Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Vnitropodnikové směrnice – 5. část


Ing. Jaromír Chlada
10. 8. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Účetní jednotka musí určit, které složky majetku s dobou použitelnosti delší než rok bude považovat za dlouhodobý majetek a o kterých bude účtovat jako o zásobách.

Foto: Fotolia

 

V páté části seriálu o vnitropodnikových směrnicích účetních jednotek se budeme zabývat oblastí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Jak by měla taková interní směrnice vypadat, vám poradíme v tomto článku.


 
Když se vrátíme zpětně k prvnímu dílu naší série, vzpomeneme si jistě, že již tehdy jsme narazili na otázku zákonné povinnosti mít ve firmě (ať už právnické osobě, či fyzické osobě vedoucí účetnictví) vypracovány vnitřní směrnice. Účetní zákony a vyhlášky ponechávají na jedné straně v pravomoci účetní jednotky upravit si zákonná ustanovení individuálně podle svých konkrétních potřeb, na druhé straně to ovšem znamená pro účetní jednotky povinnost tyto konkrétní úpravy zohlednit a zveřejnit právě formou vnitřní směrnice.
 
Domnívám se proto, že by neškodilo si na začátku každé další části seriálu stručně uvést příklady, o která konkrétní zákonná znění se u každé jednotlivé směrnice taková povinnost přímo či nepřímo opírá.
 
V případě dlouhodobého nehmotného majetku („DNM“) musí například každá účetní jednotka vycházet z ustanovení § 6 a § 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb. a stanovit (ve vnitřní směrnici) výši ocenění, od něhož se jednotlivé složky nehmotného majetku budou považovat za DNM. Rovněž každá účetní jednotka rozhodne, které složky nejsou DNM (např. technické a energetické audity). Obdobně je tomu tak i v případě dlouhodobého hmotného majetku.

Takže účetní jednotka má povinnost při dodržování důležitého principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení stavu majetku účetní jednotky určit, které složky majetku s dobou použitelnosti delší než rok bude považovat za dlouhodobý majetek a o kterých bude účtovat jako o zásobách.
 
Další příklady nutnosti vytvoření vnitřní směrnice nalezneme například v ustanovení § 47 výše zmíněné vyhlášky, podle něhož se účetní jednotka musí rozhodnout (a uvést to ve směrnici), zda součástí ocenění dlouhodobého majetku budou i úroky (zejména úroky z úvěru), případně zda součástí ocenění stavby bude či nebude právo stavby pořízené účetní jednotkou.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek společnosti Obal, s.r.o. pro účetní období 2014

Název účetní jednotky: Obal, s.r.o.
Datum vydání směrnice: 31. 12. 2013
Účinnost: 1. 1. 2014
Vypracoval: Lenka Jirsáková
Schválil: Miloš Novák, jednatel
 
1. Úvodní část
Společnost Obal, s.r.o. ve své směrnici definuje základní pojmy a kategorie dlouhodobého majetku v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českého účetního standardu pro podnikatele č. 013.
 
Směrnice dále stanovuje způsoby pořizování, oceňování, vyřazování a odpisování dlouhodobého majetku ve společnosti Obal, s.r.o. O stanovení jednotlivých hranic pro ocenění dlouhodobého majetku rozhoduje společnost samostatně, s přihlédnutím k principu významnosti a věrného zobrazení majetku společnosti v účetnictví.
 
Tato směrnice je k dispozici každému zaměstnanci v elektronické podobě na serveru společnosti Obal, s.r.o. (přístup do složky Company/Firma/Interní směrnice).
 
2. Vymezení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 
2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotným majetkem ve společnosti Obal, s.r.o. jsou:
 • zřizovací výdaje – soudní a správní poplatky, výdaje na pracovní cesty, odměny za zprostředkování a poradenské služby, nájemné,
 • software pořízený nákupem – ekonomický program POHODA, webové stránky www.obalsro.cz,
 • software vytvořený vlastní činností,
 • jiná ocenitelná práva a hospodářsky využitelné znalosti.
Pro zařazení do kategorie dlouhodobého nehmotného majetku stanoví společnost Obal, s.r.o. tato kritéria:
 • vstupní cena nehmotného majetku je vyšší než 60.000 Kč bez DPH,
 • doba použitelnosti (provozně technické funkce) je delší než jeden rok,
 • je pořízen za úplatu, vkladem, darem nebo vlastní činností.
Pro technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku stanoví společnost Obal, s.r.o. částku vstupní ceny ve výši 40.000 Kč za každé jednotlivé ukončené technické zhodnocení. Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy bude zohledněn hlavní účetní při sestavování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob.
 
Společnost Obal, s.r.o. dále stanoví, že dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou:
 • technické audity,
 • energetické audity,
 • znalecké posudky,
 • průzkumy trhu,
 • plány rozvoje,
 • návrhy propagačních a reklamních akcí,
 • certifikace systému jakosti,
 • software pro zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat.
2.2. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Pro zařazení do kategorie drobného dlouhodobého nehmotného majetku stanoví společnost Obal, s.r.o. tato kritéria:
 • vstupní cena nehmotného majetku je nižší nebo rovna 60.000 Kč bez DPH,
 • doba použitelnosti (provozně technické funkce) je delší než jeden rok,
 • je pořízen za úplatu, vkladem, darem nebo vlastní činností.
Pro technické zhodnocení drobného dlouhodobého nehmotného majetku stanoví společnost Obal, s.r.o. částku vstupní ceny ve výši 40.000 Kč za každé jednotlivé ukončené technické zhodnocení. Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy bude zohledněn hlavní účetní při sestavování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob.
 
2.3. Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobým hmotným majetkem ve společnosti Obal, s.r.o. jsou:
 • pozemky – a to bez ohledu na výši ocenění,
 • stavby – a to bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti,
 • samostatné hmotné movité věci.
Soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením společnost Obal, s.r.o. nevytváří. Pro zařazení do kategorie dlouhodobého hmotného majetku stanoví společnost Obal, s.r.o. tato kritéria:
 • jedná se o nemovité věci, a to bez ohledu na jejich ocenění, nebo
 • jedná se o movité věci, přičemž v případě movitých věcí se jedná o věc se samostatným technicko-ekonomickým určením,
 • vstupní cena movité věci je vyšší než 40.000 Kč bez DPH,
 • doba použitelnosti movité věci (provozně technické funkce) je delší než jeden rok.
Pro technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku (a to včetně staveb) stanoví společnost Obal, s.r.o. částku nákladů na dokončené zásahy do jednotlivého dlouhodobého majetku v souhrnné výši 40.000 Kč za účetní období. Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy bude zohledněn hlavní účetní při sestavování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob.
 
2.4. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pro zařazení do kategorie drobného dlouhodobého hmotného majetku stanoví společnost Obal, s.r.o. tato kritéria:
 • jedná se o movité věci, přičemž v případě movitých věcí se jedná o věc se samostatným technicko-ekonomickým určením,
 • vstupní cena movité věci je nižší nebo rovna 40.000 Kč bez DPH,
 • doba použitelnosti movité věci (provozně technické funkce) je delší než jeden rok.
Drobný majetek, který nesplňuje tato kritéria, účtuje společnost Obal, s.r.o. přímo do spotřeby s tím, že některé z těchto movitých věcí eviduje v operativní evidenci.
 
Společnost Obal, s.r.o. stanoví kritéria a příklady věcí, které bude sledovat v operativní evidenci až do doby jejich fyzického a morálního opotřebování a vyřazení z majetku společnosti. Jedná se o tato kritéria:
 • movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok,
 • movité věci se samostatným technicko-ekonomickým určením.
Příklady věcí, které bude společnost Obal, s.r.o. sledovat:
 • osobní počítače, notebooky a servery včetně příslušenství,
 • kancelářský nábytek – stoly, skříně, kancelářské židle,
 • skladový nábytek – šatní skříně, skladové regály,
 • tiskárny a kopírovací a scanovací zařízení,
 • elektrické nářadí a nástroje,
 • manipulační technika – paletové a regálové vozíky,
 • mobilní telefony a navigační systémy.
Pro technické zhodnocení drobného dlouhodobého hmotného majetku sledovaného v operativní evidenci stanoví společnost Obal, s.r.o. částku nákladů na dokončené zásahy do jednotlivého drobného dlouhodobého majektu v souhrnné výši 40.000 Kč za účetní období. Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy bude zohledněn hlavní účetní při sestavování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob.
 
3. Oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je ve společnosti Obal, s.r.o. oceňován:
 • pořizovací cenou – nákupní cena, za kterou byl majetek pořízen včetně nákladů s pořízením souvisejících,
 • vlastními náklady – u majetku vytvořeného vlastní činností se jedná o přímé a nepřímé náklady s vytvořením majetku související,
 • reprodukční pořizovací cenou – u majetku nabytého bezúplatně se jedná o cenu, za kterou by mohl být majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
4. Pořizování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se ve společnosti Obal, s.r.o. pořizuje na základě plánu investic, vypracovaného a schváleného poradou vedení.
 
Drobný nehmotný a hmotný majetek se pořizuje na základě písemných požadavků jednotlivých odborných ředitelů schválených poradou vedení společnosti.
 
O způsobu financování u pořizování dlouhodobého majetku nad 300.000 Kč rozhoduje porada vedení na základě variantního návrhu vypracovaného finančním ředitelem společnosti.
 
Po schválení nákupu či vytváření dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou veškeré výdaje spojené s pořízením této investice evidovány na účtech pořízení majetku (účtová skupina 04) souvztažně proti příslušným účtům závazků nebo aktivace dlouhodobého majetku (účtová skupina 32 a 62). Rovněž se na příslušných účtech záloh evidují veškeré zaplacené zálohy a závdavky poskytnuté v souvislosti s pořizováním dlouhodobého majetku.
 
Poté, co je pořizovaný majetek uveden po splnění všech technických a provozních podmínek stanovených zvláštními zákonnými předpisy do stavu způsobilého k užívání, je vypracován Zápis o převzetí dlouhodobého majetku. Tento zápis musí být odsouhlasen příslušnými technickými pracovníky (referentem pro správu DHM, správcem sítě – IT nebo referentem dopravy), kteří jsou odpovědni za technicko-provozní způsobilost investice. Tento postup se nepoužije v případě nabytí majetku, který již byl před nabytím uveden do stavu způsobilého k užívání, a nevyžaduje montáž u nabyvatele.
 
Příslušní techničtí odborní pracovníci k Zápisu přidávají rovněž informaci o skutečné technické době použitelnosti pořizovaného majetku jako podklad pro stanovení účetních odpisů.
 
Odsouhlasený Zápis o převzetí dlouhodobého majetku následně podepisují jednatelé společnosti Obal, s.r.o. a jeho kopii předávají hlavní účetní jako podklad pro zatřídění dlouhodobého hmotného (nehmotného) majetku do příslušné odpisové skupiny (pro účely daňového odpisování).
 
Hlavní účetní provádí zápis majetku do agendy Majetek účetního a ekonomického software POHODA a jeho zaúčtování na příslušné účty majetku (účtové skupiny 01 až 03). Na jednotlivých kartách majetku jsou jednotlivé složky majetku vedeny podle typu a inventárního čísla a jsou zde sledovány další údaje o majetku (název, popis, způsob pořízení, datum pořízení a zařazení majetku, umístění majetku podle míst a středisek a sazby a částky účetních a daňových odpisů).
 
Obdobně jako u dlouhodobého majetku se postupuje v případě zásahů do majetku uvedeného do užívání, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, pokud vynaložené náklady dosáhnou částky vymezené společností Obal, s.r.o. pro technické zhodnocení.
 
V souladu se změnou § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb. zahrnuje společnost Obal, s.r.o. do dlouhodobého hmotného majetku jako samostatnou položku rovněž právo stavby a tato položka se rovněž samostatně odepisuje.
 
V případě drobného nehmotného a hmotného majetku se ve společnosti Obal, s.r.o. nemusí zpracovávat a schvalovat Zápis o převzetí majetku. Drobný majetek se zapisuje do operativní evidence drobného majetku v agendě Majetek účetního a ekonomického systému POHODA na základě písemných dokladů o pořízení drobného majetku (faktur, daňových dokladů a výdajových pokladních dokladů), podepsaných příslušným odborným ředitelem a jedním z jednatelů společnosti. Zápis do operativní evidence provádí finanční účetní po zaúčtování drobného majetku na příslušné účty spotřeby, případně časového rozlišení. Na jednotlivých kartách drobného majetku jsou jednotlivé složky vedeny podle typu a inventárního čísla a jsou zde sledovány další údaje o majetku (název, datum pořízení a umístění majetku podle míst a středisek).
 
5. Úprava odpočtu DPH u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Vzhledem k tomu, že veškerý dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je ve společnosti Obal, s.r.o. používán zásadně jen pro uskutečněná zdanitelná plnění, u kterých je nárok na odpočet na vstupu v plné výši, neupravuje společnost Obal, s.r.o. v této směrnici pro rok 2014 problematiku úpravy odpočtu DPH. Společnost Obal, s.r.o. nevykonává žádná plnění, u nichž by nemohl být nárok na odpočet DPH na vstupu uplatněn vůbec, nebo jen částečně.
 
Pokud by v budoucnu došlo ve společnosti Obal, s.r.o. ke změnám ve využívání majetku (přesun z činnosti s nárokem na odpočet do činnosti bez nároku na odpočet a naopak), nebo k případu, kdy by pořizovaný majetek byl používán jak pro činnost s nárokem na odpočet, tak i pro činnost bez nároku na odpočet, bude postupovat společnost Obal, s.r.o. podle příslušných ustanovení zákona o DPH a provede úpravu odpočtu DPH s tím, že tento postup bude podrobně konkretizován v aktuální směrnici Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pro příslušné účetní období.
 
6. Vyřazování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Vedoucí pracovníci společnosti Obal, s.r.o. mají v pracovní náplni kontrolovat, který dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je ve společnosti Obal, s.r.o. přebytečný či nevyužitý. Na poradě vedení předkládají členové tohoto řídícího orgánu návrhy na vyřazení neupotřebitelného majetku. Pokud je poradou vedení schváleno vyřazení nepotřebného majetku, je kopie zápisu porady vedení předávána příslušným odborným referentům správy majetku, výpočetní techniky a dopravních prostředků jako podklad pro vypracování návrhu na prodej nebo likvidaci tohoto přebytečného majetku.
 
Poté, co je návrh odborných referentů schválen jednateli společnosti, zajišťují odborní referenti prodej přebytečného a nepotřebného majetku či jeho likvidaci, a to včetně zajištění případných znaleckých posudků a návrhů kupních smluv. Po prodeji či likvidaci majetku předávají tito referenti prostřednictvím hlavní účetní do účtárny dokumenty potřebné pro účetní a daňové vyřazení majetku z evidence (karet DHNM a karet drobného DHNM). V závislosti na způsobu vyřazení majetku hlavní účetní provádí také proúčtování případné zůstatkové ceny na příslušný účet nákladů (daňových či nedaňových).
 
7. Odpisový plán dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
 
7.1. Daňové odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Ve společnosti Obal, s.r.o. se provádí výpočet daňových odpisů v souladu s § 26 až § 33 zákona o daních z příjmů.
 
Výpočet daňových odpisů je evidován na kartách Majetku v agendě účetního systému POHODA. Za správnost zařazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro účely daňového odpisování odpovídá hlavní účetní společnosti Obal, s.r.o. Výpočet daňových odpisů se provádí při řádné účetní závěrce (k rozvahovému dni).
 
Ve společnosti Obal, s.r.o. se neuplatňuje postup, při němž by se účetní vstupní cena lišila od vstupní ceny daňové. Společnost Obal, s.r.o. používá pouze rovnoměrné daňové odpisování podle § 31 zákona o daních z příjmů a nepoužívá metodu zvýšených odpisů v prvním roce odpisování. Způsob zvoleného odpisování nelze v průběhu odpisování měnit.
 
7.2. Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Na základě odsouhlaseného Zápisu o převzetí dlouhodobého majetku provádí hlavní účetní zápis majetku do agendy Majetek účetního a ekonomického software POHODA a jeho zaúčtování na příslušné účty majetku (účtové skupiny 01 až 03). Současně do karty Majetku zadává odpisový plán a účetní životnost jednotlivého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku stanovenou příslušnými odbornými referenty.
 
Ve společnosti Obal, s.r.o. se používají odpisové plány s rovnoměrným účetním odepisováním a měsíčním výpočtem účetních odpisů. Zaúčtování odpisů do účetního deníku je v účetním programu POHODA upraveno způsobem, že daňové odpisy se účtují v plné výši podle hodnoty položky Daňové odpisy na kartě Majetku na analytický účet k účtu 551 a na jiný analytický účet k účtu 551 se účtují účetní odpisy pouze rozdílovou částkou (tato částka tedy nesouhlasí s položkou Účetní odpisy v kartě Majetku) tak, aby zůstatek syntetického účtu odpisů 551 (součet obou analytických účtů) byl roven správné hodnotě účetních odpisů. Tímto způsobem je současně možno stanovit rozdíl mezi ročními účetními a daňovými odpisy pro účely sestavení daňového přiznání k dani z příjmů.
 
Ve společnosti Obal, s.r.o. se nepoužívá metoda odpisování se stanovením zbytkové hodnoty a rovněž se nepoužívá metoda komponentního odepisování.

Dne 31. 12. 2013                                                                        
                                                                                                                           Miloš Novák, jednatel

 
Související články:
Vnitropodnikové směrnice – 1. část
Vnitropodnikové směrnice – 2. část
Vnitropodnikové směrnice – 3. část
Vnitropodnikové směrnice – 4. část
Vnitropodnikové směrnice – 6. část
Vnitropodnikové směrnice – 7. část
Vnitropodnikové směrnice – 8. část
Vnitropodnikové směrnice – 9. část
Vnitropodnikové směrnice – 10. část
Vnitropodnikové směrnice – 11. část
Vnitropodnikové směrnice – 12. část
Vnitropodnikové směrnice – 13. část
Vnitropodnikové směrnice – 14. část
Vnitropodnikové směrnice – 15. část
Vnitropodnikové směrnice – 16. část
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Jitka Vincencová
1. 2. 2018 11:57:04
Měla bych dotaz, zda je možné v interní směrnici stanovit dvě kritéria pro zařazení do dlouhodobého majetku. 1.že vstupní cena movité věci je vyšší než 40.000 Kč bez DPH, ale v případě, že je majetek financován dotací, je vstupní cena nižší, např.10 000,--. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
NSD International CZ
Výroba etiket, bookletů.
www.nsd.cz

Hasicí přístroje
revize-opravy-prodej
www.hasicipristroj.cz

Daňový kalendář

15. 4. 2020 Daň silniční (záloha za 1. čtvrtletí 2020)
20. 4. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 4. 2020 Daňové přiznání MOSS (1. čtvrtletí 2020)
27. 4. 2020 Přiznání DPH (za 1. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,60 Kč
0,055 Kč
25,57 Kč
0,032 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 06.04.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru