Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Účetnictví pro začátečníky – 9. díl


Bc. Michaela Hauzarová
6. 1. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Dlouhodobý majetek je podstatnou a důležitou součástí aktiv účetní jednotky a rozumí se jím takový majetek, který účetní jednotka využívá po dobu delší než jeden rok.

Foto: Shutterstock

 

V dnešním díle se zaměříme na účtování v účtové třídě 0 – Dlouhodobý majetek. Dlouhodobý majetek je podstatnou a důležitou součástí aktiv účetní jednotky a rozumí se jím takový majetek, který účetní jednotka využívá po dobu delší než jeden rok.


 
Dlouhodobý majetek se v účetnictví člení na:
 • dlouhodobý hmotný majetek,
 • dlouhodobý nehmotný majetek a
 • dlouhodobý finanční majetek.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje:
 • pořizovací cenou – při pořízení majetku úplatným způsobem,
 • reprodukční cenou – při pořízení majetku bezúplatně,
 • vlastními náklady – u majetku vytvořeného vlastní činností.
Pro řádné vedení evidence dlouhodobého majetku a účtování o tomto majetku je nutné mít sestaveny vnitřní účetní směrnice, které by měly obsahovat pravidla a postupy týkající se následujících oblastí:
 • vymezení dlouhodobého majetku,
 • odpisové plány pro účetní a daňové odpisy,
 • tvorba a čerpání rezerv,
 • tvorba a rušení opravných položek,
 • provádění inventarizace majetku.
Evidence dlouhodobého majetku se také sleduje na inventárních kartách nebo v inventární knize.
 
Jednotlivé majetkové karty, ať už v papírové, či technické formě (např. evidence majetku v účetním softwaru), by měly obsahovat minimálně tyto údaje:
 • název nebo popis složky majetku, popřípadě číselné označení,
 • ocenění majetku,
 • datum a způsob pořízení majetku, datum uvedení do provozu,
 • údaje o zvoleném způsobu odpisování,
 • částky odpisů za zdaňovací období,
 • zůstatková cena (vstupní cena snížená o uplatněné odpisy),
 • datum a způsob vyřazení.
Důležitý je také vhodně sestavený účtový rozvrh. Analytické členění účtů v účtovém rozvrhu se provádí podle jednotlivých složek dlouhodobého majetku, podle účelu stanoveného právními předpisy (sestavení rozvahy) a podle potřeb samotné účetní jednotky.

Účtová skupina 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek („DNM“)

Jedná se o majetek, který má dobu použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenu vyšší než 60 000 Kč.
 • 012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (A)
Účtujeme zde o výsledcích nakoupených samostatně nebo vytvořených vlastní činností pro účely obchodování s nimi. Může se jednat například o různé vědecké práce, projekty, technologické postupy, receptury atd.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
FAP Nákup nehmotných výsledků výzkumu a vývoje 70 000 Kč MD 041/D 321
VÚD Zařazení nehmotných výsledků výzkumu a vývoje do užívání 100 000 Kč MD 012/D 041 (pořízení DNM)
 
FAP = faktura přijatá
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 013 – Software (A)
Účtujeme zde o programovém vybavení, které není součástí dodávky hardwaru a jeho ocenění.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
FAP Pořízení účetního programu 75 000 Kč MD 013/D 321
VÚD Převedení softwaru z osobního užívání do podnikání 100 000 Kč MD 013/D 491 (účet individuálního podnikatele)
 
FAP = faktura přijatá
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 014 – Ostatní ocenitelná práva (A)
Účtujeme zde o výrobně technických poznatcích – know-how, licencích, o průmyslových právech, výsledcích duševních tvůrčích činností, které jsou předmětem ocenitelných práv.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Bezplatné nabytí ocenitelných práv v reprodukční pořizovací ceně 130 000 Kč MD 014/D 413 (ostatní kapitálové fondy)
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 015 – Goodwill (A)
Účtujeme zde o oceňovacím rozdílu při nabytí majetku či jeho části. Hodnota goodwillu může být kladná nebo záporná ve výši rozdílu mezi kupní cenou a cenou stanovenou na základě znaleckého ocenění.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Nabývací cena pořízeného majetku – stavby je nižší než cena stanovená na základě znaleckého posudku 90 000 Kč MD 021/D 015
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Účtujeme zde bez ohledu na výši ocenění zejména o povolenkách na emise skleníkových plynů, o jednotkách snížení emisí a o ověřeném snížení emisí z projektových činností atd.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
FAP Pořízení ostatního DNM 15 000 Kč MD 019/D 321
 
FAP = faktura přijatá

Účtová skupina 02 – Dlouhodobý hmotný majetek („DHM“) odpisovaný

 • 021 – Stavby (A)
Účtujeme zde o budovách, halách a stavbách bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti. O zařazení do účetnictví účtujeme na základě zápisu o zařazení stavby do užívání, o vyřazení z účetnictví účtujeme na základě zápisu o vyřazení stavby z evidence.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Zařazení stavby do užívání 1 200 000 Kč MD 021/D 042 (pořízení DHM)
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 022 – Hmotné movité věci a jejich soubory (A)
Účtujeme zde například o strojích, přístrojích, zařízeních, o dopravních prostředcích a inventářích s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou vyšší než 40 000 Kč, popřípadě ve výši ocenění stanoveného vnitřní směrnicí účetní jednotky. Patří sem také drahé kovy bez ohledu na výši jejich ocenění.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
FAP Zúčtování nákladů na pořízení stroje 820 000 Kč MD 042/D 321
VÚD Zařazení stroje do užívání 820 000 Kč MD 022/D 042
 
FAP = faktura přijatá
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 025 – Pěstitelské celky trvalých porostů (A)
Účtujeme zde o trvalých porostech stromů a keřů vysazených na souvislém pozemku a o trvalých porostech vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
FAP Pořízení pěstitelských celků 320 000 Kč MD 042/D 321
VÚD Zařazení pěstitelského celku 320 000 Kč MD 025/D 042
 
FAP = faktura přijatá
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny (A)
Účtují se zde dospělá zvířata a jejich skupiny (například stáda, hejna) od výše ocenění určené účetní jednotkou, a to v souvislosti s respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. O dospělých zvířatech a jejich skupinách s životností delší než jeden rok a nevykázaných na tomto účtu se účtuje jako o zásobách (účtová třída 1).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
FAP Koupě stáda koní 500 000 Kč MD 042/D 321
VÚD Zařazení stáda koní 500 000 Kč MD 026/D 042
 
FAP = faktura přijatá
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 029 – Jiný dlouhodobý hmotný majetek (A)
Účtujeme zde například o technickém zhodnocení majetku, pokud nezvyšovalo jeho pořizovací cenu.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Zařazení jiného DHM do užívání 910 000 Kč MD 029/D 042
 
VÚD = vnitřní účetní doklad

Účtová skupina 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný je takový majetek, u kterého se předpokládá, že se postupem času neopotřebovává, tudíž se jeho hodnota postupem času trvale nesnižuje.
 
 • 031 – Pozemky (A)
Účtujeme zde o pozemcích bez ohledu na výši jejich ocenění, pokud nejsou zbožím.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
FAP Koupě pozemku na základě kupní smlouvy 650 000 Kč MD 031/D 321
 
FAP = faktura přijatá
 
 • 032 – Umělecká díla a sbírky (A)
Účtujeme zde o uměleckých dílech, která nejsou součástí stavby, o sbírkách, movitých kulturních památkách, předmětech kulturní hodnoty, popřípadě jejich souborech.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Bezplatné nabytí uměleckých obrazů 3 150 000 Kč MD 032/D 413 (ostatní kapitálové fondy)
 
VÚD = vnitřní účetní doklad

Účtová skupina 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Prostřednictvím těchto účtů se tvoří a kalkuluje cena dlouhodobého majetku. Zachycují se zde veškeré náklady související s pořízením majetku do doby jeho zařazení do užívání na příslušné účty účtových skupin 01, 02 a 03. Převod do užívání se uskutečňuje za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky nutné pro zařazení konkrétního majetku do užívání (například dovezený automobil lze zařadit do užívání až ve chvíli jeho registrace v ČR).
 
U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, u kterého nevznikly vedlejší náklady související s jeho pořízením, je možné účtovat tento majetek přímo na příslušné majetkové účty, bez použití účtové skupiny 04.
 • 041 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (A)
 • 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (A)
 • 043 – Pořízení dlouhodobého finančního majetku (A)
Příklady účtování na účty 041 a 042 jsme si již ukázali ve výše uvedených příkladech, účtování na účtu 043 je obdobné.

Účtová skupina 05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek

Účtují se zde poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek, většinou proti výpisu z bankovního účtu. Po obdržení faktury, která dokládá, jak byla záloha použita, se provede zúčtování této zálohy.
 • 051 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (A)
 • 052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (A)
 • 053 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (A)
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Poskytnutí zálohy na výrobní zařízení 600 000 Kč MD 052/D 221
FAP Faktura za výrobní zařízení 2 000 000 Kč MD 022/D 321
VÚD Vyúčtování poskytnuté zálohy 600 000 Kč MD 321/D 052
VBÚ Úhrada faktury 1 300 000 Kč MD 321/D 221
 
VBÚ = výpis z bankovního účtu
FAP = faktura přijatá
VÚD = vnitřní účetní doklad

Účtová skupina 06 – Dlouhodobý finanční majetek

 • 061 – Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba (A)
 • 062 – Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (A)
K uvedeným podílům se váží vlastnická nebo rozhodovací práva na majetku dané obchodní společnosti, jejíž akcie nebo podíly má účetní jednotka v držení. Vlastník těchto cenných papírů má nárok na podíly na zisku. Názvy účtů plynou z pojmů uvedených zákoně o obchodních korporacích, kde je uvedeno, za jakých okolností se jedná o osobu ovládanou, ovládající či o účetní jednotku pod podstatným vlivem.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Pořízení podílu v obchodní společnosti 100 000 Kč MD 061 (062)/D 379 (jiné závazky)
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 063 – Ostatní cenné papíry a podíly (A)
Jedná se zejména o dlouhodobé majetkové cenné papíry s menšinovým podílem (pod 20 %) nebo neobchodovatelné cenné papíry.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Pořízení menšinového podílu v akciové společnosti 405 000 Kč MD 063/D 379
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 065 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (A)
Účtujeme zde o cenných papírech, které jsou splatné za dobu delší než jeden rok a účetní jednotka má v úmyslu je držet až do splatnosti.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Nákup dluhopisů 500 000 Kč MD 065/D 379
VÚD Poměrná část úroků z dluhopisů 25 000 Kč MD 065/D 665 (výnosy z dlouhodobého finančního majetku)
VÚD Zpětný odkup dluhopisů 600 000 Kč MD 378 (jiné pohledávky)/D 065
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 066 – Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba (A)
 • 067 – Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv (A)
 • 068 – Ostatní zápůjčky a úvěry (A)
Účtujeme zde o dlouhodobých zápůjčkách se splatností delší než jeden rok. Účty 066 a 067 se týkají propojených osob, přičemž propojenými osobami se také myslí mateřská společnost a podniky pod jejím vlivem tvořící skupinu podniků.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Poskytnutí zápůjčky ovládané osobě 800 000 Kč MD 066/D 221
 
VBÚ = výpis z bankovního účtu
 
 • 069 – Jiný dlouhodobý finanční majetek (A)
Účtujeme zde například o dlouhodobých vkladových listech nebo o dlouhodobém termínovaném vkladu, jež nelze účtovat na předchozích účtech dlouhodobého finančního majetku. Dále se zde účtuje i o ostatních zápůjčkách dlouhodobého charakteru, o pořízení předmětů z drahých kovů a kamenů v případě, že se o nich nebude účtovat jako o zboží.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Pořízení termínovaných cenných papírů 1 000 000 Kč MD 043/D 221
FAP Provize makléři 10 000  Kč MD 043/D 321
VÚD Zařazení cenných papírů do finančního majetku 1 010 000 Kč MD 069/D 043
 
VBÚ = výpis z bankovního účtu
FAP = faktura přijatá
VÚD = vnitřní účetní doklad

Účtová skupina 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Účtová skupina 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Dlouhodobý majetek, který je používán delší dobu než jeden rok, se nespotřebovává najednou (nevstupuje rovnou do nákladů), ale postupně se časem opotřebovává a hodnota opotřebení se přenáší do nákladů účetní jednotky postupně prostřednictvím tzv. odpisů.
 
Odpisy se účtují prostřednictvím tzv. oprávek, které nepřímo vyjadřují trvalé snížení účetní hodnoty majetku. Majetek se v účetnictví vykazuje nadále v ceně, za kterou byl pořízen, a jeho zůstatková cena se zjistí odečtením právě hodnoty oprávek od příslušného majetkového účtu.
 
Základním dokumentem a zároveň podkladem pro vyčíslení oprávek odepisovaného dlouhodobého majetku v průběhu jeho používání je odpisový plán.
 
Účetní odpisy vstupují do nákladů prostřednictvím nákladového účtu 551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a při správném stanovení odpisového plánu dávají účetní jednotce informaci o skutečném opotřebení majetku. Účetní odpisy se mohou lišit od daňových odpisů, o kterých se však neúčtuje.
 • 072 – Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (P)
 • 073 – Oprávky k softwaru (P)
 • 074 – Oprávky k ocenitelným právům (P)
 • 075 – Oprávky ke goodwillu (P)
 • 079 – Oprávky k ostatnímu dlouhodobému majetku (P)
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Odpis softwaru 10 % z pořizovací ceny 100 000 Kč 10 000 Kč MD 551/D 073
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 081 – Oprávky ke stavbám (P)
 • 082 – Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům (P)
 • 085 – Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (P)
 • 086 – Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám (P)
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Odpis soustruhu 15 % z pořizovací ceny 200 000 Kč 30 000 Kč MD 551/D 082
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
Účty oprávek se v účetnictví používají i v souvislosti s vyřazováním dlouhodobého majetku z účetní evidence, a to při doúčtování zůstatkové ceny.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Prodej soustruhu – zúčtování zůstatkové ceny 170 000 Kč MD 541 (zůstatková cena prodaného DNM a DHM)/D 082
VÚD Vyřazení soustruhu v pořizovací ceně 200 000 Kč MD 082/D 022
FAV Vystavení faktury za prodej soustruhu 190 000 Kč MD 311/D 641 (tržby z prodeje DNM a DHM)
VBÚ Úhrada faktury 190 000 Kč MD 221/D 311
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
FAV = faktura vydaná
VBÚ = výpis z bankovního účtu

Účtová skupina 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku

Opravné položky se používají k úpravě ocenění příslušného majetku tehdy, kdy se při jeho inventarizaci prokáže snížení ocenění, které je však pouze dočasného charakteru. Opravné položky se vytváří na vrub nákladů a snižují se či ruší vyúčtováním ve prospěch nákladů, pokud se na základě následné inventarizace neprokáže jejich oprávněnost.
 
Opravné položky k dlouhodobému majetku slouží k přechodnému snížení hodnoty tohoto majetku v rámci uzavírání účetních knih. Příkladem může být snížení ceny hodnoty majetku z důvodu předpokladu nižší prodejní ceny, než je ocenění v účetnictví. Tvorba a čerpání opravných položek není daňově účinná.
 • 091 – Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku (P)
 • 092 – Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku (P)
 • 093 – Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku (P)
 • 094 – Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku (P)
 • 095 – Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek (P)
 • 096 – Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku (P)
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Tvorba opravné položky na základě provedené inventarizace k DNM 10 000 Kč MD 559 (tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti)/D 091
VÚD Zúčtování opravné položky 10 000 Kč MD 091/D 559
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 097 – Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Účtujeme zde rozdíl mezi oceněním majetku nebo jeho části, nabytého zejména koupí, vkladem nebo v rámci přeměn společnosti, a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávající, vkládající nebo zanikající účetní jednotky, sníženým o převzaté závazky.
 
Jedná se tedy o rozdíl ocenění podniku jako celku a účetním oceněním jeho jednotlivých částí, kdy může vzniknout:
 • aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku – účetní ceny majetku sníženého o závazky jsou nižší než ocenění podniku jako celku, aktivní oceňovací rozdíl se odepisuje rovnoměrně do nákladů po dobu 180 měsíců,
 • pasivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku – vzniká v případě, že účetní ceny jsou vyšší než ocenění podniku jako celku a odepisuje se rovnoměrně do výnosů po dobu 180 měsíců.
Při vyřazení poslední složky dlouhodobého majetku se neodepsaná část oceňovacího rozdílu odepíše jednorázově.
 
 • 098 – Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku
Účet se používá při odepisování oceňovacího rozdílu vzniklého na účtu 097 po dobu 180 měsíců, a to buď od nákladů na účet 557 – Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku (kladný rozdíl), nebo do výnosů na účet 648 – Ostatní provozní výnosy (záporný rozdíl). Po odepsání se vyřadí z účetnictví, to znamená, že se účtuje na vrub účtu 098ve prospěch účtu 097.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Zrušení oceňovacího rozdílu při prodeji podniku nebo jeho části (u prodávajícího) – aktivní zůstatek 40 000 Kč MD 557/D 098
MD 098/D 097
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 
Související články:
Účetnictví pro začátečníky – 1. díl
Účetnictví pro začátečníky – 2. díl
Účetnictví pro začátečníky – 3. díl
Účetnictví pro začátečníky – 4. díl
Účetnictví pro začátečníky – 5. díl
Účetnictví pro začátečníky – 6. díl
Účetnictví pro začátečníky – 7. díl
Účetnictví pro začátečníky – 8. díl
Účetnictví pro začátečníky – 10. díl
Účetnictví pro začátečníky – 11. díl
Účetnictví pro začátečníky – 12. díl
Účetní souvztažnosti pro podnikatelské subjekty
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Od příštího roku by měl fungovat tzv. stravenkový paušál

8. 7. 2020 | Poslanci projednávají daňový balíček, který mimo jiné přináší stravenkový paušál. Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování přímo v peněžní formě. Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnanci bude i nadále osvobozen od daní i pojistných.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Penzion Rosa
Penzion nedaleko moderního Skiparku Červená Voda.
www.energotis.cz

CK Alexandria
Dovolená u moře, exotické i lyžařské zájezdy.
www.alexandria.cz

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,65 Kč
-0,045 Kč
23,52 Kč
-0,152 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 13.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru