Jak zaměstnat brigádníka v roce 2015


Bc. Zuzana Bartůšková
16. 2. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Dohoda o provedení práce může být uzavřena i na dobu neurčitou, pokud je sjednán rozsah práce maximálně 300 hodin za kalendářní rok.

Foto: Fotolia

 

Zákoník práce nezná pojem „brigádník“ a umožňuje výkon příležitostné práce nebo práce menšího rozsahu na základě dohod konaných mimo pracovní poměr. A to konkrétně na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti.


 
Většina podnikatelů, ať už OSVČ, nebo firem, začne dříve či později pociťovat potřebu pravidelné či příležitostné výpomoci a uvažuje o zaměstnání „brigádníka“. Vzhledem ke kontrolám inspektorátu práce a tvrdým postihům za výkon nelegální práce lze jen doporučit, aby bylo zaměstnání „brigádníka“ legální.
 
Zákoník práce nezná pojem „brigádník“ a umožňuje výkon příležitostné práce nebo práce menšího rozsahu v dohodách mimo pracovní poměr – dohodě o provedení práce (dále jen „DPP“) a v dohodě o pracovní činnosti (dále jen „DPČ“).

Dohoda o provedení práce

Dohodu o provedení práce lze uzavřít, pokud rozsah práce nepřesáhne 300 hodin za kalendářní rok. Pokud má zaměstnanec u stejného zaměstnavatele uzavřeno víc dohod o provedení práce, platí limit 300 hodin pro všechny tyto dohody dohromady.
 
Pokud má zaměstnanec uzavřeny dohody o provedení práce u několika různých zaměstnavatelů, platí limit 300 hodin za rok pro každého z nich.
 
Dohoda o provedení práce může být uzavřena i na dobu neurčitou, pokud je sjednán rozsah práce maximálně 300 hodin za kalendářní rok. Zákoník práce nijak neupravuje způsob ukončení DPP, pokud je sjednána na dobu neurčitou, doporučuji si ho sjednat přímo v dohodě.
 
Dohoda o provedení práce zpravidla obsahuje tyto náležitosti (náležitosti nejsou výslovně vyjmenovány v zákoníku práce):
 • vymezení pracovního úkolu nebo činnosti, která má být vykonávána,

 • místo výkonu práce,

 • předpokládaný rozsah práce (v hodinách) – u dohod na dobu neurčitou ujednání, že rozsah práce nesmí překročit 300 hodin za rok,

 • doba, v níž má být práce provedena,

 • odměna – alespoň ve výši minimální mzdy,

 • doba, na kterou se dohoda uzavírá (je povinným ujednáním).

Sociální a zdravotní pojištění u DPP

Sociální a zdravotní pojištění se vybírá, pokud příjem z DPP nebo úhrn příjmů z více dohod o provedení práce u téhož zaměstnavatele překročí částku 10 000 Kč měsíčně.
 
Pojistné se odvádí pouze v měsících, kdy došlo k překročení částky 10 000 Kč. Do částky 10 000 Kč není zaměstnanec pracující na základě DPP účasten na sociálním a zdravotním pojištění.

Zdanění DPP

I zaměstnanec pracující na základě dohody o provedení práce může u zaměstnavatele podepsat prohlášení poplatníka a uplatnit slevu na poplatníka, případně další slevy, na které má nárok. Podmínkou je, že nemá prohlášení podepsané současně u jiného zaměstnavatele.
 
Zaměstnanci, který pracuje na základě DPP, nepodepíše prohlášení a má příjmy do 10 000 Kč měsíčně, se příjmy zdaňují srážkovou daní ve výši 15 %. Přičemž od roku 2014 může zaměstnanec požádat zaměstnavatele o potvrzení o příjmech zdaněných srážkovou daní a zahrnout je do vlastního daňového přiznání, pokud je to pro něj výhodné.
 
Ostatní příjmy (nad 10 000 Kč za měsíc) se zdaňují zálohovou daní.

Dohoda o pracovní činnosti

U dohody o pracovní činnosti nesmí sjednaný rozsah pracovní doby překročit v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. DPČ lze sjednat i na méně než 300 hodin za rok.
 
Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.
 
Pokud není v DPČ sjednán způsob zrušení, může být jednostranně (zaměstnancem nebo zaměstnavatelem) zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou.
 
Okamžité zrušení DPČ je možné pouze v případech, ve kterých lze okamžitě zrušit pracovní poměr a musí být v dohodě výslovně sjednáno.
 
Dohoda o pracovní činnosti musí obsahovat tyto náležitosti (dle § 76 odst. 4 zákoníku práce):
 • sjednané práce, které má zaměstnanec vykonávat,

 • sjednaný rozsah pracovní doby, tj. délka úvazku,

 • doba, na kterou se dohoda uzavírá (na určitou nebo neurčitou),

 • odměna – alespoň ve výši minimální mzdy.

Sociální a zdravotní pojištění u DPČ

Sociální a zdravotní pojištění se vybírá, pokud příjem z DPČ nebo úhrn příjmů z více DPČ u téhož zaměstnavatele dosáhne alespoň rozhodné částky 2 500 Kč měsíčně.
 
Od 1. 1. 2015 došlo ke změně u zdravotního pojištění. Pro účely posouzení účasti na zdravotním pojištění se u jednoho zaměstnavatele sčítají příjmy z více dohod o pracovní činnosti v rámci jednoho kalendářního měsíce.
 
Příklad: Zaměstnanec má u stejného zaměstnavatele dvě DPČ. Z jedné má příjmy 1 500 Kč, z druhé 2 000 Kč. Do konce roku 2014 se posuzoval pro účely vzniku účasti na zdravotním pojištění každý příjem zvlášť a zaměstnanec by nebyl účasten zdravotního pojištění. Od 1. 1. 2015 se posuzují příjmy v úhrnné výši u jednoho zaměstnavatele a budou podléhat zdravotnímu pojištění, protože úhrnná výše příjmů z DPČ přesáhla rozhodnou částku.

Zdaňování DPČ

Příjmy z dohody o pracovní činnosti se zdaňují zálohovou daní, a to bez ohledu na jejich výši. I v tomto případě má zaměstnanec možnost podepsat prohlášení poplatníka a uplatnit slevy na dani.

Pravidla společná pro obě dohody

Obě dohody musí být uzavřeny písemně, přičemž jedno vyhotovení obdrží zaměstnanec. Také výpověď nebo okamžité zrušení dohod musí mít písemnou formu.
 
Dohody je možné využívat i pro nepravidelnou výpomoc a zaměstnavatel proto nemá povinnost rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu. Obě dohody mohou být uzavřeny na jakýkoliv typ práce a pracovního výkonu.
 
Rozdíl mezi nimi je dán pouze rozsahem hodin. Pokud dojde k vyčerpání povoleného počtu hodin i u DPČ, je třeba zaměstnat zaměstnance na klasický pracovní poměr (lze využít také zkrácený úvazek), se všemi právy a povinnostmi, které z toho vyplývají.
 
U dohod se neuplatňuje ustanovení zákoníku práce o pracovní době a době odpočinku. Výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích.
 
Zaměstnancům pracujícím na dohody přísluší odměna jen za vykonanou práci. To znamená, že zaměstnavatel nemá povinnost zaměstnanci pracujícímu na dohodu práci přidělovat a pokud zaměstnanec nepracuje, nemá nárok na odměnu.
 
Zaměstnanci pracující na základě dohod nemají nárok na dovolenou a na pracovní volno při jiných důležitých osobních překážkách v práci. Lze s nimi však tento nárok sjednat přímo v dohodě, přičemž sjednaná dovolená může být menšího rozsahu než čtyři týdny.
 
Také na cestovní náhrady má zaměstnanec pracující na základě dohody nárok, pouze pokud byl výslovně sjednán v dohodě.
 
Za práci na základě dohod náleží zaměstnanci odměna (nikoliv mzda nebo plat) sjednaná v dohodě. Zaměstnanci pracující na základě dohod nemusí dostávat zákonné příplatky (např. za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a v neděli), ale lze je v dohodě sjednat.
 
Zaměstnanci pracující na základě dohod nemají nárok ani na odstupné.
 
Zaměstnanci na základě dohod musí dostat alespoň minimální mzdu. Minimální mzda pro rok 2015 činí 9 200 Kč za měsíc nebo 55 Kč za hodinu. Pro dohody neplatí zaručená mzda. Takže bez ohledu na náročnost a druh vykonávané práce je zaměstnavatel vázán pouze výší minimální mzdy.
 
Odměna za vykonanou práci je splatná ve výplatním termínu určeném zaměstnavatelem. Je-li sjednána jednorázová splatnost odměny, je splatná po provedení celého pracovního úkolu v nejbližším výplatním termínu. Je možné si splatnost a výplatu odměny dohodnout i jinak.
 
Zaměstnanci pracující na základě dohod mají nárok na nemocenské (od 15. dne nemoci – platí OSSZ/PSSZ) a náhradu odměny v době pracovní neschopnosti (od 4. do 14. dne nemoci – platí zaměstnavatel), pouze pokud jsou účastni nemocenského pojištění.
 
To znamená, že na nemocenskou nemají nárok zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně.
 
Zaměstnanci pracující na základě DPČ mají nárok na nemocenské v ochranné lhůtě, tj. 7 kalendářních dnů po skončení dohody. To však neplatí, pokud jde o zaměstnání malého rozsahu, tj. do 2 500 Kč měsíčně.
 
Na zaměstnance pracující na základě DPP se ochranná lhůta nevztahuje, ani když jsou účastni nemocenského pojištění.
 
Zaměstnanci pracující na základě dohod mohou čerpat zaměstnanecké benefity za stejných daňových podmínek jako ostatní zaměstnanci. Nárok na benefity by měl být sjednán v dohodě nebo ve vnitřním předpisu zaměstnavatele.

Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se zaměstnáváním na dohody

Vstupní lékařské prohlídky jsou u dohod povinné pouze u těch osob, které mají vykonávat rizikovou práci nebo práci, pro kterou jiný právní předpis stanoví podmínky zdravotní způsobilosti. V ostatních případech není požadována u dohod vstupní lékařská prohlídka (více viz článek Zdravotní prohlídky zaměstnanců).
 
Níže si popíšeme povinnosti zaměstnavatelů v průběhu zaměstnávání „dohodářů“.
 
U zaměstnavatelů majících pouze zaměstnance na DPP do 10 000 Kč:
 • vedení mzdových listů dle § 38j zákona o daních z příjmů,

 • vedení přehledu o sražených zálohách a dani sražené podle zvláštní sazby (srážková daň) za každý měsíc,

 • na základě žádosti zaměstnance do 10 dnů vydat potvrzení o zdanitelných příjmech,

 • na základě žádosti zaměstnance (podpisem prohlášení poplatníka a doložení veškerých potřebných dokladů do 15. 2.) provést roční zúčtování daně, pokud má na něj zaměstnanec nárok,

 • sledování odpracovaných hodin,

 • vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách odměny a o provedených srážkách (tzv. výplatní list, výplatní pásku),

 • přihlásit se k zákonnému pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu (Kooperativa) a platit ho v předepsaných termínech; v případě, že zaměstnavatel zaměstnává výhradně zaměstnance na DPP do 10 000 Kč měsíčně (kteří nejsou účastni nemocenského pojištění), činí výše pojistného 100 Kč za čtvrtletí za všechny zaměstnance celkem,

 • do 20. platit zálohovou daň z příjmů ze závislé činnosti, k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci je splatná srážková daň,

 • do 28. 2. podat „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“, resp. do 20. 3., pokud je podáváno elektronicky,

 • do 1. 4. podat „Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně“.
 
U ostatních zaměstnanců na dohody – vše výše uvedené a navíc:
 • vedení mzdových listů nebo účetních záznamů o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění – povinnost archivace 30 let; vedou se pouze u zaměstnanců, kteří jsou účastni důchodového pojištění, lze evidovat společně v mzdovém listu (viz výše),

 • vedení evidence o zaměstnancích pro účely nemocenského pojištění a její archivace po dobu 10 kalendářních let (pouze u zaměstnanců, kteří jsou účastni pojištění),

 • oznámení zahájení účasti na zdravotním pojištění do 8 dnů (na tiskopise „Hromadné oznámení zaměstnavatele“) a na sociálním pojištění do 8 dnů, resp. do 20 dnů u zaměstnání malého rozsahu a DPP (na tiskopise „Oznámení o nástupu do zaměstnání“),

 • přijímat žádosti zaměstnanců o dávky nemocenského pojištění a předávat na OSSZ či PSSZ (u zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění),

 • měsíčně do 20. platit sociální a zdravotní pojištění z mezd a podávat Přehled o výši pojistného na příslušnou OSSZ či PSSZ a Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele na příslušnou zdravotní pojišťovnu (pouze u zaměstnanců, kteří jsou účastni pojištění),

 • do 30. 4. odevzdat vyplněný Evidenční list důchodového pojištění za zaměstnance, kteří jsou účastni důchodového pojištění.
 
Povinnosti při ukončení práce na základě dohod:
 • vydat posudek o pracovní činnosti (pracovní posudek), pokud o to zaměstnanec požádá, a to do 15 dnů od požádání,

 • vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (tzv. „zápočtový list“) – viz § 313 odst. 1 zákoníku práce),

 • vydat zaměstnanci na jeho žádost potvrzení pro úřad práce o průměrném výdělku a dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti,

 • odeslat na OSSZ či PSSZ Evidenční list důchodového pojištění (zaměstnanec obdrží kopii), pokud je zaměstnanec účasten důchodového pojištění,

 • do 8 dnů ohlásit příslušné zdravotní pojišťovně ukončení dohody (na tiskopise „Hromadné oznámení zaměstnavatele“) a do 8 dnů, resp. do 20 dnů u zaměstnání malého rozsahu a DPP, oznámit ukončení dohody příslušné OSSZ či PSSZ (na tiskopise Oznámení o nástupu do zaměstnání), pokud je zaměstnanec účasten na pojištění,

 • do jednoho týdne oznámit soudu nebo soudnímu exekutorovi, který nařídil výkon soudního rozhodnutí srážkami ze mzdy, že povinný (zaměstnanec) přestal u zaměstnavatele pracovat (týká se pouze DPČ, na příjmy z DPP se „exekuce“ nevztahují).
 
Více informací o náležitostech posudku o pracovní činnosti a potvrzení o zaměstnání viz článek Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměruPotvrzení o zaměstnání musí zaměstnavatel nově vydat i „dohodářům“.


Článek byl připravený ve spolupráci s Účetnictvím bez starostí.

 

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Alice
5. 11. 2016 9:01:14
Byla jsem zaměstnána na DPP. Zaměstnavatel mi odmítá vyplnit a poslat ,,Potvrzení o zdanitelných příjmech". Jak to mám z něj dostat? Byla to částka do 2tis. bude mi stačit ,,Čestné prohlášení"?
Hlášení závadného obsahu

Renata
11. 10. 2016 14:53:34
Olča:
§155 (1) Zákoník práce:
Cestovní náhrady je možné zaměstnanci, který koná pro zaměstnavatele práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, poskytnout pouze v případě, že bylo sjednáno toto právo, jakož i místo pravidelného pracoviště zaměstnance.

§155 (2)
Má-li zaměstnanec podle dohody o provedení práce vykonat pracovní úkol v místě mimo obec bydliště, má právo na cestovní náhrady, bylo-li jejich poskytnutí sjednáno, i když není sjednáno místo pravidelného pracoviště.
Hlášení závadného obsahu

Olča
11. 10. 2016 12:25:48
Dobrý den, když zaměstnanec na DPP nemá výslovně ve smlouvě sjednané cestovní náhrady, může si zaměstnavatel do nákladů uplatnit výdaje za ubytování a jízdné, které zaměstnanci proplatí? Musím takový zaměstnanec dostat stravné? děkuji
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
22. 9. 2016 9:57:37
Bacil: DPP do 10 tisíc Kč měsíčně nezakládá nárok na nemocenské. V případě nemoci neobdržíte náhradu za nemoc od zaměstnavatele (prvních 14 dnů) ani nemocenskou od ČSSZ. Jelikož vám není vyplácena nemocenská ani náhrada za nemoc není důvod kontrolovat dodržování léčebného klidu. Pokud nemáte přímo v DPP sjednáno jinak.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
22. 9. 2016 9:52:40
Pavla: Nemusíte. Limit se počítá za každého zaměstnavatele zvlášť. Pokud byste měla u jednoho zaměstnavatele dvě a více DPP počítá se limit za všechny DPP u stejného zaměstnavatele dohromady.
Hlášení závadného obsahu

Martina
4. 8. 2016 18:24:37
Dobrý den, při zaměstnání malého rozsahu nemusím podávat ONZ na sociálku, jak je to s Hromadným hlášením pro zdravotní pojišťovny?
Hlášení závadného obsahu

Bacil
5. 7. 2016 16:53:06
Dobrý den,
pracuji na DPP a zajímalo by mě, jak to je, když bych onemocněla - proplacené nebudu mít nic, a jak je to třeba s kontrolou..? Chodí kontroly i v tomto případě? Díky..
Hlášení závadného obsahu

Luboš
24. 2. 2016 14:50:26
pro Karmyn:
§77 (4) Zákoník práce

Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit

a) dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,

b) výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo

c) okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k jeho výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží.
Hlášení závadného obsahu

Karmyn
24. 2. 2016 13:14:13
Dobrý den. Podepsala jsem DPP na dobu neurčitou. Teď jsem z práce odešla, ale zaměstnavatel mi nedal žádné ukončení smlouvy a ani se nestaral. Chtěla jsem se zeptat jestli je nutné tuto smlouvu ukončit.
Hlášení závadného obsahu

Peťa S.
18. 2. 2016 10:17:27
Pavla: Posuzuje se to měsíčně. Pokud jste měla každý měsíc DPP do 10 000 Kč, neodvádíte z ní Vy ani zaměstnavatel ZP a SP.
Hlášení závadného obsahu

Pavla
17. 2. 2016 19:19:29
Dobry den, pracovala jsem na Dohodu o provedení práce a splatnost odměny byla ve smlouvě o DPP sjednana na kalendařní měsíc. Odměna v každém měsíci byla nižší než 10 tis. Kč, ale celkem součet odměn (za 2 měsíce) přesahuje 10 tis. Kč. Otázka zní zda musím já či zaměstnavatel uhradit Sociální a zdravotn. pojíštění? chtěla bych tedy vědět jak v případě DPP sociálka a zdravotka posuzují odměnu ze které platí pojístné - dle měšícní váplaty odměny nebo dle souhrnné odměny za odvedenou práci? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
26. 1. 2016 22:26:07
Kub kUBa: doporučuji se obrátit na právníka, který se zabývá pracovním právem. Případně se zkuste informovat na Úřadě práce. Některé ÚP nabízejí zaměstnancům bezplatné právní poradenství. Je možné, že tuto možnost nabízí i váš místně příslušný ÚP. Pokud vám na ÚP neporadí, dopručuji se obrátit na právníka.
Hlášení závadného obsahu

Kub kUBa
21. 10. 2015 11:23:03
zaměstnavatel mi odmítá vyplatit mzdu za minulý měsíc (září) cca 6 tis. mám dohodu o provedení práce, sepsané pracovní hodiny (datum, od kdy do kdy). je lepší mít kopii nebo originál smlouvy? jak mám tenhle problém řešit?
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
12. 10. 2015 18:25:07
karel: Od 1.9.2015 se exekuce týkají i dohod o provedení práce. Do té doby dohody o provedení práce exekucím nepodléhali. Více v článku - https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/srazky-se-mohou-nove-provadet-i-z-dohody-o-provede/
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
12. 10. 2015 18:23:55
Veronika: ano můžete podnikat jako OSVČ a zároveň být zaměstnán na DPP. Kolize spíše hrozí u podnikání a evidenci na ÚP. Doporučuji se informovat na ÚP.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
12. 10. 2015 18:21:33
Eva: prohlášení poplatníka může zaměstnanec podepsat v jednom měsíci pouze u jednoho zaměstnavatele. Pokud máte u jednoho zaměstnavatele více druhů pracovních úvazků počítá se vždy jedna sleva na poplatníka dohromady.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
12. 10. 2015 18:19:09
kristyna: ano je to pravda. U dohod je není ze zákona nárok na zákonné příplatky. Jediné co musí zaměstnavatel dodržovat je minimální mzdy. Nárok na příplatky je pouze pokud jsou výslovně sjednané v dohodě.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
12. 10. 2015 18:17:42
lucka: Limit hodin se posuzuje v průměru za 52 týdnů. Je tedy možné odpracovat některý týden víc než polovinu stanovenné týdenní doby, když se to v průměru vyrovná. Zaměstnavatel by vám měl zaplatit veškeré odpracované hodiny. Nemáte ale nárok na příplatky za přesčas, pokud nejsou výslovně sjednané v dohodě.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
12. 10. 2015 18:12:44
Martin: nevím co přesně myslíte pod pojmem "rozsah práce", ale obecně je možné mít u jednoho zaměstnavatele zároveň DPP i DPČ.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
12. 10. 2015 18:11:45
Zuzka: musíte si platit zdravotní pojištění pokud jste student nad 26 let. Více informací v článku - https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/zdravotni-pojisteni-a-studenti-kteri-dovrsili-vek/. Jinak platí, že z DPP do 10 tisíc Kč se sociální ani zdravotní neplatí, z DPČ ano. O odvody pojistného z dohod se postará zaměstnavatele.
Hlášení závadného obsahu

iveta
13. 8. 2015 13:11:49
karel: Srážky lze provádět pouze z DPČ, z DPP ne.
Hlášení závadného obsahu

karel
13. 8. 2015 10:13:06
Jsem duchdce a delam roznasku novin na DPP a prisla mi exekuce . Mam plat 4000kc a vse mi strhli to mohou dekuj
Hlášení závadného obsahu

Leoš
11. 8. 2015 7:36:29
Veronika: Podnikání Vám v přivýdělku nebrání.
Hlášení závadného obsahu

Veronika
10. 8. 2015 20:56:46
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Jsem v evidenci na UP a přivydělávám si v OD jako manipulant se zbožím na DPP. Když bych začala podnikat jako OSVČ, mohu si přivydělávat stále v tom OD? Děkuji za odpověď. Veronika
Hlášení závadného obsahu

Eva
3. 8. 2015 23:45:13
Dobrý den,
mám brigádu na DPP, u které k září vyčerpám 300 hodin (smlouvu mám k 31.12.2015, takže předpokládám, že i růžové prohlášení). Chtěla bych se zeptat, zda u též firmy můžu podepsat růžové prohlášení k DPČ, i když ho mám k DPP, ale prakticky nebude naplněno, protože na DPP u pracovat nebudu. Doufám, že jsem to napsala srozumitelně. Pochopila jsem to vše totiž tak, že když budu mít DPČ a nevydělám si nad 2499,- + budu mít potvrzení o studiu a prohlášení, že by mi neměli z výplaty nic strhávat, je to tak? :)
Moc děkuji za odpověď, pěkný den :)
Hlášení závadného obsahu

kristyna
29. 7. 2015 14:35:40
Dobry den chtela bych se zeptat,pokud jsem zamestnana na DPP jestli je pravda ze nemam narok na priplatky za nocni a vikendy ?..dekuji
Hlášení závadného obsahu

lucka
23. 7. 2015 15:46:24
Dobrý den,
mám na pracovišti podepsanou DPČ na 20h týdně, které vždy přesahuju. Přes měsíc bych měla mít max. 92h ale přesáhla jsem je na 124h. Proplatí mi zameštnavatel všechny odpracované hodiny tedy těch 124h?
Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Martin
21. 7. 2015 22:24:12
Dobrý den,
je možné mít u jednoho zaměstnavatele DPP a DPČ na stejný rozsah práce?
Hlášení závadného obsahu

Zuzka
11. 7. 2015 8:36:38
Dobrý den , já se radši zeptám . Od září budu studovat dálkovou školu a chtele bych si privydelavat brigadou moje otazka zni jestli si musim platit sociální a zdravotní pojisteni ? Predem Dekuji za odpoved
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
10. 7. 2015 13:39:14
Pavla: neziskové organizace jsou mimo mou specializaci. Ale co vím, tak pro mě platí stejná pravidla zaměstnávání jako pro zaměstnavatele podnikatele. Takže DPP použít můžete. Pokud již zaměstnanec v daném měsíci podepsal prohlášení poplatníka u jiného zaměstnavatele, nemůže ho zároveň podpesat u vás. Takže mu budete srážet srážkovou daň 15%. Zaměstnanci vyplatíte zdaněnou odměnu a daň odvedete na číslo účtu srážkové daně u finančního úřadu místně příslušného podle vašeho sídla. Za celý rok pak podáte vyúčtování srážkové daně. S vaším přiznání k dani z příjmů právnických osob a tím, že nemáte povinnost ho podávat to nijak nesouvisí.
Hlášení závadného obsahu

Pavla
9. 7. 2015 0:00:42
Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu: Jak finančně odměnit vedoucí na táboře? Jsme nezisková organizace, která nepodává daňové přiznání. Je možnost odměnit vedoucí částkou 1000,- , tak abych neodváděla daň jako u DPP? Každý vedoucí má svůj hlavní pracovní poměr. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Karolína
7. 7. 2015 9:36:20
dagmar: Další DPP můžete u jiného zaměstnavatele bez obav uzavřít (limit 300 hodin za rok platí pro "jednoho" zaměstnavatele). Zdanění DPP je popsáno v článku.
Hlášení závadného obsahu

dagmar
2. 7. 2015 16:27:03
Dobrý den, chtěla bych se zeptat ohledně smlouvy DPP. Jsem student, zaměstnána na DPČ u jedné firmy, kde mám zároveň podepsáno prohlášení poplatníka (nejdříve jsem zde pracovala na DPP, ale 300hod. už jsem vyčerpala tento rok). Na prázdniny jsem chtěla druhou práci, kde jsem podepsala DPP. Chtěla bych se zeptat, zda je tedy možné u jiného zaměstnavatele znovu podepsat DPP? A jak se bude případně danit a odvádět pojištění? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Kristýna
23. 6. 2015 19:14:58
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak mám postupovat v případě, že se vyplní mé obavy. Jsem zaměstnaná jako brigádnice (servírka-pomocné práce) v jedné restauraci, na kterou se donáší spousta nedobrých recenzí. Bohužel jsem ze začátku byla se svou prací velmi spokojena a tak jsem to nechávala jít jedním uchem tam a druhým ven. Smlouvu jsem si četla, nicméně ve chvíli, kdy jsem podepisovala, mi nepřišlo nic divné. Dnes, po skoro měsíci práce a nějakých neshodách jsem si četla smlouvu znova a začínám se obávat že mě potká stejně jako spoustu přede mnou vyplacení menší částky, než sjednané (nebo žádné vyplacení).
Body v mé dohodě o provedení práce jsou následující:
1. Sjednaný pracovní úkol: servírka – pomocné práce
2. Místem výkonu práce je: provozovna D. N. Ves 1, Rohoznice 5
3. Sjednaný rozsah práce (pracovního úkolu) dle této dohody nepřekročí 150 hodin za kalendářní rok. Předpokládaný rozsah hodin (dnů) dle této dohody: 75 hodin.
4. Práce začne dne: 1. 06. 2015 a bude odevzdána dne: 30. 06. 2015
5. Pracovní činnost specifikovanou v bodu 4 dle této dohody bude pracovník vykonávat pro zaměstnavatele ve dnech nepravidelně v rozmezí od 6 do 18 hodin.
6. Pracovník provede pracovní úkol: osobně
7. Pracovníkovi náleží za vykonanou práci odměna ve výši 50-90 Kč za každou jednu hodinu odvedené práce.
8. Sjednaná odměna je splatná po vykonání dohody.
9. Jakékoliv změny či doplňky této dohody je možné činit po vzájemné dohodě smluvních stran, a to písemnou formou, jinak jsou neplatné.
10. O dalších povinnostech obou smluvních stran platí ustanovení Zákoníku práce v platném znění.
11. Další ujednání dohody: Zaměstnanci byli poučeni o provozním řádu hospody ústně pracovníkem, který je zaučoval. V případě, že poruší ujednané dohody, může zaměstnavatel nařídit pokutu a nezaplatit ujednanou dohodu o penězích.

K bodu 2 - provozovna v D. N. Vsi je pro dvě servírky, ale provozovna v Rohoznici pouze pro jednu.
K bodu 5 - vykonávala jsem 4-hodinovou, ale i 14-hodinovou práci.
K bodu 7 - pokud je minimální mzda 55,- / hodinu, jak může v mé dohodě být 50,- - 90,- /hodinu?
Bod 9 a 11 mi k sobě vůbec nesedí.
K dnešnímu dni mám odpracováno 65 hodin a 30 minut z předpokládaných 75 a do konce měsíce mi zbývá ještě 7 dní.
V naší komunikaci se začaly objevovat věci, se kterými nesouhlasím, je možné odstoupit od dohody a přestat do práce chodit, a případně jak se bránit, kdyby došlo na nejhorší a nechtěl mi zaměstnavatel vyplatit odměnu za odvedenou činnost?
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
23. 6. 2015 18:36:54
pavlina : nárok na stravenky není dán žádným zákonem. Takže plně záleží na zaměstnavateli za jakých podmínek vám stravenky poskytne. Zákona o dani z příjmů pouze řeší daňové dopady poskytování stravenek. U zaměstnance je od daně z příjmů (a také odvodů sociálního a zdravotního pojištění) osvobozena: "b) hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů," - viz § 6 odst. 9 Zákona o dani z příjmů. Zde je podmínka pouze nepeněžního plnění, což stravenky splňují. U zaměstnavatele jsou výdaje na stravenky daňově uznatelným výdajem za podmínek dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4: "výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců vynaložené na provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, pokud délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu, bude delší než 11 hodin. Příspěvek nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle zvláštního právního předpisu. Za stravování ve vlastním stravovacím zařízení se považuje i stravování zabezpečované ve vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných subjektů,". Pokud neodpracujete minimálně 3 hodiny denně nemůže zaměstnavatel výdaj na stravenky uplatnit jako daňový náklad. U vás jako zaměstnance však zůstává zachováno osvobození od daně z příjmů. Pokud se však zaměstnavatel rozhodně vám stravenky poskytovat, i když to pro něj nebude daňový náklad, zákony mu v tom nijak nebrání.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
11. 6. 2015 8:55:45
pro Petru:
Dobrý den, při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list) - viz § 313 zákoníku práce.

Více informací naleznete v tomto článku na Portálu POHODA:
http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/potvrzeni-o-zamestnani-musi-zamestnavatel-nove-vyd/
Hlášení závadného obsahu

Petra
10. 6. 2015 18:27:45
Ráda bych věděla, zda se v rámci DPP vydává zápočtový list. Nebo se to týká jenom DPČ.
Hlášení závadného obsahu

pavlina
4. 6. 2015 8:06:59
Dobrý den, mám DPČ,85,- na hodinu a pracuji 2 hodiny denně, 5 dní v týdnu. Mám tedy nárok na stravenky, pokud je to dohodnuto ve smlouvě? Nebo musím odpracovat min.3 hodiny denně a budu mít nárok jen za dny kdy jsem v práci? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Pavla
2. 6. 2015 11:55:57
Dano, je to přesně tak jak píšete.
Hlášení závadného obsahu

Dana
2. 6. 2015 8:49:09
Limit dohody o provedení práce je 300hod.ročně.Znamená to, že může být třeba za 2 měsíce po 150hod. vyčerpán.Dohoda je uzavřena od 2.6.2015.Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Pavla
1. 6. 2015 8:37:47
Emilie, viz. v článku:
"Sociální a zdravotní pojištění se vybírá, pokud příjem z DPČ nebo úhrn příjmů z více DPČ u téhož zaměstnavatele dosáhne alespoň rozhodné částky 2 500 Kč měsíčně."
Hlášení závadného obsahu

Emilie
28. 5. 2015 14:42:32
Mam dohodu o pracovní činnosti, za měsíc květen budu mít mzdu 3200,-CZK. Jak to bude s odvodem na sociální a zdravotní? Naopak v měsíci červnu / dovolená / budu mít výdělek 2 000,- CZK. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

lucka
24. 4. 2015 7:50:11
Vlaďka:
Zákoník práce říká o DPP toto a přes to vlak nejede. :-)
§75
Dohoda o provedení práce
Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.
Hlášení závadného obsahu

Vlaďka
23. 4. 2015 15:05:43
Zaměstnanec měl DPP společně s prac.poměrem. Odpracoval do konce března na DPP 150 hod. Ukončil prac.poměr a potřebuji ho zaměstnat na DPP. Mohu uzavřít novou DPP na 300 hod? Už není zaměstnancem, je cizí.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
11. 3. 2015 10:30:46
Annika: pokud máte pochybnosti nic vám samozřejmě nebrání držet se zaručené mzdy. Případně konzultovat problematiku s právníkem z oblasti pracovního práva a Zákoníku práce.
Hlášení závadného obsahu

tsvetan ivanov
6. 3. 2015 17:58:52
Dobry den zajimame lestli jsem vedleisi cinnost muzu taki mit bigadnika a jaku smlouva
Hlášení závadného obsahu

Annika
27. 2. 2015 23:09:42
Prosím ještě k zaručené mzdě,jak si potom vysvětlit §110, jen neříkete, že §77,myslím,že nás všechny ty nepřesnosti dost trápí. Moc děkuji za předešlou odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
27. 2. 2015 18:59:20
Annika: Pravidla o zaručené mzdy a její nejnižší úrovni stanoví § 112 Zákoníku práce:"§112 (1) Zaručenou mzdou je mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle tohoto zákona, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového výměru nebo platového výměru (§ 113 odst. 4 a § 136).
§112 (2) Nejnižší úroveň zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, a pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat, stanoví vláda nařízením, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku s přihlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen. " Z uvedeného vyplývá, že zaručená mzda se týká zaměstnanců, kteří jsou odměňováni mzdou nebo platem. Dle § 109 odst. 5 jsou zaměstnanci pracující na základě dohod odměňováni "odměnou z dohod": "§109 (5) Odměna z dohody je peněžité plnění poskytované za práci vykonanou na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti". Proto na ně neplatí ustanovení o zaručené mzdě. Na rozdíl od ustanovení o minimální mzdě, které se dle § 111 odst. 1 vztahuje na zaměstnance odměňované mzdou, platem nebo odměnou z dohod: "§111 (1) Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu podle § 3. Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda."
Hlášení závadného obsahu

Annika
27. 2. 2015 11:54:23
Jste si jisti, že pro dohody naplatí zaručená mzda??
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
17. 2. 2015 15:48:24
Irena Vasilková: Děkuji za upozornění. Při zjednodušování článku došlo k nesprávné formulaci. Chyba byla upravena.
Hlášení závadného obsahu

Irena Vasilková
16. 2. 2015 21:10:24
"Do konce roku 2014 se z dohody o pracovní činnosti, která nedosahovala rozhodné částky 2 500 Kč měsíčně, nevybíralo sociální pojištění, ale zdravotní pojištění ano." - Tato informace není pravdivá. - ZP se neplatilo z DPČ do 2.500Kč i před 1.1.2015. - viz. Zákon o veřejném ZP 48/1997, §5 a) bod 5.
s výjimkou osoby činné na základě DPČ, která v kalend. měsíci nedosáhla započitatelného příjmu
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Průměrná mzda pro rok 2024

26. 9. 2023 | Průměrná mzda bude v roce 2024 ve výši 43 967 Kč, částka vychází z údajů vyhlášených v nařízení vlády č. 286/2023 Sb. Průměrná mzda ovlivňuje mimo jiné výši záloh OSVČ, měsíční příjem zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (pro rok 2024 zůstává rozhodná částka 4 000 Kč), hranici pro uplatnění progresivní sazby daně nebo strop vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Pánské košile
Klasické i trendové košile pro muže
www.idealmoda.cz

Gasinsight s.r.o.
Vše pro přestavby vozidel na pohon plynem LPG, CNG, Diesel Gas.
www.lpgprofi.cz

Daňový kalendář

25. 10. 2023 Přiznání DPH (za září 2023)
25. 10. 2023 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2023)
25. 10. 2023 Souhrnné hlášení (za září 2023 a 3. čtvrtletí 2023)
25. 10. 2023 Kontrolní hlášení (za září 2023 a 3. čtvrtletí 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,43 Kč
-0,065 Kč
23,23 Kč
-0,155 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.10.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme