Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zjednodušení účetnictví pro mikro a malé podniky


Ing. Michaela Martínková, CA
4. 1. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Účetní závěrka mikro a malých účetních jednotek nemusí obsahovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Foto: Fotolia

 

Jednou z novinek v zákoně o účetnictví, která nás čeká od roku 2016, je rozřazení účetních jednotek do čtyř skupin. Z nich zejména první dvě skupiny poznají určité ulehčení při zpracování účetnictví a účetní závěrky.


 
Kategorizace účetních jednotek je závislá na třech kritériích, jimiž jsou aktiva (nově myšleno aktiva netto), obrat a počet zaměstnanců – rozhodující je překročení dvou ze tří kritérií.

Tab.: Kategorizace účetních jednotek
 
Účetní jednotka Aktiva celkem Roční úhrn obratu Průměrný počet
zaměstnanců
Mikro 9 mil. Kč 18 mil. Kč 10
Malá 100 mil. Kč 200 mil. Kč 50
Střední 500 mil. Kč 1 mld. Kč 250
Velká nad 500 mil. Kč nad 1 mld. Kč nad 250


Zároveň platí, že subjekt veřejného zájmu (např. banky, pojišťovny, emitenti cenných papírů, zdravotní pojišťovny, penzijní společnosti) a vybraná účetní jednotka (např. organizační složka státu, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace) jsou vždy považovány za velkou účetní jednotku, i když nedosahují uvedených kritérií.
 
Důležité je také podotknout, že základní kategorizace se týká veškerých účetních jednotek, tedy i nepodnikatelských subjektů.
 
Účetní závěrka mikro a malých účetních jednotek nemusí obsahovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, pro ostatní subjekty je nově povinnou součástí účetní závěrky. Pokud nejsou povinně auditovány, nemusí tyto první dvě skupiny účetních jednotek ani zveřejňovat výkaz zisku a ztráty (pokud jim tuto povinnost neukládá jiný právní předpis) a mohou účetní závěrku sestavit ve zkráceném rozsahu, jak praví zákon.

Sestavení výkazů ve zkráceném rozsahu

Pohledem do novelizované vyhlášky k účetnictví pro podnikatele (vyhláška č. 500/2002 Sb. v platném znění) však zjistíme, že rozčlenění výkazů je složitější. Platí základní pravidlo, kdy při povinném auditu musí všechny účetní jednotky sestavit výkazy v plném rozsahu bez výjimky. Pro možnost sestavit výkazy ve zkráceném rozsahu platí následující.
 
Rozvaha – zkrácený rozsah jen na úroveň položek, označených v předepsaném výkazu písmenem, může sestavit mikro účetní jednotka povinně neauditovaná. Odpovídá to tedy těmto položkám:
 
AKTIVA
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál
B. Dlouhodobý majetek
C. Oběžná aktiva
D. Časové rozlišení aktiv
 
PASIVA
A. Vlastní kapitál
B. + C. Cizí zdroje
B. Rezervy
C. Závazky
D. Časové rozlišení pasiv
 
Malá účetní jednotka (opět povinně neauditovaná) musí rozvahu více rozšířit a vyplnit i řádky označené římskými číslicemi kromě položek dlouhodobých a krátkodobých pohledávek (zde tedy může být vyplněn jen řádek C.II. Pohledávky).
 
Výkaz zisku a ztráty – plný rozsah tohoto výkazu (ať v druhovém či účelovém členění) musí sestavit všechny obchodní společnosti bez rozdílu (tedy i mikro a malé účetní jednotky bez ohledu na to, zda jsou či nejsou auditované). Ostatní účetní jednotky (např. spolky, SVJ, obecně prospěšné společnosti) mohou sestavit výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu, pokud nemají povinnost auditu. Zahrnou jen položky označené římskými číslicemi (použity pro označení výnosů) a písmeny (použity pro označení nákladů).
 
Tento zkrácený výkaz v druhovém členění bude tedy vypadat takto:
 
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb

II. Tržby za prodej zboží

A. Výkonová spotřeba

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/−)

C. Aktivace (−)

D. Osobní náklady

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti

III. Ostatní provozní výnosy

F. Ostatní provozní náklady

* Provozní výsledek hospodaření (+/−)

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly

G. Náklady vynaložené na prodané podíly

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

J. Nákladové úroky a podobné náklady

VII. Ostatní finanční výnosy

K. Ostatní finanční náklady

* Finanční výsledek hospodaření (+/−)

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/−)

L. Daň z příjmů

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/−)

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/−)

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/−)

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.

Příloha v účetní závěrce – mikro a malá účetní jednotka, která není povinně auditovaná, může zahrnout do přílohy jen údaje podle § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., jimiž jsou:
 • údaje podle § 18 odst. 3 zákona o účetnictví (tedy obchodní firma a sídlo, IČ a zápis do veřejného rejstříku, právní forma a informace o likvidaci společnosti, předmět podnikání nebo účel, pro který byla zřízena, rozvahový den, ke kterému se sestavuje účetní závěrka, okamžik sestavení účetní závěrky),
 • informace o použitých obecných účetních zásadách a metodách, popř. použití odchylek,
 • informace o použitém oceňovacím modelu,
 • výše pohledávek a dluhů s dobou splatnosti delší než 5 let,
 • celková výše pohledávek a dluhů, které jsou kryty věcnými zárukami,
 • výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídících, kontrolních orgánů s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a všech dosud splacených, odepsaných nebo prominutých částek, poskytnutá zajištění a ostatní plnění vždy souhrnné pro každou kategorii osob,
 • výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, mimořádných svým objemem nebo původem,
 • celková výše pohledávek a dluhů, podmíněných závazkových vztahů a věcných záruk, které nejsou uvedeny v rozvaze,
 • průměrný přepočtený počet zaměstnanců,
 • informace o nabytí vlastních akcií nebo podílů.
Mikro a malé účetní jednotky, které jsou povinně auditované, dále zveřejňují:
 • u jednotlivých položek dlouhodobých aktiv zůstatky na počátku a konci účetního období, přírůstky a úbytky, opravné položky a oprávky na začátku a na konci účetního období a jejich snížení či zvýšení a dále výši úroků, pokud jsou součástí ocenění majetku,
 • název a sídlo účetní jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, ke které účetní jednotka jako konsolidovaná patří,
 • povahu a obchodní účel operací, které nejsou zahrnuty v rozvaze,
 • transakce se spřízněnou stranou, které nebyly uzavřeny za běžných obchodních podmínek.

Zmírnění informační povinnosti

Je zřejmé, že informační povinnost a povinnost zveřejňování zejména mikro účetních jednotek jsou zmírněny. Ovšem otázkou je, zda se s takovými výkazy spokojí např. úvěrující banka pro posouzení bonity klienta, když bude mít k dispozici u společnosti s ručením omezeným výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu a rozvahu ve zkráceném rozsahu, jak umožňuje vyhláška.
 
Zjednodušení přímo účetních metod, tentokrát jen pro mikro účetní jednotky, se použije při oceňování – tato skupina nebude používat ocenění reálnou hodnotou (jedná se především o cenné papíry určené k obchodování, deriváty, pohledávky nabyté a určené k obchodování apod.). Pokud dosud tento způsob oceňování mikro podniky využívaly, budou v něm pokračovat až do dne vyřazení majetku. Nově zařazený majetek od roku 2016 však již reálnou hodnotou oceňovat nebudou.
 
Možná se při přečtení článku zdá, že velké zjednodušení pro mikro a malé účetní jednotky zákon v samotném účetnictví nenabízí. Bude záležet na každém subjektu, zda si i pro účtování nastaví zjednodušenou cestu, aby byl schopen prezentovat pouze stručné údaje v rozvaze, nebo zůstane u stávajícího širšího účtování a zveřejňovat bude jen agregované částky, jak vyplývá z nejužší formy účetní závěrky.
 
Změn v účetní oblasti od roku 2016 je více, než bylo uvedeno v tomto článku, a musí je zohlednit všechny účetní jednotky, ač pak zveřejňují výkazy v jakémkoli formátu a v jakékoli šíři.

finservis
Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.


Související články:

Jednoduché účetnictví od roku 2016 znovu v zákoně
Změny v zákoně o účetnictví od 1. 1. 2016
Kategorizace účetních jednotek od 1. 1. 2016
 
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Poncová
6. 8. 2019 17:51:09
Dobrý den potřebovala bych formulář účetní závěrky pro SVJ. Nemohu ho nikde najít. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Novelu zákona o DPH schválili poslanci

22. 9. 2021 | Novelu zákona o DPH, která přináší například povinnost přiznávat DPH i u dovezeného zboží do hodnoty 22 EUR, schválili poslanci. Dochází také k rozšíření využití jednoho správního místa (neboli one stop shop) či k úpravě nové povinnosti pro provozovatele elektronických rozhraní, kteří ulehčují dodání zboží a služeb konečným spotřebitelům v EU. Novela zákona o DPH začne platit po zveřejnění ve Sbírce zákonů.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Sanace, izolace, injektáž
zděné a betonové konstrukce, stavební chemie
www.regiocz.cz

Účetní kancelář Olomouc
Jana Kovaříková - Soukromá účetní kancelář
www.kovarikova.cz

Daňový kalendář

27. 9. 2021 Přiznání DPH (za srpen 2021)
27. 9. 2021 Souhrnné hlášení (za srpen 2021)
27. 9. 2021 Kontrolní hlášení (za srpen 2021)
15. 10. 2021 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,38 Kč
-0,025 Kč
21,64 Kč
-0,005 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 22.09.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru