Účetnictví pro začátečníky – 8. díl


Bc. Michaela Hauzarová
30. 11. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Účty zařazené do čtvrté třídy jsou rozvahovými pasivními účty, proto se přírůstky v účetnictví zaznamenávají na stranu Dal a úbytky na stranu Má Dáti.

Foto: Shutterstock

 

V dnešním díle se budeme zabývat účtovou třídou 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, které představují zdroje krytí účetní jednotky dlouhodobého charakteru. To znamená, že pokud musí účetní jednotka zdroje vrátit, pak až za dobu delší než rok.


 
V dnešním díle se budeme zabývat účtovou třídou 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, které představují zdroje krytí účetní jednotky dlouhodobého charakteru. Dlouhodobost znamená, že pokud musí účetní jednotka zdroje vrátit, pak až za dobu delší než jeden rok.
 
Účty zařazené do této třídy jsou rozvahovými pasivními účty, proto se přírůstky v účetnictví zaznamenávají na stranu Dal a úbytky na stranu Má dáti.
 
Kapitál i závazky (dluhy) společnosti se v účetnictví oceňují jmenovitou hodnotou, tj. cenou odpovídající okamžiku vzniku účetního případu.
 
Jak je již zvykem našeho seriálu, pod každým syntetickým účtem si krátce vysvětlíme jeho podstatu a ukážeme si účtování na příkladech vztahujících se k danému účtu.

Účtová skupina 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy

 • 411 – Základní kapitál (P)
Účtujeme zde o základním kapitálu, kterým se rozumí souhrn všech peněžitých i nepeněžních vkladů vložených společníky do podniku u obchodních společností, členy do družstev nebo zakladatelem do státního podniku.
 
Doklad Účetní případ Částka   Zaúčtování (MD/D)  
VÚD Založení společnosti – základní kapitál 500 000 Kč   MD 701 (počáteční účet rozvažný)/D 411  
VÚD Zvýšení základního kapitálu 100 000 Kč   MD 419 (změny základního kapitálu/D 411  
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 412 – Ážio (P)
Účtujeme zde v případě, kdy účetní jednotka zvyšuje základní kapitál upsáním nových vkladů, jejichž hodnota je nižší než částka, kterou požaduje od vkladatelů. Na účet 412 se účtuje rozdíl, o který tato účetní jednotka základní kapitál nezvyšuje.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Úhrada ážia 1 000 000 Kč MD 221/D 412
VÚD Zvýšení základního kapitálu z ážia 900 000 Kč MD 412/D 419
VÚD Převod zůstatků při uzavírání účetních knih 100 000 Kč MD 412/D 702 (konečný účet rozvažný)
 
VBÚ = výpis z bankovního účtu
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 413 – Ostatní kapitálové fondy (P)
Účtujeme zde o ostatních peněžitých i nepeněžních vkladech, které nezvyšují základní kapitál (např. vklady společníků do obchodní společnosti). Od 1. 1. 2016 se zde již neúčtují přijaté dary (tyto dary nově vstupují přímo do výnosů).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Bezplatné nabytí software účetní jednotkou 50 000 Kč MD 013/D 413
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 414 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (P)
Prostřednictvím tohoto účtu realizujeme zachycení změny reálné hodnoty majetku a dluhů.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Snížení reálné hodnoty dlouhodobých cenných papírů 150 000 Kč MD 414/D 063 (ostatní cenné papíry a podíly)
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 416 – Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (P)
Přeměňující se účetní jednotka použije tento účet v případě vykázání oceňovacích rozdílů, které se vztahují k úbytkům majetku a dluhů v mezidobí ode dne následujícího po rozvahovém dni pro ocenění do rozhodného dne.
 
Pro účely ocenění se rozvahovým dnem myslí den, k němuž byla sestavena účetní závěrka využitá pro ocenění hodnoty jmění znalcem pro projekt přeměny obchodní korporace.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Oceňovací rozdíl – úbytek majetku v mezidobí ode dne následujícího po rozvahovém dni pro ocenění do rozhodného dne 15 000 Kč MD 418 (oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací)/D 416
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 418 – Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (P)
Účtujeme zde rozdíly mezi oceněním majetku a závazků v účetnictví zanikající účetní jednotky nebo části účetní jednotky rozdělené odštěpením a oceněním jmění při přeměně obchodní korporace k rozvahovému dni pro ocenění.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Rozdíl mezi účetními cenami a oceněním reálnými hodnotami zásob u zanikající účetní jednotky (zvýšení ocenění) 120 000 Kč MD 131/D 418
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 419 – Změny základního kapitálu (P)
Účtujeme zde o zvýšení či snížení základního kapitálu.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií 120 000 Kč MD 353 (pohledávky za upsaný základní kapitál)/D 419
 
VÚD = vnitřní účetní doklad

Účtová skupina 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření

Fondy jsou vlastním zdrojem účetní jednotky, které mají pasivní zůstatek vytvořený přídělem ze zisku.
 • 421 – Rezervní fond (P)
Účtujeme zde o zdrojích ke krytí případných ztrát. Do konce roku 2013 musely akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným pravidelně převádět v minimální výši část čistého zisku do zákonného rezervního fondu. Zákon o obchodních korporacích již tuto povinnost nestanovuje (až na několik zvláštních případů) a tvoření rezervního fondu je zcela dobrovolné.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Příděl rezervnímu fondu z nerozděleného zisku minulých let 200 000 Kč MD 428 (nerozdělený zisk minulých let)/D 421
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 422 – Nedělitelný fond (P)
Účtujeme zde o stavu nedělitelného fondu zřizovaného družstvy, který plní obdobnou funkci jako rezervní fond.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Úhrada ztrát minulých let z nedělitelného fondu 320 000 Kč MD 422/D 429
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 423 – Statutární fondy (P)
Účtujeme zde o tvorbě a čerpání statutárních fondů, které tvoří obchodní korporace ze zisku podle uzavřené společenské smlouvy, přijatých stanov a vnitřních směrnic.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Přímé čerpání statutárního fondu z BÚ 110 000 Kč MD 423/D 221
 
VBÚ = výpis z bankovního účtu
 
 • 424 – Ostatní fondy ze zisku (P)
Účtujeme zde o tvorbě a čerpání ostatních fondů, které tvoří a čerpají obchodní korporace ze zisku podle uzavřené společenské smlouvy. Stejným způsobem se účtuje i o návratných zápůjčkách poskytovaných ze sociálních fondů zaměstnanců (pohledávka za zaměstnancem se sleduje na podrozvahovém účtu).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Tvorba ostatního fondu ze zisku 450 000 Kč MD 428/D 424
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 426 – Jiný výsledek hospodaření minulých let (P)
Účtují se zde rozdíly ve změně účetní metody, část odložené daně nebo oprava v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
FAP Přijatá faktura z minulého období
(významná částka)
150 000 Kč MD 426/D 321
 
FAP = faktura přijatá
 
 • 428 – Nerozdělený zisk minulých let (P)
 • 429 – Neuhrazená ztráta minulých let (P)
Účty slouží k vyrovnání stavu účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení po schválení návrhu na rozdělení zisku či návrhu na úhradu, které provede příslušný orgán účetní jednotky.
 
Účet 429 je specifický tím, že se zůstatek účtu vykazuje na straně Má dáti a z důvodu aktivního zůstatku se hodnota účtu 429 od pasiv odečítácelkovou sumu pasiv snižuje. Použití nerozděleného zisku minulých let či neuhrazené ztráty minulých let stanovuje zákon o obchodních korporacích, zákon o státním podniku, společenská smlouva či stanovy účetní jednotky.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Převod zisku ve schvalovacím řízení, o němž bylo podle platných předpisů rozhodnuto ho nerozdělit 400 000 Kč MD 431/D 428
VÚD Vyplacení nerozděleného zisku 200 000 Kč MD 428/D 364 (závazky ke společníkům při rozdělování zisku)
VÚD Převod ztráty ve schvalovacím řízení, o níž bylo rozhodnuto ji zatím neuhradit 90 000 Kč MD 429/D 431
VÚD Úhrada ztráty z minulých let 90 000 Kč MD 413/D 429
 
VÚD = vnitřní účetní doklad

Účtová skupina 43 – Výsledek hospodaření

 • 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (P)
Účet je určen k rozdělení účetního zisku nebo vypořádání účetní ztráty podle pravidel stanovených právními předpisy, platnými stanovami, rozhodnutím příslušných orgánů účetní jednotky či podle rozhodnutí individuálního podnikatele.
 
Na účet 431 se na počátku účetního období převádějí zisk nebo ztráta zjištěné v účetnictví za uplynulé účetní období. Na konci účetního období tento účet již žádný zůstatek vykazovat nesmí.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Vyúčtování zisku při otevírání účetních knih 50 000 Kč MD 701/D 431
VÚD Podíl na zisku tichého společníka 20 000 Kč MD 431/D 379 (jiné závazky)
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 432 – Zálohy na podíly na zisku (P)
Účtujeme zde o vyplácených zálohách na podíl na zisku dle § 40 zákona o obchodních korporacích na základě mezitímní účetní závěrky.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Rozhodnutí o výplatě zálohy 30 000 Kč MD 432/D 364
VÚD Daň vybíraná srážkou 4 500 Kč MD 364/D 342
VBÚ Výplata společníkům 25 500 Kč MD 364/D 221
VBÚ Odvod srážkové daně 4 500 Kč MD 342/D 221
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
VBÚ = výpis z bankovního účtu

Účtová skupina 45 – Rezervy

Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, nebo jisté, že nastanou, ale není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku.
 
K rozvahovému dni musí rezerva představovat nejlepší odhad nákladů, které pravděpodobně nastanou, nebo v případě závazků částku, která je zapotřebí k vypořádání. Rezervy se nepoužívají k úpravám hodnot aktiv. Rezervami se dále rozumí technické nebo jiné rezervy podle zvláštních předpisů.
 
 • 451 – Rezervy podle zvláštních právních předpisů (P)
Na tomto účtu zachycujeme tvorbu rezerv podle zvláštních právních předpisů (např. zákon o odpadech, o rezervách atd.). Tvorba těchto rezerv je upravena zákonnými právními předpisy, a pokud účetní jednotky postupují podle těchto předpisů, je jejich tvorba daňově uznatelným nákladem.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Tvorba zákonných rezerv na provozní náklady 15 000 Kč MD 552/D 451
VÚD Čerpání rezerv na účel, pro který byla rezerva tvořena 5 000 Kč MD 451/D 553
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 453 – Rezerva na daň z příjmů (P)
Na tomto účtu zachycujeme tvorbu rezervy na daň z příjmů, která se tvoří v případě, kdy okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku řádného vyčíslení daně.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Tvorba rezervy na daň z příjmů 45 000 Kč MD 599 (rezerva na daň z příjmů)/D 453
VÚD Rozpuštění nebo zrušení rezervy na daň z příjmů 45 000 Kč MD 453/D 599
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 459 – Ostatní rezervy (P)
Na tomto účtu zachycujeme tvorbu ostatních rezerv, jejichž tvorba je nedaňovým nákladem.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Tvorba rezerv na opravy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 435 000 Kč MD 554 (tvorba a zúčtování ostatních rezerv)/D 459
 
VÚD = vnitřní účetní doklad

Účtová skupina 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím

 • 461 – Dlouhodobé úvěry (P)
Na tomto účtu sledujeme dlouhodobé bankovní úvěry na dobu delší než jeden rok.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Poskytnutí dlouhodobého úvěru 800 000 Kč MD 221/D 461
 
VBÚ = výpis z bankovního účtu

Účtová skupina 47 – Dlouhodobé závazky

 • 471 – Dlouhodobé závazky – ovládaná nebo ovládající osoba (P)
Účtujeme zde o dlouhodobých dluzích (delších než jeden rok) vůči ovládaným osobám, mezi ovládanými osobami a vůči ovládajícím osobám, s výjimkou závazků vykazovaných na jiných účtech.
 
Ovládající osobou se rozumí osoba, která může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Dlouhodobý dluh z přijetí zápůjčky od ovládající osoby 1 000 000 Kč MD 221/D 471
 
VBÚ = výpis z bankovního účtu
 
 • 472 – Dlouhodobé závazky – podstatný vliv (P)
Na tomto účtu sledujeme přijaté dlouhodobé zápůjčky od účetních jednotek, ve kterých účetní jednotka uplatňuje podstatný vliv, anebo od účetních jednotek, které v účetní jednotce uplatňují podstatný vliv.
 
Podstatným vlivem se rozumí takový významný vliv na řízení nebo provozování účetní jednotky, jenž není rozhodující ani společný. Není-li prokázán opak, považuje se za podstatný vliv dispozice nejméně 20 % hlasovacích práv.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Splacení zápůjčky společnosti s podstatným vlivem 500 000 Kč MD 472/D 221
VBÚ Úroky 20 000 Kč MD 362 (závazky – podstatný vliv)/D 221
 
VBÚ = výpis z bankovního účtu
 
 • 473 – Emitované dluhopisy (P)
Účtujeme zde o dluhových cenných papírech s dobou splatnosti delší než jeden rok, které potvrzují podmínky, za kterých si jejich emitent (dlužník) půjčuje dočasně volné peněžní prostředky.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Emise dluhopisů – jmenovitá hodnota 900 000 Kč MD 375 (pohledávky z emitovaných dluhopisů)/D 473
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 474 – Závazky z nájmu a pachtu (P)
Účtujeme zde za předpokladu, že je ve smlouvě o pachtu společnosti dohodnuto, že najatý dlouhodobý majetek bude odpisovat nájemce. V případě, že je hrazené nájemné vyšší (nižší) než odpisy, potom se celková částka sjednaná ve smlouvě rozdělí na odpovídající výši odpisů a na výši nájemného (pachtovného), o němž nájemce (pachtýř) účtuje na vrub nákladového (výnosového) účtu.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Úhrada nájemného (pachtovného) nájemcem (pachtýřem) 20 000 Kč MD 474/D 221
VÚD Nájemce (pachtýř) hradí vyšší nájemné (pachtovné), než jsou odpisy 15 000 Kč MD 518 (ostatní služby)/D 474
VÚD Nájemce (pachtýř) hradí nižší nájemné (pachtovné), než jsou odpisy 15 000 Kč MD 474/D 665 (výnosy z dlouhodobého finančního majetku)
 
VBÚ = výpis z bankovního účtu
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 475 – Dlouhodobé přijaté zálohy (P)
Účtujeme zde o přijatých zálohách na budoucí plnění, které očekáváme v období delším než jeden rok.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Přijaté dlouhodobé zálohy od odběratelů 100 000 Kč MD 221/D 475
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 478 – Dlouhodobé směnky k úhradě
Účtujeme zde dluhy ze směnek dlouhodobého charakteru (delší než jeden rok).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
FAP Úhrada dluhu vlastní vystavenou směnkou 200 000 Kč MD 321/D 478
VBÚ Vlastní úhrada směnky 110 000 Kč MD 478/D 221
 
FAP = faktura přijatá
VBÚ = výpis z bankovního účtu
 
 • 479 – Jiné dlouhodobé závazky (P)
Účtujeme zde o dluzích, pro které nebyl určen žádný předcházející účet dlouhodobých dluhů – např. o úvěrech od nebankovních institucí.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
PPD Přijetí dlouhodobé zápůjčky od nebankovní instituce 100 000 Kč MD 211/D 479
 
PPD = příjmový pokladní doklad

Účtová skupina 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka

 •  481 – Odložený daňový závazek a pohledávka (P, A)
O odložené dani účtují a vykazují ji účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek, a účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu. Ostatní účetní jednotky stanoví, zda budou účtovat o odložené dani a vykazovat ji.
 
Daňová povinnost odložená vyplývá z přechodných rozdílů, které nastávají v momentě odlišného pohledu účetního a daňového na určité položky v účetnictví.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Zůstatková účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku je vyšší než hodnota tohoto majetku pro daňové účely (daňové odpisy jsou větší než odpisy účetní) = odložený daňový závazek 140 000 Kč MD 592 (daň z příjmů odložená)/D 481
 
VÚD = vnitřní účetní doklad

Účtová skupina 49 – Individuální podnikatel

 •  491 – Účet individuálního podnikatele
Účtujeme zde o vkladech a výběrech individuálního podnikatele v rámci jeho podnikatelské činnosti. Účtují zde pouze fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou. Účet není určen pro účetní jednotky, které jsou právnickými osobami.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Výběr podnikatele pro osobní spotřebu 14 000 Kč MD 491/D 221
VÚD Protokol o převzetí daru – počítač 20 000 Kč MD 022/D 491
 
VBÚ = výpis z bankovního účtu
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
V příštím díle našeho seriálu o účetnictví se seznámíme s posledními rozvahovými účty, a to s účtovou třídou 0 – Dlouhodobý majetek.
 
 
Související články:
Účetnictví pro začátečníky – 1. díl
Účetnictví pro začátečníky – 2. díl
Účetnictví pro začátečníky – 3. díl
Účetnictví pro začátečníky – 4. díl
Účetnictví pro začátečníky – 5. díl
Účetnictví pro začátečníky – 6. díl
Účetnictví pro začátečníky – 7. díl
Účetnictví pro začátečníky – 9. díl
Účetnictví pro začátečníky – 10. díl
Účetnictví pro začátečníky – 11. díl
Účetnictví pro začátečníky – 12. díl
Účetní souvztažnosti pro podnikatelské subjekty
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Začal se vyplácet pětitisícový jednorázový příspěvek na dítě

10. 8. 2022 | Rodinám, které měly v červnu nárok na přídavek na dítě, se jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč začal již automaticky postupně vyplácet. Ostatní rodiny, které splňují podmínky nároku na tento příspěvek, o něj mohou začít žádat od 15. 8. A to buď elektronickou žádostí, nebo osobně na vybraných pracovištích Czech POINT. Příspěvek je určen pro všechny děti do 18 let, které žijí v rodině, jejíž příjem v minulém roce nepřesáhl 1 000 000 Kč hrubého. O příspěvek mohou požádat rodiče, adoptivní rodiče nebo pěstouni dítěte.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Pohodové účetnictví
Účetnictví v klidu a POHODĚ
www.ucetnictvivklidu.cz

Účetnictví Vlašim
Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, mezd
www.ucetnictvi-vlasim.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2022 Přiznání DPH (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Souhrnné hlášení (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Kontrolní hlášení (za červenec 2022)
31. 8. 2022 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,53 Kč
0,015 Kč
23,97 Kč
-0,070 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 09.08.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme