Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Účetnictví pro začátečníky – 5. díl


Bc. Michaela Hauzarová
17. 8. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zásoby představují majetek účetní jednotky.

Foto: Adobe Stock

 

V dnešním díle se budeme věnovat účtové třídě 1 – Zásoby a opět si na příkladech ukážeme některé účetní souvztažnosti vztahující se k této účtové třídě. Na závěr si také přiblížíme oblast ocenění a inventarizace zásob.


 
V minulém díle jsme si přiblížili účtování o krátkodobém finančním majetku a peněžních prostředcích, tedy účtovou třídu 2. V dnešním díle se budeme věnovat účtové třídě 1 – Zásoby a opět si na příkladech ukážeme některé účetní souvztažnosti vztahující se k této účtové třídě. Na závěr si stejně jako v předchozím díle přiblížíme oblast ocenění a inventarizace zásob, tentokrát však účtové třídy 1.
 
Zásoby představují majetek účetní jednotky, jedná se o aktiva, která se skládají z následujících položek.

Účtová skupina 11 – Materiál

 • 111 – Pořízení materiálu
Účtují se zde pořizovací cenou veškeré nakoupené zásoby materiálu včetně souvisejících nákladů (přepravné, clo, provize atd.).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
PFA Dodavatelská faktura za materiál 65 000 Kč MD 111/D 321 (Dodavatelé)
 
PFA = přijatá faktura
 
 • 112 – Materiál na skladě
Účtují se zde suroviny, základní materiál, pomocné a provozovací látky, náhradní díly, vratné obaly.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Převzetí materiálu na sklad 65 000 Kč MD 112/D 111
VBÚ Úhrada faktury 65 000 Kč MD 321/D 221

VÚD = vnitřní účetní doklad
VBÚ = výpis z bankovního účtu
 
 • 119 – Materiál na cestě
Účtují se zde zásoby tehdy, když má účetní jednotka dodavatelskou fakturu, ale zásoby ještě nepřevzala.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
PFA Vyúčtování materiálu na cestě 15 000 Kč MD 119/D 321

PFA = přijatá faktura
 

Účtová skupina 12 – Zásoby vlastní činnosti

 • 121 – Nedokončená výroba
Účtuje se zde o výrobcích, které již nelze považovat za materiál (prošly jedním čí více výrobními stupni), ale stále se nejedná o hotové výrobky. Položka „Nedokončená výroba“ však může obsahovat i nedokončené činnosti, při nichž nevznikají hmotné produkty.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Nedokončená výroba – přírůstek 30 000 Kč MD 121/D 581 (Změna stavu
nedokončené výroby)
VÚD Nedokončená výroba – úbytek 10 000 Kč MD 581/D 121

VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 122 – Polotovary vlastní výroby
Účtuje se zde o nedokončených výrobcích, které jsou určeny nejen k dokončení do finální podoby, ale obvykle se mohou i samostatně prodávat (např. autodíly).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Předání polotovarů z výroby na sklad 20 000 Kč MD 122/D 121
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 123 – Výrobky
Účtuje se zde o dokončených výrobcích, které účetní jednotka vyrábí s cílem je prodat.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Převzetí dokončených výrobků
na sklad
50 000 Kč MD 123/D 583 (Změna stavu výrobků)
VÚD Výdej ze skladu – prodej výrobků 50 000 Kč MD 583/D 123

VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 124 – Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
Účtuje se zde v pořizovacích cenách o nakoupených zvířatech (mladá chovná zvířata, hejna drůbeže, ryby atd.).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
PFA Nákup mladých zvířat 80 000 Kč MD 124/D 321
VÚD Úbytek stavu zvířat 10 000 Kč MD 584 (Změna stavu zvířat)/D 124

PFA = přijatá faktura
VÚD = vnitřní účetní doklad

Účtová skupina 13 – Zboží

Zboží je předmět, který je nakoupen (převeden na prodejní sklad) za účelem dalšího prodeje.
 • 131 – Pořízení zboží
Účtuje se zde nákup zboží v pořizovacích cenách obdobně jako o pořízení materiálu, to znamená včetně nákladů na pořízení (doprava, provize, clo, pojistné při přepravě atd.).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
PFA Faktura přijatá za nakoupené zboží 75 000 Kč MD 131/D 321
VÚD Přepravné za dopravu zboží vlastní dopravou 5 000 Kč MD 131/D 586 (Aktivace
vnitropodnikových služeb)

PFA = přijatá faktura
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 132 – Zboží na skladě a v prodejnách
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Převzetí nakoupeného zboží na sklad 80 000 Kč MD 132/D 131
VÚD Převod obalů fakturovaných se zbožím
po vyprázdnění na sklad
10 000 Kč MD 112/D 132

VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 139 – Zboží na cestě
Účtuje se zde nakoupené zboží v případech, kdy má účetní jednotka dodavatelskou fakturu, ale zboží ještě nepřevzala.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
PFA Vyúčtování faktury za zboží ještě
nepřevzaté na sklad
80 000 Kč MD 139/D 321
 
PFA = přijatá faktura

Účtová skupina 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby

 • 151 – Poskytnuté zálohy na materiál
Účtují se zde účetní jednotkou zaplacené zálohy na materiál.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VPD Zaplacená záloha na materiál v hotovosti 45 000 Kč MD 151/D 211
VÚD Vyúčtování faktury za materiál 45 000 Kč MD 111/D 151

VPD = výdajový pokladní doklad
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
Obdobně jako poskytnuté zálohy na materiál se také účtují:
 • 152 – Poskytnuté zálohy na zvířata a
 • 153 – Poskytnuté zálohy na zboží.

Účtová skupina 19 – Opravné položky k zásobám

Jedná se o účetní nástroj k poctivému a věrnému zobrazení účetnictví. Tvorbou opravných položek dochází k přechodnému snížení hodnoty majetku, a to do doby, než pominou důvody tohoto snížení.

Při tvorbě opravných položek se vychází bezpodmínečně z inventarizace. Jelikož jde o položky, které snižují hodnotu majetku, jejich tvorba a konečný zůstatek se projeví vždy na straně Dal.
 
Mezi opravné položky k zásobám patří:
 • 191 – Opravná položka k materiálu
 • 192 – Opravná položka k nedokončené výrobě
 • 193 – Opravná položka k polotovarům vlastní výroby
 • 194 – Opravná položka k výrobkům
 • 195 – Opravná položka
 • 196 – Opravná položka ke zboží
 • 197 – Opravná položka k zálohám na materiál
 • 198 – Opravná položka k zálohám na zboží
 • 199 – Opravná položka k zálohám na zvířata
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Dočasné snížení hodnoty materiálu 25 000 Kč MD 559 (Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti/D 191
VÚD Úplné zrušení snížení ocenění nedokončené výroby 15 000 Kč MD 192/D 559

VÚD = vnitřní účetní doklad

Způsoby účtování

Účetní jednotky si při vedení účetnictví mohou zvolit ze dvou způsobů účtování – účtování způsobem A, nebo způsobem B. Výše uvedené účetní souvztažnosti byly účtovány způsobem A.
 
Účtování způsobem A:
 • veškeré nákupy zásob jsou evidovány na majetkových účtech účtové třídy 1, odkud se teprve poté vyskladňují do spotřeby,
 • stav a pohyb zásob se zachycuje v průběhu celého účetního období,
 • výhodou je dostupnost údajů z účetnictví účetní jednotky o stavu zásob po celé účetní období, nevýhodou je vyšší pracnost při evidenci zásob,
 • pořízení materiálu způsobem A: MD 111/D 321.
Účtování způsobem B:
 • tímto způsobem mohou účtovat pouze takové účetní jednotky, které mají dobře vytvořený fungující systém skladového hospodářství,
 • veškeré výdaje na pořízení zásob se v průběhu roku vždy účtují rovnou do nákladů (tzv. do spotřeby),
 • na účty zásob se účtuje až na konci účetního období na základě provedené inventury a zjištěného zůstatku zásob,
 • výhodou oproti účtování způsobem A je nižší pracnost při vedení evidence zásob, nevýhodou pak skutečnost, že v průběhu roku nejsou z účetnictví účetní jednotky dostupné údaje o stavu zásob,
 • pořízení materiálu způsobem B: MD 501/D 321.

Oceňovací techniky

Zákon o účetnictví stanovuje tři druhy cen pro oceňování zásob:
 • pořizovací cena – cena, za kterou byly zásoby pořízeny a náklady s jejich pořízením související,
 • vlastní náklady – přímé náklady na výrobu či jinou činnost (mzdy, materiál apod.),
 • reprodukční pořizovací cena – cena, za kterou by byly zásoby pořízeny v době, kdy se o nich účtuje (používá se u bezúplatně pořízených zásob, nalezených zásob atd.).
Úbytky zásob se nejčastěji oceňují:
 • metodou FIFO (First In, First Out) – zásada ocenění „první do skladu, první ze skladu“, podstatou je postupné vydávání zásob v pořadí, v jakém byly do skladu přijímány; při výdeji respektujeme skutečnou pořizovací cenu,
 • váženým aritmetickým průměrem, který se přepočítává po každém novém přírůstku zásob dle vzorce.
Vážený průměr = stávající zásoby na skladě v Kč + poslední přírůstek zásob v Kč /
stávající zásoby v množství + poslední přírůstek v množství

Ocenění zásob při inventarizaci

Při inventarizaci se porovnává ocenění zásob vyplývající z účetnictví účetní jednotky se skutečnou (užitnou) hodnotou zásob.
 
Při inventarizaci může dojít k těmto rozdílům:
 • zásoby mají vyšší užitnou hodnotu
V rámci zajištění zásady opatrnosti o takovém přírůstku zásob neúčtujeme.
 • zásoby mají nižší užitnou hodnotu
Zásoby oceníme touto nižší cenou, dojde tedy ke snížení hodnot zásob na skladě. Snížení hodnoty zásob může být buď přechodné, nebo trvalé.
 
V případě trvalého snížení hodnoty zásob se jedná o škodu, která se účtuje do nákladů na účet 549 – Manka a škody. Např. trvalé snížení hodnoty zboží tak zaúčtujeme na účet MD 549/D 132.
 
Pokud existuje předpoklad, že se hodnota zásob vrátí na původní, pak se jedná o přechodné snížení hodnoty zásob a tento stav zaúčtujeme opravnou položkou. Např. přechodné snížení hodnoty výrobků zaúčtujeme na účet MD 559/D 194.

 
 
Související články:
Účetnictví pro začátečníky – 1. díl
Účetnictví pro začátečníky – 2. díl
Účetnictví pro začátečníky – 3. díl
Účetnictví pro začátečníky – 4. díl
Účetnictví pro začátečníky – 6. díl
Účetnictví pro začátečníky – 7. díl
Účetnictví pro začátečníky – 8. díl
Účetnictví pro začátečníky – 9. díl
Účetnictví pro začátečníky – 10. díl
Účetnictví pro začátečníky – 11. díl
Účetnictví pro začátečníky – 12. díl
Účetní souvztažnosti pro podnikatelské subjekty
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Ivana Nedomlelová
13. 3. 2017 10:08:27
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak je to se zásobami materiálu a výrobku v daňové evidenci.Poplatník kupuje materiál (látky) z nich ušije výrobek (nákupní tašky) a k 31.12. mu zůstane jak materiál,tak neprodané tašky.Musí se udělat inventura zásob a stav zásob se musí zapsat do daňového přiznání? Je to drobný podnikatel,tato činnost se vede jako vedlejší,takže nakup materiálu a příjmy jsou do 10tis.Kč (hlavní činnost je zaměstnání)
děkuji za odpověď a přeji pěkný den, Ivana
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Od příštího roku by měl fungovat tzv. stravenkový paušál

8. 7. 2020 | Poslanci projednávají daňový balíček, který mimo jiné přináší stravenkový paušál. Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování přímo v peněžní formě. Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnanci bude i nadále osvobozen od daní i pojistných.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Nábytek-Interiéry Ostrava
Výrobce kancelářského,školního,kuchyňského nábytku,vestavěných skříní.


TEMPO-českomoravská audit
Audit, účetní poradenství, oceňování podniků, movit. věcí
www.malimanek.cz

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,65 Kč
-0,045 Kč
23,52 Kč
-0,152 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 13.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru