Účetnictví pro začátečníky – 12. díl


Bc. Michaela Hauzarová
22. 3. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

O výnosech účtujeme již při samotném nároku, a to bez ohledu na to, zda bude nakonec tento nárok uspokojen.

Foto: Shutterstock

 

V posledním díle našeho seriálu o účetnictví se budeme věnovat zejména účtové třídě 6 – Výnosy, které představují pro účetní jednotku ekonomický přínos. Na závěr si krátce ukážeme i účtování na závěrkové a podrozvahové účty – účtovou třídu 7.


 

Účtová třída 6 – Výnosy

O výnosech účtujeme již při samotném nároku, a to bez ohledu na to, zda bude nakonec tento nárok uspokojen. Nejčastěji se jedná o předpis výnosu z titulu vystavené faktury například za materiál, zboží či službu.

Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží

Tržbou se rozumí peněžní částka, kterou získá podnikatel prodejem zboží či poskytnutím služby.
 
 • 601 – Tržby za vlastní výrobky
Účtujeme zde o tržbách za prodané vlastní výrobky.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
PPD Tržby za prodané zboží v hotovosti 20 000 Kč MD 211/D 601
 
PPD = příjmový pokladní doklad
 
 • 602 – Tržby z prodeje služeb
Účtujeme zde o tržbách za poskytnutí služeb či výkonů nemateriální povahy.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
FAV Vydaná faktura za poskytnutí montážních služeb

DPH 21 %
100 000 Kč


21 000 Kč
MD 311/D 602


MD 311/D 343
VBÚ Odběratelem uhrazená faktura 121 000 Kč MD 221/D 311
 
FAV = faktura vydaná
VBÚ = výpis z běžného účtu
 
 • 604 – Tržby za zboží
Účtujeme zde o tržbách za prodané zboží.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
PPD Tržby za prodané zboží na prodejně 10 000 Kč MD 211/D 604
 
PPD = příjmový pokladní doklad

Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy

 • 641 – Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Účtujeme zde o tržbách z prodeje odpisovaného i neodpisovaného dlouhodobého majetku. Neúčtují se zde tržby z prodeje finančního majetku.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
FAV Tržba z prodeje pozemku 356 000 Kč MD 311/D 641
 
FAV = faktura vydaná
 
 • 642 – Tržby z prodeje materiálu
Účtujeme zde o tržbách z prodeje materiálu, kdy okamžikem uskutečnění účetního případu je den dodání.
 
K prodeji materiálu (surovin, pomocných látek, náhradních dílů, obalů atd.), který je určen především ke spotřebě uvnitř účetní jednotky, dochází například z důvodu nepotřebnosti daného množství, výpomoci jiné společnosti či z důvodu nevyhovujících parametrů.
 
Pokud by účetní jednotka pravidelně zajišťovala materiál pro jiné společnosti, pak by o něm musela účtovat jako o zboží.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
PPD Tržby za prodej materiálu v hotovosti 20 000 Kč MD 211/D 642
 
PPD = příjmový pokladní doklad
 
 • 644 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Účtujeme zde o pohledávkách bez ohledu na to, zda byly skutečně zaplaceny či nikoliv. Jedná se o smluvní pokuty a úroky z prodlení (kromě úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
FAV Smluvní pokuta za nedodržení termínu realizace díla 6 000 Kč MD 311/D 644
 
FAV = faktura vydaná
 
 • 646 – Výnosy z odepsaných pohledávek
Účtujeme zde o tržbě z prodeje objednávky při jejím postoupení z původního věřitele na nového nebo o výnosech z pohledávek, které již byly odepsané do nákladů.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Uhrazená dříve odepsaná pohledávka 50 000 Kč MD 221/D 646
VÚD Postoupení pohledávky 10 000 Kč MD 311/D 646
 
VBÚ = výpis z běžného účtu
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 647 – Mimořádné provozní výnosy
Na tomto účtu, který nahradil syntetický účet 688, se od roku 2016 zachycují mimořádné provozní výnosy. Může se jednat například o tržby z prodeje obchodního závodu.
 
 • 648 – Ostatní provozní výnosy
Účtuje se zde o výnosech neuvedených na předchozích účtech patřících do provozní činnosti. Může se jednat například o dotace na úhradu provozních nákladů, o výnosy z prodeje cenin, přebytky majetku při inventarizaci apod.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Přebytek materiálu zjištěný při inventarizaci 1 500 Kč MD 112/D 648
VÚD Pojistné plnění od pojišťovny – potvrzená pohledávka 120 500 Kč MD 378 (jiné pohledávky)/D 648
 
VÚD = vnitřní účetní doklad

Účtová skupina 66 – Finanční výnosy

 • 661 – Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Účtujeme zde o výnosech z prodeje cenných papírů a podílů.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
PPD Prodej akcií 100 000 Kč MD 211/D 661
 
PPD = příjmový pokladní doklad
 
 • 662 – Úroky
Zachycujeme zde nároky na přijaté úroky od úvěrových institucí a jiných dlužníků a obdobná plnění. Dalšími výnosovými úroky jsou i úroky z vkladu připsané na běžný účet, úroky z termínovaných vkladů, spořicích účtů apod.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Úroky připsané na běžném účtu společnosti s ručením omezeným 1 000 Kč MD 221/D 662
 
VBÚ = výpis z bankovního účtu
 
 • 663 – Kurzové zisky
Účtujeme zde o výnosových kurzových rozdílech vznikajících k okamžiku uskutečnění účetního případu a při ocenění ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se vztahuje účetní závěrka. Pro účely ocenění v průběhu roku může účetní jednotka použít pevný kurz (stanovený vnitřním předpisem účetní jednotky, používaný po předem stanovenou dobu) nebo aktuální kurz České národní banky.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Kurzové ziskové rozdíly při inkasu pohledávky 300 Kč MD 315/D 663
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 664 – Výnosy z přecenění cenných papírů
Účtujeme zde například o přírůstku reálné hodnoty majetkových cenných papírů.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Zvýšení reálné hodnoty majetkových cenných papírů k obchodování 50 000 Kč MD 251 (majetkové cenné papíry k obchodování)/D 664
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 665 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Účtujeme zde o podílech na zisku či úrocích vyplývajících z vlastnictví dlouhodobého finančního majetku vedeného na účtech účtové skupiny 06x.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Poměrná část úroků z dluhopisů 25 000 Kč MD 065 (dluhové cenné papíry držené do splatnosti)/D 665
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 666 – Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Účtujeme zde o výnosech z krátkodobého finančního majetku (zejména o úrocích a dividendách) v účtové skupině 25x.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Úrokový výnos z dluhových cenných papírů se splatností do 1 roku držených do splatnosti 7 000 Kč MD 256/D 666
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 667 – Výnosy z derivátových operací
Účtujeme zde o zvýšení reálných hodnot zakoupených derivátů k obchodování, popřípadě o snížení reálných hodnot prodaných derivátů k obchodování.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Zvýšení reálné hodnoty derivátů určených k obchodování na veřejných trzích 80 000 Kč MD 373 (pohledávky a závazky z pevných termínových operací)/D 667
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 668 – Ostatní finanční výnosy
Účtujeme zde o ostatních finančních výnosech výše neuvedených. Může se jednat například o výnos ze směny peněžních prostředků, o pojištění, zprostředkování finančních činností atd. Na tomto účtu se také zachycují od 1. 1. 2016 přijaté finanční dary.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Přebytek cenin zjištěný inventarizací 1 800 Kč MD 213/D 668
PPD Přijatý finanční dar 5 000 Kč MD 211/D 668
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
PPD = příjmový pokladní doklad
 
 • 669 – Mimořádné finanční výnosy
Účtujeme zde o výnosech z finanční oblasti mimořádné povahy. Může se například jednat o postoupení či ukončení činnosti účetní jednotky v případě, že se jedná o výnos finančního charakteru.

Účtová skupina 69 – Převodové účty

Účtujeme zde o vzájemných převodech provozních a finančních výnosů za účelem správného vykázání provozního a finančního hospodářského výsledku.
 • 697 – Převod provozních výnosů
 • 698 – Převod finančních výnosů
 • 699 – Výnosy hospodářských středisek
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Převod provozních výnosů 68 000 Kč MD 697/D 648
VÚD Převod finančních výnosů 55 000 Kč MD 698/D 668
 
VÚD = vnitřní účetní doklad

Účtová třída 7 – Závěrkové účty a podrozvahové účty

Na závěrkové účty se účtuje v rámci přechodu z jednoho účetního období do druhého, to znamená při uzavírání a otevírání účetních knih. Na závěrkových účtech se tedy účtuje pouze výhradně na počátku nebo na konci účetního období, v průběhu účetního období se na tyto účty žádné účetní operace neprovádějí.
 
Ve směrné účtové osnově se k těmto operacím používají zpravidla následující účty.

Účtová skupina 70 – Účty rozvažné

 • 701 – Počáteční účet rozvažný
 • 702 – Konečný účet rozvažný

Účtová skupina 71 – Účet zisků a ztrát

 • 710 – Účet zisků a ztrát
Uzavírání účetních knih
V okamžiku, kdy účetní jednotka zaúčtuje všechny účetní případy související časově a věcně s daným účetním obdobím, lze provést tzv. účetní závěrku.
 
Účetní závěrkou se ke konci rozvahového dne zjišťují následující údaje:
 • obraty stran Má Dáti a Dal jednotlivých účtů,
 • konečné zůstatky nákladových a výnosových účtů,
 • konečné zůstatky aktivních a pasivních účtů.
O konečných zůstatcích následně účetní jednotka účtuje v rámci účetní závěrky podvojným zápisem na podrozvahové účty.
 1. Konečné zůstatky aktivních účtů se přeúčtují na stranu Má Dáti konečného účtu rozvažného, to znamená MD 702/D aktiva.
 2. Konečné zůstatky pasivních účtů se přeúčtují na stranu Dal, to znamená MD pasiva/D 702.
 3. Konečné stavy nákladových účtů se přeúčtují na stranu Má Dáti příslušného účtu účtové skupiny 71 – Účet zisků a ztrát, například MD 710/D 5xx.
 4. Konečné stavy výnosových účtů se přeúčtují na stranu Dal příslušného účtu účtové skupiny 71 – Účet zisků a ztrát, například MD 6xx/D 710.
Otevírání účetních knih
Na stavy jednotlivých rozvahových účtů vykázané na příslušných konečných účtech rozvažných (účet 702) musí navazovat na začátku následujícího účetního období počáteční zůstatky, které se účtují následujícím způsobem:
 1. Počáteční zůstatky aktiv se zachycují účetním zápisem na stranu Dal počátečního účtu rozvažného, to znamená MD aktiva/D 701.
 2. Počáteční zůstatky pasiv se zachycují účetním zápisem na stranu Má Dáti počátečního účtu rozvažného ve prospěch příslušných nově otevíraných účtů pasiv, to znamená MD 701/D pasiva.
 3. Zisk, případně ztráta zaúčtované ve prospěch nebo na vrub konečného účtu rozvažného se při otevírání účtů hlavní knihy zaúčtují na počátečním účtu rozvažném na stranu Má Dáti v případě zisku a na stranu Dal v případě ztráty.

Účtová skupina 75 až 79 – Podrozvahové účty

Na podrozvahových účtech se v účtových skupinách 75 až 79 sledují důležité skutečnosti, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky a jejích ekonomických zdrojů, které lze využít. Jedná se zejména o využívání cizího majetku, ke kterému nemá účetní jednotka vlastnické právo – například majetek najatý nebo přijatý do úschovy, cizí zásoby přijaté ke zpracování nebo se zde zachycují odepsané pohledávky.
 
V žádném účetním předpise není stanoven přesný způsob účtování na těchto účtech a je plně v kompetenci účetní jednotky stanovit si způsob účtování v podrozvahové evidenci.
 
Nejčastěji se účtování provádí následujícím způsobem:
 1. Zařazení do podrozvahové evidence MD 7xx (účet příslušné rozvahové evidence)/D 799 (evidenční či pomocný účet podrozvahové evidence).
 2. Vyřazení z podrozvahové evidence MD 799/D 7xx.
Tímto jsme ukončili základní rozdělení účtů dle vzorového účetního rozvrhu a tím celý seriál o účetnictví, který, jak doufám, přinesl čtenářům základní přehled o účetních operacích podnikajících účetních jednotek.
 
 
Související články:
Účetnictví pro začátečníky – 1. díl
Účetnictví pro začátečníky – 2. díl
Účetnictví pro začátečníky – 3. díl
Účetnictví pro začátečníky – 4. díl
Účetnictví pro začátečníky – 5. díl
Účetnictví pro začátečníky – 6. díl
Účetnictví pro začátečníky – 7. díl
Účetnictví pro začátečníky – 8. díl
Účetnictví pro začátečníky – 9. díl
Účetnictví pro začátečníky – 10. díl
Účetnictví pro začátečníky – 11. díl
Účetní souvztažnosti pro podnikatelské subjekty
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

RL
27. 3. 2017 10:04:49
Super! Děkuji moc za Vaše zpracování "seriálu" o účetnictví.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Sleva 5 % na sociálním pojištění pro zaměstnavatele

15. 8. 2022 | Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení sníží od 1. 2. 2023 zaměstnavatelům v některých případech pojistné o 5 % vyměřovacího základu. Bude se to týkat zaměstnanců s kratším pracovním úvazkem (8 až 30 hodin týdně) a bude náležet tehdy, pokud pečují o dítě do 10 let, jsou ve věku nad 55 let, osob zdravotně postižených či třeba studentů, a pokud si zaměstnanec vydělá maximálně 1,5násobek průměrné mzdy. Sleva na pojistném bude slevou pouze pro zaměstnavatele a novela vyšla již ve Sbírce zákonů.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Čerpací stanice Semerád
Čerpací stanice s PHM - Bantice, Brno, Hevlín
www.pavelsemerad.cz

Zmrzlinový stroj
Prodej, pronájem, servis zmrzlinových strojů na točenou zmrzlinu.
www.zmrzlinovy-stroj.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2022 Přiznání DPH (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Souhrnné hlášení (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Kontrolní hlášení (za červenec 2022)
31. 8. 2022 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,46 Kč
0,080 Kč
23,99 Kč
0,286 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 15.08.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme