Vnitropodnikové směrnice – 14. část


Ing. Jaromír Chlada
11. 4. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Firmy mohou poskytovat svým zaměstnancům nealkoholické nápoje, jako je voda, káva či čaj, k vlastní spotřebě zdarma.

Foto: Fotolia

 

V další vzorové vnitropodnikové směrnici se budeme zabývat benefity a zvýhodněními, které poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům. A to ať už těmi povinnými, na které mají zaměstnanci nárok ze zákona, tak i dobrovolnými.


 
Čtrnáctou část vzorových vnitropodnikových směrnic věnujeme prvku, který se nebojím označit jako klíčový pro každou úspěšnou firmu, a to jsou správně motivovaní zaměstnanci. Situace na pracovním trhu v České republice je totiž taková, že na jedné straně je pro absolventy některých oborů složité sehnat kvalitní pracovní uplatnění, na straně druhé trápí firmy nedostatek zejména technicky vzdělaných odborníků nebo jazykově vybavených a zkušených obchodníků.
 
Tato situace nutí firmy nabízet svým stávajícím či potenciálním zaměstnancům vedle základního finančního ocenění ve formě mzdy či platu také celou řadu dalších plnění a různá peněžní i nepeněžní zvýhodnění. My se v této části našeho seriálu budeme snažit pokrýt pokud možno všechny typy dostupných zaměstnaneckých plnění a zvýhodnění. Pracovně si je rozdělíme na dvě základní oblasti.
 
První oblastí budou plnění pro firmu víceméně „povinná“, vyplývající zejména z ustanovení zákoníku práce, která nazýváme pracovněprávními nároky. Jedná se o různé příplatky za práci navíc nebo ve ztížených podmínkách, odměny za pracovní pohotovost, plnění ve formě lékařské péče a rehabilitace apod. Motivační charakter těchto plnění pro zaměstnance vyplývá z toho, že zákony umožňují firmám za určitých podmínek plnit nad rámec upravený zákoníkem práce.
 
Druhou oblastí budou pak klasická zvýhodnění, nazývaná též benefity, poskytovaná buď plošně, nebo výběrově jen pro některé zaměstnance jako motivační a stabilizační prvek, která mají charakter plnění ze strany firmy dobrovolného. Nicméně i v této oblasti mají firmy možnost využít skutečnosti, že právní úprava umožňuje uplatnit některé náklady na tato zvýšená ocenění zaměstnanců jako daňově uznatelný výdaj, který navíc ani pro zaměstnance není zdanitelným příjmem.
 
Podíváme-li se, jaký je právní rámec pro poskytování různých zaměstnaneckých výhod, budeme vycházet zejména z ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o daních z příjmů, podle něhož jsou daňově uznatelnými výdaji také náklady na pracovní a sociální podmínky, péči o zdravízvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců vynaložené na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele nebo pracovní smlouvy.
 
Tímto ustanovením jsme si rovněž zodpověděli otázku, kterou si klademe na začátku každé části seriálu o vnitropodnikových směrnicích, tedy zda je nutno tyto směrnice pro jednotlivé firemní oblasti vypracovávat. Vyjdeme-li z předpokladu, že v menších a středních firmách, kterým se v našich směrnicích věnujeme nejvíce, zpravidla odborové organizace nepůsobí, pak nejobvyklejším základem pro úpravu pracovněprávních nároků zaměstnanců v konkrétní firmě je právě vnitropodniková směrnice.
 
Dříve než si ve vzorové směrnici k benefitům a pracovněprávním nárokům obecně povíme o jednotlivých typech zvýhodnění, uvedeme si jedno základní pravidlo, které je při vypracování směrnice k této oblasti v podstatě povinné. A tím pravidlem je to, že vnitropodniková směrnice nikdy nesmí ukládat zaměstnanci povinnosti nad rámec stanovený zákoníkem práce, ani ho zkracovat na jeho právech tímto zákonem upravených.

Směrnice pro úpravu pracovněprávních nároků a poskytování zaměstnaneckých výhod ve společnosti Obal, s.r.o. pro účetní období 2015

Název účetní jednotky: Obal, s.r.o.
Datum vydání směrnice: 31. 12. 2014
Účinnost: 1. 1. 2015
Vypracoval: Lenka Jirsáková
Schválil: Miloš Novák, jednatel
 
1. Úvodní ustanovení
Společnost Obal, s.r.o. stanovuje touto směrnicí základní podmínky pro úpravu pracovněprávních nároků svých zaměstnanců a pro poskytování zaměstnaneckých výhod za účelem stabilizace kolektivu zaměstnanců, motivace zaměstnanců ke zvyšování pracovní výkonnosti a upevnění loajality ke společnosti.
 
Při tvorbě této směrnice společnost Obal, s.r.o. vychází zejména z příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů, zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákona o pojistném na sociální zabezpečení, zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce.
 
Podle rozhodnutí majitelů firmy Obal, s.r.o. mohou být jednotlivá plnění a výhody poskytovány buď všem zaměstnancům plošně, nebo výběrově některým skupinám, nebo přímo jednotlivým konkrétním zaměstnancům.
 
Plnění vyplývající z pracovněprávních nároků a zvýhodnění jsou poskytována převážně jako daňově uznatelné náklady společnosti. Pouze výjimečně, nelze-li zvýhodnění poskytnout jako daňově uznatelný náklad, mohou majitelé povolit poskytnutí plnění ze zisku po zdanění (jako daňově neuznatelné náklady). V každém případě jsou však plnění vždy poskytována tak, aby u zaměstnanců nebyla zdanitelným příjmem a nepodléhala u nich ani odvodům pro sociální a zdravotní pojištění.
 
Tato směrnice je závazná pro společnost Obal, s.r.o. a pro všechny její zaměstnance.
 
Vnitropodniková směrnice je k dispozici každému zaměstnanci v elektronické podobě na serveru společnosti Obal, s.r.o. (přístup do složky Company/Firma/Interní směrnice). V případě aktualizací směrnice jsou jednatelé společnosti povinni zajistit seznámení všech zaměstnanců s těmito změnami. Podle ustanovení § 18 zákoníku práce společnost Obal, s.r.o. používá ve všech příslušných vnitropodnikových směrnicích a smluvních dokumentech takové formulace, aby nemohli být zaměstnanci různým výkladem poškozeni.
 
2. Pracovněprávní nároky ve společnosti Obal, s.r.o.
 
2.1. Příplatky za práci v odpoledních směnách
Společnost Obal, s.r.o. stanoví, že za práci v odpoledních směnách přísluší zaměstnancům příplatek k základní mzdě ve výši 10 % průměrného výdělku za každou odpracovanou hodinu.
 
2.2. Příplatky za práci v nočních směnách (za práci v noci)
Společnost Obal, s.r.o. stanoví, že za práci v nočních směnách nebo práci v noci přísluší zaměstnancům příplatek k základní mzdě ve výši 15 % průměrného výdělku za každou odpracovanou hodinu. Za práci v noci je přitom považována práce v době od 22:00 hodin do 6:00 hodin.
 
2.3. Příplatky za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí
Společnost Obal, s.r.o. stanoví, že u profesí, u kterých je jejich výkon vyhlášen vládním nařízením za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí, přísluší zaměstnancům příplatek k základní mzdě ve výši 15 % průměrného výdělku za každou odpracovanou hodinu.
 
2.4. Příplatky za pracovní pohotovost
Společnost Obal, s.r.o. stanoví, že při pracovní pohotovosti na dohodnutém místě odlišném od pracoviště zaměstnance přísluší zaměstnancům odměna ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku.
 
2.5. Zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy
Společnost Obal, s.r.o. stanoví délku týdenní pracovní doby, při které nebude zaměstnancům krácena měsíční mzda, takto:
  • u zaměstnanců, kteří nepracují ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu, je délka pracovní doby 40 hodin týdně,
  • u zaměstnanců pracujících ve dvousměnném provozu je délka pracovní doby 35 hodin týdně,
  • u zaměstnanců pracujících v třísměnném provozu nebo v nepřetržitém provozu je délka pracovní doby 30 hodin týdně.
Do takto stanovené pracovní doby se započítává 30 minut na provedení osobní očisty po skončení práce v profesích skladník a řidič.
 
3. Poskytování zaměstnaneckých výhod (benefitů) ve společnosti Obal, s.r.o.

Společnost Obal, s.r.o. poskytuje svým zaměstnancům následující zaměstnanecká zvýhodnění.
 
3.1. Zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců
V souladu s ustanovením § 227 zákoníku práce zajišťuje společnost Obal, s.r.o. pro vybrané zaměstnance zaškolení a zaučení, odbornou praxi absolventů škol, prohlubování kvalifikace zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace.
 
Společnost využívá zejména kurzů pořádaných externími organizacemi. Základní podmínkou pro poskytování plnění je skutečnost, že veškeré vzdělávání musí souviset přímo s předmětem činnosti společnosti Obal, s.r.o., musí být poskytováno zásadně formou nepeněžního plnění a musí se jednat o rekvalifikaci podle zákona o zaměstnanosti nebo odborný rozvoj zaměstnanců v souladu se zákoníkem práce.
 
Společnost Obal, s.r.o. zásadně neposkytuje plnění v případech, kdy by toto plnění nebylo ze strany společnosti daňově uznaným výdajem nebo bylo u zaměstnanců zdanitelným příjmem. Neposkytuje proto peněžní příspěvek na vzdělávání ani nehradí takové vzdělávání, které by nesouviselo s předmětem činnosti společnosti. Rovněž společnost neposkytuje příspěvek na vzdělávání rodinných příslušníků zaměstnanců.
 
3.2. Příspěvek na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění zaměstnanců
 
3.2.1. Příspěvek na penzijní připojištění
V souladu s ustanovením § 6 odst. 9 písm. p) zákona o daních z příjmů přispívá společnost Obal, s.r.o. vybraným zaměstnancům, kteří soukromě uzavřeli:
  • smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem s penzijním fondem, nebo
  • smlouvu o doplňkovém penzijním spoření s penzijní společností, nebo
  • smlouvu o penzijním pojištění s institucí penzijního pojištění v jiném členském státě EU nebo státu EHP.
Společnost Obal, s.r.o. přispívá pouze v případě, že sjednané smlouvy splňují podmínky zákona o daních z příjmů. Tedy že byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let, a dále za podmínky, že právo na plnění z penzijního pojištění má zaměstnanec a v případě smrti zaměstnance jiná osoba, kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek na penzijní pojištění.
 
3.2.2. Příspěvek na soukromé životní pojištění
V souladu s ustanovením § 6 odst. 9 písm. p) zákona o daních z příjmů přispívá společnost Obal, s.r.o. vybraným zaměstnancům, kteří soukromě uzavřeli smlouvu o životním pojištění s komerční pojišťovnou.
 
Společnost Obal, s.r.o. přispívá pouze v případě, že sjednané smlouvy splňují podmínky zákona o daních z příjmů. Tedy že se jedná o pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití, nebo o důchodové pojištění, a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod, nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění, nebo v případě smrti za podmínky, že výplata pojistného plnění je v pojistné smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěný věku 60 let, že podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, a že je pojistná smlouva uzavřena mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zákona upravujícího pojišťovnictví, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu EU nebo státu tvořícího EHP a dále za podmínky, že právo na plnění z pojistných smluv soukromého životního pojištění má pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, osoba určená podle zákona upravujícího pojistnou smlouvu, kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek na pojistné.
 
Dojde-li před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let, k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy, osvobození zaniká. Příjmem ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky příspěvků na pojistné, které byly u pojištěného v roce výplaty nebo předčasného ukončení smlouvy a v uplynulých 10 letech od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozeny; toto se neuplatní v případě plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění nebo v případě smrti, a s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňujícího podmínky pro daňové osvobození příspěvků zaměstnavatele.
 
3.2.3. Společná ustanovení pro příspěvek na penzijní připojištění i soukromé životní pojištění zaměstnanců
Společnost Obal, s.r.o. přispívá jednotlivým zaměstnancům individuálně, o výši poskytnutého příspěvku rozhodují na návrh řídících pracovníků jednatelé společnosti. Celková souhrnná výše příspěvku na penzijní připojištění a životní pojištění nepřevýší u jednoho zaměstnance částku 30.000 Kč za kalendářní rok. Společnost přispívá zaměstnanci přímo na účet penzijní společnosti nebo životní pojišťovny, přímá úhrada na soukromý účet zaměstnance není povolena.
 
Pro zaměstnance je souhrnná částka příspěvku na penzijní připojištění a životní pojištění do 30.000 Kč za kalendářní rok příjmem osvobozeným od daně z příjmů a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojištění.
 
Zaměstnanci, kteří chtějí zohlednit své soukromě hrazené příspěvky na penzijní připojištění nebo životní pojištění v ročním zúčtování daně, jsou povinni každoročně do 15. 2. roku následujícího předat mzdové účetní prostřednictvím jednatelky Mgr. Petry Smutné za předchozí rok potvrzení své penzijní společnosti nebo životní pojišťovny o výši svých uhrazených příspěvků v tomto roce, aby mohl být stanoveným způsobem při ročním zúčtování záloh snížen základ jejich daně z příjmů.
 
3.3. Příspěvek na přechodné ubytování zaměstnanců
Společnost Obal, s.r.o. poskytuje příspěvek na přechodné ubytování zaměstnancům, kteří z důvodu velké vzdálenosti trvalého bydliště od místa výkonu práce nemohou dojíždět do zaměstnání každý den. Ubytování je zajištěno v ubytovně tím způsobem, že měsíční náklady společnosti za ubytování pro jednoho zaměstnance nepřekračují 3.500 Kč. Pro zaměstnance je ubytování zdarma, v souladu s ustanovením § 6 odst. 9 písm. i) zákona o daních z příjmů je tento nepeněžní příjem pro zaměstnance osvobozen od daně z příjmů a současně nepodléhá sociálnímu ani zdravotnímu pojištění.
 
3.4. Prodloužení placené dovolené nad rámec stanovený zákoníkem práce
Společnost Obal, s.r.o. poskytuje v souladu s ustanovením § 211 zákoníku práce svým zaměstnancům placenou dovolenou ve výši 5 dní nad rámec základní výměry.
 
3.5. Příspěvek na stravování zaměstnanců
Společnost Obal, s.r.o. přispívá zaměstnancům na závodní stravování v cizím stravovacím zařízení formou poskytování zlevněných stravenek Chéque Déjeuner.
 
V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. j) zákona o daních z příjmů přispívá společnost částkou ve výši 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % limitu stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin pro zaměstnance státních organizací. Zbytek pořizovací ceny stravenky Chéque Déjeuner včetně provize za zprostředkování nákupu stravenek si hradí zaměstnanci sami.
 
V souladu se zákonem o daních z příjmů jsou stravenky Chéque Déjeuner poskytovány zaměstnancům v každém kalendářním měsíci předem ve výši dané počtem pracovních dní každého měsíce. Po skončení příslušného měsíce je zaměstnancům vyúčtována výše doplatku za poskytnuté stravenky včetně zohlednění počtu dní, ve kterých neměli zaměstnanci na čerpání příspěvku nárok. Za tyto dny hradí zaměstnanci hodnotu stravenky v plné výši.
 
Pro poskytnutí příspěvku je nutná přítomnost zaměstnance v práci během směny alespoň 3 hodiny. Příspěvek na závodní stravování nepřísluší zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu v případě, pokud pracovní cesta trvá déle než 5 hodin.
 
V případě zaměstnanců na dohodu o provedení práce společnost příspěvek na závodní stravování neposkytuje. Rovněž neposkytuje společnost příspěvek v případě celodenní návštěvy zaměstnance u lékaře a v případě čerpání dovolené na zotavenou.
 
3.6. Poskytování nealkoholických nápojů ke spotřebě na pracovišti
Společnost Obal, s.r.o. poskytuje zaměstnancům nealkoholické nápoje (voda, káva, čaj) k vlastní spotřebě zdarma. V případě poskytování vody, včetně vody balené, jsou pro společnost náklady na tuto vodu daňově uznaným výdajem. V případě ostatních nápojů pořizuje společnost Obal, s.r.o. ingredience pro přípravu těchto nápojů jako nedaňový výdaj. V obou případech je vlastní spotřeba nealkoholických nápojů pro zaměstnance nepeněžním příjmem nepodléhajícím dani z příjmů ani sociálnímu a zdravotnímu pojištění.
 
3.7. Poskytování jednorázové sociální výpomoci zaměstnancům
Na základě žádosti zaměstnance v případě potřeby překlenutí mimořádně obtížných poměrů v důsledku životní pohromy může společnost Obal, s.r.o. na základě individuálního posouzení jednotlivých žádostí jednateli firmy poskytnout ze zisku po zdanění zaměstnancům jednorázovou sociální výpomoc maximálně ve výši stanovené v souladu s ustanovením § 6 odst. 9 písm. o) zákona o daních z příjmů. Takto vymezená výpomoc nepodléhá u zaměstnance dani z příjmů ani sociálnímu a zdravotnímu pojištění.
 
3.8. Poskytování vratných zápůjček zaměstnancům
Na základě žádosti zaměstnance v případě potřeby řešení bytové nebo tíživé finanční situace může společnost Obal, s.r.o. na základě individuálního posouzení jednotlivých žádostí jednateli firmy poskytnout ze zisku po zdanění zaměstnancům vratnou bezúročnou zápůjčku. V souladu s ustanovením § 6 odst. 9 písm. v) zákona o daních z příjmů neposkytuje společnost Obal, s.r.o. vyšší vratné zápůjčky než 300.000 Kč. U takto vymezené zápůjčky majetkový prospěch zaměstnance nepodléhá dani z příjmů ani sociálnímu a zdravotnímu pojištění.
 
3.9. Příspěvek na rekreaci zaměstnanců
Společnost Obal, s.r.o. poskytuje individuálně určeným zaměstnancům na základě rozhodnutí jednatelů jednou ročně ze zisku po zdanění nepeněžní příspěvek formou úhrady jejich rekreace do maximální výše 20.000 Kč. Takto vymezený příspěvek nepodléhá podle ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů u zaměstnance dani z příjmů ani sociálnímu a zdravotnímu pojištění.
 
3.10. Poskytování darů k životním a pracovním výročím zaměstnanců
Společnost Obal, s.r.o. poskytuje zaměstnancům na základě rozhodnutí jednatelů ze zisku po zdanění nepeněžní dary k výročí 20 let a každých dalších 5 let trvání pracovního poměru a dále nepeněžní dary při životních výročích 50 let a při prvním odchodu do důchodu, a to do úhrnné hodnoty 2.000 Kč ročně. V souladu s ustanovením § 6 odst. 9 písm. g) zákona o daních z příjmů jsou takto vymezené dary osvobozeny u zaměstnanců od daně z příjmů a nepodléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Dne 31. 12. 2014                                                                        
                                                                                                                           Miloš Novák, jednatel


Související články:

Vnitropodnikové směrnice – 1. část
Vnitropodnikové směrnice – 2. část
Vnitropodnikové směrnice – 3. část
Vnitropodnikové směrnice – 4. část
Vnitropodnikové směrnice – 5. část
Vnitropodnikové směrnice – 6. část
Vnitropodnikové směrnice – 7. část
Vnitropodnikové směrnice – 8. část
Vnitropodnikové směrnice – 9. část
Vnitropodnikové směrnice – 10. část
Vnitropodnikové směrnice – 11. část
Vnitropodnikové směrnice – 12. část
Vnitropodnikové směrnice – 13. část
Vnitropodnikové směrnice – 15. část
Vnitropodnikové směrnice – 16. část
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Monika
16. 8. 2018 11:27:27
Děkuji za šablony!!! :)
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jednotný kurz za rok 2023

22. 2. 2024 | Fyzické osoby, které nevedou účetnictví a mají příjmy či výdaje v cizí měně, mohou použít pro přepočet cizí měny jednotný kurz. Jednotný kurz za rok 2023 byl vyhlášen ve Finančním zpravodaji číslo 1/2024. Například pro euro činí 23,97 Kč, pro dolar 22,14 Kč. Pro přepočet cizích měn, které nejsou uvedené v kurzovním lístku, se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou. Případně je možné využít služeb znalců se specializací na devizovou problematiku.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
UDMK s.r.o.
Rodinná účetní firma zabývající se účetnictvím již více než 12 let.
www.udmk.cz

JRB recall s.r.o.
Joined Report with Bookmark
jrb.cz

Kurzovní lístek

25,35 Kč
0,030 Kč
23,39 Kč
0,040 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 23.02.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme