Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zjednodušení účetnictví pro mikro a malé podniky


Ing. Michaela Martínková, CA
4. 1. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Účetní závěrka mikro a malých účetních jednotek nemusí obsahovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Foto: Fotolia

 

Jednou z novinek v zákoně o účetnictví, která nás čeká od roku 2016, je rozřazení účetních jednotek do čtyř skupin. Z nich zejména první dvě skupiny poznají určité ulehčení při zpracování účetnictví a účetní závěrky.


 
Kategorizace účetních jednotek je závislá na třech kritériích, jimiž jsou aktiva (nově myšleno aktiva netto), obrat a počet zaměstnanců – rozhodující je překročení dvou ze tří kritérií.

Tab.: Kategorizace účetních jednotek
 
Účetní jednotka Aktiva celkem Roční úhrn obratu Průměrný počet
zaměstnanců
Mikro 9 mil. Kč 18 mil. Kč 10
Malá 100 mil. Kč 200 mil. Kč 50
Střední 500 mil. Kč 1 mld. Kč 250
Velká nad 500 mil. Kč nad 1 mld. Kč nad 250


Zároveň platí, že subjekt veřejného zájmu (např. banky, pojišťovny, emitenti cenných papírů, zdravotní pojišťovny, penzijní společnosti) a vybraná účetní jednotka (např. organizační složka státu, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace) jsou vždy považovány za velkou účetní jednotku, i když nedosahují uvedených kritérií.
 
Důležité je také podotknout, že základní kategorizace se týká veškerých účetních jednotek, tedy i nepodnikatelských subjektů.
 
Účetní závěrka mikro a malých účetních jednotek nemusí obsahovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, pro ostatní subjekty je nově povinnou součástí účetní závěrky. Pokud nejsou povinně auditovány, nemusí tyto první dvě skupiny účetních jednotek ani zveřejňovat výkaz zisku a ztráty (pokud jim tuto povinnost neukládá jiný právní předpis) a mohou účetní závěrku sestavit ve zkráceném rozsahu, jak praví zákon.

Sestavení výkazů ve zkráceném rozsahu

Pohledem do novelizované vyhlášky k účetnictví pro podnikatele (vyhláška č. 500/2002 Sb. v platném znění) však zjistíme, že rozčlenění výkazů je složitější. Platí základní pravidlo, kdy při povinném auditu musí všechny účetní jednotky sestavit výkazy v plném rozsahu bez výjimky. Pro možnost sestavit výkazy ve zkráceném rozsahu platí následující.
 
Rozvaha – zkrácený rozsah jen na úroveň položek, označených v předepsaném výkazu písmenem, může sestavit mikro účetní jednotka povinně neauditovaná. Odpovídá to tedy těmto položkám:
 
AKTIVA
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál
B. Dlouhodobý majetek
C. Oběžná aktiva
D. Časové rozlišení aktiv
 
PASIVA
A. Vlastní kapitál
B. + C. Cizí zdroje
B. Rezervy
C. Závazky
D. Časové rozlišení pasiv
 
Malá účetní jednotka (opět povinně neauditovaná) musí rozvahu více rozšířit a vyplnit i řádky označené římskými číslicemi kromě položek dlouhodobých a krátkodobých pohledávek (zde tedy může být vyplněn jen řádek C.II. Pohledávky).
 
Výkaz zisku a ztráty – plný rozsah tohoto výkazu (ať v druhovém či účelovém členění) musí sestavit všechny obchodní společnosti bez rozdílu (tedy i mikro a malé účetní jednotky bez ohledu na to, zda jsou či nejsou auditované). Ostatní účetní jednotky (např. spolky, SVJ, obecně prospěšné společnosti) mohou sestavit výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu, pokud nemají povinnost auditu. Zahrnou jen položky označené římskými číslicemi (použity pro označení výnosů) a písmeny (použity pro označení nákladů).
 
Tento zkrácený výkaz v druhovém členění bude tedy vypadat takto:
 
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb

II. Tržby za prodej zboží

A. Výkonová spotřeba

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/−)

C. Aktivace (−)

D. Osobní náklady

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti

III. Ostatní provozní výnosy

F. Ostatní provozní náklady

* Provozní výsledek hospodaření (+/−)

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly

G. Náklady vynaložené na prodané podíly

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

J. Nákladové úroky a podobné náklady

VII. Ostatní finanční výnosy

K. Ostatní finanční náklady

* Finanční výsledek hospodaření (+/−)

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/−)

L. Daň z příjmů

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/−)

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/−)

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/−)

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.

Příloha v účetní závěrce – mikro a malá účetní jednotka, která není povinně auditovaná, může zahrnout do přílohy jen údaje podle § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., jimiž jsou:
 • údaje podle § 18 odst. 3 zákona o účetnictví (tedy obchodní firma a sídlo, IČ a zápis do veřejného rejstříku, právní forma a informace o likvidaci společnosti, předmět podnikání nebo účel, pro který byla zřízena, rozvahový den, ke kterému se sestavuje účetní závěrka, okamžik sestavení účetní závěrky),
 • informace o použitých obecných účetních zásadách a metodách, popř. použití odchylek,
 • informace o použitém oceňovacím modelu,
 • výše pohledávek a dluhů s dobou splatnosti delší než 5 let,
 • celková výše pohledávek a dluhů, které jsou kryty věcnými zárukami,
 • výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídících, kontrolních orgánů s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a všech dosud splacených, odepsaných nebo prominutých částek, poskytnutá zajištění a ostatní plnění vždy souhrnné pro každou kategorii osob,
 • výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, mimořádných svým objemem nebo původem,
 • celková výše pohledávek a dluhů, podmíněných závazkových vztahů a věcných záruk, které nejsou uvedeny v rozvaze,
 • průměrný přepočtený počet zaměstnanců,
 • informace o nabytí vlastních akcií nebo podílů.
Mikro a malé účetní jednotky, které jsou povinně auditované, dále zveřejňují:
 • u jednotlivých položek dlouhodobých aktiv zůstatky na počátku a konci účetního období, přírůstky a úbytky, opravné položky a oprávky na začátku a na konci účetního období a jejich snížení či zvýšení a dále výši úroků, pokud jsou součástí ocenění majetku,
 • název a sídlo účetní jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, ke které účetní jednotka jako konsolidovaná patří,
 • povahu a obchodní účel operací, které nejsou zahrnuty v rozvaze,
 • transakce se spřízněnou stranou, které nebyly uzavřeny za běžných obchodních podmínek.

Zmírnění informační povinnosti

Je zřejmé, že informační povinnost a povinnost zveřejňování zejména mikro účetních jednotek jsou zmírněny. Ovšem otázkou je, zda se s takovými výkazy spokojí např. úvěrující banka pro posouzení bonity klienta, když bude mít k dispozici u společnosti s ručením omezeným výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu a rozvahu ve zkráceném rozsahu, jak umožňuje vyhláška.
 
Zjednodušení přímo účetních metod, tentokrát jen pro mikro účetní jednotky, se použije při oceňování – tato skupina nebude používat ocenění reálnou hodnotou (jedná se především o cenné papíry určené k obchodování, deriváty, pohledávky nabyté a určené k obchodování apod.). Pokud dosud tento způsob oceňování mikro podniky využívaly, budou v něm pokračovat až do dne vyřazení majetku. Nově zařazený majetek od roku 2016 však již reálnou hodnotou oceňovat nebudou.
 
Možná se při přečtení článku zdá, že velké zjednodušení pro mikro a malé účetní jednotky zákon v samotném účetnictví nenabízí. Bude záležet na každém subjektu, zda si i pro účtování nastaví zjednodušenou cestu, aby byl schopen prezentovat pouze stručné údaje v rozvaze, nebo zůstane u stávajícího širšího účtování a zveřejňovat bude jen agregované částky, jak vyplývá z nejužší formy účetní závěrky.
 
Změn v účetní oblasti od roku 2016 je více, než bylo uvedeno v tomto článku, a musí je zohlednit všechny účetní jednotky, ač pak zveřejňují výkazy v jakémkoli formátu a v jakékoli šíři.

finservis
Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.


Související články:

Jednoduché účetnictví od roku 2016 znovu v zákoně
Změny v zákoně o účetnictví od 1. 1. 2016
Kategorizace účetních jednotek od 1. 1. 2016
 
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Poncová
6. 8. 2019 17:51:09
Dobrý den potřebovala bych formulář účetní závěrky pro SVJ. Nemohu ho nikde najít. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
ÚČETNICTVÍ PECH
Zpracování účetnictví, daňové evidence a mezd (nejen) pro Plzeň-sever
www.ucetnictvipech.cz

BUĎFiT - masérská škola
masérské kurzy nejen pro profesionály, ale i pro širokou veřejnost.
skola.budfit.info

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,59 Kč
-0,030 Kč
23,47 Kč
-0,191 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru