Provozovna

Zákon o živnostenském podnikání (č. 455/1991 Sb.)

Provozovna (§ 17) je prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna (provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce).
 
Živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud k nim má podnikatel vlastnické nebo užívací právo. Na žádost živnostenského úřadu musí podnikatel prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny (neplatí to pro mobilní provozovny a automaty, u mobilních provozoven se musí prokázat oprávněnost umístění provozovny).
 
Jestliže je provozovna umístěna v bytě a podnikatel není vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka.
 
Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu (neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti podle § 45 odst. 2 písm. g) a § 45 odst. 3 písm. f) nebo v žádosti o koncesi podle § 50 a pro automaty a mobilní provozovny).
 
V oznámení podnikatel uvede:
  • obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení,
  • identifikační číslo osoby,
  • sídlo nebo trvalý pobyt, popřípadě místo podnikání (zahraniční osoba adresu pobytu na území České republiky, pokud jí byl pobyt povolen, a umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje),
  • adresu provozovny a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor činnosti,
  • datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně.
 
Živnostenský úřad, který obdrží oznámení, přidělí provozovně identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem základního registru osob, provede zápis provozovny do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.
 
Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou, názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby. Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby.
 
Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů. Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny (neplatí pro automaty).
 
Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně označena také:
  • jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny (s výjimkou automatů)
  • prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli (pokud se nejedná o mobilní provozovnu nebo automat)
  • kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování
 

Zdroj: WINLEX
Vytvořeno: 4. 7. 2012

Rychlé zprávy

Vrácení DPH osobám usazeným mimo EU

1. 6. 2023 | Osoby povinné k dani, které nejsou usazené v EU, mohou podat žádost o vrácení tuzemské DPH. Za rok 2022 lze žádost odevzdat nejpozději do 30. 6. 2023. Po uplynutí této lhůty nárok na vrácení DPH zaniká. Žádost je třeba podat v českém jazyce Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu (nelze ji podat elektronicky). DPH se vrací na principu vzájemnosti a nevrací se například u plnění souvisejících s pracovními cestami, osobní spotřebou či náklady na reprezentaci.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
SOFTWATER s.r.o.
Máme řešení pro Vaši tvrdou vodu
www.softwater.cz

OSTROH, spol. s r.o.
Prodej nářadí pro profesionály i kutily.
www.ostroh.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)
26. 6. 2023 Přiznání DPH (za květen 2023)
26. 6. 2023 Souhrnné hlášení (za květen 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

23,57 Kč
-0,085 Kč
22,05 Kč
0,067 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.06.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru