DPH pro začátečníky – 5. část


Bc. Zuzana Bartůšková
24. 9. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Přihláška k registraci k DPH se podává do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém došlo k překročení obratu.

Foto: Fotolia

 

Kdy se stáváte plátcem DPH? Dokdy se musíte registrovat k dani? Kdy a jakým způsobem podat daňové přiznání? V jakých případech se stáváte ručitelem za daň neodvedenou plátcem? Nejen to se dozvíte v posledním díle seriálu o DPH.


 

Povinná registrace plátce daně, identifikované osoby (§ 94, § 96, § 97 zákona o DPH)

Přihláška k registraci k DPH se podává do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém došlo k překročení obratu 1.000.000 Kč za 12 měsíců po sobě jdoucích. Snížení obratu na 750.000 Kč od 1. 1. 2015 bylo zrušeno. Zůstává tedy milionový limit.
 
Například osoba povinná k dani překročí obrat 1.000.000 Kč v září 2014, přihlášku je povinna podat do 15. 10. 2014, plátcem se stává od 1. 11. 2014.
 
Identifikovaná osoba je povinna podat přihlášku do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou (více viz v článku Identifikovaná osoba podle zákona o DPH). Nemusí to tedy být 15 dnů od skončení měsíce.
 
Například osoba povinná k dani pořídí reklamní službu od osoby povinné k dani v jiném členském státě dne 10. 9. Ke dni pořízení služby, tj. 10. 9., se stává osobou identifikovanou k dani. Registraci identifikované osoby je povinna podat do 25. 9.
 
V přihlášce je osoba povinná k dani povinna uvést čísla všech svých účtů používaných pro ekonomickou činnost. V přihlášce označí, které účty chce zveřejnit v registru plátců a identifikovaných osob. Je třeba označit ke zveřejnění alespoň jeden účet.

Zdaňovací období (§ 99, § 99a zákona o DPH)

Zdaňovacím obdobím pro nové plátce a identifikované osoby je kalendářní měsíc. O změnu zdaňovacího období na čtvrtletní lze požádat do konce ledna daného roku za podmínky, že plátce měl roční obrat nižší než 10.000.000 Kč, není nespolehlivým plátcem ani skupinou.
 
Změnu období nelze provést v roce registrace ani v následujícím roce kromě zvláštních důvodů.

Evidence pro účely DPH (§ 100, § 100a zákona o DPH)

Plátce DPH i identifikovaná osoba mají povinnost vést evidenci pro účely DPH v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání nebo souhrnného hlášení. To v praxi znamená v členění podle jednotlivých řádků přiznání. U každého řádku je třeba uvést podrobný (položkový) přehled jednotlivých plnění. V evidenci je plátce povinen uvést DIČ poskytovatele u přijatých plnění. S výjimkou plnění, u nichž byly vystaveny zjednodušené doklady.
 
Pokud plátce DPH používá k sestavování účetní program (např. program POHODA), sestaví mu evidenci pro účely DPH program.
 
Plátce nebo identifikovaná osoba, kteří pořizují zboží z jiného členského státu, vedou evidenci v členění podle jednotlivých členských států.
 
Osoba, která uskutečňuje zasílání zboží do jiného členského státu, vede evidenci zaslaného zboží v členění podle jednotlivých států.

Daňové přiznání a splatnost daně (§ 101, § 101a zákona o DPH)

Plátce daně podává přiznání i v případě, že mu nevznikla daňová povinnost. Identifikovaná osoba podává přiznání pouze za zdaňovací období, za které jí vznikla povinnost přiznat daň.
 
Plátce i identifikovaná osoba podávají přiznání do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. Tuto lhůtu nelze prodloužit.
 
Daň je splatná ve lhůtě pro podání přiznání.
 
Od 1. 1. 2014 mají plátci povinnost podávat daňová přiznání, hlášení a přílohy k přiznání elektronicky. Elektronicky se podává také přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů, výpis z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové povinnosti a souhrnné hlášení.

Výjimku mají pouze plátci fyzické osoby, kteří mají obrat za 12 předchozích období nepřesahující 6.000.000 Kč a kteří nemají povinnost činit podání elektronicky.

Souhrnné hlášení (§ 102 zákona o DPH)

Plátce daně podává souhrnné hlášení, pokud uskutečnil:
  • dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě – kód plnění 0,

  • přemístění obchodního majetku do jiného členského státu – kód plnění 1,

  • dodání zboží formou třístranného obchodu – kód plnění 2,

  • poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě – kód plnění 3.
 
Identifikovaná osoba podává souhrnné hlášení při poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 ZDPH.
 
Souhrnné hlášení se podává vždy elektronicky, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, kterého se týká. Souhrnné hlášení se podává měsíčně bez ohledu na zdaňovací období daného plátce. Pokud plátce podává souhrnné hlášení pouze z důvodu poskytnutí služby do jiného členského státu, podává souhrnné hlášení spolu s přiznáním (tj. měsíční plátci měsíčně, čtvrtletní čtvrtletně).
 
Pokud plátce uvede v souhrnném hlášení chybné údaje, je povinen do 15 dnů od zjištění chyby podat následné souhrnné hlášení.

Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty (§ 92a zákona o DPH)

Plátce, který poskytuje nebo přijímá plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a, má povinnost spolu s přiznáním podávat výpis z evidence pro účely DPH. Výpis sestavuje dodavatel i odběratel plnění. Výpis se podává výhradně elektronicky ve lhůtě pro podání přiznání.

Ručení příjemce zdanitelného plnění (§ 109 zákona o DPH)

Za podmínek daných zákonem o DPH (zákon č. 235/2004 Sb.) se může plátce – příjemce plnění stát ručitelem za daň neodvedenou plátcem, který poskytl zdanitelné plnění. Pak v případě neuhrazení daně plátcem je ručitel vyzván k úhradě dlužné daně za plátce.
 
Jedná se o tyto případy, kdy věděl nebo vědět měl a mohl, že:
  • daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,

  • plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo

  • dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.
 
Příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění:
  • bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny,

  • poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, nebo

  • poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně.
 
V praxi nejběžnější bude ručení v případě úhrady na nezveřejněný účet. Toto ručení se použije pouze na plnění, u nichž úplata přesáhne 700.000 Kč. Úplatou je myšleno celé zdanitelné plnění. Není tedy možné se ručení vyhnout rozdělením do několika menších plateb.
 
Ručení je dále aplikováno v případě, že jeho poskytovatel je nespolehlivý plátce podle § 106a ZDPH. Informace o tom, zda je plátce nespolehlivý, je uváděna v registru plátců. Nespolehlivým plátcem se stává plátce v případě závažného porušení povinností plátce. Od 1. 10. 2014 dochází k rozšíření důvodů, kdy se plátce stane nespolehlivým (více viz článek Novely a aktuální informace k DPHInformace GFŘ).
 
Ověření, zda jde o nespolehlivého plátce, je také možné provést přímo z programu POHODA.

Stručný přehled povinností v souvislosti s DPH

Výčet povinností v souvislosti s DPH není úplný a obsahuje pouze ilustrativní příklad vybraných situací. V praxi je třeba posuzovat každý případ zvlášť a postupovat v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty.
 
Situace Osoba povinná k dani neplátce Identifikovaná osoba Plátce DPH
Přijme službu od osoby registrované k dani v EU s místem plnění v tuzemsku podle § 9/1. Stává se osobou identifikovanou. Přizná daň na ř. 5, 6 v přiznání, odvede daň. Odpočet nelze uplatnit. Přizná daň na ř. 5, 6 a zároveň uplatní nárok na odpočet na ř. 43, 44.
Přijme službu od zahraniční osoby povinné k dani s místem plnění v tuzemsku podle § 9/1. Stává se osobou identifikovanou. Přizná daň na ř. 12, 13 v přiznání, odvede daň. Odpočet nelze uplatnit. Přizná daň na ř. 12, 13 a zároveň uplatní nárok na odpočet na ř. 43, 44.
Přijme službu od osoby povinné, ale neregistrované k dani, ale usazené v EU (např. slovenský neplátce) s místem plnění v tuzemsku podle § 9/1. Stává se osobou identifikovanou. Přizná daň na ř. 5, 6 v přiznání, odvede daň. Odpočet nelze uplatnit. Přizná daň na ř. 5, 6 v přiznání, odvede daň a zároveň uplatní nárok na odpočet na ř. 43, 44.
Přijme práce na nemovité věci nacházející se v tuzemsku od osoby registrované k dani v EU/zahraniční osoby. Stává se osobou identifikovanou. Přizná daň na ř. 12, 13 v přiznání, odvede daň. Odpočet nelze uplatnit. Přizná daň na ř. 12, 13 a zároveň uplatní nárok na odpočet na ř. 43, 44.
Přijme dodání zboží s instalací nebo montáží (např. dodání stroje s montáží v ČR) v tuzemsku od osoby registrované k dani v EU/zahraniční osoby. Stává se osobou identifikovanou. Přizná daň na ř. 12, 13 v přiznání, odvede daň. Odpočet nelze uplatnit. Přizná daň na ř. 12, 13 a zároveň uplatní nárok na odpočet na ř. 43, 44.
Pořídí zboží z EU do limitu 326.000 Kč za rok. Nic – zůstává neplátce, nestává se identifikovanou osobou. Přizná daň na ř. 3, 4 v přiznání, odvede daň. Odpočet nelze uplatnit. Přizná daň na ř. 3, 4 a zároveň uplatní nárok na odpočet na ř. 43, 44.
Pořídí zboží z EU nad limit 326.000 Kč za rok. Stává se osobou identifikovanou. Přizná daň na ř. 3, 4 v přiznání, odvede daň. Odpočet nelze uplatnit. Přizná daň na ř. 3, 4 a zároveň uplatní nárok na odpočet na ř. 43, 44.
Doveze zboží ze třetí země. Nic – DPH vyměří a vybere celní úřad v rámci proclení. Nic – DPH vyměří a vybere celní úřad v rámci proclení. Přizná daň na ř. 7, 8 a zároveň uplatní nárok na odpočet na ř. 43, 44. Daňovým dokladem je celní doklad, základem daně je základ pro výpočet cla (cena zboží + vedlejší pořizovací náklady + clo, viz § 38) přepočtené celním kurzem.
Poskytne služby s místem plnění podle § 9/1 v jiném členském státě. Stává se osobou identifikovanou. Vykáže plnění na ř. 21 a v souhrnném hlášení pod kódem 3. Povinnost zaplatit daň se přenese na příjemce služby, na daňovém dokladu uvedete „daň odvede zákazník“. Vykáže plnění na ř. 21 a v souhrnném hlášení pod kódem 3. Povinnost zaplatit daň se přenese na příjemce služby. Na daňovém dokladu uvedete „daň odvede zákazník“.
Poskytne služby s místem plnění podle § 9/1 v třetí zemi. Nic – zůstává neplátce, nestává se identifikovanou osobou. Nic – vykáže jako neplátce DPH, nespadá do režimu identifikované osoby. Vykáže plnění na ř. 26, v souhrnném hlášení se neuvádí. Tuzemskou daň neuplatní.
Prodá zboží bez přepravy v ČR (např. v rámci maloobchodního prodeje). Nic – zůstává neplátce, nestává se identifikovanou osobou. Nic – vykáže jako neplátce DPH, nespadá do režimu identifikované osoby. Odvede vždy českou DPH bez ohledu na to, kdo je kupující.
Dodá zboží s přepravou do jiného členského státu osobě registrované k dani v daném státě. Nic – zůstává neplátce, nestává se identifikovanou osobou. Nic – vykáže jako neplátce DPH, nespadá do režimu identifikované osoby. Vykáže plnění na ř. 20 a v souhrnném hlášení pod kódem 0. Povinnost zaplatit daň přenese na příjemce zboží. Na daňovém dokladu uvede ustanovení pro osvobození § 64 ZDPH nebo na čl. 138 směrnice 2006/112/ES. Dopravu zboží do jiného státu EU je třeba prokázat např. kopií přepravního listu.
Dodá zboží s přepravou do jiného členského státu osobě neregistrované k dani v daném státě (neplátci). Nic – zůstává neplátce, nestává se identifikovanou osobou. Nic – vykáže jako neplátce DPH, nespadá do režimu identifikované osoby. Místem plnění je místo zahájení přepravy, tj. tuzemsko. Plátce uplatní českou DPH a vykáže ji na ř. 1, 2.
Dodá zboží s instalací nebo montáží do jiného členského státu osobě registrované k dani v daném státě. Nic – zůstává neplátce, nestává se identifikovanou osobou. Nic – vykáže jako neplátce DPH, nespadá do režimu identifikované osoby. Místem plnění je místo, kde dochází k instalaci – jiný členský stát. Přenese daňovou povinnost na pořizovatele zboží. Vykáže na ř. 26, do souhrnného hlášení se neuvádí.
Dodá zboží s instalací nebo montáží do jiného členského státu osobě neregistrované k dani v daném státě (např. neplátci). Nic – zůstává neplátce, nestává se identifikovanou osobou. Nic – vykáže jako neplátce DPH, nespadá do režimu identifikované osoby. Místem plnění je místo, kde dochází k instalaci – jiný členský stát. Registruje se k dani v daném členském státě. Zboží nepodléhá DPH v ČR.
Vyveze zboží do třetí země (mimo EU). Nic – zůstává neplátce, nestává se identifikovanou osobou. Nic – vykáže jako neplátce DPH, nespadá do režimu identifikované osoby. Vykáže plnění na ř. 22, v souhrnném hlášení se neuvádí. Plnění je v ČR osvobozeno od daně. Na daňovém dokladu uvede ustanovení pro osvobození § 66 ZDPH nebo na čl. 146 směrnice 2006/112/ES. Vývoz zboží je třeba prokázat daňovým dokladem, kterým je rozhodnutí celního úřadu o vývozu do třetí země.
Zasílá zboží do jiného členského státu osobám nepovinným k dani do limitu pro zasílání zboží v daném státě. Nic – zůstává neplátce, nestává se identifikovanou osobou. Nic – vykáže jako neplátce DPH, nespadá do režimu identifikované osoby. Plátce uplatňuje na plnění tuzemskou daň, kterou přiznává na ř. 1, 2. Sleduje dosažení limitu.
Zasílá zboží do jiného členského státu osobám nepovinným k dani po překročení limitu pro zasílání zboží v daném státě. Je povinen registrovat se k dani v jiném členském státě. Je povinen registrovat se k dani v jiném členském státě. Nespadá do režimu identifikované osoby. Plátce je povinen se registrovat k dani v jiném členském státě. V tuzemském přiznání uvádí plnění na ř. 24.


Související články:
DPH pro začátečníky – 1. část
DPH pro začátečníky – 2. část
DPH pro začátečníky – 3. část
DPH pro začátečníky – 4. část


Článek byl připravený ve spolupráci s Účetnictvím bez starostí.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Iveta
12. 6. 2022 20:43:30
Dobrý den, prosím, jak zaúčtovat platbu na BV za přijatou fakturu za služby, kde jako plátce DPH mám nárok na odpočet, ale protože by to byl nadměrný odpočet, tak chci fakturu odložit do dalšího období.
Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

KarelM
2. 5. 2017 15:34:19
Dobrý den,
stávám se povinným plátcem DPH a moc tomu nerozumím. Poskytuji sluzby v oblasti poradenstvi. Pokud jsem ted fakturoval 100.000 tak jsem nic neodvadel. Muj zakaznik je platcem DPH. Az se stanu platcem, tak za stejne sluzby odvedu 21% ? tzn 21000 ? Nemám žádný vstup, snad jen firemni auto a jeho provoz, atd. me nic stat vracet nebude?

děkuji
Karel
Hlášení závadného obsahu

Dagmar Tylčerová
17. 7. 2016 11:29:07
Neplátce DPH dodává zboží do Německa, stává se plátcem při překročení limitu 1.000.000,- Kč?
Hlášení závadného obsahu

Ondrej
2. 7. 2016 15:09:13
Dobry den, chtel jsem se zeptat pokud: Zasílám zboží do jiného členského státu osobám nepovinným k dani a zatím jsem nepřekročil limit pro zasílání zboží v daném státě. Ale před prodejem jsem toto zboží do tohoto státu přemístil. Je třeba se registrovat k plátcovství DPH v tomto státě? Právě kvůli tomuto přemístění zboží?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Markéta 27
11. 12. 2014 19:33:08
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak je to u firmy s.r.o., která vede podvojné účetnictví, ale není plátce DPH.Musí podávat na FU přiznání-daň z přidané hodnoty s nulovou sazbou?popř. jaké přiznání se tohoto subjektu týkají a kdy jsou termíny.Děkuji Seidlerová
Hlášení závadného obsahu

Monika
6. 12. 2014 9:34:11
Dobrý den, pokud český podnikatel, neplátce DPH, poskytne službu (roznášení letáků v Rakousku) rakouské firmě, plátce DPH, stane se identifikovanou osobou a musí podávat souhrnné hlášení? Peníze inkasují týdně na základě dobropisu (gutschrift) od rakouské firmy. Nebo je to tady u těchto služeb jinak? děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Flexibilní novela zákoníku práce

16. 4. 2024 | Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo novelu zákoníku práce s cílem zvýšit flexibilitu pracovních vztahů a posílit konkurenceschopnost zaměstnavatelů. Změny zahrnují podporu rodičů malých dětí, nová pravidla pro výpovědi a možnosti organizace pracovní doby. Další inovace zahrnují zkrácení výpovědní doby a možnost zaměstnancům vykonávat práci v jiné měně. Novela reaguje na potřeby trhu práce a podněty z jednání s odborníky a zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
AZ-Reko®
AZ-Reko® zajišťuj rekonstrukce bytových jader, koupelen, bytů apod.
www.az-reko.cz

EPIMO spol. s r.o.
slaboproudé a zabezpečovací systémy
www.epimo.cz

Kurzovní lístek

25,27 Kč
0,000 Kč
23,71 Kč
0,044 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.04.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme