Účetnictví pro začátečníky – 4. díl


Bc. Michaela Hauzarová
27. 7. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

V tomto díle podrobněji prozkoumáme účtovou třídu 2 – Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky.

Foto: Adobe Stock

 

V tomto díle seriálu pro začínající účetní podrobněji prozkoumáme účtovou třídu 2 – Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky z pohledu účtování. Na závěr se seznámíme se základy ocenění a inventarizací tohoto majetku.


 
Základními znaky aktiv a pasiv obsažených v účtové třídě 2 – Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky z pohledu účtování jsou:
 • vysoká likvidnost,
 • bezprostřední obchodovatelnost,
 • předpokládaná splatnost do jednoho roku.

Účtování krátkodobého finančního majetku a peněžních prostředků

Na úvod si zopakujeme informaci o základním principu podvojného účtování, kterou jsme si uvedli již v předchozích dílech.
 
Aktivní účty (A): přírůstek účtujeme na straně Má dáti (MD), úbytek na straně Dal (D).

Pasivní účty (P): přírůstek účtujeme na straně Dal (D), úbytek na straně Má dáti (MD).

Výsledkové účty: náklady (třída 5) účtujeme na straně Má dáti (MD), výnosy (třída 6) účtujeme na straně Dal (D).
 
Podle účtového rozvrhu pro podnikatele (vzorový účtový rozvrh pro podnikatele) účtovou třídu 2 dále rozdělujeme na účtové skupiny (závazné) a syntetické účty – viz níže. U každého účtu si ukážeme účetní souvztažnosti některých účetních případů.

Účtová skupina 21 – Peněžní prostředky v pokladně

 • 211 – Pokladna (A)
Účtuje se zde o stavu a pohybu peněz v hotovosti jak tuzemské měny, tak i cizích měn (valut).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VPD Nákup kancelářského papíru v hotovosti 2 000 Kč MD 501 (Spotřeba materiálu)/D 211
PPD Tržba v hotovosti za prodané výrobky 17 000 Kč MD 211/D 601 (Tržby za vlastní výrobky)

VPD = výdajový pokladní doklad
PPD = příjmový pokladní doklad
 
 • 213 – Ceniny (A)
Účtuje se zde pohyb cenin, zejména poštovní známky, dálniční nálepky, kolky, telefonní karty, zakoupené stravenky.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VPD Nákup poštovních známek v hotovosti 1 000 Kč MD 213/D 211
VÚD Spotřeba poštovních známek  200 Kč MD 501/D 213

VÚD = vnitřní účetní doklad

Účtová skupina 22 – Peněžní prostředky na účtech

 • 221 – Bankovní účet (A)
Účtuje se zde o stavu a pohybu peněz na běžném bankovním účtu.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VFA Odběratel uhradil fakturu za zboží 4 000 Kč MD 221/D 311 (Odběratelé – pohledávky z obchodních vztahů)
PFA Úhrada přijaté faktury za poradenství 1 000 Kč MD 321 (Dodavatelé – závazky
z obchodních vztahů)/D 221
 
VFA = vydaná faktura
PFA = přijatá faktura

Účtová skupina 23 – Krátkodobé úvěry

 • 231 – Krátkodobé bankovní úvěry (P)
Účtuje se zde krátkodobý úvěr na dobu jeden rok a kratší, bez ohledu na to, zda byl úvěr převeden na běžný účet, nebo banka hradí závazky přímo z úvěrového účtu.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Poskytnutí krátkodobého úvěru 100 000 Kč MD 221/D 231
VBÚ Splátka krátkodobého úvěru 10 000 Kč MD 231/D 221
VÚÚ Úhrada přijaté faktury za frézovací stroj
z krátkodobého bankovního úvěru
60 000 Kč MD 321/D 231

VBÚ = výpis z bankovního účtu
VÚÚ = výpis z úvěrového účtu
 
 • 232 – Eskontní úvěry (P)
Účtují se zde úvěry poskytnuté bankou na eskontované směnky, popř. na jiné cenné papíry, které do doby jejich splatnosti převzala banka k inkasu.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Poskytnutý eskontní úvěr od banky 50 000 Kč MD 221/D 232
VÚD Vyúčtování diskontu – rozdílu mezi hodnotou
směnky a výší poskytnutého úvěru
7 000 Kč MD 562 (Úroky)/D 232

Účtová skupina 24 – Krátkodobé finanční výpomoci

 • 241 – Emitované krátkodobé dluhopisy (P)
Účtují se zde emitované dluhopisy s dobou splatnosti kratší než jeden rok. Emitované dluhopisy jsou dlužné cenné papíry, které emitovala (vydala, uvedla na trh) účetní jednotka s cílem získat peněžní prostředky formou krátkodobé finanční výpomoci.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Emitované krátkodobé dluhopisy 200 000 Kč MD 375 (Pohledávky z emitovaných dluhopisů)/D 241
VÚD Diskont 20 000 Kč MD 562/D 241
VBÚ Úhrada emitovaných krátkodobých dluhopisů od věřitelů 180 000 Kč MD 221/D 375
    
 • 249 – Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (P)
Účtují se zde krátkodobé půjčky od jiných subjektů než bank. Neúčtuje se zde o krátkodobých půjčkách, které jednotka získá od společníků v obchodní společnosti (ty se účtují ve skupině 36).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Přijatá krátkodobá finanční výpomoc
od ostatních osob s výjimkou bank
120 000 Kč MD 221/D 249
VPD Splátka finanční výpomoci v hotovosti 15 000 Kč MD 249/D 211

Účtová skupina 25 – Krátkodobý finanční majetek

 • 251 – Registrované majetkové cenné papíry k obchodování (A)
Účtují se zde majetkové cenné papíry držené za účelem obchodování na veřejném trhu (burze) a s cílem dosahovat zisku z rozdílu cen při nákupu a prodeji v horizontu maximálně do jednoho roku.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Nákup akcií za účelem obchodování 60 000 Kč MD 251/D 221
VÚD Přijaté dividendy 10 000 Kč MD 251/D 666 (Výnosy z krátkodobého finančního majetku)
VÚD Úbytek prodaných akcií 5 000 Kč MD 561 (Prodané cenné papíry a podíly)/D 251
                                 
 • 252 – Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (P)
Účtují se zde cenné papíry, jejichž emitentem je sama účetní jednotka, která může tyto cenné papíry nabývat podle zákona o obchodních korporacích.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Nákup vlastních akcií 300 000 Kč MD 252/D 221
VBÚ Prodej vlastních akcií 400 000 Kč MD 221/D 661 (Tržby z prodeje cenných papírů a podílů)
VÚD Vyřazení vlastních akcií v účetní hodnotě 300 000 Kč MD 561/D 252
      
 • 253 – Registrované dluhové cenné papíry k obchodování (A)
Účtují se zde dluhopisové cenné papíry za účelem obchodování na burze, s cílem dosáhnout zisku z rozdílu cen při nákupu a prodeji.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Nákup cizí směnky 80 000 Kč MD 253/D 221
VÚD Úrokový výnos 15 000 Kč MD 253/D 666
VBÚ Úhrada výnosového úroku 15 000 Kč MD 221/D 253
VBÚ Prodej cizí směnky 80 000 Kč MD 561/D 253
 
 • 255 – Vlastní dluhopisy (A)
Účtují se zde vlastní dluhopisy, jejichž emitentem je sama účetní jednotka, která může mít tyto cenné papíry v držení v souladu s právními předpisy. Vlastní dluhopisy může účetní jednotka získat nákupem na trhu s cennými papíry, nebo se může jednat o neprodaný zbytek z emise dluhopisů.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Vyúčtování vlastních neprodaných dluhopisů 40 000 Kč MD 255/D 375
VÚD Vyřazení vlastních neprodaných dluhopisů 50 000 Kč MD 241/D 255
   
 • 256 – Dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti (A)
Účtují se zde cenné papíry se splatností do jednoho roku, které jsou založeny na úvěrovém vztahu mezi dlužníkem a věřitelem. Dlužník má povinnost splatit dlužnou částku v předem určenou dobu a k tomu i úrok.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Nákup dluhopisů držených do splatnosti 30 000 Kč MD 256/D 221
VBÚ Příjem úroků z dluhopisů 3 000 Kč MD 221/D 256
VÚD Prodej dlužných cenných papírů se splatností do jednoho roku 30 000 Kč MD 561/D 256
 
 • 257 – Ostatní cenné papíry k obchodování (A)
Účtují se zde ostatní realizovatelné cenné papíry, např. krátkodobé cenné papíry neobchodovatelné na burze, opční listy (cenné papíry k uplatnění přednostního práva).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Nákup opčních listů 50 000 Kč MD 257/D 221
VÚD Naběhlý výnosový úrok za určité období 10 000 Kč MD 257/D 662 (Úroky)
VBÚ Úhrada úroků 10 000 Kč MD 221/D 257
VÚD Odpis v den uplatnění přednostního práva 50 000 Kč MD 568 (Ostatní finanční náklady)/D 257
 
 • 259 – Pořizování krátkodobého finančního majetku (A)
Účtují se zde pořizovací ceny krátkodobého finančního majetku, včetně všech dalších nákladů spojených s jejich pořízením (např. poplatky makléřům, poradcům, burzám atd.).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Pořízení krátkodobého finančního
majetku – cena pořízení
65 000 Kč MD 259/D 221
VBÚ Pořízení krátkodobého finančního
majetku – provize
5 000 Kč MD 259/D 221
VÚD Zařazení krátkodobého finančního majetku 70 000 Kč MD 25x/D 259

Účtová skupina 26 – Převody mezi finančními účty

 • 261 – Peníze na cestě (A)
Účtují se zde převody mezi finančními účty z důvodu překlenutí časového nesouladu mezi vklady, výběry peněz, šeků a jiných hotovostí a přijetím příslušných bankovních výpisů účetní jednotkou. Účtuje se zde i o směnkách na cestě.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VPD Odvod peněžních prostředků z pokladny do banky 10 000 Kč MD 261/D 211
VBÚ Příjem hotovosti na bankovní účet 10 000 Kč MD 221/D 261

Účtová skupina 29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku

 • 291 – Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku (A)
Účtují se zde ve výjimečných případech opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku, vedenému na účtech 25 – Krátkodobý finanční majetek. Vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku zjištěné inventarizací.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Snížení ocenění krátkodobého finančního majetku 1 500 Kč MD 579 (Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti – nedaňový náklad)/D 291
VÚD Částečné zrušení opravné položky 1 000 Kč MD 291/D 579

Vnitřní účetní směrnice

Pro účtování o krátkodobém finančním majetku a krátkodobých bankovních úvěrech je nutné, aby měla účetní jednotka sestavenou účetní směrnici s pravidly a postupy týkajícími se:
 • vedení pokladny (seznam pokladních knih, odpovědných osob),
 • evidence ostatního krátkodobého finančního majetku (druhy, odpovědné osoby),
 • účtování o cizích měnách (stanovení používaných kursů, případně způsob stanovení pevného kursu, jeho platnost atd.),
 • provádění inventarizace krátkodobého finančního majetku a krátkodobých bankovních úvěrů,
 • postupu tvorby a čerpání opravných položek ke krátkodobému finančnímu majetku.
Nedílnou součástí vnitřní účetní směrnice je vhodně sestavený účtový rozvrh v členění syntetických a analytických účtů tak, aby účetní jednotka byla schopna sestavit rozvahu v příslušném předepsaném členění. Samozřejmě je možné provádět i další členění podle potřeb samotné účetní jednotky.

Analytické členění je vhodné zejména u těchto položek účtového rozvrhu:
 • u pokladny, šeků, poukázek k zúčtování (211, 213) a bankovních účtů (221) podle jednotlivých měn,
 • bankovní účty (221) podle jednotlivých účtů otevřených účetní jednotce v bankách,
 • bankovní úvěry (231) podle jednotlivých účtů bankovních úvěrů otevřených účetní jednotce,
 • cenné papíry podle jednotlivých druhů cenných papírů (25x).

Oceňování krátkodobého finančního majetku a peněžních prostředků

V souladu s ustanovením § 25 odst. 1 písm. e) a f) zákona o účetnictví (dále jen „ZoÚ“) se peněžní prostředky a ceniny oceňují jejich jmenovitými hodnotami a podíly, cenné papíry a deriváty pořizovacími cenami (tj. cenami včetně poplatků a provizí makléřům, poradcům, burzám atd.).
 
Cenné papíry se oceňují reálnou hodnotou v souladu s ustanovením § 27 ZoÚ, s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, dluhopisů neurčených účetní jednotkou k obchodování, cenných papírů představujících účast v ovládané osobě nebo v osobě pod podstatným vlivem a cenných papírů emitovaných účetní jednotkou.
 
Podle ustanovení § 4 odst. 12 ZoÚ jsou účetní jednotky povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny.
 
V případě pohledávek a závazků, podílů na obchodních korporacích, práv z cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů a derivátů, cenin, pokud jsou vyjádřeny v cizí měně, a cizích měn, jsou účetní jednotky povinny použít současně i cizí měnu. Tato povinnost platí i u opravných položek, rezerv a technických rezerv, pokud majetek a závazky, kterých se týkají, jsou vyjádřeny v cizí měně.

Inventarizace krátkodobého finančního majetku a peněžních prostředků

Inventarizací se zjišťuje skutečný stav majetku a závazků a ověřuje se, zda tento stav odpovídá stavu účetnímu. Inventarizace se provádí k okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka, a zároveň se ověřuje, zda neexistuje důvod k účtování o opravných položkách. Dokladem o provedení inventarizace je inventurní soupis majetku a závazků.
 
Inventarizace krátkodobého finančního majetku a peněžních prostředků se provádí:
 • fyzickou inventurou – peněžní hotovost, ceniny, listinné cenné papíry atd.,
 • dokladovou inventurou – účty v bankách, úvěry, zaknihované cenné papíry atd.
Výsledek inventarizace:
 • skutečný stav = stav účetní (nevzniká žádný rozdíl),
 • skutečný stav < stav v účetnictví (výsledkem je manko),
 • skutečný stav > stav v účetnictví (výsledkem je přebytek).
O inventarizačních rozdílech se účtuje do účetního období, za které se provádí inventarizace, v souladu s ustanoveními Českého účetního standardu pro podnikatele č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob.
 
 
Související články:
Účetnictví pro začátečníky – 1. díl
Účetnictví pro začátečníky – 2. díl
Účetnictví pro začátečníky – 3. díl
Účetnictví pro začátečníky – 5. díl
Účetnictví pro začátečníky – 6. díl
Účetnictví pro začátečníky – 7. díl
Účetnictví pro začátečníky – 8. díl
Účetnictví pro začátečníky – 9. díl
Účetnictví pro začátečníky – 10. díl
Účetnictví pro začátečníky – 11. díl
Účetnictví pro začátečníky – 12. díl
Účetní souvztažnosti pro podnikatelské subjekty
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Martin
26. 3. 2020 15:39:05
M
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

O rodičovský příspěvek můžete požádat též on-line

8. 8. 2022 | O rodičovský příspěvek lze od srpna zažádat i on-line, a to na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Bez návštěvy úřadu bude možné také každé tři měsíce měnit výši jeho čerpání. Měsíční výše příspěvku může být až do 70 % z 30násobku denního vyměřovacího základu (maximálně však 47 700 Kč). Pokud měl rodič před narozením dítěte nízké příjmy, může čerpat maximálně 13 000 Kč za měsíc. Žádosti můžete samozřejmě i nadále podávat osobně na úřadu práce.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Eliška Kotrčová
daňová a účetní kancelář
www.ucto-kotrcova.cz

APIS Nymburk, spol. s r.o
Účetnictví a mzdy pro firmy, OSVČ a SVJ. Ekonomické poradenství.
www.apis-nb.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2022 Přiznání DPH (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Souhrnné hlášení (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Kontrolní hlášení (za červenec 2022)
31. 8. 2022 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,53 Kč
0,015 Kč
23,97 Kč
-0,070 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 09.08.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme