DPH pro začátečníky – 4. část


Bc. Zuzana Bartůšková
20. 8. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zákon o DPH rozlišuje dva typy osvobození – s nárokem na odpočet daně a bez nároku na odpočet daně.

Foto: Fotolia

 

Zákon o dani z přidané hodnoty rozlišuje dva typy osvobození – s nárokem na odpočet daně a bez nároku na odpočet daně. Rozdíl je v tom, zda má plátce DPH uskutečňující osvobozená plnění nárok na odpočet DPH na vstupu, či nikoliv.


 
Zákon o DPH rozlišuje dva typy osvobození – s nárokem na odpočet daně a bez nároku na odpočet daně. Rozdíl je v tom, zda má plátce DPH uskutečňující osvobozená plnění nárok na odpočet DPH na vstupu, či nikoliv.
 
U plnění osvobozených s nárokem na odpočet daně je možné uplatňovat DPH na vstupu, u plnění osvobozených bez nároku na odpočet není možné uplatňovat DPH na vstupu.
 
Pokud plátce uskutečňuje plnění, u kterých má nárok na odpočet daně (osvobozená s nárokem na odpočet daně nebo plnění, která osvobozená nejsou), a zároveň plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, má nárok na odpočet pouze v krácené výši podle § 76 zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb., dále jen „ZDPH“).
 
Odpočtem DPH ve zkrácené výši se zabývá blíže článek Odpočet DPH v krácené výši.

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 51 až § 62 ZDPH)

Uskutečnění plnění osvobozeného od daně bez nároku na odpočet se uvádí v daňovém přiznání za období, ve kterém došlo k uskutečnění plnění nebo k přijetí úplaty. Podle toho, k čemu došlo dříve. Uskutečněná plnění osvobozená bez nároku na odpočet se uvádějí v přiznání na ř. 50. Řádky 51 až 53 slouží pro výpočet koeficientu krácení nároku na odpočet.
 
Při přeúčtování plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet není automaticky přeúčtování také osvobozeno. Vždy je třeba posuzovat splnění podmínek pro osvobození.
 
Příkladem je přeúčtování poštovného. Osvobození je vázáno výhradně na držitele poštovní licence, tím je v současnosti Česká pošta. Ten, kdo přeúčtovává poštovné, pravděpodobně není držitelem poštovní licence a nemůže tedy poštovné osvobodit. Bude proto poštovné přeúčtovávat s DPH.
 
Přehled osvobozených plnění bez nároku na odpočet je uveden v § 51 ZDPH:
 • základní poštovní služby a dodání poštovních známek (§ 52),
 • rozhlasové a televizní vysílání (§ 53),
 • finanční činnosti (§ 54),
 • penzijní činnosti (§ 54a),
 • pojišťovací činnosti (§ 55),
 • dodání vybraných nemovitých věcí (§ 56),
 • nájem vybraných nemovitých věcí (§ 56a),
 • výchova a vzdělávání (§ 57),
 • zdravotní služby a dodání zdravotního zboží (§ 58),
 • sociální pomoc (§ 59),
 • provozování loterií a jiných podobných her (§ 60),
 • ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61),
 • dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně (§ 62).

Základní poštovní služby a dodání poštovních známek (§ 52 ZDPH)

§ 52 odst. 1 ZDPH: „Základní poštovní službou se pro účely tohoto zákona rozumí základní služba podle zákona upravujícího poštovní služby poskytovaná držitelem poštovní licence obsažená v této licenci.“
 
§ 52 odst. 2 ZDPH: „Dodáním poštovních známek se pro účely tohoto zákona rozumí dodání poštovních známek platných pro použití v rámci poštovních služeb v tuzemsku nebo dodání dalších obdobných cenin s tím, že částka za tato dodání nepřevyšuje nominální hodnotu nebo částku podle poštovních ceníků.“
 
Osvobození je omezeno výhradně na držitele poštovní licence na poštovní služby a poštovní známky.

Rozhlasové a televizní vysílání (§ 53 ZDPH)

§ 53 ZDPH: „Rozhlasovým nebo televizním vysíláním se pro účely osvobození od daně rozumí rozhlasové nebo televizní vysílání prováděné provozovateli vysílání ze zákona, s výjimkou vysílání reklam, teleshoppingu nebo sponzorování.“
 
Osvobození se týká rozhlasového a televizního vysílání podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Nevztahuje se např. na komerční televize a rádia a dále na vysílání reklamy, teleshoppingu a sponzorovaných pořadů.

Finanční činnosti (§ 54 ZDPH)

Finančními činnostmi se pro účely zákona o DPH rozumí:
 
a) převod cenných papírů včetně zaknihovaných cenných papírů, podílů v obchodních korporacích,

b) přijímání vkladů od veřejnosti – mohou provádět pouze banky,

c) poskytování úvěrů a peněžních zápůjček – poskytování úvěrů bankami, poskytování zápůjček nebankovními subjekty,

d) platební styk a zúčtování,

e) vydávání platebních prostředků, zejména platebních karet nebo cestovních šeků,

f) poskytování a převzetí peněžních záruk a převzetí peněžních závazků,

g) otevření, potvrzení a avizování akreditivu,

h) obstarávání inkasa,

i) směnárenská činnost,

j) operace týkající se peněz,

k) dodání zlata České národní bance a přijímání vkladů Českou národní bankou od bank, včetně zahraničních bank, nebo od státu,

l) organizování regulovaného trhu s investičními nástroji,

m) přijímání nebo předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka,

n) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na cizí účet,

o) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet pro jiného,

p) obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, pokud je součástí majetku investiční nástroj, s výjimkou správy nebo úschovy v oblasti investičních nástrojů,

q) upisování nebo umísťování emisí investičních nástrojů,

r) vedení evidence investičních nástrojů,

s) vypořádání obchodů s investičními nástroji,

t) obchodování s devizovými hodnotami na vlastní účet nebo na účet zákazníka,

u) úplatné postoupení pohledávky postoupené jiným subjektem; osvobozeno od daně není poskytování služeb, jejichž předmětem je vymáhání dluhů a faktoring,

v) obhospodařování nebo administrace investičního fondu, transformovaného fondu nebo obdobných zahraničních fondů, důchodového fondu, účastnického fondu, transformovaného fondu nebo obdobných zahraničních fondů,

w) vybírání rozhlasových nebo televizních poplatků,

x) výplata dávek důchodového pojištění nebo vybírání opakujících se plateb obyvatelstva,

y) sjednání nebo zprostředkování činností uvedených v písmenech a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), q), r), s), t) a u).
 
§ 54 odst. 2 ZDPH: „Osvobození podle písm. c) v případě operací souvisejících se správou úvěru nebo peněžní zápůjčky může uplatnit pouze osoba poskytující úvěr nebo peněžní zápůjčku.“
 
§ 54 odst. 3 ZDPH: „Osvobození podle písm. e) v případě operací souvisejících s vydáváním platebních karet, zejména správy nebo blokace platební karty, může uplatnit pouze vydavatel tohoto platebního prostředku.”
 
Osvobození se týká vyjmenovaných finančních činností a také jejich sjednávání nebo zprostředkování.

Penzijní činnosti (§ 54a ZDPH)

Penzijními činnostmi se pro účely zákona o DPH rozumí:
 • poskytování důchodového spoření podle zákona upravujícího důchodové spoření,
 • poskytování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
 • poskytování penzijního připojištění podle zákona upravujícího penzijní připojištění,
 • zprostředkování důchodového spoření, doplňkového penzijního spoření nebo penzijního připojištění.
 
Osvobozeny jsou penzijní činnosti a také jejich zprostředkování.

Pojišťovací činnosti (§ 55 ZDPH)

Pojišťovacími činnostmi se pro účely zákona o DPH rozumí:
 • poskytování pojištění,
 • poskytování zajištění,
 • služby související s pojištěním nebo zajištěním poskytované osobami zprostředkovávajícími pojištění nebo zajištění.
 
Osvobozeno je poskytování pojištění a zajištění a také jejich zprostředkování pojišťovacími makléři a pojišťovacími agenty.

Dodání vybraných nemovitých věcí (§ 56 ZDPH)

Dodáním vybrané nemovité věci se pro účely osvobození od daně rozumí dodání:
 • pozemku,
 • práva stavby,
 • stavby,
 • podzemní stavby se samostatným účelovým určením,
 • inženýrské sítě,
 • jednotky.
 
Od daně je osvobozeno dodání vybrané nemovité věci, která:
 • je pozemkem, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť, a
 • není pozemkem, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba.
 
Dodání vybrané nemovité věci jiné než v předchozích dvou bodech je osvobozeno od daně po uplynutí pěti let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání stavby, a to k tomu dni, který nastane dříve.
 
Osvobozen je převod pozemku, na kterém není stavba pevně spojená se zemí ani inženýrská síť a zároveň pozemek není zastavěn ani na něj není vydáno stavební povolení či souhlas s provedením ohlášené stavby.
 
Dále je osvobozen převod pozemku nebo stavby včetně inženýrských sítí a jednotek po uplynutí pěti let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data prvního započetí užívání stavby.
 
Při prodeji staveb a jednotek (bytů) pro sociální bydlení před uplynutím pětileté lhůty se uplatní snížená sazba DPH.

Nájem vybraných nemovitých věcí (§ 56a ZDPH)

Nájmem vybrané nemovité věci se pro účely osvobození od daně rozumí nájem nemovité věci s výjimkou:
 • krátkodobého nájmu nemovité věci,
 • nájmu prostor a míst k parkování vozidel,
 • nájmu bezpečnostních schránek,
 • nájmu strojů nebo jiných upevněných zařízení.
 
Krátkodobým nájmem vybrané nemovité věci se rozumí nájem nemovité věci, s výjimkou pozemku, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť, popřípadě i nájem vnitřního movitého vybavení či dodání plynu, elektřiny, tepla, chladu nebo vody, který trvá nepřetržitě nejvýše 48 hodin.
 
Plátce se může rozhodnout, že se u nájmu vybrané nemovité věci jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatňuje daň.
 
Od daně je osvobozen dlouhodobý nájem nemovitých věcí – pozemku, stavby, jednotky (bytu) delší než 48 hodin. V praxi jde např. o situaci, kdy plátce DPH pronajímá byt k bydlení neplátcům DPH nebo občanům – pronájem je osvobozen bez nároku na odpočet. Plátce se však může rozhodnout, že pokud bude nemovité věci pronajímat jiným plátcům k jejich ekonomické činnosti, bude DPH uplatňovat.

Výchova a vzdělávání (§ 57 ZDPH)

Výchovou a vzděláváním se pro účely zákona o DPH rozumí:
 • výchovná a vzdělávací činnost poskytovaná v mateřských školách, základních školách, středních školách, konzervatořích, vyšších odborných školách, základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, které jsou zapsány ve školském rejstříku, dále výchovná a vzdělávací činnost v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy uskutečňované na pracovištích FO nebo PO, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování nebo odborné praxe a o podmínkách pro jejich konání,
 • školské služby poskytované ve školských zařízeních, které jsou zapsány ve školském rejstříku a které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách výše vyjmenovaných nebo s ním přímo souvisejí; dále zajištění ústavní nebo ochranné výchovy anebo preventivně výchovné péče,
 • vzdělávací činnost poskytovaná na vysokých školách
  • v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech,
  • v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných v rámci akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů,
  • v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů,
  • v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných jako Univerzita třetího věku,
 • činnost prováděná za účelem rekvalifikace poskytovaná osobami, které získaly akreditaci k provádění rekvalifikace podle zvláštních právních předpisů, a osobami, které provádí rekvalifikaci k získání kvalifikačních požadavků podle státních norem nebo k získání odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti, které mají akreditované vzdělávací programy,
 • výchovná a vzdělávací činnost v rámci plnění povinné školní docházky žáků ve školách zřízených na území České republiky a nezapsaných do školského rejstříku, v níž ministr školství, mládeže a tělovýchovy povolil plnění povinné školní docházky,
 • jazykové vzdělání poskytované FO a PO působícími v oblasti jazykového vzdělávání uznanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dále jazykové vzdělání poskytované osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání v přípravných kurzech pro vykonání standardizovaných jazykových zkoušek uznaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
 • výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity poskytované dětem a mládeži příspěvkovými organizacemi a nestátními neziskovými organizacemi dětí a mládeže.
 
Od daně je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí služby uskutečňované v rámci výchovy a vzdělávání osobami uvedenými výše ve výčtu.
 
Osvobozeno je vzdělávání ve školních zařízeních zapsaných ve školském rejstříku. Není tedy osvobozeno jakékoliv vzdělávání, a to ani u subjektů, které nebyly založeny za účelem podnikání.

Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží (§ 58 ZDPH)

§ 58 odst. 1 ZDPH: „Zdravotní službou se pro účely tohoto zákona rozumí zdravotní služba podle zákona upravujícího zdravotní služby poskytovaná poskytovatelem zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví, a služba s ní úzce související.“
 
Dodáním zdravotního zboží se pro účely zákona o DPH rozumí dodání:
 • lidské krve a jejích složek, lidských orgánů, tkání a mateřského mléka, nebo
 • stomatologických výrobků, které jsou zdravotnickými prostředky podle zákona upravujícího zdravotnické prostředky, stomatologickými laboratořemi a oprav těchto výrobků.
 
Dodáním zdravotního zboží pro účely zákona o DPH není výdej nebo prodej:
 • léčiv,
 • potravin pro zvláštní výživu, nebo
 • zdravotnických prostředků na lékařský předpis i bez lékařského předpisu.
 
Osvobozeno je poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky. To zahrnuje i regulační poplatky ve zdravotnictví při poskytování zdravotní péče. Naopak regulační poplatek při prodeji léčiv podléhá DPH.
 
Osvobozeny nejsou např. odběry krve pro policii pro určení obsahu alkoholu či drog, rozbory pro policii či soudy, rozbory pro určení otcovství, lékařské posudky pro soudní spory, administrativní úkony (např. výpis z dokumentace), některé úkony estetické chirurgie, prohlídky zaměstnance při vstupu do pracovního poměru nebo při jeho ukončení. Osvobozené také nejsou služby očních optiků.
 
Naopak osvobozené jsou povinné pravidelné zdravotní prohlídky v pracovním poměru.

Sociální pomoc (§ 59 ZDPH)

Sociální pomocí se pro účely zákona o DPH rozumí sociální služby podle zvláštního právního předpisu. Sociální služby jsou osvobozeny od daně, pokud jsou poskytovány podle zvláštního právního předpisu.

Provozování loterií a jiných podobných her (§ 60 ZDPH)

Provozováním loterií a jiných podobných her se pro účely zákona o DPH rozumí provozování loterií a jiných podobných her, s výjimkou služeb souvisejících s jejich provozováním zajišťovaných pro provozovatele jinými osobami.
 
Osvobozeno je provozování loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Naopak nejsou osvobozeny služby související s provozováním loterií zajišťované jinými osobami (např. distribuce losů, obsluha výherních automatů, sběr sázenek, pronájem plochy pro umístění výherního automatu).

Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61 ZDPH)

Od daně jsou dále osvobozena tato plnění:
 • poskytnutí služeb jako protihodnoty členského příspěvku pro vlastní členy politických stran a hnutí, církví a náboženských společností, spolků včetně odborových organizací, profesních komor nebo jiných právnických osob, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou soutěž; od daně je osvobozeno také dodání zboží těmito osobami v souvislosti s poskytnutými službami,
 • poskytnutí služeb a dodání zboží úzce souvisejícího s ochranou a výchovou dětí a mládeže orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími orgány nebo osobami, které zajišťují výkon sociálně-právní ochrany dětí podle zvláštního právního předpisu,
 • poskytnutí pracovníků náboženskými nebo obdobnými organizacemi k činnostem uvedeným v předchozím bodě a v § 57 až § 59 ZDPH, a to s přihlédnutím k duchovní péči,
 • poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou výchovou právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost,
 • poskytnutí kulturních služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího krajem, obcí, PO zřízenou zákonem, PO zřízenou Ministerstvem kultury nebo PO, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání,
 • poskytování služeb a dodání zboží osobami, jejichž činnosti jsou osvobozeny od daně podle předchozích pěti bodů a podle § 57, § 58 a § 59 ZDPH za podmínky, že se jedná pouze o dodání zboží nebo poskytnutí služeb při příležitostných akcích pořádaných výlučně za účelem získání finančních prostředků k činnostem, pro které jsou tyto osoby založeny nebo zřízeny, pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou soutěž,
 • poskytování služeb, které poskytují nezávislá seskupení osob, která jsou PO, svým členům, kteří uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně nebo plnění, při jejichž uskutečňování nejsou osobou povinnou k dani, pokud jsou tyto služby nezbytné pro uskutečňování jejich plnění a pokud úhrada za poskytnuté služby odpovídá nákladům na jejich poskytnutí podle podílů členů na poskytnuté službě, nenarušuje-li toto osvobození hospodářskou soutěž.

Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně (§ 62 ZDPH)

Plněním osvobozeným od daně je dodání zboží, u kterého při pořízení, popřípadě při změně účelu použití, plátce nemohl uplatnit nárok na odpočet daně, protože je používal k uskutečnění plnění osvobozených od daně.
 
Plněním osvobozeným od daně je dodání zboží, při jehož pořízení nebo použití neměl plátce nárok na odpočet daně podle § 72 odst. 4 ZDPH.
 
Toto osvobození se použije např. při prodeji osobního automobilu pořízeného před 1. 4. 2009, kdy nebylo možno uplatňovat odpočet DPH při pořízení osobního automobilu.

Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně (§ 63 až § 71g ZDPH)

Při uskutečňování plnění s nárokem na odpočet lze bez omezení uplatňovat daň na vstupu – nedochází ke krácení odpočtu, ani se nepočítá krátící koeficient.
 
Přehled osvobozených plnění s nárokem na odpočet je uveden v § 63 ZDPH:
 • dodání zboží do jiného členského státu (§ 64),
 • pořízení zboží z jiného členského státu (§ 65),
 • vývoz zboží (§ 66),
 • poskytnutí služby do třetí země (§ 67),
 • osvobození ve zvláštních případech (§ 68),
 • přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží (§ 69),
 • přeprava osob (§ 70),
 • dovoz zboží (§ 71),
 • dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a dovoz pohonných hmot cestujícím (§ 71a až 71f).

Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu (§ 64 ZDPH)

Dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státě, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou dodání zboží osobě, pro kterou pořízení zboží v jiném členském státě není předmětem daně.
 
V praxi velmi časté osvobození se použije při dodání zboží tuzemským plátcem (nikoliv identifikovanou osobou) osobě registrované k dani v jiném členském státě. Dochází k uplatnění režimu revese charge – povinnost přiznat daň se přenáší na příjemce zboží.
 
Tuzemský plátce – dodavatel musí na dokladu uvést odkaz na paragraf, podle kterého dochází k osvobození (tj. § 64 ZDPH nebo na čl. 138 Směrnice Rady 2006/112/ES). Plnění se vykáže v daňovém přiznání na ř. 20 a zároveň se uvede v souhrnném hlášení pod kódem 0.
 
Pro uplatnění osvobození je potřeba ověřit platnost DIČ sdělené odběratelem na stránkách Evropské komise. A dále je potřeba prokázat písemným důkazem přepravení zboží do jiného členského státu.
 
Obdobně se postupuje v případě dodání nového dopravního prostředku plátcem do jiného členského státu – bez ohledu na to, zda pořizovatel je osobou registrovanou k dani, či nikoliv.
 
Osvobozeno je také přemístění obchodního majetku plátce z tuzemska do jiného členského státu pro účely podnikání v tomto státě. Vykáže se v přiznání na ř. 20, v souhrnném hlášením pod kódem 1.

Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 65 ZDPH)

Pořízení zboží z jiného členského státu je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud:
 • dodání takového zboží plátcem v tuzemsku by bylo osvobozeno od daně,
 • dovoz takového zboží by byl osvobozen od daně, nebo
 • pořizovatel má nárok na vrácení daně na vstupu podle § 82a až § 83 ZDPH, s výjimkou nároku na vrácení daně v poměrné výši.
 
Osvobozené je pořízení zboží z jiného členského státu, pokud by toto pořízení bylo osvobozeno při pořízení v rámci tuzemska podle jiného ustanovení zákona o DPH.

Osvobození od daně při vývozu zboží (§ 66 ZDPH)

§ 66 odst. 1 ZDPH: „Vývozem zboží se pro účely tohoto zákona rozumí výstup zboží z území Evropské unie na území třetí země, jestliže zboží bylo propuštěno do celního režimu vývoz, pasivní zušlechťovací styk nebo vnější tranzit, nebo bylo propuštěno do celně schváleného určení zpětný vývoz zboží z celního území Evropského společenství. Za vývoz zboží se pro účely tohoto zákona považuje také umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku.“
 
Osvobozeno od daně při vývozu zboží do třetí země je dodání zboží plátcem, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska do třetí země:
 • prodávajícím nebo jím zmocněnou osobou, nebo
 • kupujícím nebo jím zmocněnou osobou, jestliže kupující nemá v tuzemsku sídlo ani místo pobytu, ani provozovnu, s výjimkou zboží přepravovaného kupujícím za účelem vybavení nebo zásobení rekreačních lodí nebo letadel, popřípadě jiného prostředku pro dopravu pro soukromé použití.
 
Osvobozen s nárokem na odpočet je vývoz zboží do třetí země (mimo území EU). Vývoz zboží je plátce povinen prokázat daňovým dokladem při vývozu zboží (viz článek DPH pro začátečníky – 2. část).
 
Vývoz musí být potvrzen celním úřadem. Za den uskutečnění se považuje den výstupu zboží z EU dle celního dokladu. Vývoz zboží se uvádí na ř. 22 v daňovém přiznání. Do souhrnného hlášení se neuvádí.

Osvobození při poskytnutí služby do třetí země (§ 67 ZDPH)

Poskytnutí služby do třetí země osobě, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, s místem plnění v tuzemsku, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně.
 
Touto službou se myslí práce na movitém majetku, který je pořízen nebo dovezen za účelem provedení těchto prací v tuzemsku a následně je odeslán nebo přepraven do třetí země osobou, která tyto služby poskytla, nebo osobou, pro kterou jsou tyto služby poskytnuty, nebo zmocněnou třetí osobou.
 
Osvobozeny jsou práce na movité věci provedené v tuzemsku, které byly do tuzemska dovezeny ze třetí země nebo pořízeny z EU za účelem provedení těchto prací a následně jsou tyto movité věci vyvezeny do třetí země.
 
Příklad:
Stroj je přepraven z Německa do ČR, v tuzemsku je stroj opraven a odeslán do USA. Oprava stroje bude osvobozena od daně podle § 67 ZDPH. Plnění se uvádí na ř. 26 daňového přiznání.

Osvobození ve zvláštních případech (§ 68 ZDPH)

Ustanovení § 68 řeší osvobození s nárokem na odpočet v některých specifických případech. Jedná se např. o dodání zboží pro zásobení lodí na moři, opravu a údržbu námořních lodí, opravu a údržbu letadel používaných leteckými společnostmi provozujícími mezinárodní leteckou přepravu, dodání zboží pro zásobení letadel pro mezinárodní leteckou přepravu, dodání zboží nebo poskytnutí služby diplomatické misi apod. a další specifické případy.
 
Plnění se uvádí na ř. 26 daňového přiznání.

Osvobození přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží (§ 69 ZDPH)

Přeprava zboží při vývozu je v tuzemsku osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně. Služby přímo vázané na dovoz, včetně přepravy zboží při dovozu, které je povinna osoba, které vzniká povinnost přiznat daň podle § 23 ZDPH, zahrnout do základu daně podle § 38 ZDPH, jsou v tuzemsku osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně.
 
Od daně s nárokem na odpočet je osvobozena přeprava zboží při dovozu a vývozu (z a do třetí země) a také služby přímo vázané na dovoz a vývoz.
 
Výjimku tvoří pojišťovací služby (např. pojištění přepravovaného zboží), které jsou osvobozeny podle § 51 ZDPH bez nároku na odpočet.
 
Důkazním prostředkem je přepravní doklad, který musí být potvrzen celním úřadem. Uskutečnění přepravy lze prokázat i jinými důkazními prostředky (např. písemné potvrzení příjemce zboží o jeho převzetí ve třetí zemi či přepravní smlouva se speditérem).
 
Plnění se uvádí na ř. 26 daňového přiznání.

Osvobození přepravy osob (§ 70 ZDPH)

Přeprava osob a jejich zavazadel mezi jednotlivými členskými státy a dále mezi členskými státy a třetími zeměmi, včetně služeb přímo souvisejících s touto přepravou, je v tuzemsku osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně.
 
Za služby přímo související s touto přepravou osob se považují zejména služby zajištění přepravy osob jménem a na účet jiné osoby, prodej přepravních dokladů, vystavení dokladů, vytvoření rezervace a její změna a výměna přepravních dokladů.
 
Tato přeprava je osvobozena, i když je prováděna osobami, které jsou registrovány k dani v jiném členském státě, nebo zahraniční osobou povinnou k dani. Zpáteční přeprava se považuje za samostatnou přepravu.
 
Osvobozena je přeprava osob a jejich zavazadel mezi jednotlivými členskými státy EU nebo mezi členskými státy EU a třetími zeměmi. Osvobozena je ovšem jen ta část dopravy, která se odehrává v tuzemsku. Doprava na území jiných států musí být posuzována podle předpisů daného státu.
 
Plnění se uvádí na ř. 26 daňového přiznání.

Osvobození od daně při dovozu zboží (§ 71 ZDPH)

Od daně je osvobozen dovoz zboží, pokud by dodání tohoto zboží plátcem v tuzemsku bylo v každém případě osvobozeno od daně.
 
Od daně je osvobozen dovoz zboží (ze třetí země), který by byl při dodání zboží v rámci tuzemska osvobozen podle jiného ustanovení tohoto zákona.
 
Dále je osvobozen dovoz zboží v uvedených limitech a z uvedených důvodů. Jedná se především o dovoz zboží v malém množství pro nepodnikatelské účely.

Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a při dovozu pohonných hmot cestujícím (§ 71a až § 71f ZDPH)

§ 71a až § 71f ZDPH řeší konkrétní podmínky, za kterých je osvobozen dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla.

Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně (§ 71g ZDPH)

Od daně je osvobozen dovoz zboží, při kterém vzniká povinnost přiznat daň v tuzemsku, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně podle § 64 ZDPH.
 
Jedná se o situaci, kdy je zboží dovezeno ze třetí země do tuzemska, kde je propuštěno do volného oběhu, ale zároveň je z tuzemska přepraveno do jiného členského státu (přeprava zboží je ukončena v jiném členském státě). Povinnost přiznat daň je přenesena na pořizovatele zboží v jiného členském státě.
 
Příklad:
Český plátce daně dováží zboží ze třetí země do tuzemska a následně ho po propuštění do volného oběhu dodává svému slovenskému odběrateli – osobě registrované k dani na Slovensko. Tuzemský plátce osvobodí dovoz zboží, vystaví daňový doklad na dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani a osvobodí toto dodání podle § 64 ZDPH. Plnění uvede na ř. 20 a v souhrnném hlášení.
 
 
Související články:
DPH pro začátečníky – 1. část
DPH pro začátečníky – 2. část
DPH pro začátečníky – 3. část
DPH pro začátečníky – 5. část


Článek byl připravený ve spolupráci s Účetnictvím bez starostí.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Ludmila Fiedlerová
24. 7. 2018 17:14:59
Dobrý den, jsme školní jídelna zapsaná ve školském rejstříku, vaříme pro žáky škol i pro cizí strávníky. Máme uzavřenou smlouvu s SOU a jejich žáci v kuchyni vykonávají praktickou výuku. Vztahuje se na naše výrobky služby podle § 57 odstavce 2 povinnost přihlásit se jako plátce DPH při překročení zákonné hranice obratu?
Hlášení závadného obsahu

Gabra
3. 10. 2016 13:47:46
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak posuzovat z hlediska DPH tuto situaci: Jsme plátci, vyrobíme produkty pro klienta mimo EU -třetích zemí. Zboží mu přepravíme jen do Německa. Odtud si klient zboží poveze sám. Jedná se o vývoz zboží? Pokud ano, jakým dokladem to doložím?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Pavla Rejnková
29. 1. 2016 8:48:44
Chtěla bych se zeptat, jak postupovat v případě, kdy firma (plátce DPH) montuje parkovací sloupek (zajíždí do země) pro Bulharské velvyslanectví v Praze. Tato činnost by v případě, že by na druhé straně stál tuzemský plátce DPH, byla v režimu PDP.
Děkuji

Pavla
Hlášení závadného obsahu

Kristina
26. 10. 2015 10:11:25
Dobrý den, jsem zprostředkovatelská firma - přeprava. Nyní mám zajistit přepravu do třetí země a otázky:
1) já mám plnění osvobozeno dle § 67
2) tuto přepravu mi fakturuje český plátce DPH - tato služba fakturována mé firmě jsem plátcem DPH - osvobozeno dle § 69?? Děkuji Kristina
Hlášení závadného obsahu

Kristina
26. 10. 2015 10:10:49
Dobrý den, jsem zprostředkovatelská firma - přeprava. Nyní mám zajistit přepravu do třetí země a otázky:
1) já mám plnění osvobozeno dle § 67
2) tuto přepravu mi fakturuje český plátce DPH - tato služba fakturována mé firmě jsem plátcem DPH - osvobozeno dle § 69?? Děkuji Kristina
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
11. 3. 2015 10:36:28
guzelim: "§28 (1) Plátce je povinen vystavit daňový doklad v případě
a) dodání zboží nebo poskytnutí služby osobě povinné k dani nebo právnické osobě nepovinné k dani, s výjimkou plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně," § 28 odst. 1 Zákona o DPH
Hlášení závadného obsahu

guzelim
5. 3. 2015 14:17:53
Dobrý den, chci se zeptat, jak je to s povinností vystavování daňových dokladů u nájmu či dodání vybraných nemovitých věcí osvobozených od daně bez nároku na odpočet? Je povinné je vystavovat? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Iva Klvaňová
14. 12. 2014 6:26:04
Osvobozené plnění
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Vláda schválila novelu zákona o DPH

13. 6. 2024 | Vláda schválila novelu zákona o DPH, která zavádí významné změny pro malé podniky, včetně možnosti využít výjimku z plátcovství DPH v dalších členských státech EU. Novela také upravuje počítání obratu firem, zpřesňuje daňové podmínky ve stavebnictví a ruší vracení daně osobám se zdravotním postižením při nákupu automobilu. Více informací naleznete na webových stránkách.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Marie Vinklerová - účetní
Jsem OSVČ zabývající se zpracováním účetnictví, daňové evidence a mezd
www.ucetnictvi-vinklerova.cz

Účetnictví Daniela s.r.o.
...pro pořádek ve vašem účetnictví, abyste měli čas na své milované.
www.ucetnictvi-daniela.cz

Kurzovní lístek

24,70 Kč
0,005 Kč
22,90 Kč
-0,038 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 13.06.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme