovat účty mimo účtový rozvrh a účetní knihy.
 

Zjednodušený rozsah účetnictví (§ 13a)

Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu:
 • sestavují účtový rozvrh, v němž mohou uvést pouze účtové skupiny, pokud nevyžaduje zvláštní právní předpis podrobnější členění
 • mohou spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize
 • nepoužijí ustanovení § 25 odst. 3 (s výjimkou odpisů)
 • nepoužijí ustanovení § 26 odst. 3, které se týká rezerv a opravných položek (s výjimkou rezerv a opravných položek podle zvláštních právních předpisů)
 • nepoužijí ustanovení § 27 s výjimkou § 27 odst. 3 při přeměně bytových družstev
 • sestavují účetní závěrku v rozsahu stanoveném pro jednotlivé skupiny účetních jednotek prováděcím právním předpisem
 

Zdroj: WINLEX
Vytvořeno: 1. 3. 2012

Rychlé zprávy

Žádost o vrácení DPH z jiných členských států

23. 9. 2020 | Plátci DPH, kteří chtějí požádat o vrácení daně z jiných členských států, tak musí učinit do 30. 9., a to elektronicky prostřednictvím Daňového portálu Finanční správy. Žádosti podané jakýmkoliv jiným způsobem nemohou být předány jiným členským státům k vyřízení. Další informace a návod najdete na webu Finanční správy.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
TD-IS, s.r.o.
Dodavatel účetního, výrobního, konstrukčního a DMS software.
www.td-is.cz

e-kolo-praha.cz
Prodej a servis elektrokol, přestavba na elektrokola.
www.e-kolo-praha.cz

Daňový kalendář

30. 9. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020
30. 9. 2020 Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
15. 10. 2020 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2020)
20. 10. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Další termíny

Kurzovní lístek

27,11 Kč
0,090 Kč
23,29 Kč
0,097 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 25.09.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru