Účetnictví pro začátečníky – 11. díl


Bc. Michaela Hauzarová
1. 3. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Aby náklady a výdaje zobrazovaly poctivý a věrný obraz podniku, je nutné je vždy účtovat do období, s nímž časově a věcně souvisí.

Foto: Shutterstock

 

V předchozím díle jsme se věnovali první části účtové třídy 5 – Náklady. Dnes se seznámíme se zbývajícími účtovými skupinami 56 až 59 a tím uzavřeme rozsáhlou kapitolu nákladových účtů.


 
Aby náklady a výdaje zobrazovaly poctivý a věrný obraz podniku, je nutné je vždy účtovat do období, s nímž časově a věcně souvisí. Společně s účtovou třídou 6 – Výnosy je zařazujeme do tzv. výsledkových účtů, jelikož přímo ovlivňují výsledek hospodaření podniku.

Účtová skupina 56 – Finanční náklady

 • 561 – Prodané cenné papíry a podíly
Účtujeme zde o úbytku krátkodobých i dlouhodobých, majetkových i dluhových cenných papírů a podílů při jejich prodeji.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Úbytek akcií v důsledku jejich prodeje 120 000 Kč MD 561/D 251 (majetkové cenné papíry k obchodování)
VÚD Prodej dluhových cenných papírů držených do splatnosti 50 000 Kč MD 561/D 065 (dluhové cenné papíry držené do splatnosti)
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 562 – Úroky
Účtujeme zde o platební povinnosti vůči bankovním institucím z titulu úroků z bankovních dlouhodobých i krátkodobých úvěrů, včetně úroků z prodlení.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Úroky hrazené z bankovního účtu 15 000 Kč MD 562/D 221
 
VBÚ = výpis z běžného účtu
 
 • 563 – Kurzové ztráty
Účtujeme zde o rozdílech, které vznikají obvykle z titulu pohledávek či závazků vůči obchodním partnerům z důvodu povinnosti vedení účetnictví v české měně a pohybu kurzu domácí měny k měně cizí. Kurzovým rozdílem může být kurzový zisk nebo kurzová ztráta.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Kurzová ztráta při nákupu ze zahraničí 2 000 Kč MD 563/D 321
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 564 – Náklady z přecenění cenných papírů
Účtuje se zde o rozdílech vyplývajících ze snížení reálné hodnoty majetkových cenných papírů proti jejich pořizovací ceně.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Úbytek reálné hodnoty majetkových cenných papírů k obchodování 56 000 Kč MD 564/D 251
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 565 – Mimořádné finanční náklady
Účtujeme zde o finančních nákladech zcela mimořádných ve vztahu k běžné činnosti účetní jednotky nebo o finančních nákladech z nahodile se vyskytujících mimořádných událostí. Zachycují se zde mimořádné úbytky finančního majetku například z důvodu darování.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Mimořádně poskytnutý finanční dar 20 000 Kč MD 565/D 221
 
VBÚ = výpis z běžného účtu
 
 • 566 – Náklady z finančního majetku
Účtujeme zde o rozdílu mezi pořizovací cenou dluhových papírů a jejich jmenovitou hodnotou.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Úbytek reálné hodnoty dluhových cenných papírů určených k obchodování 6 000 Kč MD 566/D 253
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 567 – Náklady z derivátových operací
Účtujeme zde ke konci rozvahového dne o snížení reálných hodnot zakoupených derivátů nebo o zvýšení reálných hodnot prodaných derivátů k obchodování na veřejném trhu.
 
Derivátem se rozumí finanční nástroj, obvykle smlouva, podle které vzniká finanční aktivum na straně jedné účetní jednotky a zpravidla finanční závazek na straně účetní jednotky druhé.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Snížení reálné hodnoty derivátů k obchodování 60 000 Kč MD 567/D 373 (pohledávky a závazky z pevných termínových operací)
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 568 – Ostatní finanční náklady
Na tomto účtu se zachycují náklady z peněžního styku, zejména poplatky související s vedením účtů u bank nebo spořitelních a úvěrních družstev, pojistné, náklady spojené se získáním bankovních záruk, depozitní poplatky s výjimkou případů, kdy se tyto položky stávají součástí pořizovací ceny majetku.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Poplatky bance za vedení účtu 150 Kč MD 568/D 221
 
VBÚ = výpis z běžného účtu
 
 • 569 – Manka a škody na finančním majetku
Účtují se zde manka a škody na cenných papírech, penězích a ceninách.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Odcizení dálniční známky 1 500 Kč MD 569/D 221
 
VÚD = vnitřní účetní doklad

Účtová skupina 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti

 • 574 – Tvorba a zúčtování finančních rezerv
Účtujeme zde o změně stavu rezerv souvisejících s finančním výsledkem hospodaření. Tvorba rezerv je nákladem, který snižuje výsledek hospodaření ve vztahu k předpokládaným ztrátám a rizikům. Jedná se o daňově neúčinný náklad.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Tvorba finančních rezerv na důchody 300 000 Kč MD 574/D 459 (ostatní rezervy)
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 579 – Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti
Účtujeme zde o opravných položkách v případě snížení hodnoty aktiva přechodného charakteru. Tvorba i zúčtování opravných položek musí být upravena vnitřní směrnicí účetní jednotky. Jedná se o daňově neúčinný náklad.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Dočasné snížení ocenění dlouhodobého finančního majetku na základě zjištění z inventarizací 32 000 Kč MD 579/D 096 (opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku)
 
VÚD = vnitřní účetní doklad

Účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

Účtujeme zde o přírůstcích a úbytcích zásob vlastní výroby, případně jejich změny stavu vyplývající z provedené inventarizace. Účtujeme zde i o přírůstcích a úbytcích zásob mladých a ostatních zvířat, případně jejich změny stavu vyplývající z provedené inventarizace.
 
 • 581 – Změna stavu nedokončené výroby
Nedokončenou výrobou se rozumí produkty, které prošly jedním nebo více výrobními stupni – nejedná se již o materiál, ale zároveň ani o hotový výrobek. Za nedokončenou výrobu se považují i nedokončené činnosti, při nichž nevznikají hmotné produkty.
 
 • 582 – Změna stavu polotovarů
Polotovary jsou odděleně evidované produkty, které neprošly ještě všemi výrobními stupni a mohou být dokončeny či zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky, nebo mohou být za určitých okolností prodány a zkompletovány například zákazníkem či dalším výrobcem.
 
 • 583 – Změna stavu výrobků
Výrobky jsou předměty vlastní výroby, které prošly všemi výrobními stupni, určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.
 
 • 584 – Změna stavu zvířat
Patří sem zvířata a jejich skupiny, která nejsou vykazována jako materiál, zboží nebo dospělá zvířata a jejich skupiny.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Úbytek zásob nedokončené výroby při převodu do dalšího výrobního stupně 50 000 Kč MD 581/D 121 (nedokončená výroba)
VÚD Prodej polotovaru v ocenění ve vlastních nákladech 40 000 Kč MD 582/D 122 (polotovary vlastní výroby)
VÚD Úbytek zásob výrobků při prodeji v ocenění ve vlastních nákladech 80 000 Kč MD 583/D 123 (výrobky)
VÚD Přirozené úbytky mladých a ostatních zvířat 20 000 Kč MD 584/D 124 (mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny)
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 585 – Aktivace materiálu a zboží
Zachycujeme zde na straně „Dal“ hodnotu vyrobeného materiálu a zboží ve vlastní režii souvztažně k účtu zásob (způsob účtování A). Aktivace znamená převedení již vynaložených nákladů do majetku (aktiv) účetní jednotky.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Aktivace zboží vlastní výroby, které bylo předáno do vlastní prodejny 250 000 Kč MD 132/D 585
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 586 – Aktivace vnitropodnikových služeb
Účtujeme zde o aktivaci vnitropodnikových služeb, které poskytuje účetní jednotka sama sobě. To znamená, že služby jsou poskytovány a spotřebovány uvnitř podniku (například v rámci jednotlivých středisek).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Přeprava zboží vlastní dopravou 2 000 Kč MD 131/D 586
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 587 – Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
 • 588 – Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
Účtujeme zde o aktivaci dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vytvořeného vlastní výrobou. Náběh nákladů na výrobu se během účetního období účtuje na nákladové účty 5xx. Aktivací majetku dojde k převedení takto vynaložených nákladů do aktiv společnosti.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Aktivace dlouhodobého nehmotného (hmotného) majetku pořízeného vlastní činností v ocenění vlastními náklady nebo reprodukční pořizovací cenou 850 000 Kč MD 041 (042)/D 587 (588)
 
VÚD = vnitřní účetní doklad

Účtová skupina 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů

 • 591 – Daň z příjmů – splatná
Účtujeme zde o daňové povinnosti z titulu daně z příjmů. Skutečná výše splatné daně se zachycuje na konci zdaňovacího období souvztažně k účtu 341 – Daň z příjmů.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Předpis závazku podle řádného daňového přiznání na konci zdaňovacího období 180 000 Kč MD 591/D 341
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 592 – Daň z příjmů – odložená
O odložené dani povinně účtují účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek, nebo které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu. Odložená daň je čistě účetní záležitost (nejedná se o skutečnou daňovou povinnost) a slouží k zachování zásady věrného a poctivého zobrazení skutečností v účetnictví. Vyjadřuje rozdíl v účetních a daňových pohledech na určité položky, častým příkladem je rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy.
 
Rozdíly mohou být v podobě:
 • odložených daňových závazků – částky daně z příjmů k úhradě v budoucích obdobích z titulu přechodných rozdílů,
 • odložených daňových pohledávek – částky snížené daňové povinnosti uplatněné v příštích obdobích.
Více informací lze také nalézt v článku Odložená daň.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Daňový odpis je při uzavírání účetních knih vyšší než účetní – vyúčtování odložené daně 20 000 Kč MD 592/D 481 (odložený daňový závazek a pohledávka)
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 593 – Tvorba a zúčtování rezervy na daň z příjmů
Účtujeme o tvorbě rezervy na daň z příjmů v případě, kdy okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku řádného vyčíslení výše daně.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Tvorba rezervy v běžném účetním období 80 000 Kč MD 593/D 453
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 595 – Dodatečné odvody daně z příjmů
Účtují se zde doměrky a vratky daně za minulá léta, dodatečné odvody daně z příjmů, kterými se opravují chyby, a dodatečně zjištěné skutečnosti v přiznání k dani za předcházející zdaňovací období po podání přiznání.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Doměrek daně z příjmů za předchozí zdaňovací období 1 100 Kč MD 595/D 341
(daň z příjmů)
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 596 – Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům
Účtujeme zde převod zisku či ztráty vypočtený za společnost na jednotlivé společníky veřejné obchodní společnosti či podíl na výsledku hospodaření komplementářům komanditní společnosti.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Vyúčtování závazků ke společníkům ve veřejné obchodní společnosti ve výši jejich podílů na zisku společnosti při uzavírání účetních knih 460 000 Kč MD 596/D 364 (závazky ke společníkům při rozdělování zisku)
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 597 – Převod provozních nákladů
 • 598 – Převod finančních nákladů
Účtujeme zde převod provozních či finančních nákladů v zájmu objektivního vykázání provozního a finančního výsledku hospodaření.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Převod provozních nákladů do mimořádných 35 000 Kč MD 548/D 596
VÚD Převod finančních nákladů do nákladů z finančního majetku 35 000 Kč MD 566/D 596
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 599 – Náklady hospodářských středisek
Účtuje se zde analyticky v rámci vnitropodnikového účetnictví. Například pokud účetní jednotka nevyužije možnosti volných účtových tříd 8 a 9. Vnitropodnikové účty mají význam při zjišťování vnitropodnikových výsledků hospodaření, neovlivňují však výsledek hospodaření.
 
V příštím a také posledním díle našeho seriálu se seznámíme s druhou a pro účetní jednotky příjemnější částí výsledkových účtů – s účtovou třídou 6 – Výnosy. A na závěr si vysvětlíme účtovou třídu 7 – Závěrkové a podrozvahové účty.
 
 
Související články:
Účetnictví pro začátečníky – 1. díl
Účetnictví pro začátečníky – 2. díl
Účetnictví pro začátečníky – 3. díl
Účetnictví pro začátečníky – 4. díl
Účetnictví pro začátečníky – 5. díl
Účetnictví pro začátečníky – 6. díl
Účetnictví pro začátečníky – 7. díl
Účetnictví pro začátečníky – 8. díl
Účetnictví pro začátečníky – 9. díl
Účetnictví pro začátečníky – 10. díl
Účetnictví pro začátečníky – 12. díl
Účetní souvztažnosti pro podnikatelské subjekty
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Hauzarová
5. 5. 2017 10:56:22
Dobrý den paní Markéto, nic se neděje, jsem moc ráda, že se Vám naše články líbí. Pěkný den.
Hlášení závadného obsahu

Markéta
4. 5. 2017 22:00:08
Účet 565 znám jako Náklady z finančního majetku (zde také účtování finančního daru, který není zahrnut na účet 543).
Účet 566 znám jako Náklady z derivátových operací.
A účet 567 znám jako Mimořádné finanční náklady.
Informovala jsem se ale ještě z dalšího zdroje, a bylo mi řečeno, že i takto se to může účtovat. Omlouvám se tedy za unáhlenou výtku. Máte moc pěkně články a velmi ráda z nich čerpám.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Hauzarová
4. 5. 2017 1:52:11
Pro Markétu: Dobrý den, děkuji za Váš komentář, ale nemohu najít nesrovnalost, na kterou poukazujete. Ohledně účtu 565 - Mimořádné finanční náklady (bývá nazýván i jako "Poskytnuté peněžité dary"):týká se především mimořádně poskytovaných darů, jak je uvedeno v definici. Alternativou může být účet 568, pokud by se nejednalo o mimořádné operace. Ani u definic ostatních účtů - 566 a 567 nevidím chybu, popřípadě prosím o bližší popis problému týkající se názvů a charakteristiky jednotlivých účtů. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Markéta
28. 4. 2017 23:15:11
Dobrý den, domnívám se, že u skupiny 56 máte proházené názvy účtů - název účtu nekoresponduje s charakteristikou (565-567).
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Začal se vyplácet pětitisícový jednorázový příspěvek na dítě

10. 8. 2022 | Rodinám, které měly v červnu nárok na přídavek na dítě, se jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč začal již automaticky postupně vyplácet. Ostatní rodiny, které splňují podmínky nároku na tento příspěvek, o něj mohou začít žádat od 15. 8. A to buď elektronickou žádostí, nebo osobně na vybraných pracovištích Czech POINT. Příspěvek je určen pro všechny děti do 18 let, které žijí v rodině, jejíž příjem v minulém roce nepřesáhl 1 000 000 Kč hrubého. O příspěvek mohou požádat rodiče, adoptivní rodiče nebo pěstouni dítěte.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Účetní poradce
Vedení účetnictví, evidence, mzdy, DPH, EET, majetek
www.sonabolfova.cz

účetnictví
DPH, mzdy, daňová přiznání
seznam.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2022 Přiznání DPH (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Souhrnné hlášení (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Kontrolní hlášení (za červenec 2022)
31. 8. 2022 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,53 Kč
0,015 Kč
23,97 Kč
-0,070 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 09.08.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme