Podmínky provozování Portálu POHODA

I. Úvodní ustanovení

Provozovatelem informačního internetového portálu na internetové adrese www.portal.pohoda.cz (dále jen „Portál“) je společnost STORMWARE s.r.o., IČ: 25313142, se sídlem Za Prachárnou 45, 586 01 Jihlava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24515 (dále jen „Poskytovatel“), která tímto poskytuje službu informační společnosti ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Služba“), uživatelům Služby, resp. návštěvníkům Portálu (dále jen „Uživatel“).

II. Vymezení dalších pojmů

Obsah služby, Obsah portálu nebo též Obsah průběžně aktualizované užitečné informace vycházející z platných předpisů a legislativy určené zejména pro pracovníky ekonomických úseků, účetní, daňové poradce, auditory, podnikatele, manažery firem a další odbornou veřejnost.

Informace souhrnné označení všech článků, šablon, přehledů, aktualit a dalších odborných článků z účetní, daňové a právní problematiky nebo publicistiky z podnikatelského prostředí.

III. Práva a povinnosti Uživatele

1.  Uživatel je povinen seznámit se s podmínkami provozování Portálu a jejich obsahem před započetím užívání Služby.

2. Službu lze využívat pouze při dodržování těchto podmínek a právních předpisů.

3. Uživatel vysloví souhlas s těmito podmínkami provozování Portálu konkludentně:

a) započetím používání Služby (volně veřejně přístupného Obsahu),

b) vložením komentáře Uživatele k příspěvku v blogu, diskusi nebo poradně prostřednictvím elektronického formuláře.

III. 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. Uživatel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v registračním formuláři správcem STORMWARE s.r.o., IČ: 25313142, se sídlem Za Prachárnou 45, 586 01 Jihlava, příp. jeho zaměstnanci (dále jen „Správce“) pro účely stanovené v těchto podmínkách. Tento souhlas uděluje uživatel pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to na dobu neurčitou, avšak tento souhlas může kdykoliv odvolat. V takovém případě bude správce oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje pouze v zákonem stanovených případech. Uživatel prohlašuje, že si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře byl seznámen a všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

2. Uživatel souhlasí s tím, že mu poskytovatel bude na jeho e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři zasílat informace o poskytování Služby, či dalších služeb a produktů Poskytovatele, jakož i zasílat obchodní sdělení podle ustanovení § 2 písm. f) a § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informačních společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Uživatel má právo kdykoli odvolat souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu a odmítnout zasílání obchodních sdělení. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů by mělo být učiněno výslovně, jasně a srozumitelně (např. formou dopisu nebo telefonátu na zákaznickou linku poskytovatele).

3. Portál POHODA je dostupný i pro zařízení pracující s aplikacemi z Windows Store (dále jen Aplikace). Tato Aplikace neshromažďuje, nezpracovává ani jiným způsobem nepracuje s osobními údaji včetně IP adres a souborů cookie. Aplikace obsahuje funkce, které k zajištění informativního obsahu Aplikace využívají připojení k internetu. Při každém připojení Aplikace k serveru společnosti STORMWARE nejsou odeslány žádné údaje o vašem počítači (standardní informace o počítači).

III. 2. Pravidla účasti v diskusi
1. Uživatel se zavazuje uvést při registraci pravdivé, úplné a přesné údaje a v případě jejich změny písemně kontaktovat poskytovatele s žádostí o jejich aktualizaci. V případě neoznámení změny jsou rozhodné údaje uvedené při registraci a za případně vzniklou škodu odpovídá Uživatel.

a) Nepovinná registrace využívání diskuse pod konkrétním článkem je možné bez registrace.

b) Povinná registrace pro širší možnost využívání funkcionality Portálu, zejména pro vstup do diskusní poradny, je registrace povinná. Tato registrace je bezplatná. Registrace je podmíněna vyplněním následujících položek: jméno, příjmení, přezdívka pro diskusi a kontaktní e-mail.

c) Žádost o registraci, žádost o přidání komentáře nebo diskuse (dále jen „Žádost“) či započetí užívání Služby je projevem svobodné vůle Uživatele. Odesláním Žádosti nebo započetím užívání Služby stvrzuje Uživatel, že akceptuje podmínky provozování Portálu, že se seznámil s jejich zněním platným v době odeslání Žádosti či započetí užívání Služby a že se těmito podmínkami řídí smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

2. Uživatel plně odpovídá za obsah Uživatele jím ukládaný v rámci užití Služby, zejména příspěvky Uživatele.

3. Obsah Uživatele, zejména příspěvky Uživatele, ukládaný Uživatelem v rámci užití Služby, musí být pravdivé, nesmí být v rozporu s právními předpisy, zejména autorským zákonem, či dobrými mravy (nesmí obsahovat například o vulgární slova), nesmí zmiňovat či se odvolávat na konkurenční produkty Poskytovatele a nesmí zasahovat do práv Poskytovatele či třetích osob.

4. Uživatel Portálu bere na vědomí, včetně všech důsledků z toho vyplývajících, že Poskytovatel portálu může podle své úvahy kdykoli bez předchozího upozornění měnit či odstraňovat jakoukoli část Obsahu nebo přestat Portál zcela provozovat.

5. Uživatel umístěním příspěvku v rámci komentáře či diskuse poskytuje Poskytovateli oprávnění k jeho užití; bude-li příspěvek Uživatele předmětem ochrany práva duševního vlastnictví, zejména autorským dílem, uděluje Uživatel Poskytovateli nevýhradní bezúplatnou licenci opravňující Poskytovatele k užití takového příspěvku jakýmkoliv způsobem a v neomezeném rozsahu po dobu trvání majetkových práv autorských, resp. po dobu ochrany. Uživatel tak souhlasí s úpravami a dalšími změnami příspěvku a se spojením nebo zařazením příspěvku do Informace s jinými prvky.

6. V případě porušení těchto podmínek Uživatelem je Poskytovatel oprávněn odstranit příspěvky Uživatele, případně zablokovat přístup Uživatele ke Službě. Bude-li přístup zablokován, končí tím automaticky v případě registrovaného Uživatele i jeho registrace.

7. Po dobu poskytování Služby Poskytovatelem je Uživatel oprávněn užívat Službu a Informace zveřejněné a zpřístupněné Poskytovatelem v rámci Služby, které jsou předmětem ochrany práv duševního vlastnictví, pouze pro osobní potřebu. Uživatel se zejména zavazuje, že nebude nad rámec osobní potřeby rozmnožovat, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti ani jinak užívat jakoukoli Informaci Poskytovatele.

IV. Práva a povinnosti Poskytovatele

1.  Poskytovatel umožňuje Uživateli užívat Služby poskytované na Portálu bezúplatně či za úplatu.

2.  Poskytovatel odpovídá za obsah příspěvků Uživatele v rozsahu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a je oprávněn Obsah portálu (zejména diskusi a diskusní poradnu) monitorovat a odstranit jakékoli příspěvky či Informace, zejména porušující tyto podmínky, právní předpisy či dobré mravy.

3.  Poskytovatel může bez předchozího oznámení Uživateli či jeho souhlasu změnit poskytování Služby nebo podmínky provozování Portálu, má právo omezit, přerušit či zastavit poskytování Služby z jakýchkoliv důvodů i bez udání důvodu.

4.  Poskytovatel má právo omezit, přerušit či zastavit poskytování Služby, odstranit obsah Uživatele a zablokovat přístup Uživatele ke Službě, a to zejména při zneužití Služby nebo podezření na zneužití Služby Uživatelem nebo podstatného porušení povinností Uživatele daných těmito podmínkami nebo právními předpisy.

5.  Poskytovatel je oprávněn zpřístupňovat na Portále reklamu, a to i kontextově cílenou.

V. Doba čerpání Služby

1.  Základní Služby (bezúplatné) jsou časově neomezené – po dobu existence Portálu.

VI. Odpovědnost za vady a škodu

1.  Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Informace zpřístupňované Poskytovatelem na Portálu nejsou závazné a mají informativní charakter, nejsou doporučením ani nabídkou.

2. Poskytovatel odpovídá za obsah příspěvků Uživatele pouze v rozsahu zákonné povinnosti dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

3. Poskytovatel neodpovídá a neposkytuje Uživateli žádnou záruku za nepřetržité či bezvadné fungování Portálu včetně odkazů na jiné internetové stránky, za nepřetržité či bezvadné poskytování Služeb, jejich dostupnost, ani rychlost připojení, ani za to, že budou vhodné pro Uživatelem zamýšlený účel.

4. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že užívá Službu na vlastní odpovědnost a riziko.

5.  Uživatel dále bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá především za vady Služby, či jiné škody nebo jiné újmy, způsobené přímo či nepřímo, a to:
  • zejména při nesprávném využití výsledků získaných pomocí Služby,
  • porušením závazků Uživatele vyplývajících z podmínek provozování Portálu,
  • neúplností, nesprávností, či neaktuálnosti Informace zpřístupněné na Portálu.
Dále Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za vady či škody způsobené zejména:
  • přerušením, omezením nebo zastavením poskytování Služby Uživateli včetně odstranění jeho příspěvků v souladu s podmínkami provozování Portálu,
  • zásahem třetích osob nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost,
  • nemožností Uživatele připojit se k Portálu,
  • poruchou na zařízení třetích osob či jinou neodvratitelnou událostí nemající původ v poskytování Služby nebo příčinami, které nevyplývají z poskytování Služby, ani nejsou Poskytovatelem zaviněny.
6. Portál obsahuje odkazy na internetové stránky třetích stran (dále jen „Link“). Linky nepodléhají kontrole Poskytovatele a Poskytovatel není odpovědný za jejich správnost, přesnost nebo obsah, a to včetně obsahu stránky odkazované z linkované stránky. Uvedení jakéhokoliv Linku na Portále neznamená, že Poskytovatel je v jakémkoliv spojení s linkovanou stránkou nebo jejími provozovateli.

7. Odpovědnost za škodu ze strany Poskytovatele při poskytování Služby podle těchto podmínek není dána a Poskytovatel nehradí žádné škody.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit tyto podmínky provozování Portálu. Případné nové podmínky je Poskytovatel povinen zveřejnit na internetových stránkách Portálu bez zbytečného odkladu. Změna bude vždy avizována formou aktuality na Portálu.

2. Tyto podmínky provozování Portálu nabývají platnosti a účinnosti dnem zveřejnění, tedy 1. 9. 2012. K tomuto datu pozbývají platnosti veškeré předchozí verze podmínek.

Rychlé zprávy

Novinky u datových schránek pro rok 2024

23. 4. 2024 | Nová novela datových schránek, platná od začátku roku 2024, přináší do elektronické komunikace a datové správy několik pozitivních změn. Uživatelé nyní mohou odesílat a přijímat velkoobjemové datové zprávy. Dále novela rozšiřuje možnost použití formátu ZIP a ASiC pro přílohy. Komunikace s veřejnou správou pro soukromé subjekty je také podporována, a uživatelé mají nyní více možností pro využití multimediálních formátů například JavaScript a MP4.


Dřívější zprávy
Firmy v Pohodě
 
Advanis s.r.o.
Účetnictví a daňové poradenství. Praha, Velké Popovice, Chomutov.
www.advanis.cz

BARY SERVIS s.r.o.
Komplexní vedení účetnictví a daní.
www.baryservis.cz

Kurzovní lístek

25,24 Kč
-0,030 Kč
23,62 Kč
-0,056 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.04.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru