Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Vnitropodnikové směrnice – 3. část


Ing. Jaromír Chlada
3. 6. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pracovní řád nesmí nahrazovat vnitropodnikovou směrnici upravující mzdová a platová práva zaměstnanců, tato musí být vypracována samostatně jako vnitřní mzdový předpis.

Foto: Fotolia

 

Ve třetí části seriálu se budeme věnovat pracovnímu řádu. Pracovní řád, na rozdíl od mnoha jiných vnitropodnikových směrnic, nejsou povinni vydávat zaměstnavatelé v podnikatelské sféře. Povinný je ale naopak pro zaměstnavatele ze „státní sféry“.


 
Ve třetí části seriálu o vnitropodnikových směrnicích se budeme věnovat pracovnímu řádu. Pracovní řád je zvláštním druhem vnitropodnikové směrnice, která rozvádí ustanovení zákoníku práce (případně jiných předpisů) podle zvláštních podmínek u zaměstnavatele.
 
Zvláštnost pracovního řádu spočívá zejména v tom, že má sice upravovat a konkretizovat obecné povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance vyplývající ze zákoníku práce a dalších předpisů, ale zaměstnancům nesmí ukládat žádné nové povinnosti, které by neměly oporu ve výše uvedených právních předpisech. Rovněž nesmí zaměstnance ani zkracovat na jejich pracovních právech.
 
Pracovní řád nemůže upravovat povinnosti jednotlivých zaměstnanců, tyto mohou být ovšem zakotveny v jiných vnitřních normách, například v pracovních smlouvách nebo závazných pokynech zaměstnavatele.
 
Rovněž pracovní řád nesmí nahrazovat vnitropodnikovou směrnici upravující mzdová a platová práva zaměstnanců, tato musí být vypracována samostatně jako vnitřní mzdový předpis (ustanovení § 305 zákoníku práce).
 
Pracovní řád, na rozdíl od mnoha jiných vnitropodnikových směrnic, nejsou povinni vydávat zaměstnavatelé v podnikatelské sféře, naopak je ale jeho vydání povinné pro zaměstnavatele uvedené v § 303 odst. 1 zákoníku práce („státní sféra“).
 
Pokud by zaměstnavatel vydal vnitřní předpis, ve kterém by rozpracovával povinnosti zaměstnanců vyplývající ze zákoníku práce, a tento předpis by označil jinak než jako pracovní řád, tak v tomto případě by i tak byl tento předpis považován za pracovní řád a týkala by se jej pravidla platná pro pracovní řád (například nutný souhlas odborové organizace s jeho vydáním).

Pracovní řád společnosti Obal, s.r.o. pro účetní období 2014

Název účetní jednotky: Obal, s.r.o.
Datum vydání směrnice: 31. 12. 2013
Účinnost: 1. 1. 2014
Vypracoval: Lenka Jirsáková
Schválil: Miloš Novák, jednatel
 
1. Úvodní ustanovení
Společnost Obal, s.r.o. vydává v souladu s ustanovením § 306 zákoníku práce (dále jen „ZP“) vnitropodnikovou směrnici Pracovní řád. Cílem směrnice je zajistit plnění úkolů společnosti, upevnění pracovní kázně a vnitřního pořádku. Pracovní řád je závazný pro společnost Obal, s.r.o. a pro všechny její zaměstnance. Za zaměstnance se pro účely této směrnice považují fyzické osoby, které se vůči společnosti zavázaly k výkonu práce v pracovněprávním vztahu. Pro osoby činné na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je tento Pracovní řád přiměřeně platný dle obsahu těchto dohod. Ve společnosti Obal, s.r.o. není ustavena odborová organizace, Pracovní řád proto nepodléhá jejímu schválení.
 
Zaměstnanci jsou s Pracovním řádem seznámeni dnem nástupu do zaměstnání. Povinnost dodržovat Pracovní řád společnosti Obal, s.r.o. stvrzují zaměstnanci svým podpisem na pracovní smlouvě.
 
Pracovní řád je k dispozici každému zaměstnanci v elektronické podobě na serveru společnosti Obal, s.r.o. (přístup do složky Company/Firma/Interní směrnice). V případě aktualizací Pracovního řádu jsou jednatelé společnosti povinni zajistit seznámení všech zaměstnanců s těmito změnami. Podle ustanovení § 18 ZP společnost Obal, s.r.o. používá ve všech příslušných vnitropodnikových směrnicích a smluvních dokumentech takové formulace, aby nemohli být zaměstnanci různým výkladem poškozeni.
 
2. Pracovní poměr
Společnost Obal, s.r.o. uzavírá pracovní poměry na základě pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Ve společnosti Obal, s.r.o. nevznikají žádné pracovní poměry jmenováním.
 
Za zaměstnavatele jsou za uzavření pracovního poměru odpovědní přímo jednatelé společnosti Miloš Novák a Mgr. Petra Smutná.
 
Jednatelé jsou před uzavřením pracovní smlouvy povinni seznámit budoucí zaměstnance s právy a povinnostmi, které z uzavření pracovní smlouvy vyplývají, s podmínkami práce, na kterou se uzavírá pracovní poměr, s podmínkami odměňování, za kterých se má práce vykonávat, a s povinnostmi, které se k práci, jež má být předmětem pracovního poměru, vztahují.
 
3. Pracovní smlouva
Ve Společnosti Obal, s.r.o. zajišťuje přípravu, projednávání a uzavírání pracovních smluv s novými zaměstnanci (včetně dodatků k pracovním smlouvám) útvar jednatelů spolu s právníkem firmy a finančním ředitelem společnosti. Za splnění všech zákonných povinností a povinností vyplývajících z tohoto Pracovního řádu odpovídá jednatelka Mgr. Petra Smutná. Jednatelka společnosti má rovněž odpovědnost za ověření způsobilosti zaměstnance k výkonu práce ještě před vznikem pracovního poměru a za zajištění vstupních prohlídek zaměstnanců u smluvního lékaře.
 
Pracovní smlouva sjednaná mezi společností Obal, s.r.o. a zaměstnancem musí obsahovat tato základní ustanovení:
 • den nástupu do práce,

 • místo výkonu práce – ve společnosti Obal, s.r.o. je místem výkonu práce buď sídlo firmy v ulici Truhlářská 25 v Ústí nad Labem, nebo u zaměstnanců pracujících v prodejních skladech je to adresa jednotlivých provozoven v Děčíně, Teplicích a Lovosicích,

 • druh práce, kterou bude zaměstnanec ve firmě Obal, s.r.o. vykonávat.
 
V případě dohody obou stran lze do pracovní smlouvy doplnit i další podmínky, na kterých mají obě strany zájem. Za společnost je oprávněna tyto podmínky schvalovat jednatelka Mgr. Petra Smutná.
 
Pracovní smlouva musí být vždy uzavřena písemně a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení pracovní smlouvy. Pracovní smlouvy se ve společnosti Obal, s.r.o. sjednávají zpravidla na dobu neurčitou. V případě uzavření pracovního poměru na dobu určitou nesmí doba trvání tohoto pracovního poměru přesáhnout tři roky a může být opakována nejvýše dvakrát.
 
V pracovní smlouvě společnost Obal, s.r.o. sjednává zkušební dobu, která nesmí být delší než tři po sobě jdoucí měsíce ode dne vzniku pracovního poměru.
 
Nejpozději do jednoho měsíce ode dne vzniku pracovní smlouvy je jednatelka povinna předat písemně každému novému zaměstnanci informaci o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru.
 
4. Vznik pracovního poměru
Ve společnosti Obal, s.r.o. vzniká pracovní poměr dnem sjednaným v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce. Pokud zaměstnanec do práce nenastoupí, aniž by mu v tom bránily nějaké překážky, případně nejpozději do týdne neuvědomí jednatelku společnosti o překážkách bránících mu v nástupu do práce, je jednatelka společnosti povinna jednostranně od pracovní smlouvy odstoupit.
 
Do konce kalendářního měsíce, v němž nový zaměstnanec nastoupil do práce, je povinen předat jednatelce společnosti veškeré podklady pro uznání nezdanitelných měsíčních částek a dalších skutečností (srážek ze mzdy, daňového zvýhodnění apod.) a podepsat Prohlášení k dani. Zaměstnanci jsou povinni ohlašovat jednatelům společnosti případné změny v osobních a dalších údajích, jako je místo bydliště, zdravotní pojišťovna a údaje mající vliv na základ daně.
 
Jednatelka je povinna tyto informace předat mzdové účetní nejpozději do termínu zpracování mezd za příslušný kalendářní měsíc.
 
5. Povinnosti vyplývající z pracovního poměru
Zaměstnanec společnosti Obal, s.r.o. je povinen vykonávat práci dle pokynů nadřízených vedoucích, vykonávat tuto práci osobně a ve stanovené pracovní době a dodržovat přitom pracovní kázeň. Změny v obsahu práce sjednaném v pracovní smlouvě lze provést pouze v případě vzájemné dohody zaměstnance a společnosti Obal, s.r.o., zastoupené jednatelkou Mgr. Petrou Smutnou.
 
Pokud je potřeba převést zaměstnance na jinou práci, je povinna jednatelka projednat tuto skutečnost se zaměstnancem a uzavřít s ním za společnost Obal, s.r.o. písemnou dohodu o tomto převedení.
 
V případě, kdy zaměstnanec na delší dobu než 14 dní opouští své pracoviště, případně pokud ho opouští trvale, je povinen před svým odchodem předat přímému nadřízenému písemně přehled rozpracovaných úkolů. Pokud opouští pracoviště zaměstnanec, s nímž byla sjednána dohoda o hmotné odpovědnosti, je společnost Obal, s.r.o. povinna provést inventarizaci majetku, na který byla se zaměstnancem dohoda o hmotné odpovědnosti sjednána.
 
6. Pracovní doba a doba odpočinku
Ve společnosti Obal, s.r.o. je zaveden jednosměnný pracovní režim. Stanovená týdenní pracovní doba činí 40 hodin týdně. Pracovní doba začíná v 7:30 hod. a končí v 15:30 hod. Zaměstnanec společnosti Obal, s.r.o. je povinen být na svém pracovišti od začátku pracovní doby a ukončit práci až po skončení pracovní doby. Čas příchodu a odchodu zaměstnanci osobně zapisují v knize docházky, která je umístěna na každém příslušném pracovišti (místě výkonu práce). Pozdní příchod nebo předčasný odchod je zaměstnanec povinen podle pokynů přímého nadřízeného napracovat.
 
V souladu s ustanovením § 88 a § 89 ZP poskytuje společnost Obal, s.r.o. zaměstnancům přestávku na jídlo a oddech, a to ve výši nejméně 30 minut nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce. Tato přestávka se nezapočítává do pracovní doby zaměstnance.
 
Jednatelé společnosti jsou oprávněni na podnět přímého nadřízeného každého zaměstnance zapisovat do knihy docházky pozdní příchody na pracoviště, předčasné odchody z pracoviště a opuštění pracoviště. V případě neomluveného zameškání pracovní směny nebo její části rozhodují jednatelé firmy o přijatém opatření v souladu se zákoníkem práce.
 
Po skončení kalendářního měsíce zpracovává jednatelka Mgr. Petra Smutná z knih docházek z jednotlivých pracovišť podklady pro výpočet měsíčních mezd.
 
7. Překážky v práci
Zaměstnanec žádá v případě překážky v práci o poskytnutí pracovního volna svého přímého nadřízeného, a to předem. V případě, kdy překážka v práci nebyla zaměstnanci předem známa, je povinen o této překážce bezodkladně uvědomit zaměstnavatele a současně mu sdělit předpokládanou dobu jejího trvání. Do dvou pracovních dní po návratu do zaměstnání je povinen prokázat zaměstnanec překážku v práci příslušným písemným dokladem svému přímému nadřízenému.
 
V případě, pokud byl zaměstnanec uznán práce neschopným pro nemoc nebo úraz, je povinen toto neprodleně oznámit svému přímému nadřízenému a současně mu předložit potvrzení o pracovní neschopnosti. Stejně tak je povinen předložit při ukončení pracovní neschopnosti příslušné potvrzení od ošetřujícího lékaře. Stejným způsobem je povinen zaměstnanec předložit příslušná potvrzení v případě uplatňování nároku na dávky nemocenského pojištění, při ošetřování člena rodiny apod.
 
Společnost Obal, s.r.o. poskytuje zaměstnancům pracovní volno s náhradou mzdy pouze při překážkách v práci z důvodů vymezených zákoníkem práce. Z vážných důvodů může společnost Obal, s.r.o. poskytnout zaměstnanci náhradní volno bez náhrady mzdy s tím, že zaměstnanec je povinen toto volno po dohodě s přímým nadřízeným napracovat.
 
V případě, kdy nemůže zaměstnanec vykonávat práci z vážných důvodů na straně zaměstnavatele, čerpá po dohodě se zaměstnavatelem náhradní volno, nebo je v případě svého souhlasu převeden dočasně na jinou práci.
 
8. Dovolená
Ve společnosti Obal, s.r.o. je stanovena délka dovolené ve výši 20 dní za rok. Poměrná část dovolené činí jednu dvanáctinu z 20 dní dovolené za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru. Do 31. 3. 2014 předají příslušní vedoucí pracovníci jednatelům společnosti plán čerpání dovolených jednotlivých podřízených zaměstnanců. Do 30. 4. 2014 seznámí jednatelé prostřednictvím vedoucích pracovníků všechny zaměstnance s plánem dovolených. V souladu se schváleným plánem pak příslušní vedoucí pracovníci určují písemně svým podřízeným nástup a dobu čerpání dovolené. Se souhlasem jednatelů může v odůvodněných případech čerpat zaměstnanec dovolenou i mimo plán dovolených.
 
Po dobu čerpání dovolené přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. V případě, kdy zaměstnanec skončil pracovní poměr a zaměstnavatel mu neumožnil z provozních důvodů vyčerpat dovolenou, přísluší zaměstnanci za nevyčerpanou část dovolené náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.
 
9. Povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele, pracovní kázeň
Zaměstnanci společnosti Obal, s.r.o. jsou povinni:
 • vykonávat práci dle pracovní náplně,

 • dodržovat pracovní řád, organizační řád a ostatní směrnice vydané společností Obal, s.r.o.,

 • upozornit včas nadřízeného na škodu či nebezpečí vzniku škody na zdraví či majetku,

 • nezneužívat majetek společnosti, zejména dopravní prostředky patřící společnosti, pro osobní účely,

 • používat výpočetní techniku společnosti pouze pro firemní účely, neinstalovat na ni nepovolený software; e-mail, firemní mobilní telefony a další kancelářskou techniku používat pouze služebně,

 • nenastupovat do práce pod vlivem alkoholu a drog a tyto nepožívat na pracovišti, dodržovat zákaz kouření, dodržovat zásady BOZP při výkonu práce.
 
Společnost Obal, s.r.o. je zejména povinna:
 • přidělovat zaměstnanci práci dle uzavřené pracovní smlouvy,

 • za tuto práci poskytovat zaměstnanci dohodnutou mzdu,

 • dodržovat další zásady pracovněprávních vztahů definované v zákoníku práce.
 
V případě porušení pracovní kázně jsou jednatelé společnosti povinni podle závažnosti porušení upozornit písemně zaměstnance na nesprávnost jeho jednání a v případě dalších porušení kázně přistoupit eventuálně až k ukončení pracovního poměru zaměstnance.
 
Za méně závažné porušení pracovní kázně se ve společnosti Obal, s.r.o. považuje:
 • jednorázová neomluvená absence,

 • porušování bezpečnostních předpisů,

 • nedodržování pracovní doby,

 • poškozování majetku společnosti,

 • zaviněné neplnění pracovních úkolů v odpovídající kvalitě a termínech.
 
Za hrubé porušení pracovní kázně, které může být důvodem pro ukončení pracovního poměru okamžitým zrušením podle ZP, se ve společnosti Obal, s.r.o. považuje:
 • opakované odmítání plnění oprávněných příkazů nadřízeného,

 • spáchání trestného činu proti majetku společnosti,

 • neomluvená absence v délce minimálně tří pracovních dnů souvisle,

 • požívání alkoholických nápojů a omamných látek na pracovišti.
 
10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a řešení škod
Společnost Obal, s.r.o. zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení. Jednatelé společnosti jsou povinni ve spolupráci s technikem BOZP zajišťovat pravidelná proškolení zaměstnanců z předpisů o bezpečnosti práce, dodržování zákazu kouření a požívání drog a alkoholu na pracovišti, používání ochranných pomůcek, dodržování protipožárních předpisů a dalších.
 
V případě podezření na požití alkoholu jsou jednatelé oprávněni nařídit provedení dechové zkoušky na alkohol.
 
Zaměstnancům v kategoriích skladníků a řidičů jsou k jejich práci poskytovány v souladu s vnitropodnikovou směrnicí osobní ochranné pomůcky, pracovní oděvy a obuv a mycí, čisticí a desinfekční prostředky. Za zajišťování a udržování těchto prostředků odpovídá technik BOZP.
 
Společnost Obal, s.r.o. zajišťuje svým zaměstnancům zamykatelné pracovní skříně a pracovní stoly. Zaměstnanci jsou povinni ukládat do těchto skříní svršky a obvyklé osobní věci a skříně zamykat. Společnost umožňuje uložit na požádání zaměstnance do firemního trezoru větší finanční částky, klenoty a cenné věci v případě, kdy zaměstnanec ze závažných důvodů tyto věci přinese do práce. Společnost umožňuje parkovat zaměstnancům v prostorách firmy jejich osobní automobily, ale neručí zaměstnancům za škody vzniklé na těchto vozidlech nebo věcech umístěných v těchto vozidlech.
 
10.1. Škody vzniklé zaměstnancům
Za škody, které vzniknou zaměstnancům na odložených věcech, ručí společnost Obal, s.r.o. jen v rozsahu stanoveném zákoníkem práce.
 
V případě vzniku škody na odložených věcech nahlásí tuto skutečnost zaměstnanec svému přímému nadřízenému. Ten je povinen informovat okamžitě jednatele firmy, kteří ve spolupráci s Policií ČR zajistí vyšetření okolností vzniku škody. Výsledek provedených šetření nahlásí jednatelé společnosti vedoucímu stálé škodní komise, kterým je finanční ředitel firmy.
 
10.2. Škody vzniklé zaměstnavateli
Pokud jde o škody způsobené zaměstnavateli, ve společnosti Obal, s.r.o. se škodou rozumí každá majetková újma vzniklá firmě porušením povinností ze strany zaměstnance. Jedná se například o škody vzniklé:
 • odcizením, ztrátou, zničením nebo poškozením majetku a svěřených předmětů,

 • schodkem na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat,

 • úhradou majetkových sankcí – pokut a penále.
 
10.3. Škodní komise
Jednotlivé škodní případy projednává ve společnosti Obal, s.r.o. stálá škodní komise. Předsedou škodní komise je finanční ředitel firmy, ostatními členy komise jsou jednatelé společnosti. Škodní komise má tři členy.
 
Škodní komise ke každé škodní události jedná nejpozději do 14 dnů od doručení podkladů pro posouzení této události. Z jednání komise se pořizuje zápis, jehož součástí jsou kromě závěrů šetření komise též návrhy na opatření k ochraně majetku a předcházení škodám. Činnost komise se řídí ustanoveními zákoníku práce.
 
11. Mzdová oblast
Ve společnosti Obal, s.r.o. se odměňování zaměstnanců řídí ustanoveními zákoníku práce a pracovními smlouvami. Zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc, výplatním termínem je 10. den následujícího kalendářního měsíce. Mzdy se vyplácí bezhotovostním zasíláním částky k výplatě na bankovní účet zaměstnance. Společnost ve výplatním termínu vydává zaměstnanci písemnou výplatní pásku obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a provedených srážkách.
 
Srážky ze mzdy lze provést buď na základě dohody o srážkách ze mzdy, nebo v případech upravených § 145 až § 150 ZP.
 
12. Ukončení pracovního poměru
Pracovní poměr může být ve společnosti Obal, s.r.o. rozvázán:
 • výpovědí,

 • dohodou,

 • okamžitým zrušením pracovního poměru,

 • zrušením pracovního poměru ve zkušební lhůtě.
 
Všechny žádosti, podání nebo oznámení o ukončení pracovního poměru musí být ve společnosti Obal, s.r.o. podávány písemně, a to oběma stranami. Za společnost Obal, s.r.o. vystupují ve všech těchto případech jednatelé společnosti, kteří rovněž samostatně posuzují splnění všech zákonných podmínek a vedou jednání s příslušnými zaměstnanci. Ve všech těchto jednáních vedoucích k ukončení pracovního poměru se společnost řídí striktně podmínkami uvedenými v zákoníku práce.
 
Při skončení pracovního poměru je zaměstnance povinen:
 • odevzdat zaměstnavateli pracovní pomůcky a další věci poskytnuté pro výkon práce,

 • nahradit případnou škodu zjištěnou na základě inventury provedené zaměstnavatelem u pracovníků s hmotnou odpovědností,

 • předat přímému nadřízenému seznam rozpracovaných úkolů.
 
Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen:
 • vystavit zaměstnanci potvrzení o vyrovnání všech pohledávek společnosti vůči zaměstnanci,

 • vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání v rozsahu dle ustanovení zákoníku práce,

 • na základě žádosti zaměstnance vypracovat na něj pracovní posudek.
 
13. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Společnost Obal, s.r.o. uzavírá k plnění úkolů, které není účelné zajišťovat zaměstnanci v pracovněprávním vztahu, dohody o provedení práce. Uzavírání dohod o provedení práce je v pravomoci jednatelů společnosti. Všechny dohody se uzavírají zásadně písemně a musí odpovídat ustanovením zákoníku práce. Společnost Obal, s.r.o. je povinna u dohod o provedení práce zabezpečit veškerou součinnost stejně jako u zaměstnanců v pracovním poměru.
 
 
Dne 31. 12. 2013                                                                        
                                                                                                                           Miloš Novák, jednatel
 
 
Související články:
Vnitropodnikové směrnice – 1. část
Vnitropodnikové směrnice – 2. část
Vnitropodnikové směrnice – 4. část
Vnitropodnikové směrnice – 5. část
Vnitropodnikové směrnice – 6. část
Vnitropodnikové směrnice – 7. část
Vnitropodnikové směrnice – 8. část
Vnitropodnikové směrnice – 9. část
Vnitropodnikové směrnice – 10. část
Vnitropodnikové směrnice – 11. část
Vnitropodnikové směrnice – 12. část
Vnitropodnikové směrnice – 13. část
Vnitropodnikové směrnice – 14. část
Vnitropodnikové směrnice – 15. část
Vnitropodnikové směrnice – 16. část
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

KAREL
21. 5. 2020 14:54:33
sm
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Penále za neuhrazené pojistné na zdravotní pojištění

18. 9. 2020 | Od 22. 9. 2020 vzniká plátcům opět povinnost platit penále za neuhrazené pojistné na zdravotní pojištění ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den. Týká se to zejména zaměstnavatelů a osob bez zdanitelných příjmů. OSVČ totiž nebyly prakticky povinny za březen až srpen 2020 pojistné odvádět. Pro všechny skupiny plátců pojistného platí, že prominutí penále za případné dlužné částky pojistného se týká jen plateb za měsíce březen až srpen 2020, a to pouze do 21. 9. 2020.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
DH účetnictví
Vedeme účetnictví drobným podnikatelům, středním firmám a spolkům.
www.dhucetnictvi.cz

KOLAGO s.r.o.
Sportovní obchod zaměřený na prodej a servis jízdních kol.
www.kolago.cz

Daňový kalendář

21. 9. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 9. 2020 Přiznání DPH (za srpen 2020)
25. 9. 2020 Souhrnné hlášení (za srpen 2020)
25. 9. 2020 Kontrolní hlášení (za srpen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,73 Kč
-0,015 Kč
22,59 Kč
-0,084 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 18.09.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru