Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Odpovědi na dotazy z online poradny – 13. díl


Bc. Michaela Sobotková
20. 5. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia

 

Jak se vypořádat s nezaúčtovanými doklady z minulých let? Jak postupovat, když zjistíte, že jste podali přiznání k DPH a máte v něm špatný údaj? Co byste měli vědět o novince letošního roku – rodinném závodě? Na vaše dotazy odpovídají naši odborníci.


 

Účetnictví

Oprava firemního automobilu
Nechával jsem si opravit firemní automobil, oprava vozidla byla zaplacena přímo pojišťovnou servisu a já jsem uhradil DPH. Zajímalo by mě, zda si mohu dát fakturu do daňové evidence v plné výši, a jak ji popřípadě zlikvidovat?

Odpovídá Bc. Zuzana Bartůšková, Účetnictví bez starostí:
Pokud máte fakturu od servisu, máte závazek, a nárok na výplatu pojistného plnění představuje pohledávku vůči pojišťovně. Došlo v podstatě k vzájemnému zápočtu pohledávky a závazku, když pojišťovna poslala peníze přímo servisu. Takže do agendy přijatých faktur v programu POHODA zapíšete fakturu celou, a pokud jste plátcem DPH, uplatníte si DPH. Částku DPH placenou servisu zlikvidujete podle toho, jak jste platil – z pokladny nebo z banky. Půjde o částečnou úhradu faktury.

U neplátce DPH bude tato částečná úhrada daňovým nákladem. Částka placená pojišťovnou není daňový náklad v daňové evidenci (v podvojném účetnictví by šlo o daňový náklad a pohledávka za pojišťovnou by byla účtována jako výnos a následně by byl zaúčtován vzájemný zápočet pohledávky a zápočtu). Nedoplatek faktury přijaté zlikvidujete v Pohodě jako likvidaci bez vazby.

Druhá možnost je, že zadáte do agendy Ostatní pohledávky pohledávky za pojišťovnou a do interních dokladů poté provedete zápočet pohledávky za pojišťovnou a zbývající částky přijaté faktury – takto by se to řešilo v podvojném účetnictví.
 
Nezaúčtované doklady z minulých let
Mám z minulých let nezaúčtované doklady. Z roku 2013 účtenky za benzín 2.000 Kč + DPH 21 % 420 Kč a z roku 2012 pokladní složenku na nákup autobaterie 7.266,60 Kč + DPH 20 % 1.453 Kč. Vím, že v roce 2014 mohu uplatnit DPH 420 Kč + 1.453 Kč, ale částky 2.000 Kč a 7.266,60 Kč jsou daňově neuznatelné pro rok 2014. Jak správně zaúčtuji v programu POHODA? Jak správně nastavit datum vystavení, datum splatnosti a DUZP?

Odpovídá Bc. Zuzana Bartůšková, Účetnictví bez starostí:
Je třeba posoudit, jestli se z pohledu účetní jednotky jedná o částky významné nebo nevýznamné. Opravy významných chyb se nově účtují pomocí účtu 427 – Jiný výsledek hospodaření minulých let. Oba hotovostní výdaje by se pak účtovaly předpisem: cena bez DPH 427/211, DPH 343/211.
 
Nicméně v uvedeném případě se dle mého názoru jedná spíše o nevýznamné částky a v tom případě bude účtováno normálně na běžném nákladovém účtu jako v běžném roce, tj. benzín i autobaterie cena bez DPH 501/211, DPH 343/211. Ovšem na analytický účet 501 pro nedaňové náklady, abyste byla schopná je rozeznat a vyloučit z daňových nákladů v přiznání za rok 2014.
 
Datum vystavení a DUZP bude datum, kdy jste obdržela, resp. spíše našla daňový doklad. Datum platby by správně mělo být datum, kdy skutečně došlo k výdeji peněz, ale to už zaúčtovat nemůžete. Takže doporučuji dát také datum, kdy jste daňové doklady zaúčtovala.

Daň z příjmů

Sleva na dítě a částečný důchod
Jsem pracující částečný důchodce za minimální mzdu. Mám tři děti, na které do výplaty měsíčně neuplatňuji slevu na dani, a manželku momentálně na úřadu práce (po skončení rodičovské dovolené). Mám jako částečný důchodce nárok na slevu na dani na dítě? Má mi být tato sleva připočítána každý měsíc k platu?

Odpovídá Bc. Zuzana Bartůšková, Účetnictví bez starostí:
Bohužel nepíšete, zda jste ve starobním nebo v invalidním důchodu. Z informace o částečném důchodu vyvozuji, že jde spíše o invalidní důchod. V obou případech (starobní i invalidní důchod) můžete uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě.
 
Nárok na daňový bonus (částka zvýhodnění na dítě přesahující daňovou povinnost) Vám vznikne, pokud budete mít příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy za rok. Pokud chcete zvýhodnění uplatňovat v zaměstnání, je třeba o tom informovat zaměstnavatele a uvést děti do Prohlášení poplatníka a dále doložit zaměstnavateli dokumenty potřebné k uplatňování daňového zvýhodnění na dítě (viz článek Daňové zvýhodnění na dítě).
 
Pokud jste starobní důchodce, nemůžete uplatňovat základní slevu na poplatníka. Můžete ale uplatňovat všechny ostatní. Invalidní důchodce může uplatňovat slevu na poplatníka a slevu na invaliditu I. nebo II. stupně (jde o stejnou výši) – viz článek Slevy na dani. Nicméně u minimální mzdy Vám sleva na poplatníka pokryje celou daňovou povinnost. Formou daňového bonusu, částky nad výši daňové povinnosti, lze uplatnit pouze zvýhodnění na děti.
 
Výpočet odměn volební komise
Jak mám postupovat při výpočtu odměn volební komise, když členy komise budou studenti? Budou mít nárok na slevu na dani? Musí přinést potvrzení o studiu a vyplnit Prohlášení k dani z příjmů?

Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
Podle § 82 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, je činnost člena volební komise považována za výkon funkce s nárokem na odměnu. Tato odměna je zdaňována podle § 6 odst. 10 písm. b) zákona o daních z příjmů. V případě, že člen komise – student, neuplatňuje základní slevu na poplatníka u jiného zaměstnavatele, může podepsat Prohlášení k dani z příjmů a uplatnit si k odměně příslušné slevy na dani.
 
Daňové přiznání za loňský rok
Dcera byla v roce 2013 od srpna na podpoře a nyní jsme se dozvěděli, že pokud by si podala daňové přiznání za loňský rok, vrátili by jí přeplatek na dani. Je o to možné ještě zažádat?

Odpovídá Bc. Kateřina Kandlerová, účetní:
Daňové přiznání můžete odevzdat. Nicméně je důležité pamatovat na to, že Vám v určitých případech mohou vzniknout sankce z důvodu pozdního podání, které jsou závislé na rozhodných skutečnostech stanovených příslušným právním předpisem.
 
Tuto oblast upravuje konkrétně § 250 daňového řádu, ze kterého vyplývá, že daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně, nebo 0,05 % stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanoveného daňového odpočtu, nebo 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty.
 
Zároveň však platí, že tato pokuta nebude poplatníkovi předepsána v případě, že její vypočtená výše nepřesáhne částku 200 Kč. V případě, že požádáte o přeplatek, pamatujte na nutnost vyplnit žádost, která je k dispozici na konci formuláře přiznání k dani fyzických osob a také ji podepsat.
 
Slevy na dani a pronájem bytu
V roce 2013 jsem pronajímala byt za 9.000 Kč měsíčně, jiný příjem nemám (jsem na mateřské dovolené). Uplatnila jsem výdaje 30 % z příjmu. Mám nárok na daňový bonus? Pokud ne, bude daň nulová? Mohu si uplatnit slevu na poplatníka?

Odpovídá Bc. Zuzana Bartůšková, Účetnictví bez starostí:
Pokud jste měla pouze příjmy, ke kterým jste uplatnila výdaje paušálem (platí i pro příjmy z pronájmu), nemůžete uplatnit daňové zvýhodnění na dítě (viz § 35ca zákona o daních z příjmů). Slevu na poplatníka uplatnit můžete vždy, pokud nejste starobní důchodce, což vzhledem k mateřské nepředpokládám.

Daň z přidané hodnoty

Je DPH kráceno podle vypočteného koeficientu?
Provozovatel autobazaru poskytuje zároveň pojištění aut, tedy službu osvobozenou – bez nároku na odpočet DPH. Je postup pro výpočet DPH na výstupu – u aut z rozdílu ceny nákup – prodej (auta vykoupená, ne v komisi) u komisní smlouvy – DPH na výstupu z provize a DPH na vstupu kráceno podle vypočteného koeficientu (viz pojistná provize)?

Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
Nejdříve si upřesněme, že autobazar svým zákazníkům pojištění neprodává, pouze jeho prodej zprostředkovává. Služby související s pojištěním poskytované osobami zprostředkovávajícími pojištění jsou podle ustanovení § 55 zákona o DPH osvobozeny od daně bez nároku na odpočet DPH na vstupu. Krácení nároku na odpočet se ovšem bude týkat pouze těch přijatých plnění, která souvisejí se zprostředkováním pojištění buď zcela (pak není žádný nárok na odpočet DPH na vstupu), nebo částečně.
 
Částečný nárok na odpočet DPH na vstupu vzniká u těch přijatých plnění, která souvisejí jak se zprostředkováním pojištění, tak i s běžnou činností autobazaru, tedy prodejem aut. Typickým příkladem je například pořízení osobního počítače, na kterém zpracovává autobazar jak agendu vztahující se k prodeji aut, tak i agendu zprostředkování pojištění. U takového počítače by se pak nárok na odpočet DPH krátil koeficientem.
 
Přechod z identifikované osoby na plátce DPH
Nakoupil jsem zboží z EU jako identifikovaná osoba (se sazbou 0 %) a následně odvedl DPH u nás. Je možné si takto odvedenou DPH odečíst v prvním přiznání při přechodu z identifikované osoby na regulérního plátce DPH? Případně jakým způsobem?

Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
Podle ustanovení § 79 zákona o DPH má osoba povinná k dani nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění pořízeného v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem, pokud toto plnění k tomuto dni je součástí jejího obchodního majetku. Tedy základní podmínkou je mít ke dni registrace zakoupené zboží dosud v obchodním majetku (skladem).
 
Dále je nutno toto zboží použít pro účely uskutečňování plnění podle ustanovení § 72 odst. 1 téhož zákona. Daní na vstupu se přitom myslí rovněž daň uplatněná na zboží, které bylo pořízeno z jiného členského státu nebo dovezeno ze třetí země. Nárok na odpočet se uplatní ve zdaňovacím období, do něhož spadá den, kdy se osoba povinná k dani stala plátcem DPH.
 
Vyřazení budovy z obchodního majetku
OSVČ postavila vlastní činností budovu, kterou pronajímá. Při výstavbě na vstupu uplatnila odpočet DPH v plné výši. Kolaudace budovy proběhla v roce 2007, technické zhodnocení v roce 2008. Budova byla v roce 2007 vložena do obchodního majetku. Letos chceme budovu vyřadit z obchodního majetku. Vztahuje se na nás dle § 78 zákona o DPH desetiletá lhůta pro úprav odpočtu daně, nebo ještě pětiletá?

Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
Lhůta pro úpravu odpočtu daně činí u nemovitostí od 1. 4. 2011 deset let, ale podle přechodných ustanovení k zákonu č. 47/2011 Sb., kterým se novelizoval zákon o DPH, se tato lhůta vztahuje (mimo jiné) k nemovitostem vytvořeným vlastní činností, které byly uvedeny do užívání až od 1. 4. 2011. Tedy u dříve vytvořených nemovitostí platí pro úpravu odpočtu lhůta pěti let.
 
Obdobně u technického zhodnocení byla lhůta pro úpravu odpočtu prodloužena na deset let, a to od 1. 1. 2012. Tato lhůta se podle přechodných ustanovení uplatní až u technických zhodnocení uvedených do užívání po 1. 1. 2012, u technických zhodnocení uvedených do užívání do tohoto data opět platí lhůta pěti let.
 
Špatný údaj v přiznání k DPH
Jak mám postupovat, když jsem zjistil, že jsem podal přiznání k DPH 1.Q 2014 a mám tam špatný údaj? Zjistil jsem, že jsem zapomněl přepsat datum u faktury z 11/2013 (zdanitelného plnění z 11/2013) na 02/2014, kdy jsem ji zaplatil, takto mám jiný odpočet DPH.

Odpovídá Bc. Zuzana Bartůšková, Účetnictví bez starostí:
Pokud jde o Vaši vystavenou fakturu, kterou jste nezohlednil v přiznání k DPH, tj. máte nižší daň (vyšší odpočet) než byste měl mít, je třeba podat dodatečné přiznání za 1.Q 2014. Pokud jste zapomněl zahrnout přijatou fakturu, můžete si ji uplatnit v dalším období a snížit si daňovou povinnost v dalším období v rámci běžného přiznání k DPH.

Podnikání

Spolupracující osoba a mateřská dovolená
Já i manžel jsme OSVČ, na mateřské dovolené nemůžu nadále podnikat. Můžu v době mateřské dovolené být spolupracující osobou u manžela?

Odpovídá Bc. Kateřina Kandlerová, účetní:
Podmínkou pro obdržení peněžité pomoci v mateřství je pro OSVČ to, že nevykonává osobně samostatnou výdělečnou činnost po dobu pobírání peněžité pomoci v mateřství. Spolupracující osoba se však považuje za osobu samostatně výdělečně činnou. Z toho vyplývá, že v době pobírání peněžité pomoci v mateřství nelze vykonávat status spolupracující osoby.
 
Jinak tomu je však v případě rodičovské dovolené, resp. pobírání rodičovského příspěvku. Tato skutečnost nebrání tomu, abyste v těchto měsících vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, a tudíž můžete být spolupracující osobou svého manžela.
 
Rodinný závod – kam se přihlásit?
Mám dotaz ohledně letošní novinky – rodinného závodu. Syn je plnoletý a má zájem pomáhat mi v podnikání touto formou. Kam se všude musí jít přihlásit (kromě ZP a ČSSZ) a co musí mít za doklady, aby mohl začít takto fungovat?

Odpovídá Bc. Kateřina Kandlerová, účetní:
Vzhledem k tomu, že pojem „rodinný závod“ je žhavou novinkou, stále zde panují určité nejasnosti. Obecně však platí, že všichni členové tohoto podniku nemusí být podnikateli, a tak platí, že pokud Vy osobně vlastníte živnostenské oprávnění, Váš syn o něj žádat nemusí. Rodinným závodem se konkrétně zabývá nový občanský zákoník, a to v § 700 až § 707. Proto doporučujeme se s tímto ustanovením dobře seznámit.
 
Rodinný závod není založen na žádné písemné dohodě, ale vzniká automaticky, pokud v něm členové rodiny pracují. Právě z důvodu, že se jedná o zcela nový status zakotvený ve zmíněném právním předpisu, pro zamezení pozdějších nedorozumění a nejasností doporučujeme osobní návštěvu Vašeho správce daně (finančního úřadu), a Vaši konkrétní situaci zde zkonzultovat.

Další informace můžete načerpat také v článku Novinka roku 2014: Rodinný závod.
 
Společenská smlouva v malé s.r.o.
Mám dotaz ohledně menší s.r.o., kde je jediný společník a zároveň jednatel. Jak musí vypadat nová společenská smlouva? Dá se někde sehnat vzor? Může si ji jednatel vytvořit sám, nebo doporučujete spíše právníka? Jsou s tím spojena nějaká rizika?

Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
Osobně se domnívám, že pro založení menší společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem není asistence právníka nutná. Stejnou službu a zpravidla levněji pořídíte u dobrého notáře, se kterým je stejně nutno vytvořit formou notářského zápisu zakladatelskou listinu a současně je většinou možno rovnou vyřídit i další potřebné listiny, jako je úředně ověřené čestné prohlášení jednatele, výpis z rejstříku trestů a v neposlední řadě i návrh na zápis společnosti do Obchodního rejstříku.

Pracovněprávní oblast

Z jakého výdělku se počítá dovolená?
Manželka nastoupila na rodičovskou dovolenou a přitom si zažádala o čerpání dovolené. Před tím byla na mateřské dovolené a před ní asi půl roku na nemocenské. Před nástupem na nemocenskou pracovala na dvanáctihodinové směny (noční, víkendy, svátky). Jak bude postupovat zaměstnavatel při výpočtu dovolené? Zřejmě bude používat pravděpodobný výdělek, bude do tohoto pravděpodobného výdělku započítávat i příplatky za noční, svátky, víkendy? Nebo bude počítat jen se základní složkou mzdy?

Odpovídá Bc. Kateřina Kandlerová, účetní:
Pokud zaměstnanec neodpracoval v předchozím kalendářním čtvrtletí alespoň 21 dnů, používá se pro výpočet pravděpodobný výdělek. Jedná se o kvalifikovaný odhad, jaké výše by zaměstnanec zřejmě dosáhl, pokud by pracoval. Při jeho stanovení se přihlíží k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy či platu zaměstnance anebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících totožnou práci nebo práci stejné hodnoty. Při výpočtu se vychází z hrubé mzdy případně z hrubé mzdy, které by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Andrea
20. 2. 2019 12:19:16
Dobrý den,
našla jsem v únoru letošního roku faktury do jednoduchého účetnictví z loňského roku. Vím, že do konce března to ještě lze zadat, ale nevím, pod jakým datem mám faktury zadat do účetnictví. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Soňa
16. 1. 2018 13:55:19
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat ohledně nemocenské. Manžel celý rok podnikal, cca 3 měsíce z toho byl na nemocenské. Může v totmto období dát do daňové evidence fakturu za přijaté zboží či materiál, který byl objednán ještě před tím, než začal marodit? Děkuji za odpově%d. Soňa
Hlášení závadného obsahu

Marek
15. 4. 2016 19:37:36
Dobrý den,

Rád bych se zeptal jak mám zaúčtovat přijatou fakturu zaplacenou v hotovosti , ale teď čekám na proplacení od pojišťovny. Nevím zda mi ji uhradí v plné výši . Děkuji za Odpověď
Hlášení závadného obsahu

analytici STORMWARE
2. 4. 2015 9:42:39
Barbora Černá:
Dobrý den, pokud zadáváte hodnoty ručně, a to buď v interaktivním formuláři pro DPH, nebo v aplikaci EPO, měly by hodnoty vždy souhlasit dle podkladů z programu POHODA. Částky DPH je možné ručně upravovat. Aplikace EPO vypočítá DPH vždy ze základu daně, zatímco v programu POHODA do podkladů vstupují částky DPH tak, jak je uvedete na zdrojových dokladech. Větší odchylky opravdu mohou vzniknout, a to především v případě, že v programu POHODA počítáte DPH u dokladů shora, tj. s výpočtem z celkové částky. Předpis samozřejmě upravit můžete, ale dle mého názoru tím účet 343 nevyrovnáte. Standardně se na účet 343 účtují přímo doklady, které následně vstupují i do přiznání DPH. Dále se na účet 343 účtuje platba z FÚ, resp. předpis vratky, pokud o něm účtujete. Vy jste vlastně u dokladů zaúčtovala jinou hodnotu, než kterou jste přiznala v DPH. Rozdíly tedy vznikají zde. Doporučuji se spíše obrátit na daňového poradce, jak danou situaci řešit, popř. jak dané rozdíly doúčtovat.

Pokud používáte pro vyplnění aplikaci EPO a nemáte podpisový certifikát pro automatické odeslání, doporučuji vygenerovat z programu nejprve XML, to uložit, a následně ho v aplikaci EPO nahrát. Částky DPH budou pak souhlasit dle programu POHODA.
Hlášení závadného obsahu

Barbora Černá
31. 3. 2015 21:32:35
Dobrý den, mám malý problém, pokud podávám DPH, vyjedu si podklady z programu, pak to zadám to mfcr elketronického podání, hodnoty si přepíšu a pak elektronicky odešlu. Nyní při uzávěrce mi nevychází Rozvaha, myslím si že chyba je v tom že systém mfcr jinak zaokrouhluje částky DPH, když nám mají vracet, vždy je to o něco méně než mám předpis v účetnictví, někdy je to u velké částky skoro tisícovka. Jak mám nyní opravit v účetnictví rozdíly předpisu DPH v programu a toho které nám doopravdy přišlo od finančního úřadu?
Děkuji moc za vaši radu.
Hlášení závadného obsahu

bety
12. 12. 2014 15:36:35
Dobrý den, mám dotaz ohledně spolupracující osoby. Jsem registrovaná jako OSVČ a dcera je mi spolupracující osobou. Smí mít na fakturách z nákupu zboží své jméno, nebo všechny doklady musí být vystaveny pouze na mě? Děkuji za zodpovězení mého dotazu, Přeji hezký den
Hlášení závadného obsahu

Ivana Zahradníčková
Uživatel POHODA
29. 10. 2014 13:24:32
Dobrý den, mám dotaz ohledně dcery a tatínka(důchodce)
Dotaz: dcera pracuje jako OSVČ (kosmetička), dále na DPP(kde odvádím srážkovou daň) pracuje pro moji firmu. Můžu na ní rozdělit příjmy jako na spolupracující osobu? Může být spolupracující osoba a současně pracovat u mě na DPP a ještě podniká?
Dále bych chtěla rozdělit příjmy na tatínka(důchodce), který nikde nepracuje, pracoval pouze 2měsíce pro moji firmu na DPP (odvedena srážková daň).Můžu také i něho rozdělit příjmy jako na spolupracující osobu? Tatínek i dcera žijí se mnou ve společné domácnosti.
Děkuji za radu a pomoc.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Prominutí DPH při dodání elektřiny nebo plynu

25. 10. 2021 | Daň z přidané hodnoty bude prominuta při dodání elektřiny či plynu, jejich pořízení z jiného členského státu nebo dovozu. Bude se to týkat všech dodání, která se uskuteční v měsíci listopadu a prosinci 2021, nebo zálohových plateb na dodání, které v tomto období budou přijaty. Rozhodnutí bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji 34/2021 a nijak neomezuje okruh osob, na které se vztahuje. Prominutí se tedy týká nejen domácností a drobných podnikatelů (neplátců DPH), ale i dodávek pro plátce DPH.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Pánské košile
Klasické i trendové košile pro muže
www.idealmoda.cz

Masážní sprcha Alexejeva
Pomáhá při léčbě celulitidy, křečových žil a dalších onemocnění a kosm
www.masazni-sprcha.cz

Daňový kalendář

31. 10. 2021 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (za 4. čtvrtletí 2021)
25. 11. 2021 Přiznání DPH (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Souhrnné hlášení (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Kontrolní hlášení (za říjen 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,70 Kč
-0,035 Kč
22,13 Kč
-0,051 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru