Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru


Bc. Michaela Sobotková
26. 8. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zaměstnanci náleží ve výpovědní době pracovní volno na vyhledání nového zaměstnání.

Foto: Fotolia.eu

 

Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči zaměstnanci při ukončení pracovního poměru? Musí mu mimo jiné proplatit nevybranou dovolenou, vydat potvrzení o zaměstnání nebo poskytnout volno na vyhledání nové práce.


 

Proplacení nevyčerpané dovolené

V případě skončení pracovního poměru přísluší zaměstnanci dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce („ZP“), § 222 odst. 2 náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou. Tato náhrada mu přísluší ve výši průměrného výdělku. Náhradu mzdy nebo platu za nevyčerpanou dodatkovou dovolenou není možné pracovníkovi poskytnout, protože tato dovolená musí být vždy vyčerpána přednostně.
 
Pokud zaměstnanec v průběhu téhož kalendářního roku změní zaměstnání, může mu nový zaměstnavatel poskytnout dovolenou (či část dovolené), na kterou mu vzniklo právo u dosavadního zaměstnavatele (viz § 221 odst. 1 ZP).
 
Stačí, když o to zaměstnanec požádá nejpozději před skončením pracovního poměru u dosavadního zaměstnavatele a zúčastnění zaměstnavatelé se dohodnou na výši úhrady náhrady mzdy nebo platu za dovolenou (či její část), na kterou zaměstnanci u zaměstnavatele poskytujícího dovolenou (či její část) právo nevzniklo.
 
Změnou zaměstnání se rozumí skončení pracovního poměru u dosavadního zaměstnavatele a bezprostředně navazující vznik pracovního poměru u nového zaměstnavatele.

Odstupné

Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodu rušení či přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, nebo stane-li se zaměstnanec nadbytečným (viz § 52 písm. a) až c) ZP), nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší dle § 67 odst. 1 ZP od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně:
 • jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,
 • dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,
 • trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,
 • součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených v předchozích bodech, jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4 ZP.
 
Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího pracovního poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců.
 
Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) ZP (tj. když nesmí zaměstnanec konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo ohrožení touto nemocí), nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.
 
Pokud byl se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr, protože nesmí podle lékařského posudku dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo pro onemocnění nemocí z povolání, a zaměstnavatel se zcela zprostí své odpovědnosti podle § 367 odst. 1 ZP, odstupné zaměstnanci nepřísluší.
 
Zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti zcela, prokáže-li, že škoda vznikla (dle § 367 odst. 1):
 • tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo
 • v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit a tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody.
 
Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek. Odstupné je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se písemně nedohodne se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.

Poskytnutí volna pro vyhledání nového zaměstnání

Podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, náleží zaměstnanci pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru na vyhledání nového místa. Náleží mu nejvýše 1 půlden v týdnu, a to po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců.
 
Ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) ZP, nebo dohodou z týchž důvodů.
 
Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat.

Potvrzení o zaměstnání

Při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel dle § 313 odst. 1 ZP povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list) a uvést v něm:
 • údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání,
 • druh konaných prací,
 • dosaženou kvalifikaci,
 • odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,
 • zda jsou ze zaměstnancovy mzdy prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky,
 • údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.
 
Zaměstnavatel je povinen uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení:
 • údaje o výši průměrného výdělku,
 • zda pracovní poměr, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti byly zaměstnavatelem rozvázány z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zvlášť hrubým způsobem,
 • o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Posudek o pracovní činnosti

Pokud zaměstnanec požádá zaměstnavatele o vydání posudku o pracovní činnosti (pracovní posudek), je zaměstnavatel dle § 314 odst. 1 ZP povinen do 15 dnů zaměstnanci tento posudek vydat. Zaměstnavatel však není povinen vydat mu jej dříve, než v době 2 měsíců před skončením jeho zaměstnání.
 
Pracovním posudkem jsou veškeré písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce.
 
Jiné informace o zaměstnanci než ty, které mohou být obsahem pracovního posudku, je zaměstnavatel oprávněn o zaměstnanci podávat pouze s jeho souhlasem, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
 
V případě, že zaměstnanec nesouhlasí s obsahem potvrzení o zaměstnání nebo pracovního posudku, může se domáhat do 3 měsíců ode dne, kdy se o jejich obsahu dověděl, u soudu, aby zaměstnavateli bylo uloženo přiměřeně jej upravit.


Související články:
Povinnosti zaměstnavatele při příchodu nového zaměstnance
Rozvázání a skončení pracovního poměru
Potvrzení o zaměstnání musí zaměstnavatel nově vydat i „dohodářům“


Zdroj: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (§ 52, § 67, § 199, § 221, § 222, § 313, § 314, § 367); nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci (čl. 11)
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Sem
23. 11. 2019 11:41:07
Dobry den,

chtěla bych se zeptat. Nedávno jsem ukončila pracovní poměr dohodou, abych nemusela na pracovní úřad podepsala jsem hned další smlouvu na obdobné pozici. V nové práci, ale nejsem spokojená a chci dát výpověď ve zkušební době.
Zajímá mě jaké výstupní doklady je firma povina mi vystavit.
A druhá otázka, když se teď půjdu přihlásit na úřad práce, jako poslední zaměstnani musím uvést tuto "novou" praci kde jsem pracovni poměr ukončila po měsíci ?

Předem moc děkuji za odpověď a přeji pěkny den
Hlášení závadného obsahu

Jiřina
30. 8. 2018 21:07:26
Dobrý den, exmanžel podal u svého zaměstnavatele výpověď, který měl soudní příkaz srážek ze mzdy(alimenty).Má bývalý zaměstnavatel povinnost toto hlásit soudu? jak mám zjistit,kde exmanžel pracuje a neche mi to říci, aby neplatil.
Hlášení závadného obsahu

martina
12. 10. 2017 11:29:06
Dobrý den chtěla bych se zeptat jestli po mě bývalý zaměstnavatel může chtít telefoní číslo. Od ukončení poměru došlo po dohodě před 2,5 roky. Včera kontaktoval bývalý hlavní korordinátor mého partnera s tím, že chce na mě kontakt. Když jsem pak volala mu nazpět proč ho chce, tak mi vysvětloval, že se dělala nějaká inventůra a on něco za mě podepsal. Podotýkám že jsem v pracovní náplni měla další zpracování kotoče papíru a neměla jsem s žádnou hmotnou odpovědnost. Připadá mi jednání byvalého zaměstnavatele velmi podivné. S pozdravem Beránková
Hlášení závadného obsahu

Roman
24. 9. 2017 20:58:01
Dobrý den.K poslednímu říjnu jsem dal výpověď a mám ještě nárok na 10 dní dovolené.Má zaměstnavatel právo mi jí nenechat vybrat?
Hlášení závadného obsahu

Zuzka
16. 6. 2017 7:16:24
Dobrý den, mám dotaz ohledně čerpání dovolene. Momentálně mám práci na dobu neurčitou tedy mám od nového roku nárok na 20.dnu dovolené. Zajímalo by mě kolik dnů mi bude proplaceno při změně zaměstnání (to je domluvené) a zda budu mít nárok na dovolenou i u nového zaměstnavatele?
Hlášení závadného obsahu

Miska
11. 5. 2017 10:39:44
Dobrý den. Chtěla bych se zeptat. Mám pracovní smlouvu na dobu určitou 1 rok - od 1.9.2016 do 31.8.2017. Na kolik dnů dovolené mám v roce 2017 nárok, pokud by smlouva nebyla prodloužena. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Ivana
28. 12. 2016 12:14:48
Dobrý den, měla jsem uzavřenou dohodu o provedení práce od 1.11. do 31.12. 2016 za tuto dobu jsem nedostala výplatu s tím, že 30.12. dostanu výplatu za listopad a prosincovou až v 30.1.2017 kdy už dávno nebudu mít nic společného s bývalým zaměstnavatele. Má na toto jednání právo a nebo mi má vyplatit celý obnos při ukončení.
Hlášení závadného obsahu

BarBar
10. 11. 2016 12:26:48
Dobrý den, koncem minulého měsíce mi skončila pracovní smlouva. Jsem ale stále v pracovní neschopnosti (déle než jeden měsíc). Kam mám nyní posílat lístky na peníze a do kdy mi zaměstnavatel musí vydat zápočtový list a ostatní dokumenty ? Na pojišťovně je po mě chtěli, ale stále je nemám k dispozici a zaměstnavatel nereaguje na výzvy.
Děkuji !!!
Hlášení závadného obsahu

Anka
3. 11. 2016 15:00:30
Martin: Měl byste mít nárok na 3/12 dovolené. Pokud si ji nevyberete, zaměstnavatel by Vám ji měl proplatit.
Hlášení závadného obsahu

Martin
2. 11. 2016 11:28:38
Dobrý den, nastoupil jsem u firmy na začátku srpna a končím po dohodě 4.11.2016, což jesou 3měsíce a 4dny. Chtěl bych vědět, jestli mám za tu dobu nárok na dovolenou a kolik dní a když si ji nestihnu vybrat, jstli mi ji musí zaměstnavatel proplatit?
Hlášení závadného obsahu

michaela
11. 10. 2016 16:53:48
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. dala jsem v práci výpověd a do tří dnů bych měla nastoupit na úřad práce..co když mi zaměstnavatel tu výpověd a zápočtový list nedá do těch tří dnu. děkuji za odpověd
Hlášení závadného obsahu

Laduška
20. 9. 2016 8:23:55
Dobrý den.V září 2015 jsem náhle onemocněla a v tu dobu mi zbývalo 3,5dnů dovolené do konce roku.Má nemoc bohužel trvala do 9.9.2016 a 10.9.2016 jsem nastoupila do starobního důchodu.Mám právo na vyplcení zbývající dovolené,nebo se to tou nemocí krátí a vynuluje??Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

kelinka
21. 6. 2016 13:59:39
chtěla bych se zeptat po 9 letech jsem ted v květnu dala vypoved jsem na nemocensky a od 1. srpna nastupuju do jiné práce mam celou dovolenou 25 dní na kolik mám pravo a jestli mi ji proplatí když ji nevyberu děkuji
Hlášení závadného obsahu

Lucie
24. 5. 2016 22:39:08
Dobrý den,prosím jak je to s prac.neschopností před skončením prac.smlouvy na dobu určitou? Měla jsem smlouvu na rok tj do 30.4.2016 a v prac.neschopnosti jsem od 29.4.2016,je mi zaměstnavatel povinen uhradit nemocenskou? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Gábina
21. 3. 2016 12:36:24
Lenka: Vlítla bych na inspektorát práce a myslím, že potom už s proplacením dovolené nebude problém (pokud na to tedy máte nárok). :-)
Hlášení závadného obsahu

Lenka
20. 3. 2016 16:32:55
Dobrý den, co dělat, když zaměstnavatel odmítá proplatit nevyčerpanou dovolenou?
Hlášení závadného obsahu

Lela
10. 2. 2016 13:55:28
Petra - poraďte se na ÚP, tam Vám určitě řeknou co v této situaci dělat
Hlášení závadného obsahu

Petra
9. 2. 2016 13:30:01
Dobrý den, chtěla bych se informovat ohledně ukončení pracovní smlouvy. Ke konci ledna jsem podala výpověď z důvodu nevyplácení mzdy. Zaměstnavatel semnou přestal komunikovat a nevydal mi doklady, jako je evidenční list, potvrzení o zdanitelných příjmech, vyplatní pasky za listopad, prosinc a leden. Mohu se nějak bránit? Doklady potřebuji pro pracovní úřad a hlavně do daní pro FÚ. Je nějaká lhůta do kdy mi musí poskytnout tyto doklady? Moc děkuji za odpověď Petra.
Hlášení závadného obsahu

Peťan
22. 1. 2016 21:04:12
Dobrý den, pracoval jsem u jednoho zaměstnavatele na 1/10 úvazek (plat: 25 tis. Kč hrubého). Měli jsme nárok celkem na 25 dnů dovolené, já jich vybral 5. Zaměstnavatel by mi měl proplatit 20 dnů dovolené, jak vypočítám celkovou výši, kterou mi má proplatit? Děkuji za odpověď. P
Hlášení závadného obsahu

Marie Tomíčková
20. 1. 2016 18:41:13
Dobrý den, je zaměstnavatel po skončení pracovního poměru povinen vydat zaměstnanci originály osvěčení a certifikáty o abslovovaných zkouškách?
Děkuji, Marie T.
Hlášení závadného obsahu

Majka
19. 1. 2016 10:52:08
pavel: Dovolená Vám vznikne - a to 2/12 z celoroční výměry. Pokud máte např. nárok na 20 dnů dovolené za rok, budete mít nárok za leden a únor na 3,5 dne dovolené. Pokud na 25 dnů za rok, tak na 4 dny atd.
Hlášení závadného obsahu

pavel
14. 1. 2016 12:58:50
dal jsem výpověd v prosinci 2015 a pracovní poměr končí po uplynutí výpovědní lhůty koncem unora. Od poloviny ledna a celý unor čerpám dovolenou z předešleho roku. Mám nárok na poměrnou část dovolené z roku 2016/za leden a unor/.
Hlášení závadného obsahu

Anna
4. 1. 2016 15:25:45
Dobrý den, prosím o radu ohledně nevyplacené dovolené.Zaměstnavatel mi dal výpověď s §55 a teď mi tvrdí, že nemám nárok na vyplacení dovolené.
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Angelica
10. 11. 2015 15:53:31
Markéta:
Dovolenou Vám zaměstnavatel dát nemusí ale musí Vám ji proplatit, pokud Vám zbyde. Potvrzení o zaměstnání ("zápočťák") je zaměstnavatel povinen vydat při skončení pracovního poměru (tedy v poslední den) a ne až za několik týdnů. Pokud Vám ho nevydá, obrátila bych se na inspektorát práce.
Hlášení závadného obsahu

Markéta
8. 11. 2015 18:22:43
Dobrý den, končí mi prac.poměr k 31.12.2015,mám ještě 16dní dovolené a zaměstnavatel mi ji nechce dát.Má na to právo?Letos jsem měla pouze 5dní v kuse čerpané dovolené.
Dále za kolik pracovních dní mi musí vydat zápočtový list?U nás je praxe taková,že kolega přede mnou ZL dostal za měsíc a půl.
Děkuji za info.
Hlášení závadného obsahu

Zuzzzi
26. 10. 2015 8:03:05
Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zda se při přechodu z PS na DPP proplácí nevyčerpaná dovolená.
V roce 2014 bylo na smlouvu odpracováno 8 měsíců, za které vznikl nárok 13,5 dne dovolené. Smlouva byla ukončena a navazovala DPP, která trvala do roku 2015. Dovolená za rok 2014 nebyla vyčerpána ani proplacena. Trvá/vzniká i v roce 2015 nárok na tuto nevyčerpanou/neproplacenou dovolenou?
Děkuji velmi
Hlášení závadného obsahu

leonie
21. 10. 2015 9:48:10
Jarca: Pokud by peníze neposlal obrátila bych se na inspektorát práce.
Hlášení závadného obsahu

Jarca
16. 10. 2015 0:15:42
Dobrý den mám dotaz manžel byl do 14.10.2015 zaměstnán u soukromníka tři roky.ukončili spolu pracovní poměr v tento den.měl fixní plat tudis mu na účet chodilo pokaždé stejná částka 21970kc.Zbylo mu 10dni dovolené kterou si nestihl vybrat díky výpovědi. Co dělat zda mu to neproplati a jak se vypočítá z fixniho platu,plat za čtrnáct dní. A co dělat když ani to nezaplatí nebo-li neposle nic.děkuji za informaci
Hlášení závadného obsahu

Eva
15. 9. 2015 15:04:10
Daniela: V nejbližším výplatním termínu po skončení pracovního poměru.
Hlášení závadného obsahu

Daniela
15. 9. 2015 13:06:02
Dobrý den, je zaměstnavatel povinen proplatit mi 5 dní Dobrý den, do jakého termínu je zamstnavatel povinen proplatit dovolenou po ukončení pracovního poměru? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Dana
6. 9. 2015 16:52:46
Prosba. Zaměstnankyni skončí PP na dobu určitou v době trvání mateřské. Jak s nevyčerpanou řádnou dovolenou. Lze proplatit nyní s dnem ukončení?
Hlášení závadného obsahu

myška
21. 8. 2015 9:15:12
elen: Ochranná lhůta je 7 kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnání. Prvních 14 dní nedostanete ale náhradu mzdy, protože už nejste zaměstnancem. Nárok je až od 15. dne na nemocenské dávky.
Hlášení závadného obsahu

elen
20. 8. 2015 21:12:11
Dobrý večer , chtěla jsem se zeptat jaká je ochranná lhůta v případě nemoci po skončení pracovního poměru. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

vlaďka
11. 8. 2015 8:24:13
Zdeněk :Dovolená zaměstnanci nemůže "propadnout". Pokud si jí nestihne vybrat měl by mu ji zaměstnavatel proplatit (při ukončení prac. poměru je proplacení dovolené možné, jinak na to není nárok).
Hlášení závadného obsahu

Zdeněk
10. 8. 2015 12:10:27
Dobrý den, je povinen zaměstnavatel proplatit dovolenou pokud zaměstnanec končí Prac. poměr dohodou, nyní má § na dítě a tudíž si nestihne vybrat všechnu dovolenou? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

renča
17. 7. 2015 7:30:11
Tereza : Pokud Vám zbyla nějaká dovolená z roku 2014, tak si myslím, že by Vám jí měli při ukončení pracovního poměru také proplatit. Nebo by Vám měli umožnit aby jste si ji vybrala.
Hlášení závadného obsahu

Tereza
15. 7. 2015 11:29:27
Dobrý den, měla jsem smlouvu na dobu od roku 2014 do poloviny roku 2015 určitou a s poslední výplatou mi přišla nevyčerpaná dovolená jen za rok 2015. Mám nárok na proplacení nevyčerpané dovolené i za rok 2014? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

berushka
10. 7. 2015 13:41:34
Lukyn - zkuste se obrátit na inspektorát práce nebo na úřad práce aby vám poradili.
Hlášení závadného obsahu

Lukyn
9. 7. 2015 19:28:29
Dobrý den
29.května jsem řádně ukončil pracovní poměr a od 1.června nastoupil do nového zaměstnání ale starý zaměstnavatel mi dosud nevyplatil poslední mzdu jak se lze bránit když mi ji ani do 15.července nevyplatí? mohu se na někoho obrátit?
Hlášení závadného obsahu

renča h-p
17. 6. 2015 11:40:40
Dobrý den,chtěla bych se zeptat,5.6.mi vznikl nárok jít na mateřskou,do bývalého zaměstnání manpower jsem odnesla žádostnapeněžitou pomoc v mateřství protože se na mě vstahovala ochranná lhůta 270dní i když jsem pak od ledna nastoupilla pd kmenovou do škodovky ale tam jsem odpracovala jen 14 ní a šlamarodit a marodia celou dobu.Tak jsem žádost odnesla právě do bývalého zaměstnání manpwer a né o škodovky když tam jsem dělala jen 14 ní a pak marodila a po 2 měsících mipoštou přišla výpověd,ale z manpowru mi volali že mi tu žádost posílají zpět,že mám žádat ve škodovce uposledního zaměstnavatele,tak se chci zeptat jak to tedy je,mám v tom pěkný zmatek.Budu mít vůbec šanci pobírat mateřskou?díky za odpověd Renata
Hlášení závadného obsahu

RENČA
5. 6. 2015 13:51:33
Dobrý den,chtěla bych se zeptat,dnes mi končí neschopenka a od zítra mám nastooupit na mateřskou,jeliikoš se bude posuzovat zda mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo ne,jako žže bych se mělla vejít do ochranné lhůty tech 270 dní.Ale chci se zeptat,zda mám nárok na nějakoou ppeněžitou pomoc jednorázoovou,nemocenskou mi zapllatí jen těcch 5 dní a než se vyřídí peněžitá pomooc v mateřství,na kterou mají 30dní tak jako samoživitelka mám žít ten měsíc s čeho?mohu někde uplatniit nárok na pomoc?Přeci nemohu být měsíc bez financí,Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Eva
26. 5. 2015 10:04:39
Markéta: Při ukončení prac. poměru máte nárok na proplacení dovolené /pokud si jí nevyberete/. Nebude to ale nárok na plnou výměru nýbrž na 5/12 z celkové výměry /pokud je celoroční výměra např. 20 dnů tak od ledna do května to dělá 8 dnů dovolené/
Hlášení závadného obsahu

Markéta
25. 5. 2015 12:23:31
Dobrý den,mám dotaz. V prosinci zaměstnavatel založil novou fir, tudíž jsme obdrželi nové smlouvy opět na půl roku, z toho 3 měsíce zkušební doba. Prac. smlouva tedy koční teď 31.5.2015 a zaměstnavatel mi nyní oznámil, že mi smlouvu již neprodlouží. Na výplatní pásce mám 20 dní nevybrané dovolené. Poradíte mi prosím, jak mám nyní postupovat? Mám nárok na proplacení dovolené? Předem děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Stanislava Karbanová
2. 4. 2015 9:40:55
Pracovní posudek, Dobrý den, zaměstnavatel mi po skončení dvouměsíční výpovědi pro nadbytečnost odmítá vydat pracovní posudek o který jsem žádala na začátku výpovědní lhůty. Dnes je to dva dny co mi byl ukončen pracovní poměr a po včerejší urgenci o požadovaný pracovní posudek mi stále nebyl dodán a veškerá komunikace ze strany zaměstnavatele není žádná.
Jak mám dále postupovat aby mi byl pracovní posudek vydán? Nemůže mi ted bývalí zaměstnavatel pokrátit z důvodu tlaku na vydání pracovního posudku pokrátit odstupné platy? Nemůže mi ted bývalí zaměstnavatel z viz uvedeného důvodu učinit potíže u nového nynějšího zaměstnavatele?
děkuji S.Karbanová
Hlášení závadného obsahu

Stanislava Karbanová
2. 4. 2015 9:32:41
Pracovní posudek
Hlášení závadného obsahu

ludmila
2. 3. 2015 15:03:38
zaměstnavatel uvedl nepravdivé údaje o mnou zaplacených daních v potvrzení pro finanční úřad,vypsal tam částku menší o cca.2000,než jsem odvedl na daních a nemíní to opravit,úplně mně ignoruje,kde je možné hledat pomoc v této věci aby zaměstnavatel udělal potvrzení o daních správně podle toho co je na výplatních listinách,co jsem odvedl na daních,jedná se mně o to,že vzhledem k vrácení daní pro dlouhodobou PN a platbu životní pojistky mně bude vrácena částka větší než je zaměstnavatelem nesprávně uvedeno a ze zákona se vrací max.to co je odvedeno,rozumí se,že zaměstnavatel udělá toto potvrzení správně ale musel jsem se domáhat i správného výpočtu krácení dovolené,zaměstnavatel má nějaký SVŮJ zákoník práce
Hlášení závadného obsahu

Petr
24. 1. 2015 11:52:52
Dobrý den, rád bych se zeptal na řešení následující situace. Mám pracovní poměr na dobu určitou do konce roku 2014. V září 2014 jsem ale utrpěl úraz a do konce roku 2014 jsem byl na nemocenské. V roce 2014 mi zbývalo k vyčerpání 8 dnů dovolené. Nyní jsem zjistil, že mi zaměstnavatel dovolenou proplatil, jako bych si v prosince 2014 těchto 8 dní vybral. Jenže já byl do konce roku 2014 na nemocenské. Může toto zaměstnavatel udělat? Neměla by mi do konce roku běžet nemocenská a neměl by mi pak zaměstnavatel vyplatit náhradu za nevybraných 8 dnů dodatečně po ukončení pracovního poměru? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Velen
8. 1. 2015 8:17:12
Dobrý den po ukončení zaměstnání mi zaměstnanec neproplatil dovolenou. Na výplatní pásce ji ale mám zaplacenou. A odpracovane jen čtyři dny. I presto ze jsem odpracovali celý měsíc. Můžete mi poradit co s tím ? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

rosa
6. 1. 2015 8:53:39
pro renča h-p: Pojistné odvede za Vás zaměstnavatel za období 12.1.-31.1., takže by to neměl být problém. Pro jistotu se ale optejte potom ještě na mzdové účtárně, tam Vám určitě poradí.
Hlášení závadného obsahu

renča h-p
5. 1. 2015 22:37:30
ke konci roku jsem ukončila pracovní poměr z důvodu přestupu s agenturního zaměstnance na kmenového.Ale tady nastupuji až 12.1.2015 kdo za mmě zaplatí zdravotní a socialní když mi na uřadě prráce řekli,že se na tak krátkou dobu nemusím zaregistrovat?díky za odpověd Renča H-p
Hlášení závadného obsahu

rosa
5. 1. 2015 9:10:38
pro Jabko: Bohužel nemáte, jestli Vám končí doba určitá.
Hlášení závadného obsahu

Jabko
5. 1. 2015 7:39:22
Dobrý den,
chci se zeptat. Když mi končí smlouva na dobu určitou a zaměstnavatel mi jí nechce prodloužit z důvodu nadbytečnosti, tak nemám právo na odstupné, že ano?
Hlášení závadného obsahu

rosa
11. 12. 2014 13:29:57
pro zuzku: Pokud Vám zaměstnavatel neumožní vybrat si dovolenou před koncem pracovního poměru, tak Vám ji musí proplatit (dle zákoníku práce).
Hlášení závadného obsahu

zuzka
11. 12. 2014 10:15:06
Dobrý den, kdyz bych ukoncila pracovni pomer v lednu 2015 a nemam vybrany jediny den dovolene, z roku predesleho. Muzu zadat pri vypovedi nejake penize? Dekuji za odpoved
Hlášení závadného obsahu

Alena Švecová
26. 11. 2014 1:01:23
Dobrý den,jsem na pracovní neschopnosti,která bude trvat ještě cca 2 měsíce.Chtěla bych dát výpověď k 30.11 2014,jak je to s vyplácením nevyčerpané dovolené.Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Kolibka
14. 11. 2014 12:50:13
nevyčerpaná dovolená za loňský rok
Hlášení závadného obsahu

rosa
14. 10. 2014 14:56:46
pro DavidFormanek: Možné je úplně všechno - bohužel... Ale pokud Vám zaměstnavatel neumožní vybrat si dovolenou, měl by Vám ji proplatit při odchodu. Pokud bude dělat potíže, zkuste se obrátit na inspektorát práce, jinak asi na soud.
Hlášení závadného obsahu

DavidFormanek
14. 10. 2014 9:07:22
Dobrý den.Potřebuji ukončit pracovní poměr (poloviční úvazek) Ve výplatní pásce mám napsáno že mi zbývá 17 dní dovolené.Mám právo si je vybrat?Mám nárok na vyplacení?Zaměstnavatel mi nechce dát ani jedno,navíc při ukončení pracovního poměru mám strach,že mi nezaplatí ani základní mzdu.Je možné aby si prý vymyslel i nějaké poškození,či nenodržení poviností a na tom základě mi tu mzdu zkrátil.Potřebuji poradit,nevím co si mám počít.Děkuji za radu.
S porzdravem Formánek
Hlášení závadného obsahu

rosa
14. 8. 2014 9:43:03
pro Alenu: Máte nárok pouze na poměrnou část dovolené za tři celé odpracované měsíce - na 5 dnů. Ty by Vám měl zaměstnavatel při ukončení prac. poměru proplatit.
Hlášení závadného obsahu

Alena
13. 8. 2014 21:44:47
Dobrý den, mám dotaz týkající se proplacení dovolené. Pracovní smlouvu na dobu určitou jsem podepsala 22.7.2013. Krátce poté jsem otěhotněla a od 1.11.2013 jsem byla na rizikovém těhotenství, tedy marodila. Nečerpala jsem ani jeden den z dvaceti dní dovolené. Nyní mi končí smlouva, kterou mi zaměstnavatel neprodloužil. Mám dotaz, zda mám nárok na proplacení všech 20ti dnů dovolené... Předem děkuji za odpověď, Alena
Hlášení závadného obsahu

trpalka
16. 7. 2014 13:58:20
Dobrý den,prosím o radu,jak mám postupovat dál.Od zaměstnavatele jsem dostala výpověď pro nadbytečnost.Požádala jsem o výstupní zdravotní prohlídku.Bylo mi zjištěno podezření na nemoc z povolání.Nyní se čeká na závěrečné měření.Na toto onemocní mi byl přiznán invalidní důchod 1.stupně. Krátce před vypršením výpověďní lhůty jsem onemocněla.Nyní mi končí podpůrčí doba nemocenské.Prosím o radu,jak mám postupovat dál.Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
20. 6. 2014 8:18:22
Dobrý den, zaměstnavatel nemá povinnost Vám dopředu sdělovat, jestli Vám smlouvu prodlouží. Doporučuji, abyste se raději sám u něho informoval. Pokud jste měl smlouvu na dobu určitou u tohoto zaměstnavatele už 3x, měl byste nyní dostat na neurčito.
Hlášení závadného obsahu

janbalko
19. 6. 2014 14:57:18
Dobry den chci se zeptat mam pracovni smlouvu do 1.8.2014.Kdz je zamnestnavatel povinen zdelit jestli mi bude smlouva prodlouzena nebo bude ukoncena mam jeste dovolenou kterou bych chtel vybrat.2jelikoz uz mam prodlouzenou pracovni smlouvu 3krat jestli je mi prisouzeno pracovni smlouva na neurcito dekuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Pomoc cestovním kancelářím při sjednání zákonného pojištění

25. 11. 2021 | Na dobu jednoho kalendářního roku poskytne záruka Národní rozvojové banky podporu cestovní kanceláři, která si sjedná ochranu pro případ úpadku. Návrh na rozšíření podpory ve formě záruk schválila již vláda. Záruka může být poskytnuta k jedné pojistné smlouvě se sjednanou pojistnou dobou o délce maximálně 12 kalendářních měsíců v případě, že začátek sjednané pojistné doby nastane od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022. Bankovní záruka bude 75 % z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30 % limitu pojistného plnění (maximální pojistné částky). Více informací se dozvíte na webu Ministerstva pro místní rozvoj.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
NSD International CZ
Výroba etiket, bookletů.
www.nsd.cz

VUJO computer s.r.o.
Nabízíme komplexní IT služby. Jsme STORMWARE certifikovaný partner
www.vujo.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,67 Kč
0,190 Kč
22,73 Kč
0,032 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.11.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru