Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Okamžité zrušení pracovního poměru


JUDr. Mojmír Vonka
13. 9. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Okamžité zrušení pracovního poměru je jednostranným právním jednáním, které ukončuje pracovní poměr okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení druhému účastníku pracovněprávního vztahu.

Foto: 123RF

 

Zajímá vás, co přesně znamená okamžité zrušení pracovního poměru? Jaké musí splňovat podmínky, jakou musí mít formu a za jakých okolností k němu může dojít? Pak si přečtěte dnešní článek.


 
Ke skončení pracovního poměru dochází v praxi nejčastěji na základě právního jednání. Vedle dohody o rozvázání pracovního poměru, která je dvoustranným právním jednáním, lze pracovní poměr rozvázat také právním jednáním jednostranným – výpovědí, zrušením ve zkušební době a okamžitým zrušením.
 
Jiné způsoby skončení pracovního poměru zákoník práce (dále jen „ZP“) neumožňuje.
 
Okamžité zrušení pracovního poměru je jednostranným právním jednáním, které ukončuje pracovní poměr okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení druhému účastníku pracovněprávního vztahu.
 
Okamžitě zrušit pracovní poměr může jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec, avšak oba pouze z taxativně uvedených důvodů, které jsou vymezeny v zákoníku práce. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem je upraveno v § 55 ZP, okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem pak v § 56 ZP.
 
V souvislosti s rekodifikací soukromého práva bylo do zákoníku práce zařazeno také okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance (§ 56a ZP). Toto ustanovení však bylo začátkem letošního roku po třech letech jeho účinnosti zrušeno.
 
Ustanovení § 55 odst. 1 ZP charakterizuje okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem jako výjimečný způsob skončení pracovního poměru. Obdobně by následující tvrzení mělo platit i pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem, ač to zákoník práce výslovně neuvádí.
 
Zmiňovaná „výjimečnost“ tohoto způsobu rozvázání pracovního poměru spočívá v tom, že pracovní poměr skončí opravdu okamžitě, tj. okamžikem doručení tohoto jednostranného právního jednání druhé straně.
 
Okamžité rozvázání pracovního poměru má velmi nepříznivé dopady pro toho účastníka, jehož pracovní poměr se tímto způsobem rozvázal, ať už jde o zaměstnavatele nebo zaměstnance. V zákoníku práce proto nalezneme velice přísné hmotněprávní podmínky, které musí být splněny, aby okamžité zrušení pracovního poměru bylo platné.

Hmotněprávní podmínky okamžitého zrušení pracovního poměru

Hmotněprávní podmínky týkající se okamžitého zrušení pracovního poměru můžeme členit na obecné a zvláštní. Obecné hmotněprávní podmínky jsou společné pro všechna okamžitá zrušení pracovního poměru. Zvláštní hmotněprávní podmínky jsou definovány pro účastníky pracovněprávního vztahu odlišně.
 
Obecnými hmotněprávními podmínkami okamžitého zrušení pracovního poměru jsou:
  • písemná forma a
  • doručení druhé straně.
Zvláštními hmotněprávními podmínkami okamžitého zrušení pracovního poměru, stanovenými odlišně pro zaměstnavatele a zaměstnance, jsou:
  • taxativně stanovené důvody v zákoníku práce,
  • časové omezení možnosti okamžitě zrušit pracovní poměr,
  • předchozí souhlas příslušných orgánů k okamžitému zrušení pracovního poměru v případě některých skupin zaměstnanců.
Okamžité zrušení pracovního poměru musí být tedy provedeno písemně, jinak se k němu nepřihlíží, a doručeno druhé straně. Pokud by okamžité zrušení pracovního poměru nebylo písemné, jednalo by se o nicotné právní jednání.
 
Den doručení okamžitého zrušení pracovního poměru druhému účastníkovi pracovněprávního vztahu je rovněž zcela zásadní, neboť v tento den pracovní poměr končí. Jakýkoliv jiný časový údaj uvedený ve zrušovacím projevu nemůže proto měnit tyto zákonné účinky.
 
V zásadě není ani možné okamžité zrušení pracovního poměru „vzít zpět“, neboť okamžikem jeho doručení již neexistuje mezi účastníky pracovního poměru žádný pracovněprávní vztah.
 
Zde si můžeme povšimnout jistého rozdílu např. od odvolání výpovědi, které je možné, za dodržení dalších podmínek, vzít zpět v období od jejího doručení až do uplynutí výpovědní doby, tedy do okamžiku, kdy pracovní poměr na základě dané výpovědi skončí.
 
Protože jde v případě okamžitého zrušení o jednostranné právní jednání týkající se skončení pracovního poměru, musí ho zaměstnavatel doručit zaměstnanci do vlastních rukou (§ 334 a násl. ZP). Zaměstnanec je povinen doručit okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavateli v souladu s ustanovením § 337 ZP, přičemž musí být také schopen toto doručení prokázat.

Důvody okamžitého zrušení pracovního poměru

Další podmínkou platnosti tohoto jednostranného právního jednání je naplnění taxativně stanovených důvodů, pro které může zaměstnavatel nebo zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr.
 
Okolnost, že zaměstnavatel i zaměstnanec mohou okamžitě zrušit pracovní poměr jen z taxativně vymezených důvodů dle § 55 ZP a § 56 ZP, tak pochopitelně vylučuje možnost stanovit či sjednat ještě jiné důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru, nebo naopak některé důvody vyloučit.
 
Podobně jako je tomu u výpovědních důvodů, i důvod okamžitého zrušení pracovního poměru musí účastník pracovněprávního vztahu vždy přesně konkretizovat a skutkově vymezit tak, aby ho nebylo možno zaměnit s jiným důvodem. Důvod uvedený v okamžitém zrušení pracovního poměru není možno ani dodatečně měnit.

Povinné lhůty

Při okamžitém zrušení pracovního poměru musí dále oba účastníci pracovněprávního vztahu dodržet stanovené lhůty pro možnost okamžitě zrušit pracovní poměr ze stanovených důvodů.
 
Jedná se o subjektivní dvouměsíční lhůtu běžící od okamžiku, kdy se o důvodech okamžitého zrušení jeden z účastníků pracovněprávního vztahu dozvědělobjektivní roční lhůtu plynoucí od okamžiku vzniku důvodu pro okamžité zrušení.
 
Pokud tyto lhůty účastníci nedodrží, je okamžité zrušení pracovního poměru neplatné (k tomu viz společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru § 58 a § 59 ZP).
 
Splnění výše uvedených obecných náležitostí je podmínkou platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, přičemž takové jednání musí být učiněno subjektem k tomu způsobilým, svobodně, určitě, jasně a srozumitelně.


Související články:
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michal
17. 1. 2019 11:06:34
Dobrý den , mohu dát okamžitou výpověď zaměstnanci v obchodě ,když byl přichycen při krádeži a v průběhu řešení dané situace utekl na nemocenskou?
Hlášení závadného obsahu

Voldánová Leona
26. 10. 2017 20:33:25
Jsem zaměstnaná 14 dní po úřadu práce.Zaměstnání mě ovšem nevyhovuje z důvodu ZPS.Mohu zrušit pracovní smlouvu a opět jít na úřad práce?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

O vrácení DPH z jiných členských států EU si můžete požádat do 30. září

4. 8. 2021 | Do 30. září si mohou plátci požádat o vrácení DPH za rok 2020, kterou zaplatili v jiném členském státě EU, přičemž nesmí být v tomto státě registrováni k DPH. O vrácení je možné požádat prostřednictvím elektronického portálu české daňové správy, do kterého je nejprve třeba se zaregistrovat. Správce daně má na zřízení přístupu lhůtu 15 dní.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
účetní společnost
snažící se ušetřit klientům náklady
www.brnovedeniucetnictvi.cz

ATES spol. s r.o.
Výroba a konstrukce jednoúčelových strojů a zařízení, dopravníků, auto
www.ates.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2021 Přiznání DPH (za červenec 2021)
25. 8. 2021 Souhrnné hlášení (za červenec 2021)
25. 8. 2021 Kontrolní hlášení (za červenec 2021)
31. 8. 2021 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,44 Kč
-0,050 Kč
21,43 Kč
-0,011 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.08.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru