Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Účetnictví pro začátečníky – 6. díl


Bc. Michaela Hauzarová
23. 9. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Všechny pohledávky i závazky se oceňují jmenovitou hodnotou, tedy hodnotou, jakou měly ke dni svého vzniku.

Foto: Adobe Stock

 

V dnešním díle se budeme věnovat účtové třídě 3 – Zúčtovací vztahy. Jinými slovy se jedná o vztahy v podobě závazků a pohledávek. Jelikož jde o rozsáhlou účtovou třídu, představíme si protentokrát účetní souvztažnosti pouze do účtové skupiny 34.


 
V dnešním díle se budeme věnovat účtové třídě 3 – Zúčtovací vztahy neboli vztahy v podobě závazků a pohledávek. Může se jednat například o pohledávky vůči odběratelům, závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům či finančnímu úřadu. Jde o velice rozsáhlou účtovou třídu obsahující účtové skupiny 31 až 39, proto si v dnešním díle ukážeme příklady účetních souvztažností pouze do účtové skupiny 34.
 
Všechny pohledávky i závazky se oceňují jmenovitou hodnotou, tedy hodnotou, jakou měly ke dni svého vzniku. Pokud jsou pohledávky či závazky nabyty za úplatu (například postoupením pohledávky či převzetím závazků), pak se oceňují pořizovací cenou.
 
Pohledávky či závazky vyplývající z obchodního styku se zahraničními partnery jsou často vyjadřovány v cizí měně. Tyto částky přepočítáváme ke dni vystavení či přijetí faktury na českou měnu kurzem České národní banky platným k tomuto dni.
 
V účtové třídě 3 se účtuje o následujících položkách.

Účtová skupina 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)

Pohledávka vyjadřuje právo věřitele požadovat po druhé osobě plnění určitého závazku, přičemž uspokojením závazku pohledávka zaniká. Pohledávky se v účetnictví evidují na účtech 31, přičemž se u většiny pohledávek nerozlišuje, zda je pohledávka krátkodobá nebo dlouhodobá (pouze analyticky).
 
 • 311 – Pohledávky z obchodních vztahů (A)
Účtují se zde krátkodobé i dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů neboli pohledávky za odběrateli.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VFA Vydaná faktura za prodané zboží 15 000 Kč MD 311/D 604 (tržba za zboží)
VBÚ Úhrada faktury na bankovní účet 15 000 Kč MD 221 (bankovní účet)/D 311
 
VFA = vydaná faktura
VBÚ = výpis z bankovního účtu
 
 • 312 – Směnky k inkasu (A) – účet je od roku 2016 zrušen
 • 313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry (A)
Účtuje se zde tehdy, když věřitel postoupí směnku bance za účelem získání peněz před splatností, takové směnky se označují jako eskontní.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Předání krátkodobé směnky k eskontu bance 50 000 Kč MD 313/D 312
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 314 – Poskytnuté zálohy – dlouhodobé a krátkodobé (A)
Účtují se zde poskytnuté zálohy dodavatelům před splněním smluv z jejich strany.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Čtvrtletně placené zálohy na energie 20 000 Kč MD 314/D 221 (bankovní účet)
PFA Zúčtování zálohy 20 000 Kč MD 321/D 314
 
VBÚ = výpis z bankovního účtu
PFA = přijatá faktura
 
 • 315 – Ostatní pohledávky (A)
Účtují se zde pohledávky z reklamací uplatněné vůči dodavatelům.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Reklamační nárok na zboží 2 000 Kč MD 315/D 132
VÚD Vyřízení reklamace – náhradní dodávka 1 000 Kč MD 132/D 315
VÚD Neuznaná reklamace 1 000 Kč MD 549 (manka a škody)/D 315
 
VÚD = vnitřní účetní doklad

Účtová skupina 32 – Závazky (krátkodobé)

Krátkodobé závazky (tj. se splatností do jednoho roku) z obchodního styku se účtují v účtové skupině 32.
 
 • 321 – Dodavatelé – závazky z obchodních vztahů (P)
Účtují se zde přijaté faktury od dodavatelů – krátkodobé závazky z obchodních vztahů. Závazky z obchodního styku účtujeme v účtové skupině 32. Jde o závazky krátkodobé, tj. se splatností do jednoho roku. Dlouhodobé závazky účtujeme v účtové třídě 4.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
PFA Faktura přijatá za materiál 58 000 Kč MD 111/D 321
VBÚ Úhrada faktury 58 000 Kč MD 321/D 221
 
PFA = přijatá faktura
VBÚ = výpis z bankovního účtu
 
 • 322 – Směnky k úhradě (P)
Účtuje se zde předání směnky vlastní dodavateli nebo vyhotovení směnky cizí dodavatelem, původní závazek se mění na závazek směnečný.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Úhrada cizí akceptované směnky 30 000 Kč MD 322/D 221
 
VBÚ = výpis z bankovního účtu
 
 • 324 – Přijaté provozní zálohy (P)
Účtují se zde zálohy od odběratelů na budoucí plnění.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
PPD Přijatá záloha v hotovosti 95 000 Kč MD 211/D 324
VFA Vystavení výsledné faktury 195 000 Kč MD 311/D 602
VÚD Vypořádání zálohy po vystavení faktury 95 000 Kč MD 324/D 311
 
PPD = příjmový pokladní doklad
VFA = vydaná faktura
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 325 – Ostatní závazky (P)
Účtují se zde krátkodobé závazky vůči dodavatelům v ostatních případech, například odběratelem uplatněné reklamace, ale i například sražené exekuční srážky zaměstnancům.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Předepsaná exekuční částka zaměstnanci 6 000 Kč MD 331(zaměstnanci)/D 325
VBÚ Sražená exekuční částka z bankovního účtu 6 000 Kč MD 325/D 221
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
VBÚ = výpis z bankovního účtu

Účtová skupina 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

 • 331 – Zaměstnanci (P)
Účtují se zde závazky vůči zaměstnancům (mzda za vykonanou práci).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Předpis mezd – vyúčtování hrubé mzdy 180 000 Kč MD 521 (mzdové náklady)/D 331
VBÚ Převod mezd zaměstnancům na jejich účet 86 000 Kč MD 331/D 221
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
VBÚ = výpis z bankovního účtu
 
 • 333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům (P)
Účtují se zde nároky zaměstnanců na proplacení cestovních náhrad, odstupného, vyúčtování zaměstnancům poskytnutých záloh apod.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Přiznané, ale nevyplacené cestovné 10 000 Kč MD 512 (cestovné)/D 333
VPD Uhrazené cestovné zaměstnanci v hotovosti 10 000 Kč MD 333/D 211
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
VPD = výdajový pokladní doklad
 
 • 335 – Pohledávky za zaměstnanci (A)
Účtují se zde zaměstnancům poskytnuté zálohy na služební cesty, drobné nákupy atd.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VPD Vyplacená záloha zaměstnanci 4 000 Kč MD 335/D 211
 
VPD = výdajový pokladní doklad
 
 • 336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (P)
Účtuje se zde v zákonné výši sražené pojistné na zdravotní a sociální pojištění. V praxi je ještě nutné k tomuto účtu vést analytickou evidenci, jelikož částka pojištění je odváděna dvěma institucím.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Předpis sociálního pojištění zaměstnance 6 500 Kč MD 331/D 336100
VÚD Předpis zdravotního pojištění zaměstnance 4 000 Kč MD 331/D 336200
VBÚ Odvod sociálního pojištění 6 500 Kč MD 336100/D 221
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
VBÚ = výpis z bankovního účtu

Účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací

 • 341 – Daň z příjmů (P)
Účtuje se zde o daňové povinnosti účetní jednotky za příslušné zdaňovací období.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Předpis daně z příjmů z běžné činnosti 17 000 Kč MD 591 (daň z příjmů z běžné činnosti)/D 341
VBÚ Odvod daně z příjmů z běžné činnosti 17 000 Kč MD 341/D 221
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
VBÚ = výpis z bankovního účtu
 
 • 342 – Ostatní přímé daně (P)
Účtuje se zde daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Záloha na daň 5 000 Kč MD 331/D 342
VBÚ Odvod zálohy na daň finančnímu úřadu 5 000 Kč MD 342/D 221
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
VBÚ = výpis z bankovního účtu
 
 • 343 – Daň z přidané hodnoty (A i P)
Plátce, který je účetní jednotkou, tj. vede účetnictví a vztahuje se na něj zákon o účetnictví, účtuje o DPH na vstupu, výstupu a o své daňové povinnosti (kladné nebo záporné, tj. nadměrném odpočtu).
 
Účetní jednotka tedy účtuje o částkách DPH uvedených na řádcích daňového přiznání 1 až 13 (DPH na vstupu) a 40 až 47 (DPH na výstupu). Pro účtování o dani z přidané hodnoty účtová osnova vyčlenila účet 343. Pohledávky vůči finančnímu úřadu (daň na vstupu) se v účetnictví zaznamenávají na stranu MD, závazky vůči finančnímu úřadu (daň na výstupu) se účtují na stranu D.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
PFA Přijatá faktura za nakoupený materiál
21 % DPH
100 000 Kč
21 000 Kč
MD 112/D 321
MD 343/D 321
VFA Tržby v hotovosti za poskytnuté služby
21 % DPH
150 000 Kč
31 500 Kč
MD 211/D 602
MD 211/D 343
VBÚ Odvod DPH finančnímu úřadu 10 500 Kč MD 343/D 221
 
PFA = přijatá faktura
VFA = vydaná faktura
VBÚ = výpis z bankovního účtu
 
 • 345 – Ostatní daně a poplatky (P)
Účtují se zde ostatní daně (např. daň z nemovitých věcí, silniční daň atd.).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Platba silniční daně 4 000 Kč MD 345/D 221
 
VBÚ = výpis z bankovního účtu
 
 • 346 – Dotace ze státního rozpočtu (P)
Účtují se zde provozní či investiční dotace poskytnuté ze státního rozpočtu.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Dotace ze státního rozpočtu na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (DNM) 400 000 Kč MD 346/D 041 (pořízení DNM)
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 347 – Ostatní dotace (P)
Účtují se zde provozní či investiční dotace poskytnuté z obecních či městských rozpočtů. Účtování je obdobné jako u dotací ze státního rozpočtu.
 
 • 349 – Vyrovnávací účet pro DPH
Účtuje se zde v případě nákupu zboží z jiných členských států EU.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
FAP Faktura za zboží nakoupené od registrované osoby v Německu 100 000 Kč MD 131/D 321
VÚD Zúčtování DPH na výstupu 21 % 21 000 Kč MD 349/D 343
VÚD Zúčtování DPH na vstupu 21 % 21 000 Kč MD 343/D 349
 
FAP = faktura přijatá
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
V příštím díle se seznámíme se zbývajícím obsahem účtové třídy 3.
 
 
Související články:
Účetnictví pro začátečníky – 1. díl
Účetnictví pro začátečníky – 2. díl
Účetnictví pro začátečníky – 3. díl
Účetnictví pro začátečníky – 4. díl
Účetnictví pro začátečníky – 5. díl
Účetnictví pro začátečníky – 7. díl
Účetnictví pro začátečníky – 8. díl
Účetnictví pro začátečníky – 9. díl
Účetnictví pro začátečníky – 10. díl
Účetnictví pro začátečníky – 11. díl
Účetnictví pro začátečníky – 12. díl
Účetní souvztažnosti pro podnikatelské subjekty
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Od příštího roku by měl fungovat tzv. stravenkový paušál

8. 7. 2020 | Poslanci projednávají daňový balíček, který mimo jiné přináší stravenkový paušál. Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování přímo v peněžní formě. Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnanci bude i nadále osvobozen od daní i pojistných.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
STAPA trading s.r.o.
Stavebniny a obchodní společnost
www.stapa.eu

Business ekonomy, s.r.o.
účetní služby
www.businessekonomy.cz

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,65 Kč
-0,045 Kč
23,52 Kč
-0,152 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 13.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru