DPH pro začátečníky – 1. část


Bc. Zuzana Bartůšková
14. 5. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Začínáte s DPH? Pomůže vám s tím náš nový seriál.

Foto: Fotolia

 

Přinášíme vám nový seriál, ve kterém se zaměříme na stručný přehled základních informací o dani z přidané hodnoty a který je vhodný zejména pro začátečníky. V prvním díle se seznámíme s terminologií související se zákonem o DPH.


 
Poslední dobou jsem z různých stran slyšela, že jsou k dispozici různé články rozebírající podrobněji konkrétní problémy při aplikaci zákona o DPH, ale že zvlášť začínajícím účetním chybí komplexní přehled, co všechno je třeba znát v souvislosti s daní z přidané hodnoty. Proto jsem se rozhodla napsat stručný přehled základních informací o DPH, vhodný zvláště pro začátečníky.
 
DPH neboli daň z přidané hodnoty je upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty („ZDPH“). Český zákon o DPH zapracovává příslušné evropské předpisy, zejména Směrnici Rady 2006/112/ES.
 
Zákon o DPH pracuje s vlastními termíny, které nejsou provázány na jiné zákony (např. obrat je pro účely účetnictví a DPH definován zcela odlišně). Pro správné pochopení zákona je třeba se s nimi seznámit.

Úplata (§ 4 odst. 1 písm. a) ZDPH)

Úplata je částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžního plnění, které jsou poskytnuty v souvislosti s předmětem daně. Předmětem daně je dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu (viz § 2 ZDPH). Dodání zboží nebo poskytnutí služby, které nejsou poskytnuty za úplatu, nejsou předmětem daně. Pojem úplata zahrnuje nejen peníze, ale též platbu v nepeněžní formě (zbožím, službou apod.).

Daň na výstupu (§ 4 odst. 1 písm. c) ZDPH)

Daň na výstupu je daň uplatněná plátcem za zdanitelná plnění nebo z přijaté úplaty. Daň na výstupu je daň, kterou je povinen plátce odvádět státu.

Nadměrný odpočet (§ 4 odst. 1 písm. e) ZDPH)

Nadměrný odpočet je rozdíl, o který je odpočet daně vyšší než daň na výstupu. Jde o situaci, kdy zaplacená daň na vstupu je vyšší než daň na výstupu. Jde tedy v podstatě o jakýsi přeplatek na DPH. Nadměrný odpočet může být daňovému subjektu vrácen.

Osoba registrovaná k dani (§ 4 odst. 1 písm. g) ZDPH)

Osoba registrovaná k dani je osoba, které bylo přiděleno daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty v rámci obchodování mezi členskými státy. Platnost DIČ lze ověřit na webových stránkách Evropské komise.

Zahraničí osoba (§ 4 odst. 1 písm. h) ZDPH)

Zahraniční osoba je taková osoba, která nemá na území Evropské unie sídlo ani místo pobytu.

Zboží (§ 4 odst. 2 ZDPH)

Zbožím se rozumí hmotná věc, s výjimkou peněz a cenných papírů, právo stavby, živé zvíře, lidské tělo a jeho části, plyn, elektřina, teplo a chlad. Zbožím tedy nejsou peníze a jejich ekvivalenty (např. stravenky). Zbožím však je i nemovitost.

Dlouhodobý majetek (§ 4 odst. 4 písm. d) ZDPH)

Dlouhodobým majetkem se pro účely ZDPH rozumí obchodní majetek, který je:
  • odpisovaným nehmotným majetkem podle zákona o daních z příjmů,
  • technickým zhodnocením podle zákona o daních z příjmů.

Kurz (§ 4 odst. 5 ZDPH)

Pro přepočet cizí měny na českou se použije kurz platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, a to kurz vyhlášený Českou národní bankou nebo kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou. V případě dovozu zboží (ze třetí země) bude použit celní kurz. Celní kurz lze zjistit z celního dokladu nebo jej lze dohledat na webových stránkách Celní správy.

Osoba povinná k dani (§ 5 ZDPH)

Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost. A dále je to právnická osoba, která nebyla založena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti.
 
Ekonomickou činností se rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů, zejména nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců.
 
Za ekonomickou činnost se také považuje využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně.

Samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo jiných osob, kteří mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovněprávní vztah, případně činnosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu nebo jako příjmy za autorské příspěvky, z nichž je uplatňována zvláštní sazba daně podle zvláštního právního předpisu.

Identifikované osoby (§ 6g až § 6i ZDPH)

Osoba povinná k dani, která není plátcem daně, je identifikovanou osobou v těchto případech:
  • Pořizuje zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně. Jedná se o pořízení zboží z jiného členského státu v hodnotě přesahující limit 326.000 Kč za předchozí kalendářní rok. Pořízení zboží do limitu není předmětem daně. Do limitu se nepočítá zboží podléhající spotřební dani a pořízení dopravního prostředku. V těchto případech vzniká povinnost přiznat daň bez ohledu na částku.
  • Ke dni přijetí služby, zboží s instalací nebo montáží nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (tj. od osoby se sídlem v jiném členském státě, registrované nebo neregistrované k dani) nebo od zahraniční osoby. V těchto případech není stanoven žádný limit a povinnost stát se osobou identifikovanou k dani a odvést daň vzniká od libovolné částky.
  • Ode dne poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 ZDPH. V tomto případě bude režim identifikované osoby výhodný, protože poskytnutí služby do EU nebude zdaněno v ČR, ale povinnost zdanění bude přenesena na příjemce služby. A pro ostatní případy zůstane osoba povinná k dani neplátce. Nebude tedy platit žádnou DPH. Na rozdíl od předchozího bodu přijetí služby, kdy je identifikovaná osoba vždy, je poskytnutí služby důvodem k režimu identifikované osoby pouze u poskytnutí služby do EU. Pokud tuzemská osoba povinná k dani poskytuje služby do třetí země, vystupuje jako neplátce a neuplatňuje žádnou DPH.
 
Osoba identifikovaná k dani má povinnost přiznat daň z těchto plnění. Nemá však nárok na odpočet daně. Ten mají pouze plátci. Pro ostatní případy osoba identifikovaná k dani dále vystupuje jako neplátce. To znamená, že nemá povinnost odvádět DPH z tuzemských plnění. Ale ani nemá právo na odpočet z tuzemských plnění.
 
Pokud osoba identifikovaná chce uplatňovat nárok na odpočet, musí se stát plátcem daně dobrovolně. V některých případech to může být dokonce výhodné, např. pokud bude pořizovat v tuzemsku vstupy, z nichž bude odečítat DPH, a výstupy budou uskutečňovány s místem plnění mimo tuzemsko (např. služby do EU nebo třetích zemí) bez DPH. Vznikne tak nadměrný odpočet, který bude plátci daně vrácen.

Obrat (§ 4a ZDPH)

Obratem se dle § 4a rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku za:
  • zdanitelné plnění,
  • plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně,
  • plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až § 56 ZDPH (finanční činnosti, pojišťovací činnosti, převod a nájem nemovitostí), jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.
 
Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku a nezahrnují se do něj ani zálohy. Úplaty přijaté dopředu se zahrnují do obratu až ke dni uskutečnění plnění. Do obratu se nezahrnují úplaty za plnění s místem plnění mimo tuzemsko.
 
Znalost přesné definice obratu je důležitá pro určení plátce DPH. Plátcem DPH se dle § 6 ZDPH stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1.000.000 Kč. Plátcem se stává od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila obrat.
 
Od 1. 1. 2015 je plánováno snížení obratu pro registraci na 750.000 Kč (k tomu ale nakonec nedošlo a hranice zůstala stále na 1.000.000 Kč – pozn. red.).
 
Překročení obratu je podle současné právní úpravy typický případ, kdy se osoba povinná k dani stane plnohodnotným plátcem daně. V ostatních případech, které dříve byly důvodem k povinné registraci, se nyní stává osobou identifikovanou k dani.
 
Důležité je si uvědomit, že obrat se počítá za 12 po sobě jdoucích měsíců, nikoliv za kalendářní rok. Osoba povinná k dani podává registraci k povinnému plátcovství do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat (viz § 94 ZDPH).

Příklad

Osoba povinná k dani měla obrat za rok 2013 ve výši 950.000 Kč. Ale za období od března 2013 do února 2014, tj. za 12 měsíců, měla obrat 1.050.000 Kč. V únoru 2014 došlo k překročení obratu 1.000.000 Kč. Stává se tedy plátcem od 1. 4. 2014. Přihlášku k registraci musí podat do 15. 3. 2014.
 
Zvláštní ustanovení o plátcovství platí pro společníky společnosti (dřívější sdružení fyzických osob), viz § 6a ZDPH. Stane-li se plátcem kterýkoliv ze společníků společnosti, stávají se plátci všichni společníci.


Související články:
DPH pro začátečníky – 2. část
DPH pro začátečníky – 3. část
DPH pro začátečníky – 4. část
DPH pro začátečníky – 5. část


Článek byl připravený ve spolupráci s Účetnictvím bez starostí.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Druhá splátka daně z nemovitých věcí

28. 11. 2023 | Nezapomeňte do 30. 11. 2023 uhradit druhou splátku daně z nemovitých věcí. Listopadový termín se týká těch poplatníků, jejichž daň z nemovitých věcí na rok 2023 byla vyšší než 5 000 Kč a zároveň nebyla zaplacená najednou v prvním termínu 31. 5. 2023.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Švéda Miroslav - BSIT.CZ
Prodej-správa-implementace produktů STORMWARE, IT, EZS, CCTV, EPS.
www.bsit.cz

Computer services
Komplexní služby v oblasti IT podpory. Servery, notebooky a servis.
www.computerservices.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,29 Kč
0,030 Kč
22,21 Kč
0,124 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 30.11.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme