Daňové zvýhodnění na dítě


Bc. Zuzana Bartůšková
20. 11. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Daňové zvýhodnění činí 13.404 Kč ročně na každé dítě, čili 1.117 Kč měsíčně. Uplatnit si jej může vždy jen jeden z rodičů.

Foto: Fotolia.eu

 

Fyzická osoba má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společné domácnosti. Jaké podmínky musíte splnit a co je třeba doložit, abyste si mohli slevu na dani či daňový bonus uplatnit?


 
Fyzická osoba má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společné domácnosti. Společnou domácností se rozumí, že občané spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Podmínky uplatnění upravuje § 35c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“).
 
Daňové zvýhodnění má formu slevy na dani, daňového bonusu nebo kombinace obojího. Slevu na dani lze uplatnit až do výše daňové povinnosti.
 
Daňové zvýhodnění činí 13.404 Kč ročně na každé dítě (tj. 1.117 Kč měsíčně). Jedná-li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, lze uplatnit dvojnásobnou částku, tj. 26.808 Kč ročně (2.234 Kč měsíčně).
 
Je-li daňové zvýhodnění nebo jeho část vyšší než vlastní daňová povinnost, jedná se o daňový bonus. Může tak dojít k situaci, kdy poplatník neplatí žádnou daň z příjmů a ještě je mu vyplácena částka navíc, a to až do výše daňového zvýhodnění. Formou daňového bonusu lze uplatnit částku maximálně 60.300 Kč ročně. Bonus lze uplatnit, pokud činí alespoň 100 Kč.
 
Podmínky pro uplatnění daňového bonusu:
 • poplatník má příjmy podle § 6 až 9 ZDP alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k počátku roku (pro rok 2013 činí tato částka 48.000 Kč). Do těchto příjmů se nepočítají příjmy osvobozené od daně a příjmy zdaněné srážkovou daní,
 • poplatník, který má pouze příjmy podle § 9 ZDP z pronájmu, nemůže bonus uplatnit, pokud jsou výdaje vyšší než příjmy (je ve ztrátě),
 • pokud má poplatník povinnost podat daňové přiznání a při jeho sestavování zjistí, že mu bylo vyplaceno na daňových bonusech (např. v zaměstnání) více než na kolik měl nárok, jedná se o daňový nedoplatek a má povinnost tyto bonusy vrátit (uhradit nedoplatek).

Kdo je vyživovaným dítětem?

Vyživované dítě:
 • dítě vlastní, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů – dítě osvojené, dítě, jež bylo převzato do péče rozhodnutím příslušného orgánu, dítě, jehož rodič zemřel, a dítě manžela, kterému bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu, dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka), pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy,
 • nezletilé dítě – do 18 let,
 • zletilé dítě až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a:
 • soustavně se připravuje na budoucí povolání (příprava na budoucí povolání se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře),
 • nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
 • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.
 
Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění. Lze tedy uplatnit zvýhodnění i na dítě, které bydlí na internátu nebo na vysokoškolské koleji.
 
Uzavře-li vyživované dítě manželství, může slevu na dani uplatnit jeho manžel či manželka. Nemá-li jeho manžel či manželka příjmy, může daňové zvýhodnění uplatnit rodič dítěte, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti.
 
Daňové zvýhodnění na dítě může uplatnit vždy jen jeden poplatník – jeden z rodičů. Daňové zvýhodnění lze uplatnit ve výši 1/12 za každý měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění. Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v měsíci, kdy se dítě narodilo, ve kterém začíná studium a ve kterém bylo převzato do náhradní péče.
 
Daňové zvýhodnění nelze uplatnit na dítě partnera v rámci registrovaného partnerství.

Studium dítěte

Studium dítěte blíže upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v § 11 až 15.
 
Daňové zvýhodnění a studium na střední škole:
 • Studium na střední škole nebo vyšší odborné škole. Nelze uplatňovat na dítě, které studuje SŠ nebo VOŠ dálkově, distančně, večerní nebo kombinovanou formou, pokud si zároveň při tomto studiu vydělává (zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění, podnikání atp.) nebo má v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci.
 • Studium na středních školách a konzervatořích a vyšších odborných školách v ČR zapsaných do rejstříku škol, na středních školách zřizovaných ministerstvem obrany, vnitra a spravedlnosti. Studium v cizině, pokud je podle rozhodnutí MŠMT postaveno na roveň studia v ČR.
 • Uplatňovat lze daňové zvýhodnění i během prázdnin mezi jednotlivými ročníky.
 • Daňové zvýhodnění lze uplatňovat do konce školního roku, ve kterém byla složena maturita nebo absolutorium, pokud během prázdnin nebude dítě celý měsíc pracovat (nebo podnikat) nebo pobírat podporu v nezaměstnanosti.
 • Studium v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou podle příslušného právního předpisu, zahájené nejpozději ve školním roce 2013/2014, se považuje za studium na středních školách.
 
Daňové zvýhodnění a studium na vysoké škole:
 • Ode dne, kdy se dítě stalo studentem VŠ, do dne, kdy ukončilo studium.
 • Počítá se i doba mezi ukončením studia na SŠ a nástupem na VŠ, pokud na sebe navazují.
 • Zvýhodnění se uplatní naposledy v měsíci, kdy dítě ukončilo studium na VŠ. Lze uplatnit i měsíc po měsíci ukončení studia za podmínky, že celý tento měsíc nebude dítě pracovat (nebo podnikat) nebo pobírat podporu v nezaměstnanosti.
 • Studiem na VŠ se rozumí studium v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu (studium v cizině pouze v případě, že je podle rozhodnutí MŠMT postaveno na roveň studia v České republice).

Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě

Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění u zaměstnavatele (dle § 38l odst. 3 ZDP):
 • podpis Prohlášení poplatníka – lze podepsat na stejné období kalendářního roku pouze u jednoho zaměstnavatele,
 • úřední doklad prokazující totožnost dítěte – zpravidla rodný list,
 • předložení průkazu ZTP/P,
 • potvrzení od zaměstnavatele manželky/manžela, že neuplatňuje daňové zvýhodnění,
 • u zletilého dítěte potvrzení školy, že se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem – potvrzení o studiu,
 • potvrzení správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, že poplatník vyživuje v domácnosti zletilé dítě až do dovršení 26 let věku, které nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost,
 • potvrzením o studiu vydaném zahraniční školou na určité období a v souladu se zvláštním právním předpisem o státní sociální podpoře rozhodnutím MŠMT, že takové studium na škole v cizině je postaveno na roveň studia na středních nebo vysokých školách v České republice.

Daňové zvýhodnění na dítě a výdajové paušály

Od 1. 1. 2013 nelze daňové zvýhodnění uplatnit u poplatníka, který uplatňuje výdaje paušálem (u příjmů z podnikání a z pronájmu) a součet základů daně, u kterých jsou uplatněny výdaje paušálem, je vyšší než 50 % celkového základu daně.
 
Příklad:

Poplatník má tyto příjmy:
 • 200.000 Kč ze zaměstnání – jedná se o základ daně (tj. superhrubou mzdu),
 • 100.000 Kč z podnikání – uplatňuje výdaje paušálem 60%,
 • 50.000 Kč z pronájmu – uplatňuje výdaje paušálem 30%.
Může uplatnit daňové zvýhodnění?
 
Základ daně ze zaměstnání: 200.000 Kč
Základ daně z podnikání: 40.000 Kč
Základ daně z pronájmu: 35.000 Kč
 
Celkový základ daně činí 275.000 Kč, základ daně, u kterého byl použit paušál, činí 75.000 Kč, tj. 27 % celkového základu daně. Poplatník může uplatnit zvýhodnění na dítě, protože základy daně, u kterých byl použit paušál, tvoří méně než 50 % celkového základu daně.

Daňové zvýhodnění u nerezidentů

Daňový nerezident může daňové zvýhodnění uplatnit pouze ve vlastním daňovém přiznání. Nelze ho tedy uplatnit u zaměstnavatele v rámci měsíčních záloh, ani při ročním zúčtování daně.
 
Podmínkou pro uplatnění daňového zvýhodnění je, že nerezident je rezidentem členského státu EU, Norska nebo Islandu a úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky činí nejméně 90 % všech jeho příjmů. Kromě příjmů, které nejsou předmětem daně, jsou od daně osvobozeny nebo jsou zdaněny srážkou.


Článek byl připravený ve spolupráci s Účetnictvím bez starostí.Související článek:
Pracující studenti, rodiče a slevy na dani

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

kiki
6. 7. 2020 11:22:31
Zletilý syn nežije se mnou ve společné domácnosti. Žije s přítelkyní již několik let v pronajatém bytě mimo trvalé bydliště. Jednou za čas nás navštíví. Trvalé bydliště má hlášeno u nás. Můžu uplatňovat na něj slevu na dani, když nežijeme ve společné domácnosti? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Jana
26. 1. 2020 11:21:02
Zdravím. Chci se zeptat:jsem zamestnana na pól.uvazek(7300hr/měs.) od 28.července 2019 jsem na neschopence. Mohu zadat o vrácení daní na nezletilého syna? Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Jana
28. 9. 2019 15:52:10
Dobrý den, chci se zeptat. Dcera se přestěhovala k otci, s kterým jsem již přes 11 let rozvedená. studuje 2 rokem střední školu. V prosinci jí bude 18. let. I přes to, že bydlí u otce a dojíždí na internát přes týden, vyživuji a platím ji školu já. Mohu si i tak nadále žádat o slevu na dani za díte. Doposavad máme stejnou adresu, ale v 1 si ji změní.
Děkuji za odpověď.
Jana
Hlášení závadného obsahu

Alexandra
15. 12. 2018 8:46:05
Dobrý den, chci se zeptat zda-li může uplatňovat moje matka daňové zvýhodnění nebo bonus, na mou dceru. Jelikož já nemám velký příjem.I tehdy, kdyby si o to samé zároveň žádal její manžel zase na své 2 nezletilé děti? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela
4. 10. 2018 21:17:20
Dobrý den, chtěla jsem se optat. Zaměstnanec je u společnosti zaměstnaný přibližně 2 roky. Neuplatňoval slevu na poplatníka ani daňové zvýhodnění na děti, protože jeho hrubá mzda byla nízká a on byl zároveň IČAŘ a za podnikání si vydělal o mnohem více peněz. Nyní v září jako zaměstnanec dostal přidáno a zároveň jeho přijem z podnikání klesl na minimum. Je možné, aby od září začal uplatňovat slevu na poplatníka a i daňové zvýhodnění na děti? Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Al Alexová
17. 9. 2017 15:55:09
VŠ vystavila synovi potvrzeni o studiu od 1.9. 2017. Mzdová účetní našeho školského zařízení ho odmítá přijmout,protože má datum vystavení 31.8. 2017. Mzdová mi vykládá něco o pokynu či vyhlášce resp. prováděcím pokynu mfcr v tom smyslu, že škola vystavila potvrzeni o den dřív než začíná období studia, ale co když prý student nenastoupi ke studiu.
Hlášení závadného obsahu

Peťa
4. 5. 2017 14:42:38
Michaela: Pokud nemáte žádný příjem, na daňové zvýhodnění nárok nemáte. Pokud jste jen na rodičáku a nevyděláváte, není z čeho zvýhodnění bohužel odečíst.
Hlášení závadného obsahu

Michaela
3. 5. 2017 12:00:46
Dobry den,chci c
Dobry den,chci se zeptat...v unoru 2016 se narodil syn,pred tim jsem byla zamestnana na HPP..,byla jsem na neschopence a 4.1.2016 jsem nastoupila na materskou...Jeste ma jednodite 7let...jsem samozivitelka,mam narok na danove zvyhodneni na deti?Moc se v tom nevyznam,ucetni jsem posilala prohlaseni poplatnika i rodny list,ale nevim..dekuji za odpoved.
Hlášení závadného obsahu

Alena
19. 3. 2017 22:16:09
Dobrý den,
od 1.4. 2016 jsem vedena jako spolupracující osoba. Jinak jsem byla do června na MD a dále na RD. Na kolik měsíců mohu uplatnit daňové zvýhodnění na dítě - na 9 nebo na celých 12. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Ája
17. 2. 2017 8:52:51
kvapka: Už za lednovou výplatu kterou dostanete (nebo už jste nejspíš dostala) v únoru.
Hlášení závadného obsahu

kvapka
14. 2. 2017 19:04:35
Dobrý den chtěla bych se zeptat když jsem nastoupila do práce na částečný úvazek to jsem nastoupila 17.1. od kdy se mě bude uplatňovat daňové zvýhodnění na dvě děti?papír o tom že manžel si nepřiznává děti jsem odevzdala v práci. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Anička P.
31. 1. 2017 9:15:36
kjubik: Slevu můžete uplatnit jen na děti manželky, takže pouze za ty dva měsíce.
Hlášení závadného obsahu

kjubik
27. 1. 2017 8:16:22
Dobrý den, mohu si uplatňovat slevu na nevlastní dítě a slevu na manželku za celý rok, pokud se mnou žijí ve společné domácnosti už 2 roky a manželé jsme pouze 2 měsíce, nebo mohu žádat daňové zvýhodnění pouze za měsíce, které jsme svoji. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Tomas
10. 11. 2016 13:45:59
S exmanzelkou jsme rozvedeni mame dve deti. Rozvod probehl v nemecku, exmanzelka bydli v cr. Na jedno dite uplatnuji danove zvyhodneni zde v nemecku na coz mam zde pravo. Exmanzelka si uplatnuje danove zvyhodneni na obe deti v cr. Podle nemeckeho zakona ma narok na odpisy kazdy rodic jednou polovinou. To znamena pri dvou detech kazdy jedno dite. Muze si exmanzelka odepisovat obe deti, kdyz na jedno dite jsou jiz odpisy v nemecku?
Hlášení závadného obsahu

Marek
11. 9. 2016 9:29:17
Dobrý den,
mám na vás dotaz.Pokud bývalá manželka nechce podepsta prohlášení co bych měl udělat dal, abych mohl uplatňovat daňovou úlevu na dítě?
Hlášení závadného obsahu

Věrka
8. 4. 2016 13:09:23
caslavova: Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v měsíci, kdy se dítě narodilo, takže bych uplatnila již za březen.
Hlášení závadného obsahu

caslavova
8. 4. 2016 10:40:38
Dobrý den chtěla jsem se zeptat dcera se narodila 31.3 můžeme uplatnit slevu na daní už za 3 mesíc. děkuji
Hlášení závadného obsahu

Andrea
13. 3. 2016 21:34:49
Dobrý den, synovec v červnu ukončil 1.ročník studia na VŠ.V září nastoupil znovu do 1.ročníku jiné VŠ. Jak je to s daňovým zvýhodněním během prázdnin. Má na něj švagrová nárok, protože studium na sebe navazuje? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Andrea
7. 3. 2016 16:36:55
Dobrý den, chtěla bych se zeptat můj syn, který se mnou žije ve společné domácnosti, bude od příštího měsíce na úřadu práce. Je stále nezletilý (16 let). Mohu si na něj nadále do 18 let uplatňovat slevu na dítě i když už bude pracovat? V práci po mě totiž vždy chtěli potvrzení o studiu. Děkuji moc
Hlášení závadného obsahu

DS
7. 3. 2016 10:11:07
Dobrý den, žádám o radu. S manželem se rozvádím a nechce mi podepsat prohlášení na slevu na dítě. Žijeme ještě ve společné domácnosti, ale platí mi výživné. Je OSV4 a odečítá paušál, tedy si ji nemůže do daní dát. Jak mám tuto situaci řešit? Moc děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Jana
7. 3. 2016 9:49:37
Dobrý den,má dcera ukončila SOU v červnu 2015 pak šla na rodičovskou dovolenou.Její manžel studuje a je bez příjmu.
Kolik měsíců si mohu napsat dceru jako studenta do dańového přiznání...5,7 nebo 12. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Marianna
29. 2. 2016 8:18:24
Jane, pokud spolu nežijete ve společné domácnosti, tak si slevu na vnučku uplatnit bohužel nemůžete.
Hlášení závadného obsahu

Jan
28. 2. 2016 17:58:06
Dobrý den,může dědeček uplatnit slevu na dani na svoji vnučku i když s ní nežije ve společné domácnosti.Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jan
28. 2. 2016 17:54:51
Dobrýden,může uplatnit dědeček slevu na dani na svoji vnučku,ikdyž s ní nežije ve společné domácnosti a nemá ji ve vlastní péči.Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Eva
26. 2. 2016 13:30:42
Můžu si uplatnit slevu na syna, kterému je 27 let a studuje doktorantské studium ? Vím, že on má slevu na studenta do 28 let, ale u slevy na dítě si nejsem jistá. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

anka
26. 2. 2016 8:52:31
Jana: Můžete, ale musíte splňovat podmínku společně hospodařící domácnosti.
Hlášení závadného obsahu

Jana
25. 2. 2016 23:18:39
Dobrý den,má dcera a její manžel ukončily loni školu a byly bez příjmu.Mohu si uplatnit slevu na dani na vnučku? Jaké doklady budu potřebovat.Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Honza
25. 2. 2016 23:07:51
Prosím o radu, jaké přesně doklady/potvrzení je třeba přiložit k DAP OSVČ pro uplatnění Slevy na dítě za těchto podmínek: já jsem Zaměstnanec a současně OSVČ (paušál), kde základ daně z OSVČ je méně než 50%, tj. mohu slevu uplatnit. V zaměstnání jsem slevu na dítě nehlásil, protože to, zda splním podmínku stran základu daně, předem nevím jistě. Partnerka je od narození dítěte na mateřské a posléze rodičovské dovolené. Předem děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Irena
24. 2. 2016 9:01:39
hanel - pokud nemáte žádné výdělky, tak nemůžete, z čeho by Vám zaměstnavatel zvýhodnění uplatňoval?
Hlášení závadného obsahu

hanel
21. 2. 2016 19:04:08
Dobrý den, v současnosti jsem na RD (jinak jsem zaměstnána na dobu neurčitou), manžel je na UP. Mám tedy nárok žádat u svého zaměstnavatele úlevu na dani za dítě (za loňský rok)?
Hlášení závadného obsahu

Eva
18. 2. 2016 10:12:29
andrrue - můžete
Hlášení závadného obsahu

andrrue
17. 2. 2016 10:35:59
V září jsem nastoupila do práce a manžel šel místo mě na rodičovskou dovolenou. Do 31.8. uplatňoval slevu na děti on, od 1.9. já. Můžu tedy do daňového přiznání dát odpočitatelnou položku na děti 4 měsíce já a manžel do svého přiznání 8 měsíců?
Hlášení závadného obsahu

Ludmila
16. 2. 2016 13:18:59
pro Jana - když někdo uplatňuje paušály, nemůže uplatnit slevu na dítě, ať je to kdokoliv
Hlášení závadného obsahu

jan
16. 2. 2016 11:25:04
Dobrý den prosím o odpověď na můj dotaz z 12.2.2016 11:06 jedná se o to,jestli může invalidní důchodce mající živnost jako vedlejšák a s paušálními výdaji uplatnit slevu na dítě.Děkuji a mějte hezký den
Hlášení závadného obsahu

Mirka
16. 2. 2016 7:52:57
Dcera (20let) ukončila předčasně studium na VOŠ ke dni 3.2.2016. Od poloviny února nastoupila do práce na hlavní pracovní poměr. Bude mít manžel ještě za únor daňovou slevu na dítě u svého zaměstnavatele? Osobně si myslím, že už asi ne, když dcera začala pracovat.
Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Olga
15. 2. 2016 17:08:03
Dobrý den.Prosím o radu.Můj manžel má 13tiletého syna z prvního manželství,který do konce října 2015 bydlel se svou matkou v Praze.Od listopadu se ovšem ze závažných důvodů sám rozhodl přestěhovat se k otci.Začal chodit v novém bydlišti do školy,k matce téměř nejezdí ani na víkendy jednou za 14 dní.Na soud se ještě čeká,protože je to stále v řízení,strašně jim to trvá než si to mezi sebou města předají apod. Nicméně matka od listopadu nezaplatila na syna ani korunu,avšak stále si uplatňuje slevu na dani.Je možné,aby si slevy na dani již uplatňoval alespoň manžel,když tu jeho syn s námi bydlí nebo to lze až poté co ho právoplatně dostane do péče i na papíru soudním rozhodnutím?Děkuji za informaci.
Hlášení závadného obsahu

Adele
15. 2. 2016 11:06:18
pro Báru - Pokud otec nežije s dětmi ve společné domácnosti, nemůže si zvýhodnění na dítě uplatňovat.
Hlášení závadného obsahu

Bára
12. 2. 2016 15:16:38
Dobrý den,prosím jsem samozivitelka a pobiram hmotnou nouzi a příspěvek na bydlení. Otec dětí žádá úlevu na daní,má nárok i když nemáme společnou domácnost? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jan
12. 2. 2016 12:46:52
Pr Kimču doplnění k předchozímu dotazu nemám nárok na d.slevu na dítě i když jako invalidní důchodce mám vedlejší příjem(uplatňuji d.paušál 80%.Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Kimča
11. 2. 2016 17:07:53
Jane, když uplatňujete paušál, nemůžete si uplatnit daňové zvýhodnění na dítě.
Hlášení závadného obsahu

Jan
11. 2. 2016 10:27:48
Dobrý den,může invalidní důchodce jako OSVČ podnikající s 80%výdajovým paušálem uplatňovat slevu na dítě?Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Karla
8. 2. 2016 8:22:54
Verca: nemůže
Hlášení závadného obsahu

Verca
7. 2. 2016 14:18:02
Dobry den chtela bych se zeptat,ziju s partnerem ve spolecne domacnosti jiz rok,mam dceru ktera neni jeho vlastni ,byvali pritel posila alimenty ,ale neuplatnuje na dceru ulevu na dani ,ani ja ne jsem na materske. Muze pritel uplatnit ulevu na dani?
Hlášení závadného obsahu

adina
4. 2. 2016 8:35:42
Vlasta: Myslím že ano, protože v zákoně (§35c odst. 6) je napsáno, že za vyživované dítě poplatníka se pro účely tohoto zákona považuje také vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit.
Hlášení závadného obsahu

Vlasta
3. 2. 2016 16:13:23
Dobry den,manzel je na dohode o praci vydela si max 4000kc za rok 2015 byl taktez na dohode,tudis nesplnuje tech 48.000 a dane uplatnit nemuze. zijeme ve spolecne domacnosti s mimi rodici,otec pracuje je zamestnam a splnuje tech 48.000kc,muze uplatnit dane on na me deti?
Hlášení závadného obsahu

Issi
31. 1. 2016 9:00:24
Dobrý den, může si rodič uplatnit v daňovém přiznání slevu na dítě, které si také samo podává daňové přiznání? je to student do 26 let a pracuje pouze na DPP, bydlí ve společné domácnosti. děkuji
Hlášení závadného obsahu

Lucka
28. 1. 2016 11:23:04
skub - Pokud nemáte žádné příjmy tak si samozřejmě zvýhodnění uplatnit nemůžete, není z čeho...
Hlášení závadného obsahu

skub
28. 1. 2016 9:27:48
Dobrý den,
mám jako rodič na RD nějakou možnost získat daňové zvýhodnění na děti? S přítelem žijeme ve stejné domácnosti, máme dvě společné děti, ale partner si uplatňuje v daň. přiznání procentem. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Janja
27. 1. 2016 9:01:20
lenka: Pokud se zaměstnavatel zdráhá udělat Vám roční zúčtování, podejte si daňové přiznání sama - určitě se to vyplatí, na slevu na poplatníka máte nárok.
Hlášení závadného obsahu

lenka
26. 1. 2016 14:41:47
Mohu uplatnit slevu na dani u zamestnavatele za rok 2015, kdyz se syn narodil 7/2015 a 9.6.2015 jsem odchazela na materskou? Zamestnavatel tvrdi, ze ne, ale zda se mi to divne, kdyz mam odpracovano z predchziho roku 5mesicu, hruby prijem nad 35tis. Dekuji6211
Hlášení závadného obsahu

Amy
26. 1. 2016 13:00:10
Renato, slevu na dítě do daň. přiznání uvádíte.
Hlášení závadného obsahu

Renata
25. 1. 2016 21:41:16
Dobrý večer, chtěla bych se zeptat. V červenci 2015 se nám narodil syn, od té doby manžel uplatňuje slevu na dítě. Moje otázka zní: teď když se bude dělat roční zúčtování daně z přjmů (DP) zadává se tam i dítě nebo už ne? Děkuji za odpovědi a přeji krásný večer
Hlášení závadného obsahu

Jana P.
23. 1. 2016 20:49:15
Dobrý večer, poslala jsem bývalému manželovi na email čestné prohlášení, že neuplatňuje slevu na nezletilou dceru, která je v mé péči a mám na ni i úlevy na dani každý měsíc, toto mě odmítl podepsat. Co mám dělat? Děkuji Jana P.
Hlášení závadného obsahu

Petr
22. 1. 2016 18:48:08
Prosím o radu. Budu otci pomáhat s vyplněním daňového přiznání. (loni v létě odešel do důchodu, proto už je za něj nebude podávat zaměstnavatel). Předložil zaměstnavateli potvrzení o studiu za mou sestru, ale neuvědomil si, že podmínkou je, že spolu musí žít ve stejné domácnosti. Zaměstnavatel mu tedy neoprávněně strhával slevu na dani. Rádi bychom to napravili. Potřeboval bych proto poradit, jakým způsobem do uvést do daňového přiznání. Bude stačit, když v sekci, kde se vykazuje sleva za dítě, uvedeme sraženou částku se znaménkem mínus, čímž dojde v další části ke snížení "skutečně odvedené daně"? Otec má totiž nárok na slevu na poplatníka za měsíce, kdy už byl v důchodu, takže celkově bude i po "vrácení" slevy na dítě v plusu. Jen chci, aby měl vše formálně v pořádku. Předem děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Eva Hromasová
22. 1. 2016 16:53:45
Dobrý den,
prosím o radu, dcera více jak rok nežije s manželem ve společné domácnosti, nyní by chtěla uplatnit odpočty daně na děti sama, od manžela chtěla prohlášení o tom že nebude uplatňovat tento nárok, on ji ale řekl , že mu zaměstnavatel dělá tyto odpočty měsíčně, a tak se ptám jestli jde aby mu zaměstnavatel tyto odpočty prováděl bez toho aby od něj chtěl prohlášení o tom , že manželka tyto odpočty uplatňovat nebude.
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Stáňa
22. 1. 2016 12:49:49
Terezie P - nemůže, protože nejste manželé. Zvýhodnění si může uplatnit pouze na vaše společné dítě.
Hlášení závadného obsahu

Terezie P
22. 1. 2016 8:12:35
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. S přítelem žijeme v jedné domácntosti máme tu trvaly probyt. Mám dvě děti z minulého manželství, jsem rozvedená. V součastným vztahu mám dítě 7 měsíců staré. Může přítel pobírat danove zvýhodnění i na mé starší dvě děti 7 a 9 let? Jsem na rodičovské dovolené. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Iveta H.
19. 1. 2016 15:32:05
Dobrý den, obracím se na vás z dotazem ohledně slevy na dítě uplatňované ve dvou státech EU. Já pracuji v ČR na plný pracovní úvazek. Přítel v Rakousku. Spolu máme dceru. Nastoupila jsem do zaměstnaní po rodičovské dovolené dne 4.9.2015. Můžu si prosím uplatnit slevu na dítě za rok 2015 já v ČR i přítel v Rakousku, když platí daně tam. On je občan SR. Naše dcera občan ČR. Spolu žijeme v ČR. Přítel má přechodný pobyt v ČR a trvalý pobyt v SR a v Rakousku. Děkuji za odpověď. Iveta H.
Hlášení závadného obsahu

Ruzena
11. 1. 2016 14:15:04
Dobrý den , chtěla bych se zeptat. Byla jsem v minulém roce zaměstnaná na Dpč a uplatnovala si slevu na 3 děti. Byli mi vyplaceny pouze 6x, zbytek jsem neměla nárok a v září jsem dala výpověd. Může si zbylé zvýhodnění odečíst manžel za ty měsíce od října, když já si vydělala pouze 40tis hrubého . Děkuji
Hlášení závadného obsahu

JanaL
5. 1. 2016 12:19:13
Dobrý den, pokud má zaměstnanec dítě a manželku ještě na rodičovské dovolené, jak se v této chvíli řeší "Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění"? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

marky
4. 1. 2016 13:40:21
JanaV:
§35c, odst. 6 zákon o daních z příjmů: Za vyživované dítě poplatníka se pro účely tohoto zákona považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit.
Hlášení závadného obsahu

JanaV
4. 1. 2016 13:20:40
Dobrý den, chtěla bych se zeptat v červnu se mi narodil syn. V rodném listě nemá uvedeného otce, bylo to rozhodnutí otce. Žiji s partnerem, který pracuje a tím pádem zabezpečuje finančně mě i malého. Já pobírám rodičovský příspěvek. Může partner zažádat o úlevu na dani ? A pokud ano je možné, aby uplatnil úlevu i za minulý rok? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Majky
14. 12. 2015 21:18:02
Dobry den,mam dotaz jsem samoziviteka.V listopadu mi skoncil rodicovsky prispevek a nyni jsem na ÚP.Mam nezletilou dceru,soudne sverenou,ale s otcem mame dohodu a stridame kazdy tyden.Dnes mi peinesl cestne prohlaseni a zada me o to,ze neuplatnuji danove bonusy na dite.Potrebuji poradit,zda jestli mu to podepisi nebudu s tim pozdeji problem.? Hledam si praci a chtela bych si to uplatnit na sebe.Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Kamila
7. 12. 2015 9:27:45
Tereza: Na daňový bonus na děti máte nárok pouze v případě, že máte příjmy alespoň ve výši 55.200 Kč/rok.
Hlášení závadného obsahu

Tereza
5. 12. 2015 8:01:45
Dobrý den, jsem samoživitelka, mám v péči 2 děti. Onemocněla jsem ve zkušební době a zaměstnavatel se mnou rozvázal pracovní poměr. V současné době jsem nezaměstnaná a pobírám nemocenské dávky od OSSZ. Mám v této situaci nárok na daňové bonusy? A u koho je budu uplatňovat? Daňové prohlášení jsem nikdy sama nepodávala, vždy je za mě podával zaměstnavatel. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Tomáš
5. 12. 2015 5:55:30
Dobry den chtěl jsem se zeptat,v roce 2015 jsem byl na up ale mel jsem dohodu o provedení práce s výdělkem cca 18000 za celý rok (2000 měsíčně) a manželka je na rodičovském příspěvku, muze tedy tchán žijíci ve stejné domácnosti s příjmem 10000 měsíčně požádat o dane na nase 2 děti.děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Rendy
1. 12. 2015 14:42:08
Sylva:
Zvýhodnění na dítě si může uplatnit pouze jeden z rodičů a podmínkou je společná domácnost s dítětem.

aliceruskova:
U DPP můžete uplatnit zvýhodnění na dítě.
Hlášení závadného obsahu

aliceruskova
27. 11. 2015 9:34:16
Hezký den, má kolegyně má dotaz.
Je zaměstnána u firma na DPP, uplatňuje poplatníka. může pobírat u DPP danovou ulevu na ditě ? Děkuji za odpověd.
Hlášení závadného obsahu

aliceruskova
27. 11. 2015 9:20:42
Hezký den, jsem vdaná a mám jedno dítě.
Chtěla bych dostávat daňovou úlevu na svoje dítě.
Doložím tedy rodný list dítěte.
Bohůžel s manželem se vůbec nevydáme a ani nevím kde je, takže nemůžu od něj dostat čestné prohlášení, abych mohla pobírat danovou úlevu.
Co mám tedy udělat proto, abych tutu slevu dostala.
Děkuji za odpověd.
Hlášení závadného obsahu

Sylva
26. 11. 2015 15:19:05
Dobrý den, mám dve děti, jedno má trvalé bydliště jako já, druhé odlišné trvalé bydliště, obě mám v péči, jedno dítě jen o víkendech. Lze uplatnit daňového zvýhodnění na jedno dítě v měsíčním a na druhé v ročním daňové zvýhodnění?
Hlášení závadného obsahu

lilinka
18. 11. 2015 13:02:09
Aleš: Abyste mohl uplatnit daňové zvýhodnění na dítě, musíte mít nějaký příjem (např. ze zaměstnání). Pokud pobíráte podporu v nezaměstnanosti tak z té si zvýhodnění uplatnit nemůžete.
Hlášení závadného obsahu

Aleš
18. 11. 2015 8:27:31
Dobrý den od poloviny měsíce jsem nezaměstnaný a chci se zeptat zda mohu pobírat danové zvýhodnění na dítě,které jsem pobíral.Děkui
Hlášení závadného obsahu

jitka
13. 11. 2015 15:38:05
Dobrý den, zajímá mne, zda dvojnásobná výče daňového bonusu se vztahuje pouze na držitele ZTP/P nebo i na držitele ZTP. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Roman
30. 10. 2015 18:37:45
Dobrý den, měl bych dotaz. Jsem studentem vysoké školy (kombinovaná forma). Jsem studentem dle zákona, škola za mě platí zdravotní i sociální atd. Může si matka uplatit slevu na dítě či nikoli? Zaměstnání nemám, jedu pouze na DPČ. Děkuji za info
Hlášení závadného obsahu

Alena
27. 10. 2015 18:21:34
Dobrý den, podávám trochu předčasný dotaz, ale zajímá mě, zda
budu moci uplatnit daňový bonus na dítě v daňovém přiznání za rok 2015, když jsem byla do 9/2015 na úřadu práce a od října 2015 jsem nastoupila do práce s hrubým příjmem 10 200,-- Kč. Podmínku výše ročního platu ve výši 55 200,-- Kč splňuji pouze když připočtu výši podpory v nezaměstnanosti, která mi byla od ledna do září 2015 vyplacena ve výši 52 990,--Kč. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Vaclav
24. 10. 2015 15:00:20
Dobry den , chtel jsem se zeptat sleva na danich na dve deti jak to je ? Na jedno decko se dava nejakych 13tis. A na druhe nejakych 15tis. Mam to chapat ze na dve mi vrati 28tis? Nebo jen 15 na druhe ? :-) dekuji za odpoved
Hlášení závadného obsahu

Renata
21. 10. 2015 7:54:28
Dobrý den, syn ukončil 8.10.2015 studium na střední škole a zároveň v tomto měsíci od 1.10.2015 nastoupil do zaměstnání na hlavní pracovní poměr. Mám nárok za tento měsíc na slevu na dítě, když má výdělečnou činnost po celý měsíc? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Hana K.
19. 10. 2015 12:55:35
Dobrý den, syn 29.5.2015 úspěšně odmaturoval na SŠ a od letošního července je studentem VŠ, o čemž mu bylo vystaveno potvrzení. Bohužel jsem si neuvědomila, že zaměstnavateli budu muset toto potvrzení za účelem započtení slevy na dani předložit již v červenci a doložila jsem ho až v září. Nyní jsem se zpožděním zjistila, že mi za červenec a srpen nebyla započtena sleva na dani ze mzdy (výplatní pásky sice sleduji každý měsíc, ale v té změti různých zákonných srážek jsem si toho nevšimla). Je možné, aby mi zaměstnavatel slevu na dani za červenec a srpen odečetl dodatečně, např. v následující výplatě? Nebo jsem o tyto peníze (2 x 1117 Kč) nenávratně přišla?
Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Maruška
15. 10. 2015 21:51:49
Dobrý den.Syn má jít do výchovného ústavu na který se přispívá.Mohu pobírat nadále danový bonus?Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
12. 10. 2015 18:41:56
Magda: musí jít o originál
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
12. 10. 2015 18:41:22
Jana Z.: zákon o dani z příjmů nijak výslovně neupravuje postup u vdov. Nejsem si jistá, jestli by pouhé čestné prohlášení správci daně stačilo. Nicméně v daném případě by neměl být problém prokázat rodinný stav např. kopií občanského průkazu nebo úmrtním listem.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
12. 10. 2015 18:37:48
David: Daňové zvýhodnění lze uplatnit i na dítě druhého z manželů, pokud jsou splněny všechny ostatní podmínky.
Hlášení závadného obsahu

Magda
3. 9. 2015 10:28:12
Potvrzení o studiu pro zletié dítě musí být originál nebo stačí kopie? Děkuji za radu.
Hlášení závadného obsahu

Jana Z.
10. 8. 2015 8:45:15
Dobrý den,nastoupila do naší firmy pracovnice,která je vdova a tudíž bude uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě.Stačí nám její čestné prohlášení,že je vdova nebo po ní musím chtít jiný doklad,třeba úmrtní list manžela?Děkuji za radu Jana
Hlášení závadného obsahu

ZVO
14. 7. 2015 12:35:47
Dobrý den,syn zaměstnance ukončil učební obor v červnu 2015,dne 11.7.2015 mu bylo osmnáct let a od tohoto datumu je evidovaný na úřadu práce. Má otec nárok na slevu na dítě za červenec a srpen 2015.Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Radka
21. 6. 2015 22:15:26
Mám dotaz ohledně odečtu z daně za dceru,které je 20let,bude končit střední školu,od prázdnin začne pracovat na dpp,později na hpp,od září začne chodit dálkově do školy.Mohu si ji nadále uplatňovat z daní?Stále s námi bydlí.Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

td
21. 6. 2015 20:27:36
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli mohu pobírat, nebo si odečítat naše dvě děti, pokud manžel pracuje v Německu, tam má zvýhodnění na děti a já v ČR. Můžeme si je odečítat oba dva, když každý platíme daně v jiném státě. Díky
Hlášení závadného obsahu

David
21. 6. 2015 7:36:49
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli můžu uplatnit slevu na dani na dítě? Dítě je mé manželky, ještě z prvního manželství, mé je nevlastní. Manželka má dítě v péči a žijí se mnou na stejném trvalém bydlišti. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
16. 6. 2015 8:06:02
pro JanaK.:
Dobrý den, doporučuji pročíst článek "Pracující studenti, rodiče a slevy na dani" na Portálu POHODA, kde naleznete veškeré potřebné informace.

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/pracujici-studenti,-rodice-a-slevy-na-dani/
Hlášení závadného obsahu

JanaK.
15. 6. 2015 19:16:48
Dobrý den, ráda bych se zeptala na to, jak je to s daňovým zvýhodněním na děti o velkých prázdninách (1.7. - 31.8.). Mohou zaměstnavatelé chtít po matce potvrzení o tom, že my studenti budeme mít o prázdninách brigádu? Pokud budeme mít brigádu nebude prý mít o velkých prázdninách daňové zvýhodnění na děti. Děkuji a s pozdravem Jana Králová
Hlášení závadného obsahu

kristina
15. 6. 2015 12:26:09
Jan Kancnýř: Pokud máte střídavou péči a bývalá žena podepsala čestné prohlášení že si zvýhodnění neuplatňuje, tak by podle mě uplatnění slevy na dítě nemělo nic bránit.
Hlášení závadného obsahu

Jan Kancnýř
15. 6. 2015 10:19:30
Dobrý den,za minulý rok jsem si uplatnil slevu na syna,máme jen soudní dohodu,syna mám střídavě.ONa mi podepsala prohlášení, že neuplatnuje slevu na daních na syna, doložil sem to tedy k daň.přiznání a vše proběhlo bez problemu?Nebudu muset peníze vracet nebo dlužit?Kdo má tedy nárok na slevu ,když bývalá přítelkyně je na MD a já pracuji, ale nežiji se synem v jedné domácnosti?Moc děkuji
Hlášení závadného obsahu

annamaria12
10. 6. 2015 9:43:53
Dobrý den, kdo má nárok na slevu na děti, když máme s manželem rozdělenou péči v poměru 7 dnů u matky a 4 dny u otce?děkuji
Hlášení závadného obsahu

ála
4. 6. 2015 9:48:42
Dobrý den, dcera je na rodičovské dovolené se synem, s manželem není rozvedená, ale on bydlí jinde. Mohu jako pracující prarodič uplatnit na vnuka slevu na dani, když jeho otec s ním nežije ve společné domácnosti, i když je zaměstnaný? Dcera s vnukem žije ve společné domácnosti u mě v domku nebo jsem já s nimi v jejich bytě, hospodaříme společně, nakupuji potraviny, co je potřeba, ale nemáme všichni stejné trvalé bydliště. Takhle se prostě podle potřeby přemísťujeme - jednu jsme v domku, jednou jsem s nimi v bytě. Mohu uplatnit na vnuka slevu?
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
2. 6. 2015 19:32:13
beiky99: pokud otec dítěte nežije s dítětem ve společné domácnosti, nemůže si daňové zvýhodnění uplatňovat. To že nežije s dítětem ve společné domácnosti můžete prokázat např. rozhodnutím soudu o svěření dítěte do vaší výhradní péče.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
2. 6. 2015 19:30:53
Michaela: ne podmínkou je společná domácnost. Tzn. babička by musela s dítětem skutečně fakticky bydlet. To že bydlí poblíž a pomáhá vám s domácností není samo o sobě naplněním podmínky společné domácnosti.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
2. 6. 2015 19:28:19
Nikola: ano omezení týkající se uplatňování daňového zvýhodnění na dítě u paušálních výdajů platí pro rok 2014 a i pro rok 2015. Pokud nedojde ke změně. Změnila se pouze výše daňového zvýhodnění.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
2. 6. 2015 19:26:21
Ivana K. : ano můžete. Pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě není překážkou, že má dítě vlastní příjmy pokud jsou splněny ostatní podmínky pro vyživované dítě. A není překážkou ani to, že uplatňujete slevu na studenta na sebe.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
2. 6. 2015 19:25:02
Dáša: ano můžete. Pobírání starobního důchodu není překážkou pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě, pokud jsou všechny ostatní podmínky splněny. Omezení týkající se slevy na poplatníka u starobních důchodců již bylo také zrušeno.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
2. 6. 2015 19:23:21
andrea : ano pokud váš roční zdanitelný příjem byl dostatečný můžete uplatnit bonus na dítě i zpětně v rámci ročního zúčtování nebo v daňovém přiznání za měsíce, kdy jste si daňové zvýhodnění/bonus na dítě v zaměstnání neuplatnila.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
2. 6. 2015 19:21:03
Pavla : Bonus na dítě můžete uplatnit pokud splníte podmínky uvedené v článku. Pokud je nájemné placeno hotově, měla byste kromě nájemní smlouvy vystavovat příjmové pokladní doklady, když dojde k platbě. Nejsnazší řešení je koupit si příslušené tiskopisy v papírnictví. Nezapomeňte, že příjmy z pronájmu je třeba také zdanit v rámci daňového přiznání.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
2. 6. 2015 19:18:42
jana: je to možné. Bez počítání vašeho přiznání, ale nelze odpovědět jednoznačně.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
2. 6. 2015 19:17:31
Mirka: daňové zvýhodnění na dítě můžete uplatnit za všechny měsíce, po které dítě splňuje podmínky vyživovaného dítěte.
Hlášení závadného obsahu

beiky99
27. 5. 2015 16:05:44
obrý den,chtěla bych se zeptat.Jak mohu zjistit zda otec dcery uplatňuje úlevu na daních na dceru v zaměstnání?Nežijeme déle než rok ve společné domácnosti.Dcera je soudem svěřena do mé péče a žije semnou.Zaměstnavatele neznám.Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela
1. 5. 2015 17:37:33
Dobrý den, právě se rozvádím, jsem na mateřské dovolené s dvěma malými dětmi. Sama nemám kromě rodičáku žádný příjem, tudíž si nemohu odepsat děti z daní a získat tak nějakou korunu navíc. Chtěla jsem se ale zeptat, zda by si mohla obě děti odečítat moje mamka(na vnoučata), i když s námi nebydlí (bydlí kousek od nás a pomáhá mi s péčí o děti a finančně mi pomáhá, abych zvládla platby za bydlení, atp.)Lze toto považovat za splnění podmínky pro daňový odpočet? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Věra
27. 4. 2015 8:11:16
josef: Pokud s nimi nebydlíte ve společné domácnosti, tak nemůžete.
Hlášení závadného obsahu

josef
24. 4. 2015 18:13:23
dobrý den chci se zeptat mohu uplatnovat danove zvýhodnení na deti i když nebydlím s detmi ve společne domacnosti dekuji za odpoved
Hlášení závadného obsahu

berushga
16. 4. 2015 13:21:08
Dobrý den, chci se zeptat, jesli mám v ČR nárok na daňové zvýhodnění na děti, jestliže jejich otec je cizinec a v zahraničí podniká? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

iris
26. 3. 2015 14:24:22
Ivana : Jedině v případě že přítel neuplatňuje výdaje paušálem. Pokud využívá paušální výdaje nemůže odpis na dítě (daňové zvýhodnění) uplatnit.
Hlášení závadného obsahu

Ivana
26. 3. 2015 12:54:02
Lze nějak uplatnit slevu na dítě, když já jsem na MD a poté nastoupím na RD a přítel je OSVČ ?
Hlášení závadného obsahu

radka
19. 3. 2015 8:13:41
Veronika: Přiložte čestné prohlášení že manželka slevu na dítě neuplatňuje protože je na MD.
Hlášení závadného obsahu

Veronika
18. 3. 2015 16:36:04
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké doklady jsou nutné přiložit k daňovému přiznání, aby mohla manžel uplatnit slevu na dítě. Já jsem na MD a manžel je zaměstnanec.
Hlášení závadného obsahu

milka
17. 3. 2015 11:53:44
Nikola: Platí i v roce 2014.

Ivana K.: Můžete si až do 26 let uplatňovat slevu na studenta.
Hlášení závadného obsahu

Nikola
17. 3. 2015 11:00:12
Dobrý den, prosím platí i za rok 2014 podmínky uvedené v kapitole Daňové zvýhodnění na dítě a výdajové paušály? Děkuji Nikola
Hlášení závadného obsahu

Ivana K.
17. 3. 2015 9:50:21
Dobrý den. Studuji vysokou školu (kombinované studium) a zároveň pracuji (v roce 2014 DPČ, nyní HPP). Mohu si uplatnit slevu na studenta ikdyž si mě uplatňuje otec jako slevu na dítě?Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Dáša
16. 3. 2015 10:43:07
Dobrý den, jsem pracující důchodce jako OSVČ a mám 21letou dceru, která studuje VŠ. Mohu na ni uplatnit slevu na dani?
Děkuji za odpověď.
Dagmar Strnadová
Hlášení závadného obsahu

andrea
16. 3. 2015 6:51:35
Dobry den,od ledna do rijna 2014 jsem byla na RD,pak jsem v listopadu nastoupila do práce a od prosince jsem byla na UP.za listopad mi bylo uplatneno danove zvyhodneni na dite.jelikoz jsem dostala odstupne,tak muj prijem za rok 2014 byl vyssi nez 6 násobek minimalni mzdy,ma otázka zni,muzu si uplatnit zvyhodneni na dite za zbylých 11 mesicu v rocnim zuctovani?dekuji za odpověď Andrea
Hlášení závadného obsahu

Pavla
12. 3. 2015 23:17:31
Dobrý den, pokud mám příjem z dohody o provedení práce 15 tis ročně (nemám podepsané Prohlášení poplatníka) a příjem z pronájmu 55 tisíc ročně, mohu uplatnit bonus na dítě? Jak se dokládá výše z příjmu z nájmu, pokud jej nájemce platí v hotovosti? Stačí nájemní smlouva? Díky za odpověď. Pavla
Hlášení závadného obsahu

jana
12. 3. 2015 20:54:51
Dobry den, chtela jsem se zeptat, zda dostanu nejake vracene dane, kdyz jsem pracovala v roce 2014 do cervna a pote jsem byla 4 mesice evidovana na UP?
Hlášení závadného obsahu

Mirka
11. 3. 2015 15:04:09
Od počátku r.2014 jsem byla na rodičovské dovolené, od 9/2014 jsem nastoupila do zaměstnání. Mám nárok na daňové zvýhodnění na dítě jen za 4 měsíce nebo za celý rok?
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
11. 3. 2015 10:53:50
jiří : Podejte si s manželkou oba daňové přiznání za rok 2014 do 1.4.2015. Vy neoprávněně čerpané daňové bonusy vrátíte a manželka si je uplatní.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
11. 3. 2015 10:52:31
Petr : Pro výpočet daně z příjmů doporučuji využívat oficiální tiskopisy vydávané daňovou správou na www.daneelektronicky.cz. Různé tiskopisy kolující po internetu mohou obsahovat chyby. Pokud vám v oficiálním tiskopise vyjde, že jste nesplnil podmínky pro přiznání daňového bonusu, tak ho skutečně musíte vrátit.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
11. 3. 2015 10:50:34
Jana , Lenka: na podobné dotazy jsem již v minulosti odpovídala. Přečtěte si dotazy níže. Upozorňuji, že daňové předpisy neřeší situaci, kdy se bývalý partneři nedokáží domluvit.
Hlášení závadného obsahu

jiří
6. 3. 2015 7:18:15
Dobrý den.chtěl bych se zeptat na tuto věc.Za rok 2014 jsem bral bonusy na děti já, jelikoš jsem potom dlouhodobě byl práce neschopen tak jsem nesplnil šestinásobný výdělek minimální mzdy.Co stím,dá se to přepsat zpětně na manželku ? Děkuji za odpověd
Hlášení závadného obsahu

Lenka
5. 3. 2015 21:52:39
Manžel dostal do péče Svého syna z předchozího vztahu. Jeho bývalá mu nehce podepsat prohlášení, že neuplatňuje slevu na dítě i když je nezaměstnaná. Jak postupovat aby slevu dostal ?
Hlášení závadného obsahu

Petr
2. 3. 2015 13:40:52
Dobrý den, jsem zaměstnán a zároveň podnikám jako OSVČ. Mám jedno dítě a od zaměstnavatele dostávám měsíční daňové bonusy. Protože nemám jako OSVČ nárok na daňové zvýhodnění na dítě kvůli paušálním výdajům, vyšel mi na daňovém přiznání na řádku 77 záporný rozdíl na daňovém bonusu. Ten mi naopak byl na řádku 91 (Zbývá doplatit) přičten jako doplatek daně. 
Příklad:
Úhrn daňových bonusů od zaměstnavatele za dítě: 12 000,-
Daň: 28 000,-
Rozdíl na daňovém bonusu: 0 - 12 000,- = -12 000,-
Zbývá doplatit: 28 000 - -12 000 = 40 000,-
K této částce došly 2 různé daňové kalkulačky.

Chci se zeptat, jestli tedy musím celý daňový bonus zase vrátit? Kdybych neměl dítě, daň by byla o 12 tisíc nižší. 
Díky za odpověď, Petr
Hlášení závadného obsahu

Jana
28. 2. 2015 13:48:40
V současné době jsem na rodičovské dovolené a nemám žádné zdanitelné příjmy. Dcera byla v lednu 2015 svěřena do mé péče a nyní probíhá rozvodové řízení. Otec dítěte s námi nežije ve společné domácnosti, ale má zdanitelné příjmy ve výši cca. 2 mil ročně. My dvě nyní žijeme ve společné domácnosti s mými rodiči, kteří jsou oba zaměstnaní. Je možné, aby si daňové zvýhodnění na dceru (vnučku) uplatnil jeden z nich u svého zaměstnavatele? A stačí pokud doloží rozsudek o svěření dítěte do mé péče, můj a dcery občanský průkaz, kde je uvedeno stejné bydliště, a prohlášení od mého zaměstnavatele, že na dítě neuplatňuji slevu případně čestné prohlášení, že v současné době nemám zdanitelné příjmy? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
27. 2. 2015 18:48:07
Alice: ano máte nárok na daňové zvýhodnění na dítě i v měsících kdy jste pobírala dávky nemocenského pojištění. Případný přeplatek na dani vám bude vrácen v rámci ročního zúčtování, pokud jste o jeho provedení požádala zaměstnavatele podpisem prohlášení poplatníka do 15.2. Pokud jste nepožádala o provedení ročního zúčtování včas máte ještě možnost daňové zvýhodnění uplatntit ve vlastním daňovém přiznání do 1.4.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
27. 2. 2015 18:45:58
zorro : Výše daňového zvýhodnění je uvedena v článku. Od 1.1.2015 došlo k navýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí a další dítě. Viz článek Novinky, které od roku 2015 potěší rodiny s dětmi - http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/danove-novinky-ktere-od-roku-2015-potesi-rodiny-s/
Hlášení závadného obsahu

Alice
26. 2. 2015 13:22:43
jsem v zaměstnaneckém poměru a vetší polovinu roku jsem byla na nemocenské. Mám nárok na daňové zvýhodnění na dvě děti i po dobu nemocenské? bude mi toto daňové zvýhodnění vyplaceno v ročním zúčtování? Děkuji za informaci a za odpověď
Hlášení závadného obsahu

zorro
26. 2. 2015 3:26:48
dobrý den dcera se narodila v listopadu 2013.. ještě sem na ní neuplatnoval slevu na daň.. teď jsi půjdu podat daňové přiznání.. je to nějaká daný kolik mi vrátí nebo se to vypočítává z platu. díky za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
25. 2. 2015 19:46:14
Jaroslav Smolík: KOV, na který se odvoláváte a který řeší uplatňování daňového zvýhodnění u spolupracující osoby je stále platný. Můžete tedy i ve zdaňovacím období 2014 použít stejný postup tj. daňové zvýhodnění si uplatní spolupracující manželka
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
25. 2. 2015 19:44:27
Marina, Hana, kotatecto: podoboné dotazy jsem již odpovídala. Prosím přečtěte si diskuzi níže
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
25. 2. 2015 19:41:55
Jana : v prvé řadě oznamte mzdové účetní zaměstnavatele, že neuplatňujete daňové zvýhodnění na dítě. Aby nedocházelo k dalšímu neoprávněnému uplatňování. Pokud si podáte sama daňové přiznání, tak jednoduše v přiznání neuplatníte daňové zvýhodnění na děti. Tím vám vznikne doplatek na dani, který uhradíte
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
25. 2. 2015 19:39:42
Lena: ano přesně tak. Váš otec musí oznámit zaměstnavateli, že jste ukončila studium
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
25. 2. 2015 19:37:39
Petra : rodiče dítěte uplatní daňové zvýhodnění na dítě. Slevu na studenta uplatňuje přímo dítě samo na sebe, pokud má nějaké vlastní zdanitelné příjmy.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
25. 2. 2015 19:36:17
ELIŠKA Š.: ano zvýhodnění na dítě můžete dát i zaměstnanci na dohodu o provedení práce
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
25. 2. 2015 19:34:45
Iva: ano daňové zvýhodnění lze uplatnit i na dítě druhého z manželů (musí jít skutečně o nové manželství, nestačí partnerství) z předchozího vztahu, pokud jsou splněny všechny ostatní podmínky pro uplatnění vyživovaného dítěte
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
25. 2. 2015 19:33:21
Eva: předpokládám, že důvodem pro tento postup je skutečnost, že mzdová účetní zaměstnavatele nevěděla zda jste si daňové zvýhodnění neuplatnila v předchozím zaměstnanání. V praxi je běžné, že pokud zaměstnanec mění zaměstnání v průběhu měsíce, tak mu měsíční slevy na dani a daňové zvýhodnění uplatní přechozí zaměstnavatel a nový nikoliv. Aby nedošlo k dvojím uplatnění slevy v jednom měsíci. Pokud jste daňové zvýhodnění za leden neuplatnila u jiného zaměstnavatele, můžete ho dodatečně uplatnit v rámci ročního zúčtování daně nebo ve vlastním daňovém přiznání. Takže o zvýhodnění nepřijdete.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
25. 2. 2015 19:30:25
Ivana: k daňovému přiznání budete přikládat potvrzení zaměstnavatele manžela, že si neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě on. Pokud manžel není zaměstnán, tak přiložíte čestné prohlášení.
Hlášení závadného obsahu

Jaroslav Smolík
24. 2. 2015 17:19:15
Dobrý den, jsem OSVČ a určuji náklady paušálem. Současně rozděluji náklady a výdaje na manželku, jako spolupracující osobu. Pro mě i pro ni se jedná o jediný příjem. V minulém roce jsem uplatňoval daňové zvýhodnění na dítě v daňovém přiznání manželky v souladu s textem dokumentu „Koordinační výbor 2/2013 392/20.02.13 Změny v uplatnění paušálních výdajů od 1. 1. 2013“ s tím, že jsem výše uvedený dokument (392/20.2.13) jako přílohu daňového přiznání. Prosím tedy o odpověď, zda tento způsob sestavení DP lze podle Vašeho názoru použít i daňovém přiznání za rok 2014, nebo zda se v daném směru něco změnilo.
Hlášení závadného obsahu

kotatecto
24. 2. 2015 17:15:42
Dobrý den, byla jsem zamestnaná od ledna do července 2014- kazdy mesic uplatnovano zvyhodnení na deti. Od cervence jsem evidovana na UP az do konce roku. Rocni prijem pres 140000 ,kolik mesicu budu uvadet do kolonky s detmi ? Bylo mi řečeno, že do této kolonky zapisují pouze TI, jenž uplatnuji celorocní a ne mesicní vyplacení ?
Děkuji Andrea
Hlášení závadného obsahu

Hana
23. 2. 2015 16:16:20
Dobrý den, dcera studuje presenčně VS. V říjnu minulého roku jí bylo 26 let. Studuje magisterský obor, který dokončí příští rok. Pri studiu pracuje na částečný úvazek. Mohu si ji odečíst z daní jako vyživované dítě? Žijeme ve společné domácnosti. Děkuji za odpověd.
Hlášení závadného obsahu

Jana
23. 2. 2015 9:27:22
Podnikala jsem jako OSVČ. Od listopadu jsem zaměstnaná a účetní mi automaticky začala uplatňovat slevu na dítě, kterou ale už uplatŇuje manžel. Chci si podat přiznání k dani sama. Jak mám tuto chybu napravit?
Hlášení závadného obsahu

lukont
21. 2. 2015 18:47:22
zaměstnanec -cizinec s trvalým pobytem v ČR, příjmy zasílá do ciziny, kde má syna, který navštěvuje školu v cizině, lze si uplatnit daňové zvýhodnění na dítě? Je to jediný příjem rodiny.
Hlášení závadného obsahu

Marina
20. 2. 2015 14:27:34
Dobry den.S byvalym manzelem jiz 2 roky nezijem Deti jsou v me peci od kvetna 2014 a rozvedeni jsme od 2015.Alimenty platia deti si bere.Muze uplatnit slevu na deti?
Hlášení závadného obsahu

Lena
20. 2. 2015 10:56:11
Dobrý den,
v současné době jsem studentkou na VŠ mladší 26 let, studium však budu zanechávat a od 1. března 2015 nastupuji do zaměstnání. Můj otec uplatňuje daňové zvýhodnění na dítě u svého zaměstnavatele, na základě potvrzení o studiu na celý akademický rok. Studia však zanechávám ještě před koncem akademického roku. Jak v tomto případě postupovat, otec musí zaměstnavateli oznámit ukončení nároku na daňové zvýhodnění od 1. března? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Petunie
18. 2. 2015 15:12:34
Stana:
Pokud nemáte žádné příjmy, nemůžete si dělat daňové přiznání.
Hlášení závadného obsahu

Stana
18. 2. 2015 14:26:19
Dobrý den, chtěla bych se optat , mám 2 děti 9 a 2,8 let jsem na MD, která mi nyní v květnu bude končit. Mám dělat daňové přiznání ? A mohu si nějak odepsat syny? Vůbec se v tomto nevyznám. Manžel je OSVČ s 0 daňovým přiznáním.
Velmi děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Petunie
18. 2. 2015 13:58:40
Milena:
Řekla bych že na celý bonus, protože jste splnila limit výdělku alespoň 51 000 Kč za rok.
Hlášení závadného obsahu

Milena
18. 2. 2015 13:07:26
Dobrý den, prosím o radu, mám 3 děti, manžel pracuje jako OSV4 a uplatňuje výdaje paušálem. Po ukončení RD jsem dne 1.9.2014 nastoupila do práce a můj příjem od 9-12/2014 67 000Kč. Mám nárok na daňový bonus v celoroční částce nebo jen za 4 měsíce? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Erika
17. 2. 2015 14:36:46
Petra: Je to "sleva na dítě", kolonka "student" je něco jiného (sleva je i v jiné výši).
Hlášení závadného obsahu

Petra
17. 2. 2015 13:23:12
Dobrý den, jak uplatnit slevu na dítě (16 let), studuje střední školu, buď jako "sleva na dítě 13.404 Kč" nebo v kolonce "student". Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

ELIŠKA Š.
13. 2. 2015 15:17:25
Dobráý den. Pracuje u mě paní na Dohodu o provedení práce a její příjem je 4.700,-- Kč. Můžu jí dát úlevu na dvě děti a vyplácet daňový bonus? A co se stane když bude u mě na DPP od 2.1.2015 do 30.4.2015 a pak už nebude pracovat až do kobce roku a její roční příjem nepřesahne šestinásobku minimální mzdy. Kdo bude vracet vyplacené bonusy na děti? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

jana_r
13. 2. 2015 10:11:19
Eva: Datum nástupu do zaměstnání nehraje žádnou roli. Slevu a zvýhodnění by si nemohl manžel uplatnit pouze v případě, že by ji v ten samý měsíc uplatnil už u jiného zaměstnavatele (což nejspíš ve Vašem případě neplatí). O slevy ale nepřijdete, bude si je moct uplatnit v daňovém přiznání, ale až za rok 2015, čili až začátkem roku 2016. Takže si rok bohužel počkáte.
Hlášení závadného obsahu

Iva
12. 2. 2015 15:54:31
Dobrý den, paní Bartůšková, z dotazů níže a Vašich odpovědí na ně, chápu správně, že si můj druhý manžel může uplatnit slevu na dítě i na mé děti z prvního manželství, pokud žijeme ve společné domácnosti a vyživuje je? Bývalý manžel slevu neuplatňuje. Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Eva
12. 2. 2015 14:03:21
Dobry den. Manzel k 5.1.2015 nastoupil do noveho zamestnani a pri vypoctu platu za leden mu nebyla priznana sleva na dani jak za deti (potvrzeni, ze ja neuplatnuji radne odevzdal), tak ani sleva na poplatnika s vysvetlenim, ze pokud nenastupoval k prvnimu dni v mesici, nema za tento na slevu narok. Je tomu opravdu tak? Dekuji za odpoved.
Hlášení závadného obsahu

Ivana
12. 2. 2015 13:21:27
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, pokud jsem zaměstnaná, ale poprvé si budu dělat přiznání k dani FO sama, tak zda musím znovu přikládat RL dítěte, když jsem ho uplatňovala i za minulé roky a má ho má mzdová účetní a jestli musím dokládat i čestné prohlášení od manžela, že neuplatňuje slevu na dítě, když už to v práci doložené je. Moc děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
6. 2. 2015 14:29:36
iveta : Ne nemůže. Daňové zvýhodnění na dítě si mohou uplatnit pouze rodiče dítěte. Ve vyjímečných případech prarodiče. Sourozenci dítěte nikdy.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
6. 2. 2015 14:28:28
Míša: Pokud nemáte žádné zdanitelné příjmy a tudíž neplatíte žádné daně, nemůžete si je snižovat o daňové zvýhodnění na dítě. Daňové zvýhodnění na dítě snižuje zaplacené daně. Není to sociální dávka.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
6. 2. 2015 14:27:03
Marcela: Případné krácení daňového zvýhoděnění na dítě se týká splnění nebo nesplnění podmínky vyživovaného dítěte tzn. pokud se dítě během roku narodí nebo přestane být vyživovaným dítětem (např. ukončí studium). Nekrátí se podle toho kolik měsíců měl poplatník zdanitelné příjmy. Tzn. pokud celý rok 2014 jsou splněny podmínky vyživovaného dítěte, uplatníte daňové zvýhodnění na dítě v ročním zúčtování v celé roční částce
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
6. 2. 2015 14:24:31
Soňa: v daňovém přiznání zohledníte i příjmy z Německa v souladu se smlouvou o zamezení dvojího zdanění. Daň zaplacenou v Německu nemůžete snižovat o daňové zvýhodnění podle českých právní předpisů.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
6. 2. 2015 14:22:17
Veronika: pro uplatňování daňového zvýhodnění na dítě je potřeba, aby měl rodič dítěte nějaké zdanitelné příjmy. Pokud nemá žádné zdanitelné příjmy (mateřská i invalidní důchod jsou osvobozené od daně), neplatí žádné daně tudíž si je ani nemůže snižovat.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
6. 2. 2015 14:20:27
Kača : Ano můžete daňové zvýhodnění uplatnit u zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování - je třeba podepsat prohlášení a doložit potřebné dokumenty do 15.2.2015. Nebo v rámci vlastního daňového přiznání.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
6. 2. 2015 13:35:37
Milan: děti ve střídavé péči si uplatňují oba rodiče a to vždy v měsících kdy má rodič dítě ve své péči.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
6. 2. 2015 10:37:27
Kača: Dítě můžete uplatnit v rámci ročního zúčtování daně. Požádejte o něj zaměstnavatele podpisem Prohlášení poplatníka a doložením potřebných dokladů do 15.2.2015.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
6. 2. 2015 10:35:16
Věrka : Dítě může uplatnit rodič dítěte (kterýkoliv) pokud s dítětem žije ve společné domácnosti. Rozhodné je skutečné žití ve společné domácnosti s dítětem, nikoliv trvalé bydliště.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
6. 2. 2015 10:33:46
Jana: ano pokud s Vámi žije ve společné domácnosti
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
6. 2. 2015 10:32:41
Olga: pokud vy budete mít výhradně příjmy osvobozené od daně (rodičovská, mateřská) a manžel výhradně příjmy u kterých uplatňuje paušální výdaje nebudete mít ani jeden příjmy, ze kterých byste uplatnili daňové zvýhodnění na dítě. Řešením je např. že manžel bude uplatňovat skutečné výdaje.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
6. 2. 2015 10:30:28
Martina Sládkov: Podstatný je skutečný pobyt dítěte, nikoliv trvalý pobyt. Musíte být však schopná správci daně skutečný pobyt dítěte prokázat, pokud vzniknou pochybnosti.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
6. 2. 2015 10:29:10
Daniela: Pokud příjmy ze zaměstnání tvoří více než 50% celkových ročních příjmů může poplatnit uplatnit daňové zvýhodnění na dítě. A to za všechny měsíce, ve kterých dítě vyživoval.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
6. 2. 2015 10:27:06
alena: Ne nepočítají. Počítají se příjmy podle § 6 (zaměstnání), 7 (podnikání), 8 (příjmy z finančního majetku) nebo § 9 (příjmy z pronájmu). Příjmy osvobozené např. nemocenská nebo mateřská se nepočítají
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
6. 2. 2015 10:24:25
makyna13: Musíte FÚ prokázat, že Vaše dcera žila ve společné domácnosti s Vámi a tudíž jste splnila podmínku společné domácnosti pro uplatňování daňového zvýhodnění na dítě. Trvalé bydliště není rozhodující. Rozhodující je skutečný stav. Ten ale musíte prokázat Vy FÚ. Tzn. předložte jakékoliv důkazy, že dcera žila u Vás např. navrhněte svojí výpověď, výpověď dcery (pokud je toho vzhledem k věku schopná), výpověď sousedů, Vašeho partnera v té době a jakékoliv další důkazy, které můžete předložit. Doporučuji požádat o pomoc daňového poradce.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
6. 2. 2015 10:18:52
maruška: Daňové zvýhodnění na dítě můžete uplatnit i na příjmy z pronájmu ve vlastním daňovém přiznání. Od 1.1.2014 je navíc možné zahrnout do vlastního přiznání i příjmy zdaněné srážkovou daní (tj. z dohody o provedení práce do 10 tisíc Kč. měsíčně), pokud je to pro poplatníka výhodné. Domnívám se, že ve Vašem případě by to výhodné být mohlo - vznikne Vám přeplatek na dani. Požádejte zaměstnavatele o potvrzení příjmů zdaněných srážkovou daní.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
6. 2. 2015 10:13:44
Sára W.: Ne to není možné. Vyživované dítě můžou uplatnit pouze jeho rodiče (pokud s nimi žije ve společné domácnosti) nebo manžel. Nikoliv partner.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
6. 2. 2015 10:09:44
Tana: Tiskopis Prohlášení poplatníka nerozlišuje děti uplatňované v rámci ročního zúčtování a děti uplatňované měsíčně. Doporučuji tedy domluvit přímo s mzdovou účetní zaměstnavatele, že děti chcete uplatňovat pouze v rámci ročního zúčtování nikoliv průběžně měsíčně. Případně doporučuji toto sdělit zaměstnavateli písemně. Údaje o uplatňovaných dětech uvedetech v Prohlášení poplatníka v bodu 3.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
6. 2. 2015 10:05:35
Dobrý den, prosím než položíte dotaz podívejte se, jestli již není zodpovězen v diskuzi níže. Na dotazy, které již bylo zodpovězeny v diskuzi v minulosti nebo jsou zodpovězeny přímo v článku nebudu znovu odpovídat.
Hlášení závadného obsahu

iveta
6. 2. 2015 8:28:05
NEMAME S MANŽELEM ŽADNY PŘIJEM JSME NA UP A SYN PODNIKA A ŽIJE SNAMI A JEŠTĚ MAME 13 DCERU MUŽE SI SYN UPLATNIT SLEVU NA DITĚ
Hlášení závadného obsahu

Míša
5. 2. 2015 18:54:37
Dobrý den,
Dobrý den,
Dobrý den, lze uplatnit daňové zvýhodnění na dítě,pokud je rodič nezaměstnaný?Na úřadu práce,či v invalidním důchodu?Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Marcela
5. 2. 2015 11:42:08
Dobrý den, od října 2014 jsme ve firmě zaměstnali samoživitelku jednoho studujícího dítěte, na které od října uplatňovala odpočet na dítě. Tato zaměstnankyně byla před zaměstnáním ve firmě vedena několik let na Úřadu práce s tím, že podpora v nezaměstnanosti jí byla poskytována pouze do října 2010. Podporu při rekvalifikaci dostávala v období 20.3.-4.4.2014. Zajímalo by mě, zda-li při ročním vyúčtování daní je možné u této zaměstnankyně uplatnit celý roční odpočet na dítě nebo pouze za tři měsíce, které u nás pracovala v roce 2014? Její hrubá mzda za tyto tři měsíce činila 25000 Kč. Děkuji za Vaši laskavou odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Soňa
4. 2. 2015 13:30:57
Dobrý den v loňském roce jsem po dobu tří měsíců pracovala v ČR poté zbytek roku v Německu..neuplatňovala jsem slevu na dani na nezletilé dítě. Musím podat daňové přiznání. Mohu uplatnit slevu na dani na příjem v EU tedy v Německu.V Německu si hrádím soc.i zdravotní pojištění a samozřejmě platím daně. Děkuji za radu
Hlášení závadného obsahu

René
4. 2. 2015 12:04:35
Dobrý den. Mám 18ti letého syna stále na střední škole, kterého má papírově v péči bývalá menželka i přes rozhodnutí soudu byl však syn po celou dobu střídavě v péči obou rodičů. Nyní zůstal natrvalo u mně. Bohužel se nemohu dohodnout s bývalou manželkou na podepsání prohlášení o tom, že už daňové zvýhodnění na dítě neuplatňuje. Jednoduše, nechce mi prohlášení podepsat. Může vyjádření o uplatňování slevy podepsat můj 18ti letý syn? Mám na mysli prohlášení o tom, že žije trvale v domácnosti se mno a tedy potvrzuje, nárokování slevy na dani mé osobě..

Předem děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Veronika
3. 2. 2015 14:41:04
Dobrý den,
V prosinci 2014 se nám s manželem narodila dcera. Chci se zeptat kdo bude moci uplatňovat úlevu na daních? Manžel je totiž invalidní důchodce a já jsem do května 2015 na mateřské a pak budu na rodičovské.
Hlášení závadného obsahu

veru
2. 2. 2015 8:23:20
Kača: Bez obav, zvýhodnění na dítě si zplatníte v ročním zúčtování (v daňovém přiznání).
Hlášení závadného obsahu

Kača
30. 1. 2015 20:36:20
Dobrý den, máme roční dceru. Manžel nedostává výplatní pásky, takže jsme zjistili, že na ni v práci neuplatňoval slevu. Hlásil ji, ale nějak na to "zapomněli". Jde o tuto úlevu zažádat zpětně u zaměstnavatele nebo v daňovém přiznání? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Milan
30. 1. 2015 13:36:14
Dobrý den,
máme s bývalou manželkou 2 děti ve střídavé péči.Odpočet na obě děti si v minulosti vždy uplatňovala ona. Aktuálně je nezaměstnaná a já jsem ji požádal o potvrzení, že si nebude uplatňovat odpočet, abych si ho u svého zaměstnavatele uplatnil já. Toto potvrzení mi odmítá vystavit. Jsem přesvědčen, že pokud si ona odpočet uplatňovat nemůže, zcela jistě bych měl mít možnost uplatnit si ho já. bohužel bez jejího potvrzení, že ona si odpočet neuplatňuje, si ho já uplatnit nemůžu. Můžete mi nějak poradit?
Hlášení závadného obsahu

Věrka
29. 1. 2015 15:20:10
Dobrý den,jsem na rodičovské dovolene s 2 měsíčním synem,mám zaměstnání na dobu neurčitou a za pár měsíců bych měla nastoupit na rodičovský příspěvek .O dítě se staráme s přítelem spolu,ale máme každý jiné trvalé bydliště,může si přítel napsat malého na odečet do daní?Nebo se vyplatí abych ho měla napsaného já?Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jana
28. 1. 2015 9:37:50
Dobrý den,mám dceru 20let ,nyní pracuje na pracovní smlouvu na dobu neurčitou a zároveň studuje dálkově VŠ.Můžu si uplatnit na ni slevu na dani???
Hlášení závadného obsahu

Olga
27. 1. 2015 15:15:44
Dobry den, rok a pul jsem zamestanana na polovicni uvazek,za rok 2014 uplatnuji slevu na dite ja , protoze mazel je osvc a dane ma na pausal.v breznu nastupuji na dalsi materskou a bylo mi receno, ze tak o slevu na dani na dite orijdeme ,protoze ja budu pracovat jen v unoru a manzel je osvc na pausal. to bychom prisli o prispevky na obe deti po dobu trvani me rodicovske dovolene? je tedy nutne aby manzel presel z pausalu na jiny odpocet abych mohli uplatnit zvyhodneni na deti? Dekuji velmi za Vasi odpoved.
Hlášení závadného obsahu

Světlana
27. 1. 2015 15:03:09
Jsem na mateřské dovolené beru rodičovský příspěvek, manžel podniká, ale uplatňuje výdaje paušálem. Tak nemůžeme žádat o bonusy na dvě děti. Šlo by aby o tento bonus zažádali moje nebo manželovi rodiče?
Hlášení závadného obsahu

Martina Sládková
27. 1. 2015 10:32:13
Dobrý den,
abych mohla začít pobírat daňovou slevu na 2 děti, musím mít hlášený stejný trvalý pobyt jako ony..?jde o to, že děti ho mají hlášený stejně s mým manželem, který od nás odešel a já u svých rodičů (nechtělo se mi ho měnit).Nyní se manžel odstěhoval a já bch ráda slevu uplatnila, mám ale jiný trvalý pobyt.Bude to problém..?Předem díky za odpověď a s pozdravem,
Sládková M.
Hlášení závadného obsahu

jiřka
23. 1. 2015 11:10:35
Daniela: Podnikatel uplatňující výdajové paušály si nemůže uplatňovat slevu na děti.
Hlášení závadného obsahu

Daniela
23. 1. 2015 9:11:52
Dobrý den, manžel začal v listopadu roku 2014 podnikat. Do té doby byl zaměstnaný. Příjmy ze závislé činnosti za rok 2014 tedy tvoří cca 80% jeho celkových příjmů. V rámci podnikání uplatnuje výdaje paušálem. Chtěla bych se zeptat, jak je to se slevou na děti. Může si jí uplatnit za celý rok, nebo pouze za měsíce kdy ještě nepodnikal. Díky
Hlášení závadného obsahu

milary
21. 1. 2015 17:37:04
Dobrý den, syn byl v červnu vyloučen ze SŠ, červenec jsme za něj doplatili ZP a od srpna je veden na ÚP. Můžu si uplatnit slevu na dítě ? Synovi bylo v červnu 19 let.V jaké částce ? Děkuji za info.
Hlášení závadného obsahu

alena
21. 1. 2015 11:05:33
Dobrý den, prosím vás počítá se do příjmů pro uplatnění daňového bonusu na děti i nemocenská? peněžitá pomoc v mateřství?
Hlášení závadného obsahu

Lada
20. 1. 2015 12:57:03
Prosím, nevíte odpověď na můj dotaz z 9.1. Moc děkuji
Hlášení závadného obsahu

makyna13
18. 1. 2015 8:29:00
dobry den mela bych prosim dotaz mam dceru s prvniho manzelstvi kdyz jsem si nasla druheho partnera a vzali jsme se uplatnoval po dobu dvou let zvihodneni na dite i kdyz dcera nebyla jeho a ani soudne nemel dceru v peci jen trvale bydliste stejne spolecna domacnost rozvedli jsme se ale zustali jsme spolu ve spolecne domacnosti nic se nezmenilo jen papirove rozvedeni po roce se narodila druha dcera v roce 2011 uplatnil na svou pul rocni dceru zvyhodneni a i na moji dceru vse mu radne proslo kontrolou a schvalenim dodavali jsme sepsany list ze ja neuplatnuju zvyhodneni a i po rozvodu zijeme spolu a mame rodinu vse mu schvalili a priznali letos namatkou vybrali financni urad kontrolu a chcou penize za tady ten rok vratit muzete mi prosim nekdo poradit co stim jsme stoho zoufali a nemuze nam nikdo poradit urad vse schvalil o vsem vedeli i papiry jme dokladali a na urade jsme byli vedeni ve spolecne domacnosti ale ty dva roky nazpet nikdo neresi.myslim si ze je to chyba te pani co to vyrizovala a schvalovala vedela o vsem a proslo to ted se snema nemuzeme domluvit a vyhrozujou zablokovanim uctu a exekutorama zadost o splatkovy kalendar zamitnuty.zijem uz kazdy zvlast ale uz uplatnuje jen na svou dceru dekuju moc moc moc za rady
Hlášení závadného obsahu

maruška
16. 1. 2015 15:13:32
Jsem vedena na UP a pracuji na dohodu(2-3hod denně) čisty příjem 3000Kč. měsíc,dále mám pozemky které pronajímam cca 19 tis ročně.Mohu uplatnit daňové zvýhodnění na děti?
Hlášení závadného obsahu

Sára W.
16. 1. 2015 14:09:05
Dobrý den, než jsme se s partnerem stali manželé, žili jsme ve společné domácnosti a on mě vyživoval, není mi ještě 26 a stále studuji vysokou školu, je možné aby si na dobu pred snatkem vzal na mě jako osvč slevu na dani na dítě? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Tana
16. 1. 2015 13:56:20
Dobrý den, když si zaměstnanec uplatní děti až do ročního zúčtování, jak se to napíše do formuláře " prohlášení poplatníka" ? Děkuji Tana
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
16. 1. 2015 11:42:04
Hanka: ne nemůže. Zvýhodnění lze uplatnit na dítě vlastní nebo druhého z manželů.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
16. 1. 2015 11:24:53
Hanka: ne nemůže. Zvýhodnění lze uplatnit na dítě vlastní nebo druhého z manželů.
Hlášení závadného obsahu

Hanka
15. 1. 2015 20:16:43
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat zda přítel může uplatnit slevu na dítě na mé děti z minulého vztahu.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
15. 1. 2015 16:11:31
Šárka: můžete uplatnit daňové zvýhodnění na dítě v celoroční výši pokud je po celý rok splněna podmínka vyživovaného dítěte. Krácení daňového zvýhodnění podle měsíců se vztahuje na to, že dítě není celý rok vyživovaným dítětem např. z důvodu ukončení studia, dosažení věku 26 let, narození apod. Celoroční daňové zvýhodnění na dítě uplatníte u zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování daně, o které musíte zaměstnavatele požádat podpisem prohlášení poplatníka do 15.2.2015. Pokud manžel není zaměstnaný, přikládá se čestné prohlášení manžela, že si zvýhodnění na dítě neuplatňuje.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
15. 1. 2015 16:07:55
Markéta: Potvzrzení správce daně vystavuje správce daně tj. příslušný finanční úřad. Použije se v případě, že dítě se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě zaměstnavatel potřebuje mimo jiné potvrzení od zaměstnavatele manželky/manžela, že neuplatňuje daňové zvýhodnění, aby mohl zaměstnanci daňové zvýhodnění na dítě uplatnit. Pokud dítě chce žít s jiným rodičem než kterého určil soud, mělo by se toto řešit u soudu - doporučuji tuto situaci konzultovat s právníkem.
Hlášení závadného obsahu

Šárka
14. 1. 2015 20:36:35
Dobrý den, prosím o radu, mám 2 děti, manžel pobírá jen invalidní důchod, pracovala jsem od 1.7.2014 a můj příjem za rok 2014 byl 60.000,- Kč. Mám nárok na daňový bonus v celoroční částce nebo jen za 1/2 roku ? Jaké potvrzení má manžel doložit, že neuplatňuje slevu na děti, když nemá zaměstnavatele ? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Markéta
13. 1. 2015 12:34:00
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co se myslí "potvrzení správce daně" - kdo to potvrzení vystavuje? Respektive, musí účetní požadovat soudní rozhodnutí o tom, kdo bude dítě vyživovat? Co když se zletilé dítě rozhodne jinak a celý rok bydlí u druhého rodiče (ne u toho, který je soudem určený) a ten dotyčný by pak na něj chtěl uplatňovat daňové zvýhodnění? Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
11. 1. 2015 13:30:30
katari: Doporučuji řešit situaci s právníkem. Obávám se, že pokud nemáte situaci vyřešenou soudně, zbývá vám pouze vzájemná domluva s bývalou přítelkyní.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
11. 1. 2015 13:11:54
EvaV: Ano podle ů 35c lze daňové zvýhodnění uplatňovat i na děti manželky
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
11. 1. 2015 13:09:35
RH: podmínky pro daňové zvýhodnění na dítě se řídí českými daňovými předpisy. Nelze ho uplatňovat v zaměstnání v Rakousku, které se řídí rakouskými daňovými předpisy. Pokud tedy má vaše manželka příjmy výhradně z Rakouského zaměstnání, zatímco vy máte příjmy v ČR, měl byste daňové zvýhodnění uplatňovat vy. Pokud žijete s dítětem ve společné domácnosti.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
11. 1. 2015 13:05:08
eva: dle Zákona 117/1995 Sb o státní sociální podpoře § 14 odst. 2 písm c.) se za dobu studia dítěte na vysoké škole považuje též: "c) doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud studium na téže nebo jiné vysoké škole bezprostředně navazuje na ukončení studia na vysoké škole, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole," Pokud jsou tyto podmínky splněny, je dítě považována za studiující na VŠ a lze na něj uplatňovat daňové zvýhodnění.
Hlášení závadného obsahu

katari
11. 1. 2015 12:48:42
Jsem otec 2letého syna,bydlí se mnou v trvalém bydlení-bývalá přítelkyně/matka dítěte/ od nás odešla -má jinou domácnost.Dohodli jsme se sami na střídavou péči,kterou dodržujeme,syn bydlí u mne,staráme se o něj s babičkou/občas školka,různé aktivity,výlety/ matka si ho občas vyzvedne na 2-3 dny jak jí dovoluje její zaměstnání-dělá 12ti hodinové služby -musím se podřizovat jejím požadavkům/ babička hlídá syna ,tím mi velice udnadnuje zaměstnání-dělám na 8 hodinové směny...Odečet daní má bývalá přítelkyně a nehodlá to měnit!!poradte,co a jak mám postupovat ,abych mohl uplatnit odečet daní?,PS:Soudně nemáme zatím nic řešeno.katari
Hlášení závadného obsahu

Lada
9. 1. 2015 15:34:25
Dobrý den. Synovi byla nařízeny ústavní výchova, kdy byl dočasně umístěn do výchovného ústavu. Trvalý pobyt má stále u mně. Platím na něj náklady výchovnému ústavu, domů dojíždí každý druhý víkend. Je mu 16 let, ve výchovném ústavu se připravuje na budoucí povolání.
Hlášení závadného obsahu

Petra
9. 1. 2015 13:02:48
Dobrý den, jsem na MD, přítel pracuje v zahraničí. Žijeme v RD s jeho rodiči . Může si pracující otec přítele uplatnit vrácení daní na jeho dceru (vnučku). Děkuji
Hlášení závadného obsahu

EvaV
7. 1. 2015 13:39:29
Dobrý den, zaměstnanec si vzal ženu se dvěma syny v listopadu 2014. Manželka je na pracáku a nemá žádný příjem. Může náš zaměstnanec uplatnit slevu na děti? Manželka je těhotná a od března bude na mateřské, může pak si uplatnit slevu na děti? Děkuji moc za odpověď
Hlášení závadného obsahu

RH
6. 1. 2015 12:50:48
Dobrá den, uplatňuji slevu na dani na 2 děti, manželka nastoupila do zaměstnání v Rakousku, může si ona dávat děti do daní, děkuji za odpověd.
Hlášení závadného obsahu

eva
6. 1. 2015 8:22:19
17.5. 2014 ukončil syn Bc studium a 14. 7. opět po přijímacích zkouškách navazovalo studium Ing. Účetní neuznala slevu na dítě na měsíc červen, že musí na ten měsíc mít extra potvrzení. Potvrzení z univerzity měl do 5/2014 a pak od 14/7/2014. Nikde nepracoval ani nepodnikal. Děkuji za radu
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
5. 1. 2015 21:31:04
Cipis: Samozřejmě můžete daňové zvýhodnění na dítě uplatnit i na roční bázy. Není podmínky pro zaměstnance uplatňovat měsíčně. Přiznání si můžete podat i sama. A to na základě potvrzení o zdanitelných příjmech, které vám vystaví na základě vaší žádosti zaměstnavatel. Originál tohoto potvrzení je povinnou přílohou daňového přiznání. Pokud máte příjmy pouze z jednoho zaměstnání můžete také požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně a v rámci něj daňové zvýhodnění na dítě uplatnit. O provedení daňového zvýhodnění se žádá podpisem Prohlášení poplatníka nejpozději do 15.2.2015. Ve stejné lhůtě musíte zaměstnavateli dodat potřebné doklady viz článek
Hlášení závadného obsahu

Cipis
4. 1. 2015 0:18:51
Dobrý den,mám sedmiletou dceru a při nástupu jsem neuplatnila daňovou slevu.Nechci ji uplatňovat měsíčně.Jak postupovat nyní,abych tuto slevu získala zpětně.Můžu si podat daňové přiznání sama bez vědomí zaměstnavatele?Nebo potřebuji od něj potřebuji nějaké potvrzení?Musím mu oznámit,že si toto daňové přiznání budu podávat sama?Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
3. 1. 2015 10:32:00
Katka: daňové zvýhodnění na dítě si můžete uplatnit od měsíce v němž se dítě narodilo až do konce roku. Pro získání nároku na daňový bonus je podstatné dosažení příjmu ve výši šestinásobku minimální mzdy tj. 51000 Kč za rok 2014. Ale i při menším příjmu můžete uplatnit daňové zvýhodnění na dítě (tj. do nulové daně).
Hlášení závadného obsahu

Katka
2. 1. 2015 23:36:52
Dobrý den, jsem svobodná matka, v březnu 2014 se mi narodila dcera. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. V srpnu a září 2014 mi byla zaměstnavatelem proplacena nevyčerpaná dovolená za r.2013 a 2014 spolu s nějakými odměnami, v součtu za oba měsíce částka přesáhla 6-násobek živ. minima pro r.2014. Můj dotaz je, zda si mohu v daňovém přiznání uplatnit daňové zvýhodnění na dítě za měsíce 4-12/2014, tj. 9 x 1117Kč, nebo pouze za uvedené 2 měsíce, ve kterých jsem měla příjem? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
2. 1. 2015 13:56:08
Mája 10: poplatník si nemůže uplatňovat daňové zvýhodnění na díte, které s ním nežije ve společné domácnosti. A to ani v případě, kdy druhý z manželů nemá příjmy, ze kterých by si dítě uplatnit. Pokud dítě s vaším exmanželem nežije ve společné domácnosti, nemůže si na něj uplatňovat daňové zvýhodnění. Pro nárok na daňový bonus je podstatné jestli jste měla v roce příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy tj. 51 000 Kč za rok 2014. Pokud ano a splnila jste i ostatní podmínky můžete uplatnit daňový bonus za celý rok a to i když jste po část roku vedená na ÚP
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
2. 1. 2015 13:45:19
Bára: pokud jste oba s manželem zaměstnaní, tak je jedno kdo si zvýhodnění na dítě uplatní. Pokud si ten kdo si dítě bude uplatňovat vydělá alespoň šestinásobek minimální mzdy (51 000 Kč pro 2014, 55 200 Kč pro 2015), aby mohl uplatnit bonus na dítě.
Hlášení závadného obsahu

Mája 10
2. 1. 2015 13:19:58
Dobrý den, jsem rozvedená a od července vedena na ÚP a mám jedno dítě, které mám v péči. Bývalý manžel teď chce si nechat daňové zvýhodnění na sebe s tím, že já když jsem byla vedena na ÚP nárok na žádné zvýhodnění nemám, tudíž mne nic vracet nebudou jelikož prý nemají z čeho. Je to pravda?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Bára
31. 12. 2014 21:55:15
Chtěla jsem se zeptat, na koho je výhodnější nechat uplatnit slevu na dani za vyživované děti. P dobu mateřské atd. to měl na sebe manžel, teď jsme to tak nechali, ale zvažuju, že bych si to raději vyřídila na sebe (s ohledem na jisté skutečnosti v rodině). Jak postupovat? Manžel má vyšší příjem (zaměstnanec v soukromé firmě), já mám příjem nižší, dosud bohužel každé léto na ÚP, ale od 2015 bych měla mít smlouvu na dobu neurčitou. Je to výhodně změnit nebo ne? Jak případně postupovat? Stačí jen při podání daňového přiznání (vyplnění toho barevného papíru pro zaměstnavatele) prostě letos vyplnit u něho, že neuplatňuje a na mém, že uplatňuji? Díky za radu - v této oblasti se vůbec nevyznám.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
14. 12. 2014 22:05:32
tr.Hana: pokud nemáte příjmy u jiného zaměstnavatele můžete podepsat prohlášení poplatníka a uplatňovat slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na dítě. Bez ohledu na výši příjmů. Nárok na daňový bonus na dítě vám vznikne pouze pokud váš roční příjem přesáhne 51.000 Kč (šestinásobek minimální mzdy tj. pro rok 2014 činí 8500 Kč měsíčně)
Hlášení závadného obsahu

tr.Hana
14. 12. 2014 17:23:45
jsem samoživitelka,mám dvě děti,vedena jsem na ÚP,ale dělám na dohodu.Mzdová účetní mi řekla,že bych musela mít výdělek přes 4000kč,abych si mohla podat úlevu na daních.Jinak bych musela ukončit evidenci na ÚP a platit si sama soc. a zdrav.pojištění.Je to pravda?Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
10. 12. 2014 16:31:31
Patinka: pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě je třeba splnit všechny podmínky dané v § 35c tzn. musí jít o dítě žijící ve společné domácnosti s poplatníkem a zároveň musí jít o "dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, vnuk a dítě nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit,". Nestačí splnit jen jednu z těchto podmínek. Je třeba splnit obě. Váš přítel si může uplatnit slevu na jeho vlastní dítě. Na vaše dítě, které není jeho si daňové zvýhodnění uplatnit nemůže, protože zákon stanoví podmínku, že musí jít o manžele popř. musí dítě osvojit.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
10. 12. 2014 16:24:29
xDee: Zákon o dani z příjmů neřeší situaci, kdy zaměstnavatel druhého z rodičů odmítá potvrzení vydat. Doporučuji se zeptat přímo mzdové účetní vašeho zaměstnavatele jestli by jí stačilo např. čestné prohlášení od otce dítětě. Pokud ho můžete získat. Jinak se budete muset obrátit na Finanční úřad.
Hlášení závadného obsahu

Patinka
10. 12. 2014 16:17:47
Dobrý den, když čtu tito debaty jsem trochu na vážkách, v textu nahoře se píše že uplatnit daňové zvýhodnění může osoba žijící ve společné domácnosti s dítětem, níže sem se ale od vás dočetla že toto zvýhodnění nemůže uplatnit přítel partnerkyi když s nimi žije ve stejné domácností, trochu tomu nerozumím, jsem matkou dvou dětí jedno je ZTP/P já o něj pečují tudiž nepracují a nejsem ani vedena na ÚP takže já asi nemohu uplatnit zvýhodněni? Asi ani není kde .........Proč tedy přítel toto zvýhodnění nemůže uplatnit, když spolu žijem platíme společně náklady atd. ?
Hlášení závadného obsahu

xDee
9. 12. 2014 13:26:14
Dobrý den,nedávno jste mi odpověděli,že jako babička vnoučat mám v naší situaci nárok na uplatnění daňové slevy na vnoučata.Nyní mi zaměstnavatel otce dětí napsal,že potvrzení o tom,že otec u nich zvýhodnění neuplatňuje,nevystavují.Jak mám tedy svému zaměstnavateli doložit,že otec zvýhodnění neuplatňuje? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
8. 12. 2014 15:24:02
Lucka: Podnikatel OSVČ si může daňové zvýhodnění uplatnit pouze pokud uplatňuje skutečné výdaje (vede daňovou evidenci). Pokud OSVČ uplatňuje poušální výdaje nemůže si uplatnit daňové zvýhodnění na dítě.
Hlášení závadného obsahu

Lucka
8. 12. 2014 15:20:14
Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené,ale přitom mám i živnost a podnikám jako OSVČ. Chtěla jsem se zeptat můžu při podání daňového přiznání si uplatnit i odpočitatelnou položku na své 2děti - jsem samoživitelka.Děkuji

Lucka
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
8. 12. 2014 15:11:23
trHana: Ano daňové zvýhodnění na dítě můžete uplatnit i u dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti. O uplatnění daňového zvýhodnění požádáte zaměstnavatele podpisem Prohlášení poplatníka a doložením dokumentů popsaných v článku pod nadpisem Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě
Hlášení závadného obsahu

trHana
8. 12. 2014 14:39:54
Dobry den,jsem samozivitelka,mam dve deti 7 a 10 roku.Delam na dohodu u zamestnavatele,jsem vedena na UP.Zajimalo by me jestli mam narok na danove zvyhodneni na deti a jaky je postup.Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
29. 11. 2014 22:21:24
Simona Novotná: podmínkou pro uplatnění daňového zvýhodnění prarodičem je to, že vnuk žije s prarodiči ve společné domácnosti a dále, že rodiče nemají příjmy, ze kterých by si mohli daňové zvýhodnění uplatnit. Z vaše dotazu, ale jasně vyplývá, že váš manžel má příjmy jako osvč. V uplatnění daňového zvýhodnění mi brání forma uplatňování výdajů jakou si zvolil (paušální výdaje), nikoliv to že nemá příjmy. Za těchto okolností se domnívám, že není možné, aby si daňové zvýhodnění uplatňovali prarodiče.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
29. 11. 2014 22:18:36
Lenkalin: brigáda není oficiálně žádná forma příjmů. Předpokládám, že mluvíte o dohodě o provedení práce popř. dohodě o pracovní činnosti. Podmínky pro uplatnění a výše daňového zvýhodnění na dítě jsou úplně stejné jako v pracovním poměru
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
29. 11. 2014 22:16:40
Eli: pokud jste u zaměstnavatele podepsala Prohlášení poplaníka a v něm uplatnila vyživované dítě bude vám zaměstnavatel měsíčně vyplácet i daňový bonus.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
29. 11. 2014 22:15:12
Bara: Za vyživované dítě se dle § 35 odst. 6 písm. b) odst. 2: "b) zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a 2. nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz,"
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
29. 11. 2014 22:12:37
xDee: §35c odst. 6 uvádí: "§35c (6) Za vyživované dítě poplatníka se pro účely tohoto zákona považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, vnuk a dítě nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit,". Jelikož vaše dcera nemá příjmy, ze kterých by mohla daňové zvýhodnění uplatnit a vnouče žije s vámi ve společné domácnosti, můžete dle mého názoru uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě vy. Otec dítěte daňové zvýhodnění uplatňovat nemůže, protože nežije s dítětem ve společné domácnosti. Svému zaměstnavateli byste měla donést potvrzení od zaměstnavatele otce dítěte, že si u nich neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě a zároveň česté prohlášení vaší dcery, že namá příjmy, ze kterých by mohla zvýhodnění uplatňovat a žije s vámi a vaším vnukem ve společné domácnosti.
Hlášení závadného obsahu

Simona Novotná
6. 11. 2014 12:16:38
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s uplatněním na daňové zvýhodnění na dvě děti, když já jsem hlášená na Úřadu práce a manžel je OSVČ (paušál). Dočetla jsem se, že daňové zvýhodnění mohou uplatňovat i prarodiče. Je to v našem případě možné? děkuji za odpověď. Novotná
Hlášení závadného obsahu

Lenkalin
4. 11. 2014 14:58:06
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat. Mám nabídku práce formou brigády přes personální agenturu. Výdělek by byl cca 9000,- Jsem rozvedená a mám v péči dvě nezletilé děti. Podle výše výdělku jsem pochopila, že si je mohu odečítat. Ale zajímalo by mě, jakou formou, když to není klasický hlavní pracovní poměr a kolik by to zvýhodnění dělalo.
Děkuji s pozdravem Lenka L.
Hlášení závadného obsahu

Eli
4. 11. 2014 9:10:55
Dobrý den, měla bych od prosince nastoupit do zaměstnání, kde budu mít hrubou mzdu 10500,-. Na kalkulačce daní na internetu jsem si z toho počítala čistou daň. Jelikož mám jedno dítě, které jsem do kalkulačky udala, tak mi vyšlo, že bych měla mít 10417,- čistého, díky daňové slevě a bonusu. A právě by mě zajímalo, jestli budu teda už od zaměstnavatele dostávat čistou mzdu, těch cca 10417,-? Nebo budu dostávat méně a o to daňové zvýhodnění mohu požádat pouze naráz jednou za rok? Moc prosím za odpověď, děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Bara
1. 11. 2014 12:37:52
Syn přerušil ze zdravotních důvodů studium na sš,je mu 18 let..Mám dál nárok upltňovat na něj odpočet daně,když je v léčebně a přerušení studia mu doporučil lékař a škola žádosti vyhověla.Nemůže se tedy soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc.Musí si platit sám zdravotní pojištění,?Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

xDee
31. 10. 2014 1:47:52
Dcera a její 2 malé děti bydlí po rozchodu s partnerem a otcem dětí u mě v okr.Bruntál,trvalý pobyt mají na kladenském magistrátě.Slevu na děti uplatňoval ještě donedávna její partner,ačkoliv s nimi již dávno nežil ve společné domácnosti.V tomto smyslu dcera informovala jeho zaměstnavatele a ten mu údajně tuto slevu už neposkytuje.Vzhledem k tomu,že dcera je na RD a nemá příjmy,chtěla bych daňovou slevu na děti uplatnit já jako babička.Lze to za této situace a jak zjistím,jestli byla sleva otci dětí opravdu zrušena?
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
24. 10. 2014 11:52:36
Lída: Zvýhodnění na dítě si nemůže uplatňovat ani otec dítěte ani přítel vaší dcery. Otec dítěte nemůže, protože s dítětem nežije ve společné domácnosti. Přítel nemůže, protože není ani otec dítěte ani manžel vaší dcery. Zvýhodnění na dítě si může v této situaci uplatňovat pouze vaše dcera.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
24. 10. 2014 11:50:05
Veronique2810: podstatné je, aby rodič a dítě spolu fakticky žili ve společné domácnosti. Kde je trvalé bydliště podstatné není. Nicméně v případě odlišného trvalého bydliště mohou správci daně vzniknout pochybnosti a může jít prověřovat skutečný stav.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
24. 10. 2014 11:47:39
Andrea: za rok 2014 můžete zvýhodnění uplatnit prostřednictvím daňového přiznání popř. ročního zúčtování daně u zaměstnavatele, pokud nemáte jiné příjmy než z jednoho zaměstnání. Za rok 2013 zpětně můžete prostřednictví dodatečného přiznání. Dodatečná přiznání lze dělat tuším 3 roky zpětně. V případě dodatečných přiznání doporučuji se předem domluvit s vaším správcem daně (na FÚ podle vašeho trvalého bydliště). Je to lepší, aby věděli proč budete přiznání dávat.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
24. 10. 2014 11:47:37
Andrea: za rok 2014 můžete zvýhodnění uplatnit prostřednictvím daňového přiznání popř. ročního zúčtování daně u zaměstnavatele, pokud nemáte jiné příjmy než z jednoho zaměstnání. Za rok 2013 zpětně můžete prostřednictví dodatečného přiznání. Dodatečná přiznání lze dělat tuším 3 roky zpětně. V případě dodatečných přiznání doporučuji se předem domluvit s vaším správcem daně (na FÚ podle vašeho trvalého bydliště). Je to lepší, aby věděli proč budete přiznání dávat.
Hlášení závadného obsahu

Lída
24. 10. 2014 6:14:01
Dcera je rozvedená, v péči má 8letého syna a žije s ním ve společné domácnosti s přítelem. Je na rodičovské dovolené s dalším dítětem. Může přítel uplatňovat slevu na toto 8leté dítě? Doposud slevu uplatňuje otec, který s dítětem nežije a odmítá jí tyto peníze dávat. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Linda
20. 10. 2014 15:08:43
Libor Sad: Pokud je manželka bez příjmů, tak si nemá jak (z čeho) slevu na dítě uplatnit. Až si najde zaměstnání, budete se muset na uplatňování slevy domluvit (např. jeden měsíc Vy, jeden ona, nebo jenom jeden z vás dvou atp.).
Hlášení závadného obsahu

Libor Sad
18. 10. 2014 19:14:06
Dobrý den , já a manželka nebydlíme ve společné domácnosti. O dítě pečujeme střídavě v týdenních intervalech. Rozvedeni nejsme (zatím). Manželce končí mateřská dovolená a je bez zaměstnání. Já zaměstnán jsem a využívám daňové zvýhodnění na dítě. Náleží každému z nás polovina částky , nebo z výše uvedených důvodů jen manželce? Děkuji za Vaši odpověď
Hlášení závadného obsahu

Veronique2810
17. 10. 2014 15:08:56
Dobrý den, musí mít rodič uplatňující slevu na dítě stejný trvalý pobyt jako dítě?
Hlášení závadného obsahu

Linda
3. 10. 2014 12:18:05
Andrea: Muzete si ji uplatnit i sami v danovem priznani (za rok 2014 priznani musite podat do konce brezna 2015).
Hlášení závadného obsahu

Andrea
24. 9. 2014 10:54:13
Dobrý den,chci se zeptat,kdy se sleva na dani na děti vyřizuje a zda jde i pozpátku(rok,dva).A jestli si ji můžeme podat i sami,nebo přez zaměstnavatele?Firma kde přítel několik let pracuje právě končí a zjistili jsme (až teď-naše chyba,já vím),že nám vůbec neodečítali slevy na daních na druhé dítě!
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
22. 9. 2014 10:10:51
Markéta: pokud manžel v podnikání neupltaňuje paušálání výdaje, ale skutečné může uplatnit daňové zvýhodnění na dítě. Na daňové zvýhodnění na dítě má nárok bez ohledu na výši příjmů. Pro uplatnění daňového bonusu (tj. část zvýhodnění na dítě která převyšuje výši daně) je potřeba splnit podmínku příjmů za celý rok dohromady alespoň ve výši 6 násobu minimální mzdy platné na začátku roku. Sčítají se zdanitelné příjmy (bez nemocenské - osvobozený příjem a příjmů zdaněných srážkovou daní tj. příjmy na dohodu o provedení práce do 10 tisíc Kč u zaměstnavatele, kde zaměstnanec nepodepsal Prohlášení poplatníka) za celý rok ze zaměstnání, podnikání, pronájmu a příjmy z finančního majeteku. Příjmy se sčítají ve výši před zdaněním. Pokud je celý měsíc nemocen nebude pravděpodobně moci zvýhodnění uplatnit měsíčně u zaměstnavatele, ale uplatní ho až v ročním daňovém přiznání
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
22. 9. 2014 10:03:28
Zuzka: daňové zvýhodnění na dítě může uplatňovat pouze rodič žijící s dítětem ve společné domácnosti. Pokud rodič s dítětem nežije ve společné domácnosti nemůže daňové zvýhodnění na dítě uplatňovat a to ani v případě, kdy platí výživné. Daňové zvýhodnění na dítě tedy můžete uplatňovat pouze vy, pokud je dítě výhradně ve vaší péči. Zvýhodnění uplatníte podpisem prohlášení poplatníka u svého zaměstnavatele + doložením dokladů dle článku. Co se týče výše výživného, konzultujte prosím problém se svým právníkem. To se daní nijak netýká
Hlášení závadného obsahu

Markéta
20. 9. 2014 11:40:24
Dobrý den, přečetla jsem si zde všechny příspěvky a rady ale bohužel nedočetla. Prosím tedy o radu.

Jsme manželé se třemi dětmi - žijící ve společné domácnosti.
Manžel pracuje (HPP) leden, únor (12000,- Kč hrubého za měsíc). Od března marodí. Zároveň má otevřený živnostenský list (má to jako vedlejší pracovní činnost). Zde mu vedu účetnictví (příjmy/výdaje - ne paušálem).
Já jsem na rodičovské, od října budu navíc pracovat (10000,- Kč hrubého za měsíc).
Manžel (vzhledem k úrazu) nastoupí opět do práce až na konci listopadu. Můj dotaz tedy je, zda si příští rok bude moci manžel uplatnit "děti" za letošní rok. Příjmy na živnostenský list nějaké má. (Já bohužel 51000 za letošek nedostanu).
Pokud nastoupí v prosinci jeho příjem ze zaměstnání bude 36 000,-). Předpokládám, že příjem na ŽL musí činit tedy minimálně 15 000,- hrubého. Nebo se ze ŽL započítává jen čistý příjem?

Předem moc děkuji za radu S pozdravem Markéta
Hlášení závadného obsahu

Zuzka
19. 9. 2014 12:39:42
DOBRÝ DEN, JSEM MATKOU DVOU DĚTÍ, PRVNÍ MÁM S BÝVALÝM PŘÍTELEM A MÁME ROZHODNUTÍ SOUDU O JEHO SVĚŘENÍ DO MÉ PÉČE A URČENÍ ALIENTŮ 2000 MĚSIČNĚ. S OTCEM DRUHÉHO DÍTĚTE ŽIJI VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI. BÝVALÝ PŘÍTEL PLATÍ ALIENTY ALE NYNÍ KDYŽ MÁ ZAČÍT CHODIT SYN DO ŠKOLKY, KTERÁ STOJÍ 1200 MĚSIČNĚ (ŠKOLKOVNÉ,OBEDY,VÝLETY), ODMÍTÁ MI POLOVINU PŘISPĚT A CHCE PŘISPÍVAT POUZE NA ŠKOLKOVNÉ A VÝLETY, ŽE JÍDLO MI PLATÍ V ALIMENTECH UŽ. MŮŽE TAKHE JEDNAT ? MÁM NÁROK NA ZVÝŠENÍ ? a POKUD ANO, JAK MÁM POSTUPOVAT ? NA SYNA BERE I ÚLEVU NA DANI, MÁ NA TO NÁROK ? MOHU O NI ZAŽÁDAT JÁ A POPŘÍPADĚ KDE A POTŘEBUJI JEHO SOUHLAS ? DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
15. 9. 2014 15:20:16
swimmak65: na stejný dotaz již bylo v diskuzy minimálně jednou odpovídáno. Prosím přečtěte si předchozí příspěvky
Hlášení závadného obsahu

swimmak65
15. 9. 2014 8:42:18
pls, je výhodnější, aby slevu uplatnil rodič s vyšším ročním příjmem, nebo výše příjmu rodiče nemá vliv ? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
7. 9. 2014 15:39:23
karaokemixture: daňové zvýhodnění na dítě mohou rodiče uplatnit naposledy v měsíci dosažení 26 let a to i v případě prezenčního doktorského studia. Vy můžete slevu na studenta u prezenčního doktorského studia uplatnit naposledy v měsíci dosažení 28 let.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
7. 9. 2014 15:35:53
Mirka: pro rok 2014 platí částka 51000 Kč - došlo ke zvýšení minimální mzdy na 8500 Kč a jedná se o 6násobek minimální mzdy. Do příjmů se nepočítají příjmy osvobozené od daně (např. výživné) a příjmy zdaněné srážkovou daní (např. z dohody o provedení práce do 10000 Kč u zaměstnavatele, kde zaměstnanec nepodepíše prohlášení). Počítají se příjmy podle §6 až 9. U příjmů podle § 6 se bere hrubá mzda
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
7. 9. 2014 15:30:24
ivana: Daňové zvýhodnění na dítě můžete uplatnit bez ohledu na výši příjmů. Ale pro čerpání daňového bonusu (tj. ta část zvýhodnění, která převyšuje vlastní daňovou povinnost) je třeba mít za kalendářní rok příjmy ve výši 6násobku minimální mzdy platné k počátku kalendářního roku. Tj. pro rok 2014 jde o částku 51000 (6x8500 Kč). Do příjmů se nepočítají příjmy osvobozené (např. rodičovské) a příjmy zdaněné srážkovou daní. Pro uplatnění daňového zvýhodnění musíte u zaměstnavatele podepsat Prohlášení poplatníka
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
7. 9. 2014 15:25:01
Andrea.tweet: pokud je v ČR daňový rezident (tj. má na území ČR bydliště nebo se zde zdržuje více než 183 dní za rok tj. veškeré jeho celosvětové příjmy podléhají zdanění v ČR) má nárok na zvýhodnění na dítě za stejných podmínek jako jakýkoliv jiný občan ČR. Pokud je daňový nereziden, nemůže zvýhodnění na dítě uplatnit - není rezidentem EU, Norska ani Islandu - viz článek
Hlášení závadného obsahu

karaokemixture
6. 9. 2014 9:37:20
Pokračuji ve studiu na VŠ v doktorském prezenčním studijním programu. Do kolika mých let si může moje mamka uplatnit slevu na dítě u svého zaměstnavatele? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Mirka
3. 9. 2014 20:59:04
Dobrý den, mám tři děti a možnost zaměstnání, kde nejspíš nedosáhnu na šestinásobek minimální mzdy. Započítávají se k celkové sumě (48000,-) i příjmy ve formě výživného, abych uplatnila nárok? Částka je počítána v hrubém nebo čistém?
Hlášení závadného obsahu

ivana
31. 8. 2014 21:36:35
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jsem na rodičovské dovolené, manžel s námi nežije a mám dohodu o provedení práce, kolik musím mít roční příjem, abych mohla použít daňovou slevu na dítě . Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Andrea.tweet
27. 8. 2014 13:11:55
Dobrý den , může uplatňovat úlevu na daních i přítel (otec mého dítěte žijící ve společné domácnosti), pokud je to cizinec , konkrétně občan Ukrajiny trvalým pobytem v ČR. Děkuji za odpověď A.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
25. 8. 2014 12:27:06
To Jan: podmínkou pro uplatnění zvýhodnění je společná domácnost rodiče s dítětem. Pokud děti žijí s matkou a ne s vámi, může si zvýhodnění uplatnit pouze jejich matka, se kterou žijí. Vy si naopak děti uplatňovat nemůžete, když s vámi nežijí. A to ani když na ně platíte výživné. Co se týče změny výše příjmů pro stanovení výživného doporučuji situaci řešit s vaším rozvodovým právníkem.
Hlášení závadného obsahu

Jan
25. 8. 2014 12:19:31
Dobrý den. Máme za sebou předrozvodový soud o svěření dětí do výchovy matky na , které jsme se dohodli. Soud mi vyměřil z výše platu výživné ve výši 7.000,-. Nyní ale matka požaduje aby ona uplatňovala u zaměstnavatele slevu na dítě (máme 2 děti). Ale v tom případě dojde ke změně výše mého příjmu a následně by mělo být upravena i výše výživného. jak tedy postupovat? Nebo na to manželka nemá právo?
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
20. 8. 2014 16:08:10
To nomad1111: ne nemůžete. Zvýhodnění lze uplatnit výhradně na dítě vlastní nebo dítě druhého z manželů popř. dítě osvojené.
Hlášení závadného obsahu

nomad1111
20. 8. 2014 15:58:28
Múzu uplatni dan na dítě i když není moje a nejsme spolu oddaní ale starým se o ni a nikdo nemá odpočet na dite
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
10. 8. 2014 22:53:38
To Ivan: Vaše situace je dost neobvyklá a zákon o dani z příjmů ani pokyn D-6 jí nijak neřeší. Nemohu vám tedy jednoznačně odpovědět zda můžete zpětně nárokovat daňové zvýhodnění na dítě, na něž vám bylo zpětně (pokud jsem to dobře pochopila) uznáno otcovství. Zkuste se informovat na příslušném finančním úřadě.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
10. 8. 2014 22:50:12
To Hana: pokud Váš manžel uplatňuje daňové zvýhodnění na děti v rozporu se zákonem o dani z příjmů - nemá na zvýhodnění nárok, protože s ním děti nežijí ve společné domácnosti, tak mu hrozí doměrek daně z příjmů pokud na to FÚ přijde. Můžete tedy situaci řešit oznámením na jakýkoliv finanční úřad.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
10. 8. 2014 22:47:40
To mamina: pokud má manžel pouze příjmy z podnikání, kde uplatňuje paušální výdaje nemůže uplatňovat daňové zvýhodnění na děti.
Hlášení závadného obsahu

Hana
10. 8. 2014 22:31:06
Jsem rozvedná, mám v péči dvě děti. Bývalý manžel odmítá zaměstnavateli nahlásit, že nemá nárok na odpočet daně na děti. Jak mám postupovat? Hrozí mu nějaké sankce?
Hlášení závadného obsahu

mamina
4. 8. 2014 18:43:41
Dobrý den,ráda bych se zeptala.Mnžel nyní začal pracovat moc tomu nerozumím jen vím že má ŽL a že bude mít účetnictví na paušál.Otázka zní může uplatnit daňové zvýhodnění na dítě (máme 3od 3-11let).Pokud ano prosím o podmínky,tuto práci dělá od tohoto měsíce.Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Ivan
31. 7. 2014 19:21:08
Dobrý den. Mám jednu perličku a moc Vás prosím o radu. S partnerkou nejsme sezdáni. Žijeme spolu více jak 5 let a vždy jsme spolu vedli "společnou domácnost" ve smyslu § 115 občanského zákoníku účinného do 31. 12. 2013. Rovněž i po 1. 1. 2014 vedeme spolu "společně hospodařící domácnost" ve smyslu nového obč. zákoníku. Narodily se nám spolu dvě děti. Jedno má 2 roky a jedno 1 rok. Po narození děti neměly v rodném listě uvedeného otce. Zápis o určení otcovství (mé osoby) souhlasným prohlášením rodičů byl učinen v měsíci květnu 2014. Od tohoto měsíce tedy uplatňuji slevu na dani - daňové zvýhodnění na své děti měsíčně u zaměstnavatele. Můj dotaz je: Mohu zpětně (dodatečným či opravným daňovým prohlášením) žádat slevu na dani na děti a to za období od jejich narození po měsíc květen 2014, resp. duben 2014? V zákoně o daní z příjmu je uvedeno: Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém se dítě narodilo. Dále uvádím, že se jedná o mé vlastní děti.
Partnerka daňové zvýhodnění na děti nemohla uplatňovat, jelikož v inkriminované době byla na mateřské a rodičovské. Velice děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
31. 7. 2014 16:37:37
To kocianjaromir: vzhledem k tomu, že daňové zvýhodnění na dítě může mít i formu daňového bonusu, tak je jedno, který z rodičů zvýhodnění uplatní. Oba budou mít stejně vysoké zvýhodnění resp. daňový bonus. Podstatné je, aby rodič, který dítě uplatňuje splňoval podmínky pro uplatnění bonusu tj. měl dostatečně vysoký příjem - viz článek
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
31. 7. 2014 16:35:08
To radovan: Podmínkou pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě je, že rodič s dítětem žije ve společné domácnosti. Pokud s dítětem nežijete nemůžete zvýhodnění uplatňovat a to ani v případě, že matka, která s dítětem žije nemá příjmy, ze kterých by zvýhodnění mohla uplatnit.
Hlášení závadného obsahu

kocianjaromir
28. 7. 2014 22:55:02
Odečitám slevu na dani na 2 děti muj plat je zhruba 28000 kč hrubeho.Manzelka ma zakladní plat,není vyhodnější aby siodečitala 1 nebo obě děti ona. DĚKUJI
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
28. 7. 2014 15:47:45
pro Petru:

Dobrý den, doporučuji prostudovat tento článek na Portálu POHODA:
http://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/podnikani-spolupracujici-osoby/
Hlášení závadného obsahu

Petra
28. 7. 2014 14:55:20
Stát nás dostal do situace, která je proti podpoře mladých rodin a dětí. Manžel dlouhodobě podniká (drobný živnostník) a uplatňuje výdajové paušály. Já jsem na rodičovské. Nově si manžel nemůže uplatnit slevu na dani na děti a manželku. Na daňovou evidenci přejít nechce, protože takhle si udělá účetnictví sám a když by přešel na jiný způsob účetnictví, tak slevu na děti pak akorát odevzdá účetní za zpracování celé agendy. Slyšela jsem ale, že je možné, aby ze mě manžel udělal spolupracující osobu a že snad pak bych si mohla slevu uplatnit já. Nevíte jak to je, co kam by musel manžel nahlásit a kam já se přihlásit, případně zda to má nějaký smysl?
Hlášení závadného obsahu

radovan
22. 7. 2014 22:37:38
Dobrý den. Chtěl bych si uplatnit slevu na dítě u svého zaměstnavatele. S dítětem nežiju ve společné domácnosti. Dcera žije s matkou. Ta je teď na rodičovské dovolené. Nemá ale problém s tím, abych si slevu na dítě uplatnil. Je ochotná podepsat mezi námi dohodu o tom, že do odvolání z její strany si malou můžu odečíst z daní. V práci na mzdovém oddělení mi potvrdili, že je to možné a že stačí přinést dohodu mezi rodiči, rodný list dcery a prohlášení matky o tom, že neuplatňuje slevu na dítě. Lze v mém případě daňové zvýhodnění na dítě uplatnit? Předem díky za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

zdena
11. 7. 2014 16:25:41
pro Klarifuska: Prostudujte článek, na který je uvedený odkaz na konci článku (http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/pracujici-studenti,-rodice-a-slevy-na-dani/).
Hlášení závadného obsahu

Klarifuska
11. 7. 2014 15:58:10
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jsem studentkou denního studia vysoké školy, ale již pracuji na plný úvazek. Mají rodiče nárok na daňové zvýhodnění na dítě? U rodičů ještě bydlím. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

zdena
9. 7. 2014 15:23:04
pro Evu: "Status studenta" má až do 31.8.
Hlášení závadného obsahu

Eva
9. 7. 2014 14:39:32
Synovi bylo v dubnu 18 a 30.6. ukončil dostal výuční list.V květnu mi už ale nebyla uplatněna sleva na dítě. Mám ještě nárok na slevu přes prazdniny když syn nepracuje? děkuji
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
29. 6. 2014 21:15:39
To Sandra: ano zvýhodnění na dítě lze uplatnit již v měsíci, ve kterém se dítě narodilo - viz článek. Pro uplatnění zvýhodnění je třeba podepsat Prohlášení a dodat zaměstnavateli doklady uvedené v článku pod nadpisem Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě. Ve Vašem případě půjde pravděpodobně o rodný list dítěte a Vaše čestné prohlášení (předpokládám, že jste na MD), že si neuplatňujete zvýhodnění na dítě Vy
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
29. 6. 2014 21:12:20
To Martin: ano pokud syn nebude vykonávat výdělečnou činnost ani nebude evidován na úřadě práce, můžete uplatňovat zvýhodnění na dítě do konce prázdnin. Zákon o dani z příjmů výslovně neuvádí žádné zvláštní důkazy pro tuto situaci nad rámec běžných povinností. Doporučuji se tedy domluvit přímo se zaměstnavatelem jaké požaduje prokázání. Já osobně bych za adekvátní považovala čestné prohlášení dítěte, že nemá zdanitelné příjmy ani není evidován na ÚP (kromě potvrzení o studiu).
Hlášení závadného obsahu

zdena
27. 6. 2014 9:21:29
pro Martina: "status studenta" má až do 31.8., doložíte to potvrzením ze školy
Hlášení závadného obsahu

zdena
27. 6. 2014 9:06:22
pro Sandru: je to tak, stačí donést mzdové účetní rodný list dítěte
Hlášení závadného obsahu

Sandra
27. 6. 2014 6:24:33
Dobrý den, chtěla bych se zeptat příští měsíc se nám narodí mimčo a manžel by chtěl si dítě odečíst u svého zaměstnavatele a dočetla jsem se, že už může v ten měsíc kdy se narodí. Ale nevíme co všechno je potřeba udělat, prosím o radu? Moc děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Martin
25. 6. 2014 11:55:24
Dobrý den, chci se prosím zeptat, jesli mohu u zaměstnavatele uplatnit daňové zvýhodnění na syna za měsíc červen, červenec a srpen, když dne 20.6.2014 ukončil odborné učiliště s výučním listem a na úřad práce se bude hlásit až v září (pokud nesežene práci). Co prosím musím zaměstnavateli doložit, kdybych si toto zvýhodnění mohl na syna ještě za tyto měsíce uplatnit. Děkuji a přeji hezký den.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
9. 6. 2014 8:45:34
TO Siimaa: rozhodující není kde je napsané trvalé bydliště. Posuzuje se, zda spolu rodiče a děti fakticky skutečně žijí ve společné domácnosti. I když skutečnost, že dítě a rodič mají odlišnou adresu můžu vzbudit ve správci daně pochybnosti a může dojít na prokazování skutečností. Správci daně pak může stačit čestné prohlášení členů rodiny, ale stejně tak může provést místní šetření v bydlišti rodičů, vyptat se sousedů atd. Musíte být tedy schopná prokázat, že s rodiči skutečně fakticky žijete a být připravena i věrohodně vysvětlit důvody pro odlišné bydliště.
Hlášení závadného obsahu

Siimaa
8. 6. 2014 21:12:01
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s trvalým pobytem dítěte a rodiče, který uplatňuje slevu na dani? Musí být shodné, nebo stačí pak podepsat nějaký formulář, kde potvrdím, že s rodičem sdílím společnou domácnost, ikdyž mám trvalé bydliště jinde? Předem děkuji za odpovědi.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
8. 6. 2014 11:23:49
To Libor: postup správce daně je v souladu se zákonem o dani z příjmů. Zvýhodnění lze uplatnit pouze na dítě vlastní nebo druhého z manželů.
Hlášení závadného obsahu

Libor
8. 6. 2014 11:02:26
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat případně požádat o radu. Mám dvě děti, vlastní dceru a ,,nevlastního syna,,. Do nedávna jsem pobíral daňovou úlevu na obě děti. Nyní mi byla uznána pouze dcera. Nevlastního syna nechtějí uznat i přesto, že ,,syn,, bydlí se mnou a přítelkyní v jedné domácnosti a ,,syna,, vyživuji. Avšak nemám ho osvojeného a s přítelkyní nejsme oddáni. Prosím o radu. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
28. 5. 2014 17:20:38
To Ondřej: podmínkou je společná domácnost s dítětem. Problematiku tzv. střídavé péče zákon ani pokyn D-6 nijak neřeší
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
28. 5. 2014 17:17:23
To Lenka Syrová: uplatnit zvýhodnění lze na dítě vlastní nebo dítě druhého z manželů. Na dítě partnerky pokud není uzavřeno nové manželství zvýhodnění uplatnit nelze
Hlášení závadného obsahu

Ondřej
27. 5. 2014 19:37:43
Dobrý den. S manželkou jsme v rozvodovém řízení. Soud rozhodl, že děti budou do i po rozvodu svěřeny do péče matky s tím, že vždy cca 12 dnů v měsíci budou se mnou. Do rozhodnutí soudu o dětech jsem u zaměstnavatele (HPP) uplatňoval daňové zvýhodnění na oba dva syny. Existuje nějaká možnost, pokud matka (OSVČ) toto zvýhodnění odmítne nebo nebude schopná uplatnit, abych i nadále toto daňové zvýhodnění uplatňoval? Předem děkuji za Vaši odpověď. Ondřej
Hlášení závadného obsahu

Lenka Syrová
26. 5. 2014 16:25:30
Dobry den,chtěla bych se zeptat zda má partner nárok na úlevu na dani na děti z mého bývalého manželství(deti 4a6 let),které bylo rozvedeno v roce 2011.Od roku 2012 žiji s partnerem,v roce 2013 se nam narodil syn,ale až nyní máme společné trvalé bydliště,já jsem na rodičovské a nemohu si tento nárok uplanit,děti jsou svěřeny po rozvodu do mé péče.Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
15. 5. 2014 18:40:58
To verunka h.: Daňové zvýhodnění na děti můžete uplatnit bez ohledu na výši a strukturu příjmů. Pro uplatnění daňového bonusu je třeba dosáhnout ročních příjmů ve výši šestinásobku minimální mzdy a pokud splníte další podmínky - viz článek
Hlášení závadného obsahu

verunka h.
14. 5. 2014 10:09:17
Jsem rozvedená od unora ,3 děti ,žijí se mnou
a rodiči ve společné domácnosti,pracuji na zkraceny uvazek vydelek 42 tis ročně.Dale pronajímám rybník pole a pastviny celkem za 10 000kč budu moci uplatnovat slevu na děti? Kolik musím vydělat abych mohla uplatnit slevu na děti a kdy se ta sleva uplatnuje co budu potřebovat děkuji
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
3. 5. 2014 23:33:20
To Petra Hašková: Pokud máte slevu a bonus uveden na výplatní pásce, tak Vám pravděpodobně vyplacen byl. Byl zahrnut do čisté mzdy. Pokud mzdy počítá účetní v programu (což je dost pravděpodobné), tak prostě nejde udělat to, aby byla sleva na poplatníka a na dítě spočítána a nebyla Vám vyplacena. Případný bonus na dítě se zahrne do čisté mzdy. Nevyplácí se zvlášť. Pokud jste chtěla slevy uplatnit na roční bázy a zaměstnavatel je v rozporu s Vaším přáním a navzdory tomu, že jste nepodepsala prohlášení uplatňuje měsíčně doporučuji to řešit rozhovorem se zaměstnavatelem kde situaci vyjasníte. Domnívám se, že účetní Vás nechtěla nějak poškodit a prostě postupuje automaticky způsobem, který preferuje většina zaměstnanců a nejspíš jí ani nenapadlo, že byste chtěla slevy uplatňovat ročně a nikoliv měsíčně. Pokud by nebylo možné situaci vyřešit domluvou, doporučuji ještě aplikovat druhý pokus o domluvu buď před nezaujatým svědkem (např. dalším zaměstnancem) nebo zaměstnavatele upozornit písemně, že jste prohlášení nepodepsala a nepřejte si uplatňovat slevy měsíčně. Pokud by ani tak nerespektoval Vaše přání, tak Vám nezbyde než se obrátit na soud. Nicméně celé situace jak jí popisujete na mě působí spíše jako nedorozumění, které je nejlepší vyřešit klidnou domluvou. Počítejte také s tím, že když Vám zaměstnavatel vyhoví a přestane uplatňovat slevu na poplatníka a na dítě měsíčně, že Vám o neuplatněné slevy klesne čistá mzda.
Hlášení závadného obsahu

Petra Hašková
3. 5. 2014 23:20:07
Děkuji za odpověd.Ještě bych poprosila o radu,co dělat když jsem zjistila že učetní mého zaměstnavatele za mě podepsala prohlášení poplatníka,uplatnuje slevy na dani a dokonce i slevu na moje dítě.Slevu jsem si chtěla uplatnit v ročním vyučtování a zjistila jsem že je uplatnována.Nikdy jsem neposkytla zaměstnavateli jméno dcery ani rodné číslo!Mzdu mi vyplací 4250,takže těch 1117 nedostávám ale na vyplatní pasce je mám.Mužu je žádat po zaměstnavateli za ten rok 2013? A vlastně i ty peníze které byly vylaceny do dubna tohoto roku?
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
2. 5. 2014 11:39:29
To Zuzka: pokud jste s manželem rozvedení a děti byli soudem svěřeny do Vaší péče a manžel s Vámi prokazatelně nežije ve společné domácnosti lze dle mého názoru toto prokázat soudním rozhodnutím o rozvodu manželství a svěření dětí do Vaší péče - předložit ho zaměstnavateli. To že si Váš exmanžel uplatňuje děti protizákonně (předpokládám z Vašeho dotazu, že nežije s dětmi ve společné domácnosti) lze to řešit jedině tak, že dáte udání na příslušný finanční úřad. Ten mu doměří daň ze neoprávněné uplatňování daňového zvýhodnění. Ale ani v takovém případě si Vy nebudete moci uplatnit daňové zvýhodnění zpětně za již uplynulé roky. Bude možné uplatnit pouze za rok 2014 (od ledna zpětně prostřednictví ročního zúčtování daně nebo podání přiznání). Teoreticky i 2013 pokud byste si podala přiznání sama, ale lhůta již vypršela (31.3.2014), takže byste dostala pokutu za pozdní podání přiznání. Pokud jste rozvedení, ale manžel žije s dětmi ve společné domácnosti, má právo na daňové zvýhodnění stejně jako Vy a je to pouze věc domluvy. Zákon o dani z příjmů neřeší situaci, kdy mají nárok na zvýhodnění oba rodiče a nedokáží se dohodnout.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
2. 5. 2014 11:31:02
To Pethaska a Ludmila: Prohlášení poplatníka můžete podepsat u zaměstnavatele i pokud máte příjmy z dohody o provedení práce. Pokud jste ho již nepodepsaly u jiného zaměstnavatele. Při podpisu Prohlášení poplatníka k dani z příjmů uplatníte všechny slevy na které máte nárok (na poplatníka, na děti). Je možné uplatnit i daňové zvýhodnění na děti, pokud si ho neuplatňuje druhý rodič a jsou splněny ostatní podmínky pro jeho uplatnění. Nárok na daňový bonus (část daňového zvýhodnění, která přesahuje daň) má poplatník, který má za rok příjmy alespoň za výši šestinásobku minimální mzdy tj. pro rok 2014 jde o částku 6 * 8500 = 51000 Kč. Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění u zaměstnavatele a co je třeba zaměstnavateli doložit viz článek
Hlášení závadného obsahu

Zuzka
1. 5. 2014 3:36:55
Jsem dva roky rozvedena a mam deti ve své peci.
Do prosince 2013 jsem byla nezaměstnaná.Letos jsem
Nastoupila do práce a po bývalém manželovi jsem chtela čestné
prohlášení,ze na deti daně neuplatnuje. Řekl mi,ze je uplatňuje.
Po rozvodu si nedal udelat nový občanský průkaz.
Ve starém má stále mě jako manželku a obě deti. Tedy on
si dva roky uplatňoval daně na deti i kdyz je mam v peci já.
Potřebuji jeho prohlášeni pro svého zaměstnavatele. Poradíte mi co dělat? Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Pethaska
29. 4. 2014 0:21:14
Dobry den,jsem dva roky v evidenci up a mam brigadu,dohodu o provedeni prace kde si vydelam 4200mes.muzu si uplatnit slevy ne deti kdyz za me soc.a zdrav.pojisteni plati stat?dekuji za odpoved
Hlášení závadného obsahu

Ludmila
28. 4. 2014 19:13:17
Dobrý den ,
chtěla bi se zeptat jsem na UP mám dve děti mužu si pořádat o zvýhodnění na děti dělám na dohodu jen 20.hodin měsíčně .Jaký formulář mám vyolnit a zda si o to mužu požádat .Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
25. 4. 2014 18:06:00
To pavca: Co je považováno za studium dítěte a lze tedy uplatňovat daňové zvýhodnění je podrobně rozebráno v článku i s odkazem na příslušný zákon pod nadpisem Studium dítěte. Zde uvádím, že za studium se považuje i doba prázdnin mezi jednotlivými ročníky a dále doba prázdnin mezi studiem SŠ a VŠ pokud na sebe bezprostředně navazují. Zvýhodnění se použijete naposledy v měsíce kdy dítě ukončilo studium tzn. v listopadu. Více informací viz článek.
Prosím tímto diskutující, aby si než položí dotaz článek přečetli a přečetli si i dotazy ostatních. Některé dotazy se opakují pořád dokola.
Hlášení závadného obsahu

pavca
25. 4. 2014 14:47:56
Tedy nezapočítala mi je v ročním zúčtování.Takže jsem o odpočty za ty tři měsíce přišla.
Hlášení závadného obsahu

pavca
25. 4. 2014 14:43:37
Dobrý den chtěla bych se zeptat jak je to s odpočty na díte, když moje dcera po odmaturování nastoupila na VŠ, ale studium k 5.listopadu ukončila. Naše paní učetní my pravidelně nedělá odpočty za ni o prázdninách s tím že se to v ročním zúčtování dorovná. Teď mi nejen nezapočítala odpočty za prázdniny ale a ni za listopad kdy byla ještě dcera vedena jako student. Je to normální nebo si jen zákon vysvětluje podle svého? Předem děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
20. 4. 2014 17:45:40
Pro zdenek: podmínek pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě je, že poplatník žije s dítětem ve společné domácnosti. Podstatné je skutečné soužití, takže nestačí, že máte pouze společné trvalé bydliště. Souhlas manželky na tom nic nemění. Ve vašem případě si tedy děti může uplatňovat pouze jejich matka s níž děti žijí ve společné domácnosti.
Hlášení závadného obsahu

zdenek
20. 4. 2014 6:49:03
Dobrý den chtěl bych se zeptat , máme dvě děti nejsme s manželkou rozvedení ale bydlíme každý zvlášt děti má v péči manželka muže i teda manžel si dát děti do odpočtu z daní když dá svolení manželka
Hlášení závadného obsahu

Bc. Kateřina Kandlerová
10. 4. 2014 9:21:30
pro Jitula:

Výhodnější to bude u toho rodiče, který má příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy (viz § 35c zákona o daních z příjmů), protože mu zvýhodnění na dítě může přejít v daňový bonus.
Hlášení závadného obsahu

edita
9. 4. 2014 8:51:42
Je to úplně jedno, dostanete oba stejnou částku. Takže je to jen na domluvě, kdo si je bude uplatňovat.
Hlášení závadného obsahu

Jitula
9. 4. 2014 7:18:45
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat pro koho je výhodnější uplatňovat děti do daní?Manžel má relativně vyšší příjem než já a uplatňuje děti každý měsíc on!Je jedno jaký je příjem a kdo děti uplatní? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
31. 3. 2014 21:52:59
TO Zdena: na podobný dotaz jsem odpovídala již níže. Dítě si může uplatnit ten z rodičů, se kterým dítě žije ve společné domácnosti.
Hlášení závadného obsahu

Zdena
31. 3. 2014 21:38:50
Kdo má správně nárok na uplatnovat slevu na děti, když manželství není rozvedeno. Otec nežije ve společné domáctnosti a dítě je soudem svěřeno do péče matky?
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
29. 3. 2014 10:28:54
ivana: dítě si uplatňuje ten rodič, se kterým žije dítě ve společné domácnosti. Podstatné je faktické soužití nikoliv adresa trvalého bydliště. Obávám se, ale že dokud nebudete oficiálně rozvedeni budete potřebovat čestné prohlášení manžela, že si děti neuplatňuje on.
Hlášení závadného obsahu

ivana
29. 3. 2014 8:48:57
Dobrý den, chci se zeptat kdo má nárok na slevu daně na děti. ZAtím jsme ještě manželé, ale otec už přes rok s námi nežije ve společné domáctnosti. Již, ale proběhl soud o určení výživného a o svěření dětí do výchovy a výživy. Děti jsou svěřeny do mé péče. Zatím slevu uplatnoval manžel, ale ted bych na ni měla mít nárok já???? Oba jsme řádně zaměstnáni.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
25. 3. 2014 19:11:29
To En: ne nemůžete. Daňové zvýhodnění na dítě má charakter slevy na dani tj. snižuje vzniklou daň. Pokud vám žádná daň nevznikla z důvodu, že všechny vaše příjmy jsou nedaňové, tak není co snižovat.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
25. 3. 2014 19:09:48
To Marie: ano můžete uplatnit daňové zvýhodnění na dítě. Za předpokladu, že příjmy ze zaměstnání nebyli zdaněny srážkovou daní a podáte si sama přiznání. Pobírání starobního důvodu nebrání uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ani jiných slev na dani kromě slevy na poplatníka. Nevznikne vám však nárok na daňový bonus z důvodu nízkého příjmu tj. budete mít maximálně nulovou daň.
Hlášení závadného obsahu

En
23. 3. 2014 9:02:14
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda jako matka v domacnosti můžu uplatnit slevu na dani na dítě. S dítětem tvořím společnou domácnost pouze já. Jelikož ještě navíc studuji, mé příjmy tvoří pouze příspěvek na bydlení a přídavky na dítě. Na syna beru výživné a příspěvek v hmotné nouzi. Je v takovémto případě možné tuto slevu na dani získat?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Marie
19. 3. 2014 11:12:49
Jsem důchodkyně, dceři je 24 let a studuje na vysoké škole. Já jsem byla na brigádě, kde jsem si vydělal 18.800 Kč. Mám nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě? Přiznám se, že konkrétní informaci jsem na internetu nenašla. Za odpověď děkuji předem. S pozdravem Marie
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
18. 3. 2014 8:40:25
Vážení diskutující, pokud máte nějaký dotaz z oblastí účetnictví, daní a mezd využijte možnosti bezplatné on-line poradny Pohada https://portal.pohoda.cz/poradna/ptejte-se/
Hlášení závadného obsahu

Viki
18. 3. 2014 8:17:10
pro raduza: Pokud s Vámi dítě žije ve společné domácnosti a studuje denně (ne dálkově), tak si dle mého názoru můžete znovu uplatnit daňové zvýhodnění na dítě.
Hlášení závadného obsahu

Jaroslav Smolík
17. 3. 2014 18:12:10
Dobrý den, jsem OSVČ a určuji náklady paušálem. Současně rozděluji náklady a výdaje na manželku, jako spolupracující osobu. Pro mě i pro ní se jedná o jediný příjem. V minulém roce jsem uplatňoval daňové zvýhodnění na dítě ve svém přiznání. Letos hodlám postupovat v souladu s textem dokumentu Koordinační výbor 2/2013 392/20.02.13 Změny v uplatnění paušálních výdajů od 1.1.2013 tak, jak bylo již v této diskuzi zmíněno. Tedy uplatnit daňové zvýhodnění na dítě u manželky. Nejsem z oboru a pokusil jsem se učinit dotaz u příslušného FÚ. Nic o tom nevěděli (tedy alespoň na telefonický dotaz) a požadují dát výše uvedený dokument (392/20.2.13) jako přílohu daňového přiznání. Prosím tedy o odpověď, zda je můj uvažovaný způsob sestavení DP správný a jaká je právní závaznost zmíněného dokumentu (392...)? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Haidy
17. 3. 2014 15:36:26
Dobrý den,prosím o info- kolik let zpětně si můžu zažádat o daňový bonus na děti.Děkuji
Hlášení závadného obsahu

raduza
17. 3. 2014 7:46:05
Dobrý den, studium na VŠ bylo ukončeno k 30.6.12. Po roce nástup na jinou VŠ od 1.7.13. Je možno znovu uplatňovat daň.zvýhodnění na dítě (25let)? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
14. 3. 2014 21:37:04
TO Michal: ne nemůžete. Lze uplatnit pouze dítě druhého z manželů tj. manžela nebo manželky. Pokud nejste manželé, nemůžete si uplatnit dítě vaší přítelkyně z předchozího manželství. A to ani když si dítě nemůže uplatnit nikdo jiný.
Hlášení závadného obsahu

Michal
14. 3. 2014 21:20:38
Dobrý den,chci se zeptat.Zijeme spolu s přítelkyní v jedné domácnosti a máme spolu syna,toho si uplatnuji do daní,pritelkyne je na materske.Pritelkyně ma z predchoziho vztahu syna ktery zije s nami. Mame od jeho otce prohlaseni,ze si neuplatnuje narok na danove zvyhodneni. Tim ze je pritelkyne na materske a nemuze si ho uplatnit,mohu si ho uplatnit ja ?Dekuji.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
13. 3. 2014 20:15:30
To Zlatuše Pospíchalová: může. Zákon výslovně hovoří o příjmech ne o základu daně.
Hlášení závadného obsahu

Zlatuše Pospíchalová
Uživatel POHODA
13. 3. 2014 2:55:45
Dobrý den,
prosím o radu: Jsou splněny podmínky pro uplatnění daňového bonusu, pokud je příjem podle §7 51.000 Kč a výdaje 13.930, výsledkem je zisk 37.750 Kč, jiný příjem není. Není mi jasné, zda se posuzuje příjem nebo příjem po odečtení výdajů.
Děkuji za Vaši odpověď. :)
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
12. 3. 2014 22:59:52
To Vlasta: v rámci přiznání za rok 2013 si můžete uplatnit pouze zvýhodnění za rok 2013. Nelze si v přiznání za rok 2013 uplatnit zvýhodnění za rok 2012 a už vůbec ne si uplatnit zvýhodnění ve dvojnásobné výši.
Hlášení závadného obsahu

Vlasta
10. 3. 2014 16:24:54
Dobrý den manžel v roce 2012 nepřekročil částku 48000 daně si ten rok nemohl dělat .V roce 2013 má větší příjem tak si daně bude dělat můžeme si udělat zpětně daně na děti za rok 2012 . To znamená že má nárok 2 krát na dvě děti?Děkuji za odpověď Šťastná
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
9. 3. 2014 10:52:46
To jana r.: pokud uplatní poplatník daňové zvýhodnění na dítě, které s ním nežije ve společné domácnosti a správce daně toto zjistí při daňové kontrole zvýší mu základ daně a doměří daň a úroky.
Hlášení závadného obsahu

jana r.
9. 3. 2014 6:49:42
Manžel si uplatnoval slevu na deti po rozvodu bez mého souhlasu .Manžel s námi nežije.Hrozí mu nějaky postih?Já jsem neuplatnovala nic.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
28. 2. 2014 15:57:49
To Hanka: diskuze pod článkem nenahrazuje daňové poradenství. Váš manžel buď uplatní slevu na dítě za 12 měsíců nebo vůbec. Záleží na tom jestli splňuje podmínky pro uplatnění zvýhodnění na dítě nebo ne. Tzn. jestli dílčí základ daně z podnikání je vyšší než 50% celkového základu daně neuplatní zvýhodnění vůbec - viz článek. Pokud je nižší uplatní zvýhodnění celé. Musíte si to spočítat.
Hlášení závadného obsahu

Hanka
28. 2. 2014 15:35:33
Dobry den, pani Zuzano,
dekuji vam za vasi odpoved. Jen tedy moc nechapu novinku pplatnou pro prijmy roku 2013, kdy OSVC, ktery ma vydaje pocitany %z prijmu nemuze uplatnit danovy bonus na dite. Koho se tedy tato zmena v zakone tyka,kdyz ne meho manzela, ktery byl 5mesicu OSVC?predem dekuji za Vasi odpoved.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
28. 2. 2014 10:07:31
TO Hanka: Počet měsíců zvýhodnění na dítě se týká toho kolik měsíců šlo o vyživované dítě netýká se to toho kolik měsíců poplatník měl zdanitelné příjmy. Tzn. pokud jste měli děti ve společné domácnosti celých 12 měsíců, tak uplatníte každé dítě za 12 měsíců.
Hlášení závadného obsahu

Hanka
26. 2. 2014 23:33:16
Dobrý den,
při vyplňování daňového přiznání mého manžela jsem se zasekla u tab.č.2- Děti žijících v domácnosti - počet měsíců. Máme dvě 2-leté děti. V roce 2013 manžel pracoval 5 měsíců jako OSVČ (výdaje jsou počítány paušálem), 2 měsíce byl evidován na úřadu práce a 5 měsíců byl zaměstnancem. Jaký daňový bonus na děti může za rok 2013 uplatnit? Pouze za 5 měsíců (x2děti) jako zaměstnanec? Nebo za 10 měsíců (x2 děti), protože jeho příjmy přesáhly 48tis/rok? Nebo za 12 měsíců? Já prozatím nepracuji, pobírám rodičovský příspěvek. Prosím o radu, jak vyplnit tab.č.2 (kolik měsíců uvést). Předem moc děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
26. 2. 2014 21:33:04
To Marcela: ano můžete si uplatnit za těch 5 měsíců studia daňové zvýhodnění na dítě. Stejně jako si Váš syn může uplatnit slevu na studenta za 5 měsíců, slevu na poplatníka si uplatní v celoroční výši, i když pracoval jen po část roku.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
26. 2. 2014 21:31:15
To Hanka: dítě lze uplatnit poprvé v měsíci kdy se narodilo tj. za květen tzn. můžete uplatnit slevu ve výši 8/12 z roční sazby tj. 8 * 1117 = 8.936 Kč. To, že není dítě uvedené v Potvrzení o příjmech u zaměstnavatele znamená, že jste si nenárokovala zvýhodnění v rámci měsíčních záloh. Můžete přesto uplatnit dítě v rámci podání daňového přiznání za rok 2013 (lhůta pro žádost o roční zúčtování daně u zaměstnavatele byla do 15.2.2014, takže tu už jste promeškala)
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
26. 2. 2014 21:26:02
To Vlaďka: podpis Prohlášení poplatníka a uplatňování slev je právo poplatníka, nikoliv povinnost. Žádný poplatník nemá povinnost u jakéhokoliv zaměstnavatele podepisovat prohlášení. Podmínkou pro daňové zvýhodnění na dítě je, že jde o vyživované dítě žijící ve společné domácnosti s poplatníkem. Mezi vyživované děti patří za určitých podmínek i studenti SŠ a VŠ (viz článek). Rodiče neztrácí nárok na zvýhodnění na vyživované dítě pokud si dítě začne přivydělávat a to ani v případě, že u zaměstnavatele podepíše prohlášení poplatníka a bude uplatňovat slevu na poplatníka a na studenta. Pokud jsou jinak zachovány podmínky vyživovaného dítěte.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
26. 2. 2014 21:20:35
To weronika: podmínkou pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě je společná domácnost poplatníky, který chce zvýhodnění na dítě uplatnit s vyživovaným dítětem. Pokud tedy váš bývalý manžel nežije s dítětem ve společné domácnosti nemá zákonný nárok na daňové zvýhodnění na dítě a to ani když mu potvrdíte, že si zvýhodnění neuplatňujete
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
26. 2. 2014 21:16:37
To Tereza: § 35c odst. 7 Zákona o dani z příjmů zní: "Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění. Jedná-li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění NA DVOJNÁSOBEK; maximální výše daňového bonusu podle odstavce 3 zůstává zachována." V tomto znění bylo toto ustanovení v roce 2012, 2013 i v roce 2014. Výklad, že se tím ve skutečnosti myslí trojnásobek je dle mého názoru chybný.
Hlášení závadného obsahu

Marcela
26. 2. 2014 18:53:35
Dobrý den, mám dotaz ohledně daňového zvýhodnění na dítě. Syn byl 5 měsíců student, poté zaměstnán 6 měsíců a 2 měsíce na Úřadě práce. Můžu si uplatnit daňové zvýhodnění těch 5 měsíců, kdy studoval??? Děkuji moc za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Hanka
26. 2. 2014 12:39:59
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na uplatnění slevy na dítě.
Dcera se narodila v 05/2013, úhrn příjmů ze závislé činnosti mám 77.500,-Kč, od zaměstnavatele jsem obdržela 'Potvrzení o příjmech' a nejsem si jistá, jak má uplatnit slevu na dítě v DP2013. Mám vůbec nárok na slevu, když v 'Potvrzení o příjmech' od zaměstnavatele není dcera v řádku 16 uvedena? A pokud nárok mám, jakou částku uplatním - celých 13.404,- nebo 7 x 1.117,- Kč?
Děkuji Vám moc za zodpovězení dotazů.
Hanka
Hlášení závadného obsahu

Vlaďka
26. 2. 2014 10:52:17
Jsme s manželem OSVČ, naše jedno dítě je středoškolák, druhé dítě je vysokoškolák.Chceme jim dávat motivační příspěvek, tzn. sepsat smlouvu, že se studiem připravuje na práci v naší firmě. Musí děti podepsat prohlášení o dani? A můžeme si pak ještě jako rodiče uplatňovat roční odpočet na děti? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

weronika
26. 2. 2014 10:10:27
Jsem rozvedená registrovaná na ÚP pracuji brigádně s příjmem max 3500kč měs žijící ve společné domácnosti s rodiči oba v důchodu.Může si rozvedený manžel uplatnovat slevu na dani bez mého souhlasu děti svěřeny do mé péče?Čím si může polepšit nebo pohoršit nutí mě vyhružkama abych souhlasila.... děkuji
Hlášení závadného obsahu

Tereza
25. 2. 2014 21:26:51
Dobrý den, v článku je uvedeno, že na dítě ZTP/P se uplatní dvojnásobná výše slevy/bonusu. Paní na finančním úřadě mi vloni řekla, že je ale v zákoně chyba, že tam má být "zvyšuje se o dvojnásobek", nikoli "zvyšuje se na dvojnásobek". Trojnásobek bonusu mi také finanční úřad vyplatil. Jak to tedy je? Děkuji za odpovědˇˇ.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
24. 2. 2014 14:23:33
To Vlasta: Váš manžel může uplatnit daňové zvýhodnění na děti za celý rok, pokud jste měli celý rok děti ve společné domácnosti a starší syn celý studoval a můžete to doložit potvrzením o studiu tzn. splňujete podmínky na zvýhodnění o dítě. Na daňový bonus (tj. na přeplatek na dani vyšší než samotná daň) máte nárok pokud měl manžel ze zaměstnání příjmy alespoň vy výši 6 násobku minimální mzdy (viz článek). Uplatnění zvýhodnění na dítě za celý rok může zaměstnanec žádat u svého zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování do 15.2. A pokud už jste propásli termíny pro žádost o roční zúčtování, tak má ještě manžel možnost si sám podat přiznání do 31.3.2014 a zvýhodnění na děti uplatnit. Pokud byl manžel část roku nezaměstnaný, tak si mu roční zúčtování resp. podání přiznání pravděpodobně vyplatí, protože kromě zvýhodnění na dítě se i sleva na poplatníka počítá v přiznání vždy v celoroční výši bez ohledu na to kolik měsíců poplatník pracoval. Takže je pravděpodobné, že Vám vyjde nějaký přeplatek na dani, pokud manžel v měsíčních zálohách nějakou daň zaplatil.
Hlášení závadného obsahu

Vlasta
24. 2. 2014 12:08:49
Dobrý den ,manžel nastoupil do zaměstnání v červenci 2013 máme 2 děti 13 a 17 studenta já jsem v částečném důchodu ale překročila jsem příjem 68000 .Kolik měsíců můžeme uplatnit slevu na děti když nepracoval celí rok děkuji za odpověd
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
24. 2. 2014 10:46:33
To Martin: Doporučuji Vaší situaci konzultovat přímo s nějakým zkušeným daňovým poradcem. Nejedná se o jednoduchý problém, který je možné vyřešit v rámci internetové diskuze. Obecně je v § 38p odst. 2 Zákona o dani z příjmů zákaz dodatečného uplatňování odčitatelných položek podle § 34 a § 15 odst. 1. To se ovšem netýká daňového zvýhodnění na dítě. Podle Daňového řádu § 141 odst 2 "Daňový subjekt je oprávněn ve lhůtě podle odstavce 1 podat dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování na daň nižší, než je poslední známá daň, jestliže daň byla stanovena v nesprávné výši". Ovšem do konce roku 2012 byla podmínka pro podání dodatečného přiznání stanovena jinak a to tak, že podat dodatečné přiznání na snížení daně je možné pouze "jestliže vyšli najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nasvědčují tomu, že daň byla stanovena v nesprávné výši."
Hlášení závadného obsahu

Martin
23. 2. 2014 9:44:18
Dobrý den, lze uplatnit daňové zvýhodnění na dítě u rozvedené matky zpětně za rok 2012, když bylo zjištěno, že si jej otec - poplatník v roce 2012 uplatnil neoprávněně min. za 6 měsíců? Jedná se o střídavou péči. Bylo tedy zjištěno,že otec nepslňoval po dobu 6 měsíců v roce 2012 podmínku společné domácnosti s dítětem - v prvním týdnu v měsíci s ním dítě nebylo ve společné domácnosti. Za jakou dobu zpětně lze uplatnit dodatečně daňové zvýhodnění na dítě? Jak postupovat?
Díky za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
19. 2. 2014 23:47:21
To Lenusinka: můžete si uplatnit daňové zvýhodnění na dítě i slevu na manželku pokud splňujete podmínky pro uplatnění. Zvýhodnění na dítě lze uplatňovat i měsíčně, slevu na manželku pouze ročně a to buď prostřednictvím ročního zúčtování daně u zaměstnavatele nebo vlastního daňového přiznání. Bližší informace o slevách na manželku naleznete v článku Slevy na dani https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/slevy-na-dani/
Hlášení závadného obsahu

Lenusinka
19. 2. 2014 23:37:32
Dobrý den. Chci se zeptat..jsem zamestnancem,manželka dostáva rodičovský prispevek, nemá žádny jiný príjem...máme tri deti..mohu si uplatniť slevu na manželku a k tomu ješte bonus na deti? Nebo jen na deti? Dekuji. Lubomír
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
16. 2. 2014 21:03:30
TO Maida: daňové zvýhodnění na dítě může uplatnit kterýkoliv z manželů pokud je splněná podmínka společné domácnosti s dítětem. A pokud si zároveň zvýhodnění neuplatňuje druhý z manželů. Dodatečně může manželka uplatnit zvýhodnění v zaměstnání prostřednictvím ročního zúčtování daně - žádost se podává prostřednictví podpisu Prohlášení do 15.2. Nebo pokud to již nestihne, tak může podat sama daňové přiznání a uplatnit daňové zvýhodnění.
Hlášení závadného obsahu

Maida
16. 2. 2014 20:34:14
Manželka živnostníka byla zaměstnaná,slevu na 2 děti neuplatňovala,protože ji uplatňoval vždy manžel v daňovém přiznání.Mohla by si nyní uplatnit slevu na děti jeho manželka v daňovém přiznání za rok 2013,aby on mohl i nadále používat stanovení výdajů paušálem?Bylo by to pro něho výhodnější.Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
16. 2. 2014 11:13:04
To Daniel: Možnost použití daňového zvýhodnění na dítě u spolupracující osoby, na kterou jsou rozdělovány příjmy a výdaje řešil Koordinační výbor 2/2013 392/20.02.13 Změny v uplatnění paušálních výdajů od 1.1.2013. Text lze nalézt na stránkách finanční správy - http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-prispevky-kv-kdp/KV_KDP__02_13___final.pdf. A konkrétně problematika výdajových paušálů a spolupracujících osob se řeší od str. 7 až 11. GFŘ odsouhlasilo Komoře daňových poradců stanovisko, že spolupracující osoba, na kterou jsou rozdělování příjmy a výdaje může uplatnit daňové zvýhodnění na dítě. Ve Vašem případě tedy může manželka uplatnit daňové zvýhodnění na dítě za celých 12 měsíců. Je třeba v přiznání zohlednit i příjmy ze zaměstnání a zálohy na daň uhrazené v zaměstnání a to dle Potvrzení o zdanitelných příjmech, které Vám na požádání vystaví zaměstnavatel.
Hlášení závadného obsahu

Daniel
15. 2. 2014 14:34:51
Dobrý den, potřebuji poradit. Jedná se o uplatnění daňového zvýhodnění na děti v DAP manželky. Manželka byla v 01-03/2013 jako zaměstnanec, daňové zvýhodnění bylo uplatněno pouze v lednu, protože od cca poloviny ledna až do konce zam.poměru byla v prac.neschopnosti. Od 04-07 2014 byla vedena jako moje spolupracující osoba, od srpna až do konce roku byla na úřadu práce. Já jsem OSVČ a uplatňuji výdaje paušálem. Na manželku jako spolupracující osobu jsem převedl část svých příjmů, tak aby měla zdanitelný příjem přes 48.000,- Kč.
Rád bych věděl jestli může manželka uplatnit daňové zvýhodnění na dítě (15let) na zbylých 11 měsíců.
Druhé dítě syn(19) letos v květnu maturoval a ve studiu nepokračuje. Do jakého data lze u syna toto zvýhodnění uplatnit?
Předem děkuji za Vaši odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
14. 2. 2014 8:38:00
To zuzik: Trochu jsem se v těch vašich číslech ztratila. Ale postup při výpočtu daňového zvýhodněný je následující: od základu daně (superhrubá mzda) se odečtou nezdanitelné částky (dary, úroky z hypoték, penzijní pojištění, životní pojištění atd.). Takto snížený základ daně se zaokrouhlí na celé stokoruny dolů a vynásobí se sazbou daně (za 2013 15%). Od vypočtené daně se odečtou všechny slevy na dani, na které má poplatníka nárok (na poplatníka, na manžela/ku, na studium, na invaliditu). Pokud je daň po odečtu slev menší než nula je výsledná daň nula. Od daně po slevách se dále odečte daňové zvýhodnění na dítě. S tím, že částka o kterou odečet na dítě přesahuje daň se stává daňovým bonusem a vyplatí se poplatníkovi. Nakonec se porovná výsledná daň a zaplacené zálohy na daň a případný přeplatek se vrátí. Takže se teoreticky může stát, že se poplatníkovi vrátí veškeré zaplacené zálohy na dani + ještě daňový bonus na dítě. To nastane např. v tomto případě: daň před slevami je je 30.000 Kč, poplatník má slevu na poplatníka a na manželku. Takže daň po slevách je 0 Kč (k výši slev na dani přesahujících daň se nepřihlíží). Dále má 1 dítě na které uplatňuje daňové zvýhodnění. V tomto případě mu bude vyplacen daňový bonus na dítě ve výši 13.404 Kč. Na zálohách na dani zaplatil např. 10.000 Kč. Takže celkem mu bude vráceno 10.000 Kč za zálohy na dani (protože daň po slevách je 0 Kč) + daňový bonus 13.404 Kč tj. celkem 23.404 Kč.
Hlášení závadného obsahu

zuzik
13. 2. 2014 22:54:54
Dobrý den,pokud byla za rok odečtena daň 20.000 Kč/9 měsíců snižována o slevu na studenta a 12 m.o slevu na poplatníka/ a při ročním vyúčtování vznikl nárok na slevu na manžela/manželku,má nižší příjem než 68.000 Kč,tedy dalších skoro 25.000 Kč slevy na dani,jak se přistupuje k vyrovnání?Vzniká bonus na dítě nebo je zde nárok na rozdíl 20.000 Kč? Děkuji za odpověď.K.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
12. 2. 2014 12:12:54
TO Iveta: nejpozději do konce měsíce v němž nastaly skutečnosti tj. nejpozději do konce měsíce, kdy dítě dovršilo 18 let nebo začalo studovat. Přičemž zaměstnavatel je zohlední od dalšího měsíce. Může (ale nemusí) je však zohlednit i dříve, pokud již byli splněny podmínky. Tj. např. máte dítě studenta už od ledna 2014. Potvrzení o studiu dodáte a podepíšete prohlášení u zaměstnavatele dnes tj. 12.2.2014. Zaměstnavatel má povinnost dítě zohlednit ve mzdě za březen. Ale může ho zohlednit již v únoru. Pokud nemá ještě spočítané mzdy tak může (ale nemusí) i v lednu. Pokud již má spočítané mzdy za leden, tak Vám nemá povinnost dát slevu do ledna, když dáte podklady až v únoru. Slevu za leden pak můžete nárokovat prostřednictví ročního zúčtování nebo daňového přiznání za rok 2014. Viz §38k odst. 1 Zákona o dani z příjmů.
Hlášení závadného obsahu

Láďa
11. 2. 2014 11:23:12
Myslím že do 15.2.
Hlášení závadného obsahu

Iveta
10. 2. 2014 20:05:50
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, do jakého data musí být odevzdané potvrzení o studiu (studena staršího 18 let), aby v roce 2014 na něj mohl být využit daňový bonus?
Děkuju
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
6. 2. 2014 17:25:51
To Renata: Není žádný zákonný důvod, který by bránil v roce 2014 starobnímu důchodci uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě. Starobní důchodce nemůže uplatňovat základní slevu na poplatníka od 1.1.2013. To mu ale nebrání uplatňovat jakékoliv další slevy a daňové zvýhodnění, na které má nárok
Hlášení závadného obsahu

Renata
6. 2. 2014 17:16:46
Dobrý den. Manžel je poživatel starobního důchodu, který pracuje a u zaměstnavatele má podepsané prohlášení. V roce 2013 si uplatňoval daňové zvýhodnění na děti. Při podpisu prohlášení na rok 2014 mu bylo sděleno, že si již v tomto roce daňové zvýhodnění na děti uplatnit nemůže. Nemohu o tom nikde v zákoně nic najít. Můžete mi, prosím, poradit? Díky
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
5. 2. 2014 17:55:06
TO Petra: § 35c odst. 6 výslovně uvádí, že za vyživované dítě se považuje "vnuk (vnučka), pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit". Ale Váš manžel - rodič dítě má zdanitelné příjmy. Uplatnění daňového zvýhodnění na dítě brání metoda uplatňování výdajů. Takže z doslovné textace zákona se mě osobně zdá, že v tomto případě nemůže slevu uplatnit dědeček. Nevím o žádném vysvětlujícím komentáři k tomu, jestli může zvýhodnění uplatnit dědeček v případě, že rodič dítěte sice má zdanitelné příjmy, ale nemůže dítě uplatnit kvůli tomu, že používá paušální výdaje.
Podmínka společné domácnosti se týká toho, že prarodiče fakticky bydlí s dítětem v jedné domácnosti. Není podstatné trvalé bydliště. V případě pochybností toto správce daně ověřuje přímo v domácnosti. Zákon o dani z příjmů nestanoví žádný konkrétní způsob jak se prokazuje společná domácnost. K přiznání se přikládá čestné prohlášení druhého z manželů, že si dítě neuplatňuje. V případě uplatňování zvýhodnění prarodičem lze usuzovat, že je třeba přiložit čestné prohlášení obou rodičů, že nemají žádné zdanitelné příjmy, ze kterých by mohli uplatnit daňové zvýhodnění.
Hlášení závadného obsahu

Petra
5. 2. 2014 16:33:49
Dobrý den, celý rok 2013 jsem byla na rodičovské dovolené a pobírala jsem jen rodičovský příspěvek, cca 130 tis. za rok. Nebyla jsem OSVČ, ani jsem neměla jiný příjem.
Otec dítěte příjmy má, ale uplatňuje ve svém daňovém přiznání výdajové paušály a tedy dle nových pravidel nemůže daňové zvýhodnění uplatnit.
Může tuto slevu uplatnit dědeček dítětě, který je zaměstnán a zároveň si přivydělává jako OSVČ? Jaká čestná prohlášení je třeba doložit + kopie RL dítěte? Je problém, že dědeček má jinou adresu trvalého pobytu než dítě nebo jak doložit společnou domácnost?
Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
30. 1. 2014 20:43:40
Pro Evinu: v daňovém přiznání Váš manžel uvede veškeré příjmy, které měl v roce 2013 a to včetně příjmů ze zaměstnání kde uplatňoval slevu na dceru (na základě potvrzení o zdanitelných příjmech, které mu na požádání vystaví zaměstnavatel). A dále uvede veškeré nezdanitelné částky, které bude uplatňovat (např. úroky z hypotéky, zaplacené příspěvky na penzijní a životní pojištění, dary...) a vypočte daň. Od vypočtené daně pak odečte všechny slevy na které má nárok tzn. slevu na poplatníka i slevu na dítě. Nezapomeňte vyplnit dle potvrzení od zaměstnavatele případné daňové bonusy na dítě, pokud byli. Z toho vyjde souhrnné daňová povinnost snížená o slevy a následně odečte zálohy na daně zaplacené v zaměstnání (dle potvrzení od zaměstnavatele)
Hlášení závadného obsahu

Evina
30. 1. 2014 20:34:11
Dobrý den, mám dotaz: Manžel si jako zaměstnanec uplatňuje měsíčně slevu na dani na naši dceru. Budeme si vyplňovat daňové přiznání za rok 2013 a chtěla bych vědět, zda si může uplatnit slevu na dítě i v tomto ročním zúčtování daně z příjmu, nebo ne. Moc děkuji za odpověď - koukala jsem na paragrafy a nejsem z toho moudrá. Díky Eva
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
26. 1. 2014 21:53:41
Pro Pavlu: doporučuji se se zaměstnavatelem domluvit na postupu nápravy. Vaší povinností je podepsat prohlášení a dodat veškeré potřebné doklady. Potvrzení o studiu je třeba zaměstnavateli dávat vždy na začátku příslušného školního roku. Některé VŠ vydávají potvrzení na semestr, takže na začátku semestru. Není povinností zaměstnavatele zaměstnance žádat o dodání dokladů nebo o podpis prohlášení ani zaměstnance upozornit, že něco nedodal nebo že nepodepsal prohlášení. Prohlášení na rok 2014 je třeba podepsat do 15.2.2014, takže ještě máte čas. Nicméně se domnívám, že v tomto případě jde spíš o nějakou administrativní chybu. Pokud Vám v jednom měsíci nebyla uplatněna sleva na dítě, přestože jste splňovala podmínky můžete jí zpětně nárokovat prostřednictvím ročního zúčtování (pokud nemáte povinnost podávat si přiznání) případně v daňovém přiznání. Takže o slevu na dítě nepřijdete definitivně.
Hlášení závadného obsahu

Pavla
26. 1. 2014 20:09:53
Zaměstnavatel mi v měsíci, kdy dítě dovršilo 18 let (duben), přestal uplatňovat daňové zvýhodnění bez jakéhokoliv upozornění, přestože dítě studuje v septimě na střední škole a na začátku příslušného školního roku jsem zaměstnavateli předložila potvrzení o studiu. Je mojí povinností v měsíci dovršení 18 let dítěte znovu potvrzení o studiu předložit, i když už bylo potvrzení předloženo na celý školní rok? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
13. 1. 2014 21:45:30
Pro Petra: vyživované nezletilé dítě žijící s poplatníkem v domácnosti lze uplatnit naposledy v měsíci kdy dovrší 18 let věku. Nenabylo-li zletilosti před dovršením 18 let (např. sňatek a nově také na základě vlastní žádosti při podnikání). Nárok se prokazuje výše popsaným způsobem - rodný list dítěte, prohlášení poplatníka, potvrzení že dítě neuplatňuje druhý z manželů popř. rodiče, kteří nemají příjmů. Stejně uplatňují daňové zvýhodnění prarodiče. Trochu jsem se ztratila v té vaší rodinné situaci, ale pokud je to tak, že matka dítěte je na rodičovské dovolené a nemá příjmy a ani otec dítěte nemá příjmy (např. protože je evidován na Úřadě práce) mohou slevu na dani uplatnit prarodiče na svého vnuka/vnučku. Podmínkou je společná domácnost. Která je (nově od 1.1.2014) definována v § 21e Zákona o dani z příjmů (do konce roku 2013 to bylo podobně upraveno v Občanském zákoníku) jako společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Jde tedy o situaci, kde fakticky vnuk a prarodiče spolu žijí v jedné domácnosti. Není podstatné kde je úředně trvalé bydliště. A také již zmíněná podmínka, že prarodiče mají příjmy, ze kterých mohou dítě uplatnit alespoň ve výši 6 násobku minimální mzdy platné na začátku roku. Pokud je vše splněno postupují prarodiče při uplatnění v zaměstnání stejně jako rodiče - podepíší prohlášení, doloží kopii rodného listu nezletilého dítěte (u zletilého navíc potvrzení o studiu) a čestné prohlášení rodičů, že dítě neuplatňují.
Hlášení závadného obsahu

Petr
13. 1. 2014 19:41:01
Dotaz na pana Vladimíra :
Vše co jste popsal je splněno, pracující prarodič - zaměstnanec, s příjmy do 200 tis., jen to má malej háček. Pokud to tedy má řešení, musím rozvést opravdový a konkrétní stav situace a z obecné roviny to dát na konkrétní osobu, s tím, že je možnost opravného daňového přiznání. Rodič = má přítelkyně. Jedná se o období 12/2011 - 12/2012 = evidence na ÚP, potom v 1/2013 porodila syna = mateřská. Od 7/2012 byla u mě v podnájmu, na to brala příspěvky na bydlení a živobytí, když byla u rodičů tak to neměla, protože oni byli posuzovanými osobami v domácnosti. od narození dítěte jsem otec a tudíž posuzovaný v domácnosti , o vše přišla. a bydlíme spolu v nájmu, není již mou podnájemnicí. Trvalou adresu má ale stále na adrese rodičů taktéž i její starší syn (10let) a od narození i její druhý syn - mé dítě (nyní 1 rok), trvalé bydliště taktéž na adrese prarodičů. Jak by to tedy bylo za to starší období a za rok 2013 ???? Nechci se do toho zamotat...
Hlášení závadného obsahu

Vladimír
13. 1. 2014 15:15:49
Reakce na pana Petra:
Prarodiče mohou uplatnit zvýhodnění, pokud splní zákonné podmínky, které jsou ve článku zevrubně popsány. Především musí mít příjmy vyšší než 48000Kč ročně. Netýká se to ale např. důchodů, které jsou osvobozeny podle ust.§4 zák. o daních z příjmů. Musí se jednat o příjmy zdanitelné podle ust.§§ 6 až 9. Potom podá prarodič řádné daňové přiznání a uplatní zvýhodnění. Pokud je pouze zaměstnancem a má příjmy během roku od jediného zaměstnavatele, může daňové zvýhodnění uplatnit při ročním zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, které u něj podepisuje do 15.2.
Hlášení závadného obsahu

Petr
12. 1. 2014 11:59:28
Jsem rodič s dítětem v péči bez příjmů registrovaný na ÚP a žijící ve společné domácnosti s rodiči. Jakým zpusobem mužou moji rodiče přihlásit slevu na dani na vyživované dítě? " Málo známou možností je, že daňové zvýhodnění na dítě můžou uplatnit například i babička nebo dědeček, jestliže rodiče dítěte nemají příjmy, z nichž by mohli toto zvýhodnění uplatnit (a naopak prarodiče takové příjmy mají) " prosím o informaci, odpověď. Díky.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Druhá splátka daně z nemovitých věcí

28. 11. 2023 | Nezapomeňte do 30. 11. 2023 uhradit druhou splátku daně z nemovitých věcí. Listopadový termín se týká těch poplatníků, jejichž daň z nemovitých věcí na rok 2023 byla vyšší než 5 000 Kč a zároveň nebyla zaplacená najednou v prvním termínu 31. 5. 2023.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
ÚČETNICTVÍ UMB s.r.o.
Vedení účetnictví, mzdy, správa pohledávek, daňové poradenství.
www.umb.cz

Studiové záblesky 4studio
Hledáte kvalitní studiové blesky? Máme velký výběr. Podívejte se!
www.4studio.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,37 Kč
0,010 Kč
22,26 Kč
0,016 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 28.11.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme