Účetní souvztažnosti pro podnikatelské subjekty

Banka - příjem
Banka - výdej
Časové rozlišení
Dlouhodobý majetek
Interní doklady
Kurzové rozdíly
Leasingový majetek
Ostatní pohledávky
Ostatní závazky
Pokladna - příjem
Pokladna - výdej
Přijaté faktury
Vydané faktury


Pozn.: V předkontacích není řešeno DPH. V případě, že jste plátcem, je třeba účtovat i o DPH.

Banka – příjem

Agenda Text MD D
Banka příjem Úhrada faktury 221000 311000
Banka příjem Převod z pokladny na účet 221000 261000
Banka příjem Úrok z BÚ za běžné období 221000 662000
Banka příjem Příjem nadměrného odpočtu DPH 221000 343000
Banka příjem Úhrada zálohové faktury 221000 324000
Banka příjem Uzávěrka kurzových rozdílů - kurzový zisk 221000 663000
Banka příjem Drobný přeplatek 221000 648999
Banka příjem Přeplatek 221000 325999
Banka příjem Provize PayU 221000 395000
Banka příjem Úhrada přeplatku 221000 315999


Banka – výdej

Agenda Text MD D
Banka výdej Úhrada faktury 321000 221000
Banka výdej Úhrada zálohové faktury 314000 221000
Banka výdej Výběr hotovosti z BÚ na pokladnu 261000 221000
Banka výdej Úhrada poplatků za vedení BÚ 568000 221000
Banka výdej Odvod DPH finančnímu úřadu 343000 221000
Banka výdej Odvod silniční daně 345000 221000
Banka výdej Odvod záloh a doplatku daně z příjmů 341000 221000
Banka výdej Odvod daně z příjmů ze závislé činnosti 342000 221000
Banka výdej Úhrada pojistného (mzdy) 336000 221000
Banka výdej Úhrada srážek ze mzdy 379000 221000
Banka výdej Úhrada doplatku mzdy zaměstnance 331000 221000
Banka výdej Úhrada doplatku mzdy společníka 366000 221000
Banka výdej Úhrada leasingu 325000 221000
Banka výdej Uzávěrka kurzových rozdílů - kurzová ztráta 563000 221000
Banka výdej Drobný přeplatek 548999 221000
Banka výdej Přeplatek 315999 221000
Banka výdej Úhrada příspěvku na životní pojištění 325002 221000
Banka výdej Úhrada přeplatku 325999 221000


Časové rozlišení

Agenda Text MD D
Časové rozlišení Čas. rozlišení služeb - náklady př.období 518000 381000
Časové rozlišení Čas. rozlišení služeb - výdaje př.období 518000 383000
Časové rozlišení Čas. rozlišení služeb - výnosy př.období 384000 602000
Časové rozlišení Čas. rozlišení služeb - příjmy př.období 385000 602000


Dlouhodobý majetek

Agenda Text MD D
Dlouhodobý majetek Odpisy DDHM 551001 089000
Dlouhodobý majetek Odpisy DDNM 551001 079000
Dlouhodobý majetek Daňový odpis HIM 551001 082000
Dlouhodobý majetek Rozdíl úč. a daň. odpisu HIM 551002 082000
Dlouhodobý majetek Daňový odpis NIM 551001 070000
Dlouhodobý majetek Rozdíl úč. a daň. odpisu NIM 551002 070000


Interní doklady

Agenda Text MD D
Interní doklady Výdej materiálu ze skladu do spotřeby 501000 112000
Interní doklady Přírůstek zásob nedokončené výroby 121000 611000
Interní doklady Zařazení HIM do užívání 022000 042000
Interní doklady Upsání vkladů na základní kapitál 353000 411000
Interní doklady Inventurní rozdíly zúčtované do nákladů 582000 112000
Interní doklady Inventurní přebytek 112000 688000
Interní doklady Hrubá mzda zaměstnance 521000 331000
Interní doklady Hrubá mzda společníka 522000 366000
Interní doklady Přijatá záloha - daňový doklad 324000 324000
Interní doklady Zápočet ostatní pohledávky 395000 315000
Interní doklady Zápočet ostatního závazku 325000 395000
Interní doklady Zápočet přijatého dobropisu 395000 321000
Interní doklady Zápočet pohledávky 395000 311000
Interní doklady Zápočet přijaté zálohové faktury 314000 395000
Interní doklady Zápočet vydaného dobropisu 311000 395000
Interní doklady Zápočet vydané zálohové faktury 395000 324000
Interní doklady Zápočet závazku 321000 395000
Interní doklady Samovyměření DPH při pořízení z EU 349000 349000
Interní doklady Odpočet DPH při pořízení z EU 349000 349000
Interní doklady Uhrazená záloha - daňový doklad 314000 314000
Interní doklady Náhrada za vozidlo společníci 512000 365000
Interní doklady Stravné (do limitu) společníci 512000 365000
Interní doklady Stravné (nad limit) společníci 512999 365000
Interní doklady Ubytování společníci 512000 365000
Interní doklady Jízdné společníci 512000 365000
Interní doklady Vedlejší výdaje (uzn.) společníci 512000 365000
Interní doklady Vedlejší výdaje (neuzn.) společníci 512999 365000
Interní doklady Zaokrouhlení náklady 548000 333000
Interní doklady Zaokrouhlení výnosy 333000 648000
Interní doklady Zaokrouhlení náklady společníci 548000 365000
Interní doklady Zaúčtování zálohy 333000 335000
Interní doklady Zaokrouhlení výnosy společníci 365000 648000
Interní doklady Náhrada za vozidlo 512000 333000
Interní doklady Stravné (do limitu) 512000 333000
Interní doklady Stravné (nad limit) 512999 333000
Interní doklady Ubytování 512000 333000
Interní doklady Jízdné 512000 333000
Interní doklady Vedlejší výdaje (uzn.) 512000 333000
Interní doklady Vedlejší výdaje (neuzn.) 512999 333000
Interní doklady Zaúčtování zálohy společníci 365000 355000
Interní doklady Insolvence 343000 648000
Interní doklady Zápočet přeplatku 395000 315999
Interní doklady Zápočet přeplatku 325999 395000


Kurzové rozdíly

Agenda Text MD D
Kurzové rozdíly Kurzové zisky - pohledávky 311000 663000
Kurzové rozdíly Kurzové ztráty - pohledávky 563000 311000
Kurzové rozdíly Kurzové zisky - závazky 321000 663000
Kurzové rozdíly Kurzové ztráty - závazky 563000 321000


Leasingový majetek

Agenda Text MD D
Leasingový majetek Daňově uznatelné náklady 518000 381000


Ostatní pohledávky

Agenda Text MD D
Ostatní pohledávky Nájemné 311000 602000
Ostatní pohledávky Tržba za prodej zboží 315000 604000
Ostatní pohledávky Přeplatek na dani z příjmů zaměstnance 342000 331000
Ostatní pohledávky Přeplatek na dani z příjmů společníka 342000 366000
Ostatní pohledávky Úhrada přeplatku   315999


Ostatní závazky

Agenda Text MD D
Ostatní závazky Silniční daň 531000 345000
Ostatní závazky Záloha na daň z příjmů zaměstnance 331000 342001
Ostatní závazky Záloha na daň z příjmů společníka 366000 342001
Ostatní závazky Daň z příjmů zaměstnance - zvláštní sazba 331000 342002
Ostatní závazky Daň z příjmů společníka - zvláštní sazba 366000 342002
Ostatní závazky Srážky ze mzdy zaměstnance 331000 379000
Ostatní závazky Srážky ze mzdy společníka 366000 379000
Ostatní závazky Zdravotní pojištění (zaměstnanec) 331000 336000
Ostatní závazky Zdravotní pojištění (zaměstnanec) VZP 331000 336002
Ostatní závazky Zdravotní pojištění (zaměstnanec) ČPZP 331000 336003
Ostatní závazky Sociální zabezpečení (zaměstnanec) 331000 336001
Ostatní závazky Sociální a zdravotní pojištění (společník) 366000 336000
Ostatní závazky Zdravotní pojištění (firma) 524000 336000
Ostatní závazky Zdravotní pojištění (firma) VZP 524000 336002
Ostatní závazky Zdravotní pojištění (firma) ČPZP 524000 336003
Ostatní závazky Sociální zabezpečení (firma) 524000 336001
Ostatní závazky Úhrada přeplatku 325999  
Ostatní závazky Úhrada mzdy zaměstnance 331000  
Ostatní závazky Doplatek (závazek) 333000  
Ostatní závazky Doplatek (závazek) společníci 355000  
Ostatní závazky Doplatek (závazek) společníci 365000  
Ostatní závazky Úhrada mzdy společníka 366000  
Ostatní závazky Splátka leasingu 381000 325000
Ostatní závazky Úrazové pojištění zaměstnanců 568000 325000
Ostatní závazky Příspěvek na penz. a živ. poj. 527000 325000
Ostatní závazky Důchodové spoření (společník) 366000 336011
Ostatní závazky Důchodové spoření (zaměstnanec) 331000 336011
Ostatní závazky Záloha na nájemné leasing. majetku 314000 325000


Pokladna – příjem

Agenda Text MD D
Pokladna příjem Tržba za prodej zboží 211000 604000
Pokladna příjem Úhrada faktury 211000 311000
Pokladna příjem Převod z účtu na pokladnu 211000 261000
Pokladna příjem Peněžní vklad podnikatele - úhrada kapitálu 211000 353000
Pokladna příjem Přijatá záloha 211000 324000
Pokladna příjem Přeplatek 211000 333000
Pokladna příjem Přeplatek 211000 365000
Pokladna příjem Uzávěrka kurzových rozdílů - kurzový zisk 211000 663000


Pokladna – výdej

Agenda Text MD D
Pokladna výdej Úhrada faktury 321000 211000
Pokladna výdej Odvod hotovosti na BÚ 261000 211000
Pokladna výdej Nákup spotřebního materiálu 501000 211000
Pokladna výdej Nákup ostatních služeb 518000 211000
Pokladna výdej Úhrada cestovních nákladů 512000 211000
Pokladna výdej Nákup cenin 213000 211000
Pokladna výdej Poskytnutá záloha 314000 211000
Pokladna výdej Úhrada mzdy zaměstnance 331000 211000
Pokladna výdej Úhrada mzdy společníka 366000 211000
Pokladna výdej Výplata zálohy zaměstnanci 335000 211000
Pokladna výdej Doplatek (hotově) 333000 211000
Pokladna výdej Výplata zálohy společníci 355000 211000
Pokladna výdej Doplatek (hotově) společníci 365000 211000
Pokladna výdej Uzávěrka kurzových rozdílů - kurzová ztráta 563000 211000


Přijaté faktury

Agenda Text MD D
Přijaté faktury Nákup zboží 504000 321000
Přijaté faktury Nakoupené ostatní služby 518000 321000
Přijaté faktury Opravy a udržování 511000 321000
Přijaté faktury Spotřeba energie 502000 321000
Přijaté faktury Odpočet zálohy 321000 314000
Přijaté faktury Nákup materiálu 501000 321000
Přijaté faktury Předplatné 381000 321000


Vydané faktury

Agenda Text MD D
Vydané faktury Tržby za vlastní výrobky 311000 601000
Vydané faktury Tržby z prodeje služeb 311000 602000
Vydané faktury Tržby z prodeje zboží 311000 604000
Vydané faktury Vyúčtování přijaté zálohy 324000 311000
 

Zdroj: Ekonomický a účetní program POHODA
Vytvořeno: 18. 7. 2013

Rychlé zprávy

Oznámení o osvobozených příjmech

16. 3. 2023 | Nezapomeňte na oznámení příjmu, který je vyšší než 5 000 000 Kč a je osvobozený od daně z příjmů fyzických osob. Jedná se o osvobozené příjmy podle § 4, § 4a, § 6 a § 10 zákona o daních z příjmů. Výjimkou jsou příjmy, které správce daně může zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup. Oznamovací povinnost se tedy nevztahuje např. na osvobozený příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku. Oznámení můžete podat na nepovinném tiskopisu, který najdete na webu Finanční správy. Osvobozené příjmy je třeba oznámit nejpozději do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém jste příjem obdrželi (platí to i u těch, kdo povinnost podávat daňové přiznání nemají).


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
i-servis.cz
Tvorba, optimalizace a provoz webů, redakční systémy a e-shopy.
www.i-servis.cz

Miroslav Jakuš
Podnikové poradenství
www.jakus.cz

Daňový kalendář

20. 3. 2023 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zd. období 2022 - elektronické podání
27. 3. 2023 Přiznání DPH (za únor 2023)
27. 3. 2023 Souhrnné hlášení (za únor 2023)
27. 3. 2023 Kontrolní hlášení (za únor 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

23,95 Kč
-0,065 Kč
22,55 Kč
-0,115 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 17.03.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru