Účetnictví pro začátečníky – 10. díl


Bc. Michaela Hauzarová
10. 2. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Účty nákladů mají vždy na začátku účetního období nulový počáteční stav a účtují se ve většině případů na stranu Má dáti.

Foto: Shutterstock

 

V tomto díle se budeme věnovat účtové třídě 5 – Náklady. Účty nákladů mají vždy na začátku účetního období nulový počáteční stav a účtují se v naprosté většině případů na stranu Má dáti, a to narůstajícím způsobem.


 
Účty nákladů mají vždy na začátku účetního období nulový počáteční stav a účtují se v naprosté většině případů na stranu MD, a to narůstajícím způsobem. Položky nákladů jsou společně s položkami výnosů součástí výkazu zisku a ztráty.
 
Nákladem se rozumí účelový úbytek prostředků (aktiv) s cílem získání ekonomického prospěchu. Do nákladů patří například spotřeba materiálu, mzdové náklady, spotřeba elektrické energie, opravy, daně a poplatky atd. Účetní jednotka musí rozlišovat náklady jak daňově uznatelné, tak i daňově neuznatelné.
 
Nákladové operace mohou být spojeny:
 • s úbytkem peněžních prostředků – např. nákup spotřebního materiálu za hotové. V takovém případě dochází současně nejen ke vzniku nákladu, ale i k peněžnímu výdaji,
 • s úbytkem nepeněžních aktiv – např. odpis dlouhodobého majetku či spotřeba materiálu ze skladu. V tomto případě nedochází k výdaji a nákladu ve stejnou chvíli. Peněžní výdaj je zde uskutečněn dříve než náklad (dlouhodobý majetek či materiál bývá obvykle uhrazen dříve, než je odepsán či vyskladněn),
 • se vznikem závazku – např. přijatá faktura od dodavatele za spotřebu elektrické energie. Vzniklý závazek je náklad a peněžní výdaj vzniká až ve chvíli uhrazení faktury.
Účtová třída 5 – Náklady je na rozdíl od účtové třídy 6 – Výnosy poměrně rozsáhlá, proto se dnes budeme věnovat pouze výkladu účtových skupin 50 až 55. Účtování na syntetické účty zbývajících účtových skupin 56 až 59 si ukážeme v dalším pokračování našeho seriálu o účetnictví.

Účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy

 • 501 – Spotřeba materiálu
Účtujeme zde o spotřebě základního materiálu, pomocných a provozních látek, obalů, drobného movitého majetku s dobou použitelnosti méně než jeden rok, drobného movitého majetku s dobou použitelnosti více jak jeden rok, o kterém účetní jednotka rozhodla, že se nejedná o dlouhodobý drobný majetek, náhradních dílů apod.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Materiál vydaný ze skladu do výroby 30 000 Kč MD 501/D 112
VPD Nákup kancelářských potřeb hotově 1 000 Kč MD 501/D 211
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
VPD = výdajový pokladní doklad
 
 • 502 – Spotřeba energie
Účtujeme zde o spotřebě energie využívané k energetickým a pohonným účelům, například elektrická energie, voda, plyn atd.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
FAP Došlá faktura za elektrickou energii 130 000 Kč MD 502/D 321
 
FAP = faktura přijatá
 
 • 503 – Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
Účtujeme zde o nákupech, které nelze skladovat, např. nákup pohonných hmot či dodávka betonových směsí.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VPD Nákup pohonných hmot v hotovosti 9 000 Kč MD 503/D 211
 
VPD = výdajový pokladní doklad
 
 • 504 – Prodané zboží
Za zboží se považuje vše, co účetní jednotka nakupuje za účelem dalšího prodeje v nezměněném stavu. Účtujeme zde v nákupní ceně zboží při jeho prodeji.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Výdej prodaného zboží ze skladu 50 000 Kč MD 504/D 132
 
VÚD = vnitřní účetní doklad

Účtová skupina 51 – Služby

 • 511 – Opravy a udržování
Účtujeme zde o nákladech na opravy a udržování majetku (nikoli o technickém zhodnocení, které není nákladem, ale zvyšuje vstupní cenu majetku).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
FAP Došlá faktura za udržování sjízdnosti místní komunikace 12 000 Kč MD 511/D 321
 
FAP = faktura přijatá
 
 • 512 – Cestovné
Účtujeme zde o veškerých náhradách souvisejících s pracovními cestami v tuzemsku i zahraničí, které mohou být daňově uznatelné podle příslušných zákonných ustanovení nebo daňově neuznatelné. Mezi cestovní náhrady patří jízdné všemi druhy dopravních prostředků, stravné, náklady na ubytování, vedlejší náklady, kapesné apod.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VPD Cestovné hrazené zaměstnanci z pokladny 600 Kč MD 512/D 211
 
VPD = výdajový pokladní doklad
 
 • 513 – Náklady na reprezentaci
Účtujeme zde většinou o daňově neuznatelných nákladech týkajících se například pohoštění či občerstvení či poskytnutí reklamních předmětů.
 
Jedinou výjimku daňově uznatelných nákladů na reprezentaci tvoří poskytnutí drobných reklamních předmětů do výše stanovené zákonem o daních z příjmů nebo poskytnutí předmětů do reklamního slosování a veřejné soutěže.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VPD Úhrada večeře s obchodními partnery (nedaňový náklad) 3 600 Kč MD 513/D 211
 
VPD = výdajový pokladní doklad
 
 • 518 – Ostatní služby
Účtujeme zde o ostatních službách, které nelze zachytit na předcházejících účtech. Jedná se např. o náklady týkající se nájemného, služeb poradenských či právních, školení apod.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
FAP Došlá faktura za poskytnuté účetní služby za měsíc leden 2017 5 000 Kč MD 518/D 321
 
FAP = faktura přijatá

Účtová skupina 52 – Osobní náklady

 • 521 – Mzdové náklady
Účtujeme zde o veškerých pracovněprávních nárocích zaměstnanců.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Předpis mezd – vyúčtování hrubé mzdy 50 000 Kč MD 521/D 331
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 522 – Příjmy společníků obchodní korporace ze závislé činnosti
Účtujeme zde o příjmech podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů. Jedná se o příjmy za práci členů družstev, společníků společností s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností, i když nejsou povinni při výkonu práce pro družstvo nebo společnost dbát příkazů jiné osoby.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VPD Odměna společníkovi vyplacená hotově 5 000 Kč MD 522/D 211
 
VPD = výdajový pokladní doklad
 
 • 523 – Odměny členům orgánů obchodních korporací
Účtujeme zde o odměnách členů orgánů obchodních korporací, které jsou daňově uznatelným nákladem z hlediska daně z příjmů. Výše odměny může být stanovena ve společenské smlouvě, stanovami, rozhodnutím příslušného orgánu společnosti, nebo může být i předmětem smlouvy mezi členem orgánu a společností.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Zúčtování hrubé odměny členovi družstva podle vnitřních stanov 3 000 Kč MD 523/D 379 (jiné závazky)
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 524 – Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Účtují se zde náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je zaměstnavatel povinen platit za své zaměstnance.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Předpis pojistného za zaměstnance – sociální pojištění 23 000 Kč MD 524.01/D 336
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 525 – Ostatní sociální pojištění
Účtujeme zde o předpisu penzijního připojištění se státním příspěvkem a o životním a důchodovém připojištění placeného zaměstnavatelem za zaměstnance.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Předpis pojistného penzijního připojištění zaměstnance 400 Kč MD 525/D 331
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 526 – Zdravotní a sociální pojištění individuálního podnikatele
Účtujeme zde o daňově neuznatelných nákladech na zdravotní a sociální pojištění podnikatele.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Sociální pojištění OSVČ vedoucí účetnictví 5 000 Kč MD 526/D 336
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 527 – Zákonné sociální náklady
Účtujeme zde o daňově uznatelných nákladech vytvořených pro pracovní a sociální podmínky a péči o zdraví zaměstnanců. Jedná se např. o příspěvek na stravování či povinné lékařské prohlídky.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VPD Zaměstnanci proplacená povinná lékařská prohlídka 250 Kč MD 527/D 211
 
VPD = výdajový pokladní doklad
 
 • 528 – Ostatní sociální náklady
Účtujeme zde o dalších nákladech, které vyplývají například z kolektivní smlouvy a jsou nad rámec stanovený zákonem. Jedná se např. o různé peněžní dary k výročím a jubileím zaměstnanců či vstupenky na kulturní akce, stravné nad limit apod. Ve většině případů jsou tyto náklady daňově neuznatelné a ze strany zaměstnance podléhají dani z příjmů (jsou součástí mzdy zaměstnance).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Výdej stravenek hrazený zaměstnavatelem nad zákonem
stanovený limit
625 Kč MD 528/D 213
 
VÚD = vnitřní účetní doklad

Účtová skupina 53 – Daně a poplatky

V této účtové skupině se účtuje o předpisech a placení daní a ostatních poplatků.
 • 531 – Daň silniční
 • 532 – Daň z nemovitých věcí
 • 538 – Ostatní daně a poplatky
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VPD Uhrazené poplatky za převod motorových vozidel 2 000 Kč MD 538/D 211
VÚD Spotřeba dálničních známek 3 000 Kč MD 538/D 213
 
VPD = výdajový pokladní doklad
VÚD = vnitřní účetní doklad

Účtová skupina 54 – Jiné provozní náklady

 • 541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Účtujeme zde o rozdílu mezi pořizovací cenou prodávaného dlouhodobého majetku a vytvořenými oprávkami.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Úplatný převod (prodej) nemovitosti 322 000 Kč MD 541/D 082
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 542 – Prodaný materiál
Účtujeme zde o hodnotě prodaného materiálu v ocenění vedeném v účetnictví účetní jednotky. Pořizovací cena materiálu je plně uznatelný náklad bez ohledu na cenu prodejní.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Prodej nepotřebného materiálu 100 000 Kč MD 542/D 112
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 543 – Dary
Účtujeme zde o poskytnutých darech ve formě peněžních prostředků, zásob, zboží, výrobků, dlouhodobého majetku atd. Obvykle se jedná o daňově neuznatelný náklad.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VPD Dar vyplacený pokladnou 6 000 Kč MD 543/D 211
 
VPD = výdajový pokladní doklad
 
 • 544 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Účtujeme zde o smluvních pokutách, penále a jiných sankcích vyplývajících ze smluvních vztahů obchodních partnerů. Jedná se obvykle o daňově uznatelný náklad.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
FAP Smluvní pokuta za nedodržení obchodních podmínek 2 500 Kč MD 544/D 321
 
FAP = faktura přijatá
 
 • 545 – Ostatní pokuty a penále
Účtujeme zde o pokutách a penále vůči státním institucím, finančním úřadům, zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, živnostenskému úřadu apod. Jedná se o daňově neuznatelný náklad.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Pokuta vyměřená živnostenským úřadem 1 500 Kč MD 545/D 379
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 546 – Odpis pohledávky
Účtujeme zde o odpisu nedobytných pohledávek, má-li věřitel důvodně za to, že se zřejmě jedná o trvalé snížení její hodnoty. O daňově uznatelný náklad se jedná například v případě, že došlo k odpisu pohledávky do výše kryté zákonnou opravnou položkou vytvořenou k dané pohledávce.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Odpis neuhrazené pohledávky vůči dlužníkovi 33 500 Kč MD 546/D 311
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 547 – Mimořádné provozní náklady
Účtujeme zde o mimořádných nákladech v provozní oblasti, například náklady z prodeje obchodního závodu nebo škody na majetku vzniklé z příčin pro účetní jednotku zcela mimořádných vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Odpis poškozených zásob 10 200 Kč MD 547/D 132
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 548 – Ostatní provozní náklady
Účtujeme zde o nákladech neúčtovaných na předchozích účtech, například pojistné majetkového pojištění nebo příspěvky různým právnickým komorám.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Uhrazené pojistné proti škodám na majetku 16 000 Kč MD 548/D 221
 
VBÚ = výpis z bankovního účtu
 
 • 549 – Manka a škody z provozní činnosti
Účtují se zde manka a škody na majetku, například manka nad normu přirozených úbytků zásob nebo škody způsobené neznámým pachatelem (na základě potvrzení Police ČR).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Škoda ve skladu zásob způsobená povodní 146 000 Kč MD 548/D 221
 
VÚD = vnitřní účetní doklad

Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti

 • 551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Účtujeme zde o odpisech dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Odpis hospodářské budovy 150 000 Kč MD 551/D 081
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 552 – Tvorba a zúčtování zákonných rezerv podle zvláštních právních předpisů
Účtujeme zde o tvorbě rezerv v provozní oblasti podle zvláštních právních předpisů a jejich použití nebo zrušení pro nepotřebnost se souvztažným zápisem na účtu 451 – Rezervy podle zvláštních právních předpisů.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Rezervní fond – rezerva na opravu krovu 240 000 Kč MD 552/D 451
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 554 – Tvorba a zúčtování ostatních rezerv
Účtujeme zde o tvorbě ostatních rezerv v provozní oblasti podle vnitřní směrnice účetní jednotky a jejich použití nebo zrušení pro nepotřebnost se souvztažným zápisem na účtu 459.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Tvorba ostatních rezerv 50 000 Kč MD 554/D 459
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 555 – Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období
Účtujeme zde o tvorbě a zúčtování komplexních nákladů příštích období, kterými jsou náklady a výdaje příštích období, jež se sledují ve vztahu k danému účelu. Jedná se např. o náklady na dlouhodobou propagaci účetní jednotky nebo její technický či podnikatelský rozvoj.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Účtování komplexních nákladů na technický rozvoj společnosti v následujících letech 750 000 Kč MD 555/D 382
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 557 – Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku
Účtujeme zde o rovnoměrném odpisu aktivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Vyúčtování oprávek k oceňovacímu rozdílu nabyté budovy 200 000 Kč MD 557/D 098
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 558 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti
Účtuje se zde pouze v případech přechodného snížení ocenění majetku, konkrétně opravné položky k pohledávkám, a to za podmínek stanovených zákonem o rezervách. Pak se jedná o daňově účinný náklad. Pokud pominou důvody pro existenci opravných položek, pak se tyto opravné položky zruší (rozpustí) opačným zápisem.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Tvorba opravné položky k pohledávkám 90 000 Kč MD 558/D 391
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 559 – Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti
Na tomto účtu se účtuje tvorba a zúčtování (změna stavu) účetních opravných položek souvisejících s provozním výsledkem hospodaření, které neovlivňují základ daně z příjmů, ale pouze výsledek hospodaření. Jedná se o daňově neúčinný náklad.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Dočasné snížení hodnoty zásob 20 000 Kč MD 559/D 191
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 
Související články:
Účetnictví pro začátečníky – 1. díl
Účetnictví pro začátečníky – 2. díl
Účetnictví pro začátečníky – 3. díl
Účetnictví pro začátečníky – 4. díl
Účetnictví pro začátečníky – 5. díl
Účetnictví pro začátečníky – 6. díl
Účetnictví pro začátečníky – 7. díl
Účetnictví pro začátečníky – 8. díl
Účetnictví pro začátečníky – 9. díl
Účetnictví pro začátečníky – 11. díl
Účetnictví pro začátečníky – 12. díl
Účetní souvztažnosti pro podnikatelské subjekty
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Začal se vyplácet pětitisícový jednorázový příspěvek na dítě

10. 8. 2022 | Rodinám, které měly v červnu nárok na přídavek na dítě, se jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč začal již automaticky postupně vyplácet. Ostatní rodiny, které splňují podmínky nároku na tento příspěvek, o něj mohou začít žádat od 15. 8. A to buď elektronickou žádostí, nebo osobně na vybraných pracovištích Czech POINT. Příspěvek je určen pro všechny děti do 18 let, které žijí v rodině, jejíž příjem v minulém roce nepřesáhl 1 000 000 Kč hrubého. O příspěvek mohou požádat rodiče, adoptivní rodiče nebo pěstouni dítěte.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Autoškola Soví hrad s.r.o
- individuální výuka a výcvik skup.B, školení referentů i první pomoci
www.sovihrad.cz

PrimMat - SSŠP, s.r.o.
NÁROČNOST A VSTŘÍCNOST
www.primmat.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2022 Přiznání DPH (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Souhrnné hlášení (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Kontrolní hlášení (za červenec 2022)
31. 8. 2022 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,53 Kč
0,015 Kč
23,97 Kč
-0,070 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 09.08.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme