Účetnictví pro začátečníky – 5. díl


Bc. Michaela Hauzarová
17. 8. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zásoby představují majetek účetní jednotky.

Foto: Adobe Stock

 

V dnešním díle se budeme věnovat účtové třídě 1 – Zásoby a opět si na příkladech ukážeme některé účetní souvztažnosti vztahující se k této účtové třídě. Na závěr si také přiblížíme oblast ocenění a inventarizace zásob.


 
V minulém díle jsme si přiblížili účtování o krátkodobém finančním majetku a peněžních prostředcích, tedy účtovou třídu 2. V dnešním díle se budeme věnovat účtové třídě 1 – Zásoby a opět si na příkladech ukážeme některé účetní souvztažnosti vztahující se k této účtové třídě. Na závěr si stejně jako v předchozím díle přiblížíme oblast ocenění a inventarizace zásob, tentokrát však účtové třídy 1.
 
Zásoby představují majetek účetní jednotky, jedná se o aktiva, která se skládají z následujících položek.

Účtová skupina 11 – Materiál

 • 111 – Pořízení materiálu
Účtují se zde pořizovací cenou veškeré nakoupené zásoby materiálu včetně souvisejících nákladů (přepravné, clo, provize atd.).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
PFA Dodavatelská faktura za materiál 65 000 Kč MD 111/D 321 (Dodavatelé)
 
PFA = přijatá faktura
 
 • 112 – Materiál na skladě
Účtují se zde suroviny, základní materiál, pomocné a provozovací látky, náhradní díly, vratné obaly.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Převzetí materiálu na sklad 65 000 Kč MD 112/D 111
VBÚ Úhrada faktury 65 000 Kč MD 321/D 221

VÚD = vnitřní účetní doklad
VBÚ = výpis z bankovního účtu
 
 • 119 – Materiál na cestě
Účtují se zde zásoby tehdy, když má účetní jednotka dodavatelskou fakturu, ale zásoby ještě nepřevzala.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
PFA Vyúčtování materiálu na cestě 15 000 Kč MD 119/D 321

PFA = přijatá faktura
 

Účtová skupina 12 – Zásoby vlastní činnosti

 • 121 – Nedokončená výroba
Účtuje se zde o výrobcích, které již nelze považovat za materiál (prošly jedním čí více výrobními stupni), ale stále se nejedná o hotové výrobky. Položka „Nedokončená výroba“ však může obsahovat i nedokončené činnosti, při nichž nevznikají hmotné produkty.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Nedokončená výroba – přírůstek 30 000 Kč MD 121/D 581 (Změna stavu
nedokončené výroby)
VÚD Nedokončená výroba – úbytek 10 000 Kč MD 581/D 121

VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 122 – Polotovary vlastní výroby
Účtuje se zde o nedokončených výrobcích, které jsou určeny nejen k dokončení do finální podoby, ale obvykle se mohou i samostatně prodávat (např. autodíly).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Předání polotovarů z výroby na sklad 20 000 Kč MD 122/D 121
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 123 – Výrobky
Účtuje se zde o dokončených výrobcích, které účetní jednotka vyrábí s cílem je prodat.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Převzetí dokončených výrobků
na sklad
50 000 Kč MD 123/D 583 (Změna stavu výrobků)
VÚD Výdej ze skladu – prodej výrobků 50 000 Kč MD 583/D 123

VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 124 – Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
Účtuje se zde v pořizovacích cenách o nakoupených zvířatech (mladá chovná zvířata, hejna drůbeže, ryby atd.).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
PFA Nákup mladých zvířat 80 000 Kč MD 124/D 321
VÚD Úbytek stavu zvířat 10 000 Kč MD 584 (Změna stavu zvířat)/D 124

PFA = přijatá faktura
VÚD = vnitřní účetní doklad

Účtová skupina 13 – Zboží

Zboží je předmět, který je nakoupen (převeden na prodejní sklad) za účelem dalšího prodeje.
 • 131 – Pořízení zboží
Účtuje se zde nákup zboží v pořizovacích cenách obdobně jako o pořízení materiálu, to znamená včetně nákladů na pořízení (doprava, provize, clo, pojistné při přepravě atd.).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
PFA Faktura přijatá za nakoupené zboží 75 000 Kč MD 131/D 321
VÚD Přepravné za dopravu zboží vlastní dopravou 5 000 Kč MD 131/D 586 (Aktivace
vnitropodnikových služeb)

PFA = přijatá faktura
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 132 – Zboží na skladě a v prodejnách
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Převzetí nakoupeného zboží na sklad 80 000 Kč MD 132/D 131
VÚD Převod obalů fakturovaných se zbožím
po vyprázdnění na sklad
10 000 Kč MD 112/D 132

VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 139 – Zboží na cestě
Účtuje se zde nakoupené zboží v případech, kdy má účetní jednotka dodavatelskou fakturu, ale zboží ještě nepřevzala.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
PFA Vyúčtování faktury za zboží ještě
nepřevzaté na sklad
80 000 Kč MD 139/D 321
 
PFA = přijatá faktura

Účtová skupina 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby

 • 151 – Poskytnuté zálohy na materiál
Účtují se zde účetní jednotkou zaplacené zálohy na materiál.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VPD Zaplacená záloha na materiál v hotovosti 45 000 Kč MD 151/D 211
VÚD Vyúčtování faktury za materiál 45 000 Kč MD 111/D 151

VPD = výdajový pokladní doklad
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
Obdobně jako poskytnuté zálohy na materiál se také účtují:
 • 152 – Poskytnuté zálohy na zvířata a
 • 153 – Poskytnuté zálohy na zboží.

Účtová skupina 19 – Opravné položky k zásobám

Jedná se o účetní nástroj k poctivému a věrnému zobrazení účetnictví. Tvorbou opravných položek dochází k přechodnému snížení hodnoty majetku, a to do doby, než pominou důvody tohoto snížení.

Při tvorbě opravných položek se vychází bezpodmínečně z inventarizace. Jelikož jde o položky, které snižují hodnotu majetku, jejich tvorba a konečný zůstatek se projeví vždy na straně Dal.
 
Mezi opravné položky k zásobám patří:
 • 191 – Opravná položka k materiálu
 • 192 – Opravná položka k nedokončené výrobě
 • 193 – Opravná položka k polotovarům vlastní výroby
 • 194 – Opravná položka k výrobkům
 • 195 – Opravná položka
 • 196 – Opravná položka ke zboží
 • 197 – Opravná položka k zálohám na materiál
 • 198 – Opravná položka k zálohám na zboží
 • 199 – Opravná položka k zálohám na zvířata
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Dočasné snížení hodnoty materiálu 25 000 Kč MD 559 (Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti/D 191
VÚD Úplné zrušení snížení ocenění nedokončené výroby 15 000 Kč MD 192/D 559

VÚD = vnitřní účetní doklad

Způsoby účtování

Účetní jednotky si při vedení účetnictví mohou zvolit ze dvou způsobů účtování – účtování způsobem A, nebo způsobem B. Výše uvedené účetní souvztažnosti byly účtovány způsobem A.
 
Účtování způsobem A:
 • veškeré nákupy zásob jsou evidovány na majetkových účtech účtové třídy 1, odkud se teprve poté vyskladňují do spotřeby,
 • stav a pohyb zásob se zachycuje v průběhu celého účetního období,
 • výhodou je dostupnost údajů z účetnictví účetní jednotky o stavu zásob po celé účetní období, nevýhodou je vyšší pracnost při evidenci zásob,
 • pořízení materiálu způsobem A: MD 111/D 321.
Účtování způsobem B:
 • tímto způsobem mohou účtovat pouze takové účetní jednotky, které mají dobře vytvořený fungující systém skladového hospodářství,
 • veškeré výdaje na pořízení zásob se v průběhu roku vždy účtují rovnou do nákladů (tzv. do spotřeby),
 • na účty zásob se účtuje až na konci účetního období na základě provedené inventury a zjištěného zůstatku zásob,
 • výhodou oproti účtování způsobem A je nižší pracnost při vedení evidence zásob, nevýhodou pak skutečnost, že v průběhu roku nejsou z účetnictví účetní jednotky dostupné údaje o stavu zásob,
 • pořízení materiálu způsobem B: MD 501/D 321.

Oceňovací techniky

Zákon o účetnictví stanovuje tři druhy cen pro oceňování zásob:
 • pořizovací cena – cena, za kterou byly zásoby pořízeny a náklady s jejich pořízením související,
 • vlastní náklady – přímé náklady na výrobu či jinou činnost (mzdy, materiál apod.),
 • reprodukční pořizovací cena – cena, za kterou by byly zásoby pořízeny v době, kdy se o nich účtuje (používá se u bezúplatně pořízených zásob, nalezených zásob atd.).
Úbytky zásob se nejčastěji oceňují:
 • metodou FIFO (First In, First Out) – zásada ocenění „první do skladu, první ze skladu“, podstatou je postupné vydávání zásob v pořadí, v jakém byly do skladu přijímány; při výdeji respektujeme skutečnou pořizovací cenu,
 • váženým aritmetickým průměrem, který se přepočítává po každém novém přírůstku zásob dle vzorce.
Vážený průměr = stávající zásoby na skladě v Kč + poslední přírůstek zásob v Kč /
stávající zásoby v množství + poslední přírůstek v množství

Ocenění zásob při inventarizaci

Při inventarizaci se porovnává ocenění zásob vyplývající z účetnictví účetní jednotky se skutečnou (užitnou) hodnotou zásob.
 
Při inventarizaci může dojít k těmto rozdílům:
 • zásoby mají vyšší užitnou hodnotu
V rámci zajištění zásady opatrnosti o takovém přírůstku zásob neúčtujeme.
 • zásoby mají nižší užitnou hodnotu
Zásoby oceníme touto nižší cenou, dojde tedy ke snížení hodnot zásob na skladě. Snížení hodnoty zásob může být buď přechodné, nebo trvalé.
 
V případě trvalého snížení hodnoty zásob se jedná o škodu, která se účtuje do nákladů na účet 549 – Manka a škody. Např. trvalé snížení hodnoty zboží tak zaúčtujeme na účet MD 549/D 132.
 
Pokud existuje předpoklad, že se hodnota zásob vrátí na původní, pak se jedná o přechodné snížení hodnoty zásob a tento stav zaúčtujeme opravnou položkou. Např. přechodné snížení hodnoty výrobků zaúčtujeme na účet MD 559/D 194.

 
 
Související články:
Účetnictví pro začátečníky – 1. díl
Účetnictví pro začátečníky – 2. díl
Účetnictví pro začátečníky – 3. díl
Účetnictví pro začátečníky – 4. díl
Účetnictví pro začátečníky – 6. díl
Účetnictví pro začátečníky – 7. díl
Účetnictví pro začátečníky – 8. díl
Účetnictví pro začátečníky – 9. díl
Účetnictví pro začátečníky – 10. díl
Účetnictví pro začátečníky – 11. díl
Účetnictví pro začátečníky – 12. díl
Účetní souvztažnosti pro podnikatelské subjekty
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Ivana Nedomlelová
13. 3. 2017 10:08:27
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak je to se zásobami materiálu a výrobku v daňové evidenci.Poplatník kupuje materiál (látky) z nich ušije výrobek (nákupní tašky) a k 31.12. mu zůstane jak materiál,tak neprodané tašky.Musí se udělat inventura zásob a stav zásob se musí zapsat do daňového přiznání? Je to drobný podnikatel,tato činnost se vede jako vedlejší,takže nakup materiálu a příjmy jsou do 10tis.Kč (hlavní činnost je zaměstnání)
děkuji za odpověď a přeji pěkný den, Ivana
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

O rodičovský příspěvek můžete požádat též on-line

8. 8. 2022 | O rodičovský příspěvek lze od srpna zažádat i on-line, a to na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Bez návštěvy úřadu bude možné také každé tři měsíce měnit výši jeho čerpání. Měsíční výše příspěvku může být až do 70 % z 30násobku denního vyměřovacího základu (maximálně však 47 700 Kč). Pokud měl rodič před narozením dítěte nízké příjmy, může čerpat maximálně 13 000 Kč za měsíc. Žádosti můžete samozřejmě i nadále podávat osobně na úřadu práce.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
EG - Consult, s.r.o.
Účetní firma dodává a podporuje produkty Strormware Office
www.egconsult.cz

e-kolo-praha.cz
Prodej a servis elektrokol, přestavba na elektrokola.
www.e-kolo-praha.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2022 Přiznání DPH (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Souhrnné hlášení (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Kontrolní hlášení (za červenec 2022)
31. 8. 2022 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,53 Kč
0,015 Kč
23,97 Kč
-0,070 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 09.08.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme