Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Jak bude fungovat eNeschopenka?


Ing. Martina Truhlářová
5. 8. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od podzimu 2019 se začnou testovat eNeschopenky, naostro se pak spustí od 1. 1. 2020.

Foto: 123RF

chystase
 

Od 1. ledna 2020 se naostro spustí projekt, který přinesla novela zákona o nemocenském pojištění, tzv. eNeschopenka. Jak by měla celá nová elektronická agenda neschopenek fungovat v praxi?


 
Zavedení eNeschopenek je součástí elektronizace státní správy. Projekt eNeschopenky si klade za cíle zjednodušení administrativní náročnosti v procesech dočasné pracovní neschopnosti, snížení počtu dílů ze stávajících pěti na tři, zrychlení procesu výplaty dávek, zvýšení uživatelské přívětivosti pro lékaře formou softwarové podpory pro vyplňování a odesílání a v neposlední řadě též poskytnutí online informace zaměstnavateli o jeho nemocných zaměstnancích.

Nově by tak mělo dojít k zjednodušení toku informací mezi nemocným, lékařem, zaměstnavatelem a Českou správou sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“).

Pro novou neschopenku bude lékař od 1. 1. 2020 vystavovat tyto formuláře:
 • 1. díl neschopenky – Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (elektronicky),
 • 2. díl neschopenky – Průkaz práce neschopného pojištěnce (pouze tisk),
 • 3. díl neschopenky – Hlášení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (elektronicky).
Kromě těchto základních formulářů se ještě budou vystavovat:
 • pouze v případě pojištěnce jiného státu EU – Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti – ke 14. dni a každý další měsíc trvání (pouze tisk),
 • Hlášení ošetřujícího lékaře – záznam změn týkajících se pracovní neschopnosti (elektronicky).
Testovací provoz eNeschopenky bude nasazen 1. 10. 2019, od 1. 1. 2020 bude systém fungovat již naostro.

Vznik pracovní neschopnosti

Zaměstnanec se dostaví k lékaři, který po vyšetření zjistí, že je neschopen vykonávat své zaměstnání. Lékař vystaví 1. díl eNeschopenky – Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti – buď ve svém lékařském softwaru, nebo v bezplatné webové aplikaci na ePortálu ČSSZ.

Pro ověření bude lékař využívat v lékařském softwaru systémový certifikát vydaný Státním ústavem pro kontrolu léčiv (již užívaný v případě eReceptu).

Do webové aplikace ePortálu ČSSZ se lékař přihlásí některým z uznávaných identifikátorů (datová schránka, občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem, uživatelský účet NIA). Z registru ČSSZ se lékaři předvyplní osobní údaje pacienta, včetně údajů o zaměstnavateli.

Lékař elektronicky zašle tento první díl neschopenky příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“). Současně vytiskne 2. díl eNeschopenky – Průkaz práce neschopného pojištěnce. Tento tiskopis dostane zaměstnanec a slouží pro záznamy kontrol ze strany ošetřujícího lékaře, ze strany OSSZ a dále pro vyznačení potvrzení o trvání pracovní neschopnosti a jejím ukončení. Zaměstnanec jej nikam neodnáší, nechává si jej pro uvedené účely.

Zaměstnanec je však povinen dle zákoníku práce neprodleně svému zaměstnavateli oznámit, že u něj nastala překážka v práci – pracovní neschopnost. Stejně tak jako dnes by to měl učinit, jakmile odchází místo výkonu práce k lékaři.

Data o vzniku, trvání a ukončení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance půjde načíst do programů POHODAPAMICA buď online přes kanál VREP, nebo pomocí importu XML souboru eNeschopenky. Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance najdete ve speciální agendě, kterou plánujeme do programů přidat v roce 2020.

Od 1. 1. 2020 však již nebude zaměstnavateli předávat žádné potvrzení o tom, že je nemocný. Bylo by tedy vhodné, aby zaměstnavatelé stanovili např. interním předpisem, jakým způsobem má zaměstnanec svou pracovní neschopnost nahlásit.

Zaměstnavatel má dva způsoby, jak získat informace o eNeschopenkách svých zaměstnanců:
 • prostřednictvím informačních sdělení do datové schránky,
 • prostřednictvím služeb ePortálu ČSSZ.
Pokud zaměstnavatel požádal o zasílání notifikací o dočasných pracovních neschopnostech svých zaměstnanců, bude mu po odeslání hlášení od ošetřujícího lékaře na ČSSZ zároveň zaslána notifikace do zvolené datové schránky. Ihned po přijetí eNeschopenky ČSSZ tak zaměstnavatel získá neověřené informace z 1. dílu.

Pro tento způsob komunikace bude muset zaměstnavatel nejprve podat žádost elektronicky službou ePortál ČSSZ, kde si zvolí datovou schránku zaměstnavatele, kam chce elektronickou komunikaci zasílat.

Po zpracování jednotlivých hlášení eNeschopenky a došetření zaměstnancem OSSZ pak budou zaměstnavateli odeslány kvalifikované výpisy z 1. dílu, ze 3. dílu, potvrzení o trvání neschopnosti a vybrané údaje z Hlášení ošetřujícího lékaře.

Notifikace budou se zřetelem k ochraně osobních údajů obsahovat jméno, příjmení, datum narození zaměstnance a datum vzniku pracovní neschopnosti.

Všechny tyto, a navíc i zevrubnější údaje si pak může zaměstnavatel zjistit prostřednictvím služby ePortálu ČSSZ. Služby ePortálu ČSSZ jsou přístupné po přihlášení datovou schránkou nebo přes portál NIA, přičemž zaměstnavatel může pověřit k využívání služeb ePortálu ČSSZ své zaměstnance nebo i jiné subjekty, např. účetní firmu, která mu zpracovává mzdovou agendu.

Služba by měla obsahovat údaje o jednotlivých zaměstnancích nebo zde půjde vygenerovat přehled všech zaměstnanců, u kterých ČSSZ aktuálně eviduje dočasnou pracovní neschopnost.

ČSSZ by podle zákona tímto způsobem měla sdělovat zaměstnavatelům na jejich žádost neprodleně:
 • že obdržela rozhodnutí o tom, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným k zaměstnání u zaměstnavatele,
 • číslo rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti,
 • datum vzniku dočasné pracovní neschopnosti,
 • rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti,
 • datum ukončení dočasné pracovní neschopnosti tohoto zaměstnance,
 • zda v rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti ošetřující lékař vyznačil, že zaměstnanec uvádí nebo je podezření, že došlo k pracovnímu úrazu, úrazu zaviněnému jinou osobou nebo k požití alkoholu nebo zneužití omamných nebo psychotropních látek,
 • místo pobytu zaměstnance a rozsah a dobu povolených vycházek v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti,
 • jméno, příjmení a adresu pracoviště ošetřujícího lékaře, název a adresu pracoviště poskytovatele zdravotních služeb, který vydal rozhodnutí o vzniku nebo o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, nebo jméno, příjmení a adresu pracoviště ošetřujícího lékaře, název a adresu pracoviště poskytovatele zdravotních služeb, který převzal dočasně práce neschopného zaměstnance do své péče.

Ukončení dočasné pracovní neschopnosti do 14. dne jejího trvání

Pokud lékař při kontrole zaměstnance zjistí, že je již práce schopný v prvních 14 dnech neschopenky, vystaví 3. díl neschopenky – Hlášení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Opět jej zašle elektronicky buď prostřednictvím svého lékařského softwaru, nebo přes ePortál ČSSZ příslušné správě sociálního zabezpečení.

Zaměstnanci současně vyznačí v Průkazu práce neschopného pojištěnce toto ukončení. Zaměstnavateli, který požádal o notifikace, přijde do datové schránky ihned informace o ukončení neschopenky.

Ověřený údaj o ukončení neschopnosti půjde zjistit službou ePortálu ČSSZ. Zaměstnavatel vyplácí náhradu za nemocenskou na základě takto zjištěných údajů.

Ukončení dočasné pracovní neschopnosti po 14. dni jejího trvání

Lékař po překročení 14 dnů neschopnosti zašle na příslušnou OSSZ informaci o tom, že zaměstnancova pracovní neschopnost stále trvá. Tento údaj zaznamená současně do Průkazu práce neschopného pojištěnce. Pro zaměstnavatele již nevystavuje žádné potvrzení (dříve tzv. lístek na peníze).

Pokud zaměstnavatel požádal o zasílání notifikací, přijde mu zároveň tato informace do datové schránky. Verifikované údaje bude možno zjistit pomocí služby ePortálu ČSSZ.

Zaměstnavatel má v tomto případě povinnost zaslat elektronicky Přílohu k žádosti o dávku s údaji potřebnými pro výpočet nemocenské.

V případě nepřítomnosti trvající déle než 14 kalendářních dní budou v systémech PAMICAPOHODA k dispozici také podklady pro podání NEMPRI.

Novinkou je, že na této příloze zaměstnavatel uvede i bankovní účet, na který zaměstnanci vyplácí mzdu. Nemocenské se zaměstnanci vyplácí stejným způsobem, jakým je zaměstnanci vyplácena mzda, plat nebo odměna, pokud zaměstnanec nepožádá o jiný způsob výplaty nemocenského.

Je-li zaměstnanci vyplácena mzda, plat nebo odměna v hotovosti na pracovišti, prostřednictvím držitele poštovní licence do ciziny nebo do ciziny na účet jiného peněžního ústavu než banky, bude se vyplácet nemocenské zaměstnanci způsobem, který zaměstnanec určí.

Do 14. dne trvání pracovní neschopnosti vyplatí nemocenskou zaměstnanci zaměstnavatel. Od 15. dne na základě obdržených údajů vyplácí zaměstnanci dávku nemocenského pojištění příslušná OSSZ.

Při ukončení neschopenky lékař vystaví 3. díl neschopenky – Hlášení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Opět jej zašle elektronicky buď prostřednictvím svého lékařského softwaru, nebo přes ePortál ČSSZ příslušné správě sociálního zabezpečení.

Zaměstnanci současně vyznačí v Průkazu práce neschopného pojištěnce toto ukončení. Zaměstnavateli, který požádal o notifikace, přijde do datové schránky ihned informace o ukončení neschopenky. Ověřený údaj o ukončení neschopnosti půjde zjistit službou ePortál ČSSZ.

Zaměstnavatel má povinnost po návratu zaměstnance do zaměstnání zaslat elektronicky hlášení o případném výkonu práce zaměstnance v poslední den pracovní neschopnosti nebo v jejím průběhu.

Na základě těchto informací OSSZ vyplatí zaměstnanci zbývající část nemocenské.

Hlášení změn v průběhu pracovní neschopnosti

Lékař též elektronicky hlásí na příslušnou OSSZ změny, ke kterým dojde v průběhu neschopenky – např. změna pobytu, předání do péče jinému lékaři, jiné nastavení vycházek. Zaměstnavatel si může tyto změny zjistit pomocí služby ePortálu ČSSZ.


Související články:
Nejčastější dotazy zaměstnavatelů k eNeschopence
Nejčastější dotazy lékařů k eNeschopence
eNeschopenka: informace pro zaměstnavatele
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Dagmar Součková
14. 4. 2020 13:48:39
ENeschpenka
Hlášení závadného obsahu

Igor
6. 2. 2020 13:54:04
Dobrý den Já marodim od 6.1.2020 na e¬neschopenku Dnes 6.2.2020 máme výplatní termín u zaměstnavatele a na účet my přišla mzda jen za tři dny a to za 1.1az3.1.a nemocenská žádná Volal jsem účetní co se děje a ta my řekla že e¬neschopenka přišla až 5.2. 2020 a že už to nešlo zpracovat a bude my to vyplaceno až jv březnu Volal jsem na ossz atam my řekli že e¬neschopenku odeslali zaměstnavateli 13.1.2020 a doktor lístek na peníze poslal až 4.2.2020 Můj zaměstnavatel my volal 23.1.2020 že nemá moji e¬neschopenku Po té volal doktor abych se stavil že se dá vše doporadku Dostál jsem lístek na peníze pro zaměstnavatele a odevzdal ho 29.1 2020 Doktor my volal 30.1.2020 že bude vše V pořádku Je 6.2. a všichni my tvrdí že postupovali správně a chyba je někde jinde ale z čeho zaplatím svoje účty to my nikdo neřekl Tak čemu to je když to nefunguje a já musím čekat do března jestli něco dorazí Igor
Hlášení závadného obsahu

s
19. 9. 2019 9:16:23
ada
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Novelu zákona o DPH schválili poslanci

22. 9. 2021 | Novelu zákona o DPH, která přináší například povinnost přiznávat DPH i u dovezeného zboží do hodnoty 22 EUR, schválili poslanci. Dochází také k rozšíření využití jednoho správního místa (neboli one stop shop) či k úpravě nové povinnosti pro provozovatele elektronických rozhraní, kteří ulehčují dodání zboží a služeb konečným spotřebitelům v EU. Novela zákona o DPH začne platit po zveřejnění ve Sbírce zákonů.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
VaseIdentita.cz
Agentura pomáhající růst malým subjektům, politickým stranám a hnutím.
www.vaseidentitacz

Účetní a daňová kancelář
Účetní a daňová kancelář s osobním přístupem, jaký jinde nenajdete

Daňový kalendář

27. 9. 2021 Přiznání DPH (za srpen 2021)
27. 9. 2021 Souhrnné hlášení (za srpen 2021)
27. 9. 2021 Kontrolní hlášení (za srpen 2021)
15. 10. 2021 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,38 Kč
-0,025 Kč
21,64 Kč
-0,005 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 22.09.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru