Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Účetnictví pro začátečníky – 12. díl


Bc. Michaela Hauzarová
22. 3. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

O výnosech účtujeme již při samotném nároku, a to bez ohledu na to, zda bude nakonec tento nárok uspokojen.

Foto: Shutterstock

 

V posledním díle našeho seriálu o účetnictví se budeme věnovat zejména účtové třídě 6 – Výnosy, které představují pro účetní jednotku ekonomický přínos. Na závěr si krátce ukážeme i účtování na závěrkové a podrozvahové účty – účtovou třídu 7.


 

Účtová třída 6 – Výnosy

O výnosech účtujeme již při samotném nároku, a to bez ohledu na to, zda bude nakonec tento nárok uspokojen. Nejčastěji se jedná o předpis výnosu z titulu vystavené faktury například za materiál, zboží či službu.

Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží

Tržbou se rozumí peněžní částka, kterou získá podnikatel prodejem zboží či poskytnutím služby.
 
 • 601 – Tržby za vlastní výrobky
Účtujeme zde o tržbách za prodané vlastní výrobky.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
PPD Tržby za prodané zboží v hotovosti 20 000 Kč MD 211/D 601
 
PPD = příjmový pokladní doklad
 
 • 602 – Tržby z prodeje služeb
Účtujeme zde o tržbách za poskytnutí služeb či výkonů nemateriální povahy.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
FAV Vydaná faktura za poskytnutí montážních služeb

DPH 21 %
100 000 Kč


21 000 Kč
MD 311/D 602


MD 311/D 343
VBÚ Odběratelem uhrazená faktura 121 000 Kč MD 221/D 311
 
FAV = faktura vydaná
VBÚ = výpis z běžného účtu
 
 • 604 – Tržby za zboží
Účtujeme zde o tržbách za prodané zboží.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
PPD Tržby za prodané zboží na prodejně 10 000 Kč MD 211/D 604
 
PPD = příjmový pokladní doklad

Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy

 • 641 – Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Účtujeme zde o tržbách z prodeje odpisovaného i neodpisovaného dlouhodobého majetku. Neúčtují se zde tržby z prodeje finančního majetku.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
FAV Tržba z prodeje pozemku 356 000 Kč MD 311/D 641
 
FAV = faktura vydaná
 
 • 642 – Tržby z prodeje materiálu
Účtujeme zde o tržbách z prodeje materiálu, kdy okamžikem uskutečnění účetního případu je den dodání.
 
K prodeji materiálu (surovin, pomocných látek, náhradních dílů, obalů atd.), který je určen především ke spotřebě uvnitř účetní jednotky, dochází například z důvodu nepotřebnosti daného množství, výpomoci jiné společnosti či z důvodu nevyhovujících parametrů.
 
Pokud by účetní jednotka pravidelně zajišťovala materiál pro jiné společnosti, pak by o něm musela účtovat jako o zboží.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
PPD Tržby za prodej materiálu v hotovosti 20 000 Kč MD 211/D 642
 
PPD = příjmový pokladní doklad
 
 • 644 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Účtujeme zde o pohledávkách bez ohledu na to, zda byly skutečně zaplaceny či nikoliv. Jedná se o smluvní pokuty a úroky z prodlení (kromě úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
FAV Smluvní pokuta za nedodržení termínu realizace díla 6 000 Kč MD 311/D 644
 
FAV = faktura vydaná
 
 • 646 – Výnosy z odepsaných pohledávek
Účtujeme zde o tržbě z prodeje objednávky při jejím postoupení z původního věřitele na nového nebo o výnosech z pohledávek, které již byly odepsané do nákladů.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Uhrazená dříve odepsaná pohledávka 50 000 Kč MD 221/D 646
VÚD Postoupení pohledávky 10 000 Kč MD 311/D 646
 
VBÚ = výpis z běžného účtu
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 647 – Mimořádné provozní výnosy
Na tomto účtu, který nahradil syntetický účet 688, se od roku 2016 zachycují mimořádné provozní výnosy. Může se jednat například o tržby z prodeje obchodního závodu.
 
 • 648 – Ostatní provozní výnosy
Účtuje se zde o výnosech neuvedených na předchozích účtech patřících do provozní činnosti. Může se jednat například o dotace na úhradu provozních nákladů, o výnosy z prodeje cenin, přebytky majetku při inventarizaci apod.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Přebytek materiálu zjištěný při inventarizaci 1 500 Kč MD 112/D 648
VÚD Pojistné plnění od pojišťovny – potvrzená pohledávka 120 500 Kč MD 378 (jiné pohledávky)/D 648
 
VÚD = vnitřní účetní doklad

Účtová skupina 66 – Finanční výnosy

 • 661 – Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Účtujeme zde o výnosech z prodeje cenných papírů a podílů.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
PPD Prodej akcií 100 000 Kč MD 211/D 661
 
PPD = příjmový pokladní doklad
 
 • 662 – Úroky
Zachycujeme zde nároky na přijaté úroky od úvěrových institucí a jiných dlužníků a obdobná plnění. Dalšími výnosovými úroky jsou i úroky z vkladu připsané na běžný účet, úroky z termínovaných vkladů, spořicích účtů apod.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Úroky připsané na běžném účtu společnosti s ručením omezeným 1 000 Kč MD 221/D 662
 
VBÚ = výpis z bankovního účtu
 
 • 663 – Kurzové zisky
Účtujeme zde o výnosových kurzových rozdílech vznikajících k okamžiku uskutečnění účetního případu a při ocenění ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se vztahuje účetní závěrka. Pro účely ocenění v průběhu roku může účetní jednotka použít pevný kurz (stanovený vnitřním předpisem účetní jednotky, používaný po předem stanovenou dobu) nebo aktuální kurz České národní banky.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Kurzové ziskové rozdíly při inkasu pohledávky 300 Kč MD 315/D 663
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 664 – Výnosy z přecenění cenných papírů
Účtujeme zde například o přírůstku reálné hodnoty majetkových cenných papírů.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Zvýšení reálné hodnoty majetkových cenných papírů k obchodování 50 000 Kč MD 251 (majetkové cenné papíry k obchodování)/D 664
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 665 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Účtujeme zde o podílech na zisku či úrocích vyplývajících z vlastnictví dlouhodobého finančního majetku vedeného na účtech účtové skupiny 06x.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Poměrná část úroků z dluhopisů 25 000 Kč MD 065 (dluhové cenné papíry držené do splatnosti)/D 665
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 666 – Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Účtujeme zde o výnosech z krátkodobého finančního majetku (zejména o úrocích a dividendách) v účtové skupině 25x.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Úrokový výnos z dluhových cenných papírů se splatností do 1 roku držených do splatnosti 7 000 Kč MD 256/D 666
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 667 – Výnosy z derivátových operací
Účtujeme zde o zvýšení reálných hodnot zakoupených derivátů k obchodování, popřípadě o snížení reálných hodnot prodaných derivátů k obchodování.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Zvýšení reálné hodnoty derivátů určených k obchodování na veřejných trzích 80 000 Kč MD 373 (pohledávky a závazky z pevných termínových operací)/D 667
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 668 – Ostatní finanční výnosy
Účtujeme zde o ostatních finančních výnosech výše neuvedených. Může se jednat například o výnos ze směny peněžních prostředků, o pojištění, zprostředkování finančních činností atd. Na tomto účtu se také zachycují od 1. 1. 2016 přijaté finanční dary.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Přebytek cenin zjištěný inventarizací 1 800 Kč MD 213/D 668
PPD Přijatý finanční dar 5 000 Kč MD 211/D 668
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
PPD = příjmový pokladní doklad
 
 • 669 – Mimořádné finanční výnosy
Účtujeme zde o výnosech z finanční oblasti mimořádné povahy. Může se například jednat o postoupení či ukončení činnosti účetní jednotky v případě, že se jedná o výnos finančního charakteru.

Účtová skupina 69 – Převodové účty

Účtujeme zde o vzájemných převodech provozních a finančních výnosů za účelem správného vykázání provozního a finančního hospodářského výsledku.
 • 697 – Převod provozních výnosů
 • 698 – Převod finančních výnosů
 • 699 – Výnosy hospodářských středisek
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Převod provozních výnosů 68 000 Kč MD 697/D 648
VÚD Převod finančních výnosů 55 000 Kč MD 698/D 668
 
VÚD = vnitřní účetní doklad

Účtová třída 7 – Závěrkové účty a podrozvahové účty

Na závěrkové účty se účtuje v rámci přechodu z jednoho účetního období do druhého, to znamená při uzavírání a otevírání účetních knih. Na závěrkových účtech se tedy účtuje pouze výhradně na počátku nebo na konci účetního období, v průběhu účetního období se na tyto účty žádné účetní operace neprovádějí.
 
Ve směrné účtové osnově se k těmto operacím používají zpravidla následující účty.

Účtová skupina 70 – Účty rozvažné

 • 701 – Počáteční účet rozvažný
 • 702 – Konečný účet rozvažný

Účtová skupina 71 – Účet zisků a ztrát

 • 710 – Účet zisků a ztrát
Uzavírání účetních knih
V okamžiku, kdy účetní jednotka zaúčtuje všechny účetní případy související časově a věcně s daným účetním obdobím, lze provést tzv. účetní závěrku.
 
Účetní závěrkou se ke konci rozvahového dne zjišťují následující údaje:
 • obraty stran Má Dáti a Dal jednotlivých účtů,
 • konečné zůstatky nákladových a výnosových účtů,
 • konečné zůstatky aktivních a pasivních účtů.
O konečných zůstatcích následně účetní jednotka účtuje v rámci účetní závěrky podvojným zápisem na podrozvahové účty.
 1. Konečné zůstatky aktivních účtů se přeúčtují na stranu Má Dáti konečného účtu rozvažného, to znamená MD 702/D aktiva.
 2. Konečné zůstatky pasivních účtů se přeúčtují na stranu Dal, to znamená MD pasiva/D 702.
 3. Konečné stavy nákladových účtů se přeúčtují na stranu Má Dáti příslušného účtu účtové skupiny 71 – Účet zisků a ztrát, například MD 710/D 5xx.
 4. Konečné stavy výnosových účtů se přeúčtují na stranu Dal příslušného účtu účtové skupiny 71 – Účet zisků a ztrát, například MD 6xx/D 710.
Otevírání účetních knih
Na stavy jednotlivých rozvahových účtů vykázané na příslušných konečných účtech rozvažných (účet 702) musí navazovat na začátku následujícího účetního období počáteční zůstatky, které se účtují následujícím způsobem:
 1. Počáteční zůstatky aktiv se zachycují účetním zápisem na stranu Dal počátečního účtu rozvažného, to znamená MD aktiva/D 701.
 2. Počáteční zůstatky pasiv se zachycují účetním zápisem na stranu Má Dáti počátečního účtu rozvažného ve prospěch příslušných nově otevíraných účtů pasiv, to znamená MD 701/D pasiva.
 3. Zisk, případně ztráta zaúčtované ve prospěch nebo na vrub konečného účtu rozvažného se při otevírání účtů hlavní knihy zaúčtují na počátečním účtu rozvažném na stranu Má Dáti v případě zisku a na stranu Dal v případě ztráty.

Účtová skupina 75 až 79 – Podrozvahové účty

Na podrozvahových účtech se v účtových skupinách 75 až 79 sledují důležité skutečnosti, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky a jejích ekonomických zdrojů, které lze využít. Jedná se zejména o využívání cizího majetku, ke kterému nemá účetní jednotka vlastnické právo – například majetek najatý nebo přijatý do úschovy, cizí zásoby přijaté ke zpracování nebo se zde zachycují odepsané pohledávky.
 
V žádném účetním předpise není stanoven přesný způsob účtování na těchto účtech a je plně v kompetenci účetní jednotky stanovit si způsob účtování v podrozvahové evidenci.
 
Nejčastěji se účtování provádí následujícím způsobem:
 1. Zařazení do podrozvahové evidence MD 7xx (účet příslušné rozvahové evidence)/D 799 (evidenční či pomocný účet podrozvahové evidence).
 2. Vyřazení z podrozvahové evidence MD 799/D 7xx.
Tímto jsme ukončili základní rozdělení účtů dle vzorového účetního rozvrhu a tím celý seriál o účetnictví, který, jak doufám, přinesl čtenářům základní přehled o účetních operacích podnikajících účetních jednotek.
 
 
Související články:
Účetnictví pro začátečníky – 1. díl
Účetnictví pro začátečníky – 2. díl
Účetnictví pro začátečníky – 3. díl
Účetnictví pro začátečníky – 4. díl
Účetnictví pro začátečníky – 5. díl
Účetnictví pro začátečníky – 6. díl
Účetnictví pro začátečníky – 7. díl
Účetnictví pro začátečníky – 8. díl
Účetnictví pro začátečníky – 9. díl
Účetnictví pro začátečníky – 10. díl
Účetnictví pro začátečníky – 11. díl
Účetní souvztažnosti pro podnikatelské subjekty
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

RL
27. 3. 2017 10:04:49
Super! Děkuji moc za Vaše zpracování "seriálu" o účetnictví.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Pomoc cestovním kancelářím při sjednání zákonného pojištění

25. 11. 2021 | Na dobu jednoho kalendářního roku poskytne záruka Národní rozvojové banky podporu cestovní kanceláři, která si sjedná ochranu pro případ úpadku. Návrh na rozšíření podpory ve formě záruk schválila již vláda. Záruka může být poskytnuta k jedné pojistné smlouvě se sjednanou pojistnou dobou o délce maximálně 12 kalendářních měsíců v případě, že začátek sjednané pojistné doby nastane od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022. Bankovní záruka bude 75 % z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30 % limitu pojistného plnění (maximální pojistné částky). Více informací se dozvíte na webu Ministerstva pro místní rozvoj.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Wiseversa s.r.o.
Služby v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence.
www.wiseversa.cz

PROFIK plus, s.r.o.
Jsme společností zaměřující se na úklidové služby, rekonstrukce
www.profikplus.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,67 Kč
0,190 Kč
22,73 Kč
0,032 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.11.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru