Pracovnělékařské prohlídky podle nové vyhlášky


Bc. Michaela Sobotková
21. 5. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Vstupní prohlídka má zajistit, aby k výkonu určité práce nebyla zařazena osoba, jejíž zdravotní stav tomu neodpovídá.

Foto: Fotolia.eu

 

Jaké jsou druhy pracovnělékařských prohlídek? V jakých případech je zaměstnanec musí podstoupit a jak často? A jaké jsou náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti?


 
Nová vyhláška o pracovnělékařských službách (č. 79/2013 Sb.) začala platit 3. dubna 2013.
 
Pracovnělékařskými prohlídkami jsou:
 • vstupní prohlídka, prohlídka periodická a prohlídka mimořádná, které se provádějí za účelem posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci,
 • výstupní lékařská prohlídka a
 • lékařská prohlídka po skončení rizikové práce (dále jen „následná prohlídka“).

Vstupní prohlídka

Vstupní prohlídka se provádí za účelem zajištění, aby k výkonu práce v podmínkách s předpokládanou zdravotní náročností nebyla zařazena osoba ucházející se o zaměstnání, jejíž zdravotní způsobilost neodpovídá zařazení k předpokládané práci.
 
Vstupní prohlídka se provádí kromě případů stanovených zákonem také před převedením zaměstnance na jinou práci, pokud jde o práci vykonávanou za odlišných podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance. Odlišnými podmínkami se rozumí navýšení rizikových faktorů nejméně o jeden, a to bez ohledu na to, zda změna takových podmínek vede ke změně výsledné kategorie práce.

Periodická prohlídka

Periodická prohlídka se provádí za účelem zjištění včasné změny zdravotního stavu vzniklé v souvislosti se zdravotní náročností vykonávané práce nebo stárnutím organizmu, kdy další výkon práce by mohl vést k poškození zdraví posuzovaného zaměstnance, nebo k poškození zdraví jiných osob.
 
Tab.: Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví
 
Kategorie Jak často se prohlídka provádí?
kategorie první
 • jednou za 6 let, nebo
 • jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku (poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle předchozího bodu)
kategorie druhá
 • jednou za 5 let, nebo
 • jednou za 3 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku (poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle předchozího bodu)
kategorie druhá riziková a kategorie třetí
 • jednou za 2 roky
kategorie čtvrtá
 • jednou za 1 rok
u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví
 • jednou za 4 roky, nebo
 • jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku (poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle předchozího bodu)

Tyto intervaly se nepoužijí v případě, že:
 • orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví určí kratší termín pro provedení periodické prohlídky, nebo
 • je jiným právním předpisem nebo v příloze č. 2 k této vyhlášce stanoveno jinak.

Pokud jde o práce vykonávané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ), periodické prohlídky se neprovádějí. To neplatí v případě, kdy je práce na základě těchto dohod u zaměstnavatele prováděna opakovaně a doba, na kterou je práce opakovaně sjednávána, je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky a zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje.

Mimořádná prohlídka

Mimořádná prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek.
 
Mimořádná prohlídka se provádí, pokud:
 • ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo tak stanoví zákon upravující využívání jaderné energie a ionizujícího záření,
 • to v daném období vyžaduje zdravotní náročnost konkrétních pracovních podmínek,
 • došlo ke zhoršení pracovních podmínek ve smyslu zvýšení míry rizika u rizikového faktoru, k němuž již byla posuzována zdravotní způsobilost zaměstnance,
 • bylo opakovaně zjištěno překročení limitní hodnoty ukazatelů biologického expozičního testu, popřípadě na základě závěrů jiných vyšetření prováděných za účelem sledování zátěže organizmu působením rizikových faktorů pracovních podmínek,
 • byla při pracovnělékařské prohlídce zjištěna taková změna zdravotního stavu zaměstnance, která předpokládá změnu zdravotní způsobilosti k práci v době kratší, než je interval periodické prohlídky, nebo
 • byl výkon práce přerušen:
  • z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů, s výjimkou výkonu práce v kategorii první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a nejde-li o práci nebo činnost, jejíž součástí je riziko ohrožení zdraví nebo nestanoví-li jiný právní předpis jinak,
  • v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci spojené s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví, nebo
  • z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců.

Mimořádná prohlídka se dále provádí na základě:
 • žádosti předložené zaměstnavatelem z vlastního podnětu nebo podnětu zaměstnance,
 • informace sdělené ošetřujícím lékařem o důvodném podezření, že změnou zdravotního stavu zaměstnance došlo ke změně zdravotní způsobilosti.

Výstupní prohlídka

Výstupní prohlídka se provádí na základě žádosti zaměstnance, nebo pokud tak stanoví jiný zákon, za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané práce.
 
Výstupní prohlídka se provádí při:
 • ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu,
 • převedení na práci se sníženou zdravotní náročností ve smyslu snížení míry rizika nebo na práci konanou za příznivějších pracovních podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance.
Na základě provedení výstupní prohlídky se nevydává lékařský posudek.
 
Výstupní lékařská prohlídka se neprovádí, jde-li o:
 • práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem, a pokud u zaměstnance nebyla zjištěna v době výkonu práce u zaměstnavatele nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo pracovní úraz,
 • výkon práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jestliže nebylo podle zákona vyžádáno provedení vstupní lékařské prohlídky a není-li podezření na změnu zdravotního stavu v souvislosti s výkonem práce.

Následná prohlídka

Následná prohlídka se provádí za účelem včasného zjištění změn zdravotního stavu vzniklých v souvislosti s prací za takových pracovních podmínek, jejichž důsledky se mohou projevit i po ukončení práce, a to za účelem včasného zajištění potřebné zdravotní péče, popřípadě odškodnění. Na základě provedení následné prohlídky se nevydává lékařský posudek.
 
Následná prohlídka se provádí podle přílohy č. 2 této vyhlášky, pokud tak stanoví:
 • příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nebo
 • jiný právní předpis.

Náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci obsahuje tyto náležitosti:
 • identifikační údaje zaměstnavatele, a to
  • obchodní firmu nebo název a adresu sídla zaměstnavatele nebo organizační složky zahraniční osoby na území České republiky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, je-li zaměstnavatelem právnická osoba,
  • adresu místa podnikání, jméno (popřípadě jména), příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa hlášeného přechodného pobytu na území České republiky nad 90 dnů nebo adresu místa trvalého pobytu cizince na území České republiky nebo bydliště v cizině, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,
  • název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zaměstnavatelem stát, kraj nebo obec,
 • identifikační údaje zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání, a to jméno (popřípadě jména) a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu na území České republiky, nebo adresu místa hlášeného přechodného pobytu na území České republiky nebo, nemá-li takovou adresu, adresu místa bydliště,
 • údaje o pracovním zařazení zaměstnance nebo údaje o předpokládaném pracovním zařazení osoby ucházející se o zaměstnání, dále údaje o druhu práce, režimu práce, o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek,
 • druh požadované pracovnělékařské prohlídky,
 • důvod k provedení prohlídky.


Související článek:
Zdravotní prohlídky zaměstnanců
Zdravotní prohlídky – práva a povinnosti
Kategorizace prací
 


Zdroj: § 9 až § 15 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

KamSsa1
10. 9. 2019 22:10:08
Tak to se mi tedy rozhodně nelíbí, já jsem nedávno při nástupu do nového zaměstnání musel platit lékařskou prohlídku za několik set korun, tak proč pracovníci ze zahraničí nemusí ? Nevadilo by mi ji podstoupit, kdyby náklady na ni platil zaměstnavatel, ale jsou tyto náklady záležitostí uchazeče o práci...
Hlášení závadného obsahu

Mufo
22. 2. 2018 11:13:22
Přestaňte se tady ptát když zde nikdo neodpovídá!
Hlášení závadného obsahu

Ivana
20. 2. 2018 10:44:09
Dobrý den, bylo by možné zahrnout do vstupní lékařské prohlídky i test na návykové látky? Museli bychom mít od uchazeče souhlas s provedením testu? Předem děkuji
Hlášení závadného obsahu

Kateřina
12. 12. 2017 14:44:13
Potrebuju Zdravotni vypis karti od pana pikolona jde to online
Hlášení závadného obsahu

Martina
28. 11. 2017 13:25:51
Dobrý den, prosím o radu. Zaměstnanec před nástupem na DPP absolvoval vstupní lékařskou prohlídku (obor stavebnictví). Pokud bude pak následně po ukončení DPP přijat na HPP, je třeba, aby absolvoval tuto lékařskou prohlídku ještě jednou? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Alena Hillová
11. 8. 2017 0:01:15
Dobrý den, jsem zaměstnancem spadajícím do druhé kategorie prací. Naposledy jsem absolvovala periodickou prohlídku v roce 2014. Letos mi bylo 50 let. Podle tabulky bych se měla dostavit k prohlídce v roce 2019 (První prohlídka v návaznosti dle předcházejícího schématu) a pak co 3 roky. Zaměstnavatel se domnívá, že bych se měla dostavit k prohlídce v 50 letech a pak co 3 roky. Kde je pravda? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

miroslav tvaroh
3. 4. 2017 15:54:15
kde najdu formulář pro vstupní lékařskou kontrolu ?
Hlášení závadného obsahu

Helena
20. 2. 2017 12:50:05
Dobrý den. Na co má zaměstnanec nárok při této preventivní prohlídce. Děkuji Helena
Hlášení závadného obsahu

Věra
10. 2. 2017 7:57:53
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je nutné podstoupit lékařskou prohlídku při změně pozice ve firmě. Obě profese jsou v kategorii 1. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Dagmar
19. 12. 2016 8:33:56
lavira: Pokud má zaměstnavatel závodního lékaře, tak musíte podle mého názoru prohlídku absolvovat u něj. Smluvního lékaře mít zaměstnavatel nemusí v případě, že má pouze zaměstnance spadající do 1. kategorie.
Hlášení závadného obsahu

lavira
14. 12. 2016 19:48:02
Dobrý den,pracuji jako učitelka na ZŠ, zařazena jsem do 1.kategorie a ptám se, zda je nutné periodickou prohlídku absolvovat u tzv.smluvního lékaře nebo stačí pouze u svého ošetřujícího lékaře. Zajímalo by mě také, zda je možné mít smlouvu s více lékaři nebo pouze s jedním. Pokud jdu na prohlídku mimo pracovní dobu, je zaměstnavatel povinnen uhradit čas u lékaře. Děkuji R.Lavičková
Hlášení závadného obsahu

petr.h
20. 10. 2016 13:31:45
Dobrý den, jsem zaměstnán ve státním orchestru jako hráč na hudební nástroj a zároveň na zkrácený úvazek jako učitel na ZUŠ. Musím absolvovat pravidelné prohlídky u závodních lékař obou zaměstnavatelů? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
5. 11. 2015 9:13:53
radkafeke:
Dobrý den, dle § 59 odst. 1 písm. b) zákona o specifických zdravotních službách:

Zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před uzavřením DPP nebo DPČ, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou, nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy; zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě DPP nebo DPČ.
Hlášení závadného obsahu

radkafeke
5. 11. 2015 6:11:37
Dobrý den, musí zaměstnanec pracující na dohodu o provedení práce absolvovat vstupní prohlídku? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Iveta
4. 11. 2015 13:22:03
Dobrý den, mám dotaz ohledně periodické a výstupní prohlídky. Periodická byla provedena 22.10.2015, pracovní poměr skončí 30.11.2015. Je nutné poslat zaměstnance na výstupní prohlídku při práci ve druhé kategorii?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
27. 8. 2015 8:18:49
ANCOVIČKA:
Dobrý den, odpověď na Váš dotaz naleznete zde:
http://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/pracovni-pravo/odpovedi-na-dotazy-z-online-poradny-%E2%80%93-34-dil/
Hlášení závadného obsahu

ANCOVIČKA
16. 8. 2015 11:20:24
Dobrý den, prosím o radu. V říjnu 2013 jsem podepsala smlouvu na HPP na dobu neurčitou, zaměstnavatel mě do dnešního dne nevyzval, abych podstoupila vstupní pracovnělékařskou prohlídku. Praocvní poměr skončil v červenci 2015. Někde jsem se dočetla, že bez podstoupení vstupní prohlídky je pracovní smlouva neplatná. Je to pravda? Prosím o radu.. Předem děkuji. A.
Hlášení závadného obsahu

Jírová
11. 5. 2015 13:16:08
Dobrý den. Mám problém, kdy pracovník pracoval v druhé, rizikové kategorii s nočními směnami a byl přeřazen na práci, kdy zůstal v druhé rizikové, ale již bez nočních směn. Je v takovém případě nutná výstupní prohlídka? Tedy je povinností zaměstnavatele /zdravotnictví/ pracovníka na výstupní prohlídku poslat, jestliže on o to sám nepožádal? A jestli to dobře chápu, následovala by hned po té prohlídka vstupní do stejné kategorie, na stejnou práci, jen v jiném režimu? Je to nutné nebo není chybou, když toto neproběhlo? Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Ružena Hnízdilová
24. 3. 2015 12:54:24
musím podstoupit každý rok vstupní prohlídku,pracuji od 15.3 do 30.11
Hlášení závadného obsahu

Zuzana M.
23. 3. 2015 13:06:44
Dobrý den,
prosím o radu - když jde zaměstnanec z I. kategorie na prohlídku ve věku 49 let. Další periodická prohlídka je po 4 nebo 6 letech?
Moc děkuji!
Hlášení závadného obsahu

Katka
27. 6. 2014 10:05:59
Dobrý den, můžete mi prosím napsat, kdo platí za provedenou zdravotní prohlídku a výpis z karty od obvodního lékaře zaměstnance na DPP. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Bětka Řeřichová
20. 4. 2014 18:26:38
Dobrý den, prosím o informaci z čeho přesně se skládá prohlídka u závodního lékaře. Ráda bych věděla, co přesně vyšetřuje a zda provede odběry krve a vyšetření moči. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

kodl
26. 3. 2014 18:36:50
Dobrý den,pokud podepíšu výpověd dohodou a pak jdu na vystupní kontrolu,kde zjistí poruchy sluchu -mám hlučný a prašný prostředí - 3...mám nárok nějak pozměnit vypověd,ci požadovat odškodnění??děkuji
Hlášení závadného obsahu

kiki
26. 3. 2014 10:44:31
Prohlídku by měl uhradit zaměstnavatel.
Hlášení závadného obsahu

Mirka
26. 3. 2014 10:17:39
Uzavřela jsem pracovní smlouvu a následně vstupní prohlídku u závodního lékaře ke kterému jsem musela donést výpis z dokumentace od svého praktického lékaře.
Jak za výpis, tak i zdravotní prohlídku jsem obou lékařům musela zaplatit. Zaměstnavatel mi ale oznámil, že on vstupní lékařské prohlídky neproplácí. Je toto v pořádku a pokud ano, dle jakého zákona. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Lejla
14. 3. 2014 15:46:58
Dobrý den,mám absolvovat 1.lékařskou prohlídku,ačkoliv jsem jsem zaměstnancem již několik let.Zařazená jsem do 2.kategorie,ale protože mám určité zdravotní omezení(astma-pod kontrolou,migrény,atd.)Mohl by při posuzování zdravotního stavu nastat nějaký problém? Vím,je to všeobecný popis,ale stejně díky za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Pastelka
6. 3. 2014 9:57:10
Zdravím, ráda bych se zeptala, jak to je s těhotenstvím při vstupní prohlídce. Zaměstnavatel by se na to ptát neměl, ale lékař asi může a zaměstnavateli to sdělí, ne? Do jedné práce už mě kvůli těhotentsví nevzali a příští týden se mi rýsuje další nástup a další prohlídka, co mám udělat, aby mě o ně Človíček nepřipravil? Jedná se tentokrát "jen" o fyzicky nenáročnou DPČ, ale stejně se bojím, že mě pošlou zpátky na pracák...
Hlášení závadného obsahu

Josef
26. 2. 2014 19:55:23
Dobrý den, zaměstnavatel mne nutí absolvovat mimořádnou prohlídku závodním lékařem o pracovní způsobilosti ještě před ukončením dlouhodobé pracovní neschopnosti praktickým lékařem. Mohu tuto povinnou prohlídku absolvovat až po nástupu do zaměstnání. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Dáša
4. 2. 2014 10:34:20
Dobrý den, jsem povinna na preventivní prohlídce předložit svou zdravotní dokumentaci od praktického lékaře, kterého jsem si svobodně zvolila?Děkuji
Hlášení závadného obsahu

janina
8. 1. 2014 8:01:15
Prohlídky by měl hradit zaměstnavatel.
Hlášení závadného obsahu

Josef
8. 1. 2014 6:42:43
Zajímalo by mně kdo hradí tyto preventívní zdravotní prohlídky, zaměstnanec, nebo zaměstnavatel?
Hlášení závadného obsahu

janina
12. 11. 2013 8:59:19
Dobrý den, chápete to správně, výstupní prohlídka se neprovádí u prací zařazených do 1. kategorie a lidí pracujících na DPP a DPČ - ale může o ni požádat sám zaměstnanec, pokud o prohlídku stojí. V ostatních případech na výstupní prohlídku vysílá zaměstnance zaměstnavatel.
Hlášení závadného obsahu

Hana
11. 11. 2013 17:54:50
Dobrý den,
chápu to správně, že výstupní prohlídku musí zaměstnavatel povinně zajistit (s výjimkou prací v 1.kategorii a prací na dohodu)? Jak je to v případě, kdy o ní zaměstnanec sám nepožádá?
Hlášení závadného obsahu

Linda
10. 10. 2013 9:33:01
Holt zákon je zákon, s tím se nedá nic dělat. :-) Pokud Vám zákon stanoví, že musíte podstoupit prohlídku u závodního lékaře, tak se tomu vyhnout bohužel nemůžete.
Hlášení závadného obsahu

pepino
8. 10. 2013 18:21:04
Dobrý den,dokáže někdo vysvětlit proč musím na preventivku k "závodní lékařce" která o mne nic neví a ne ke svému obvodnímu lékaři který ma má přehled o mém zdravotním stavu víc jak dvacet let jako tomu bylo doposud?A nelze se tomuto vyhnout?Díky.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
25. 9. 2013 8:44:49
Dobrý den, žádný seznam, který by rozděloval jednotlivé profese do kategorií, bohužel není. Jak postupovat při kategorizaci prací, se dozvíte v § 37 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který říká:

"O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice), pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Návrh předkládá osoba, která zaměstnává fyzické osoby v pracovněprávních nebo obdobných pracovních vztazích, a to do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací. Práce do druhé kategorie zařazuje zaměstnavatel, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, a to do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení jejich výkonu, změny podmínek odůvodňující zařazení práce do druhé kategorie, nebo do 10 dnů ode dne vykonatelnosti rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví vydaného podle § 37 odst. 6 písm. c) tohoto zákona. Ostatní práce na pracovištích zaměstnavatele, které nebyly takto zařazeny, se považují za práce kategorie první."

Výstupní lékařská prohlídka se neprovádí, jde-li o práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví (viz v článku výše).
Hlášení závadného obsahu

Dagmar
19. 9. 2013 21:30:59
Prosím o radu, kde najdu rozdělení jednotlivých profesí do kategorizace prací? A druhý dotaz: výstupní prohlídku nemusí absolvovat zaměstnanec z první kategorie? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

peťka
22. 8. 2013 14:27:51
Dobrý den, zaměstnanec ZUŠ patří nejspíše do kategorie první, pokud není vystaven nějakému nepříznivému vlivu na zdraví (třeba kdyby vyučoval hru na bubny atp.). :-)
Hlášení závadného obsahu

pk
22. 8. 2013 9:43:14
Dobrý den, prosím Vás o radu, do které kategorie práce patří učitel ZUŠ. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
22. 8. 2013 8:54:13
Dobrý den, výstupní lékařská prohlídka se neprovádí, jde-li o výkon práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (v tomto případě tedy DPP).

Absolvovat výstupní prohlídku takový zaměstnanec musí v případě, že bylo podle zákona vyžádáno provedení vstupní lékařské prohlídky nebo existuje podezření na změnu zdravotního stavu v souvislosti s výkonem práce.

(viz v článku výše)
Hlášení závadného obsahu

Jiri V
21. 8. 2013 23:48:10
Dobrý den,mám dotaz ohledně výstupní lékařské prohlídky u zaměstnance v pracovním poměru DPP.Vstupní prohlídku absolvoval bez problému u našeho smluveného lékaře,ale po skončení DPP mi zdělil,že na výstupní prohlídku jít nehodlá,prý nemá čas.Pracoval v kategorii druhé.Je nutné mít lékařskou prohlídku,nebo stačí aby podepsal pouze potvrzení o tom,že lékařskou prohlídku nepožaduje?Děkuji za radu..
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
15. 8. 2013 11:52:30
Dobrý den pane Třebízský, jsem stejného názoru. Pokud nově došlo k navýšení rizikového faktoru pracovních podmínek, měli by zaměstnanci podstoupit mimořádnou prohlídku.
Hlášení závadného obsahu

Jaroslav Třebízský
15. 8. 2013 11:20:53
Dobrý den, dovolím si požádat o váš názor jak naložit s případy, kdy zaměstnanci po řádné vstupní prohlídce nechodili na periodické prohlídky a nově došlo k navýšení rizikového faktoru. Domnívám se, že na takové případy by se měla vztahovat mimořádná prohlídka, je to správně? Moc děkuji za případné odpovědi. Jaroslav Třebízský
Hlášení závadného obsahu

Tomáš
STORMWAREAutor článků
7. 8. 2013 13:25:30
Dobrý den, právo by měl pouze v případě, že tyto informace by bezprostředně souvisely s výkonem práce, o kterou se ucházíte, tedy např. se lze ptát na těhotenství ženy, která se hlásí na pozici skladníka. Nyní si nedovedu představit zaměstnání, u kterého zaměstnavatel potřebuje znát i zdravotní stav rodinných příslušníků...
Hlášení závadného obsahu

Zdeněk Král
4. 8. 2013 10:32:14
Dobrý den,zaměstnavatel po nás zaměstnancích vyžaduje před periodickou prohlídkou vyplnit formulář,kde jsme dotazováni na nemoci,úrazy a celkový zdr.stav našich rodinných příslušníků,rodičů i sourozenců.Má na to prosím právo?Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
31. 7. 2013 8:19:59
Dobrý den, kategorizaci prací upravuje § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Podle míry faktorů a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií:

kategorie první – práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví (sem patří např. většina administrativních prací),

kategorie druhá – práce, při nichž lze podle současné úrovně poznání výjimečně očekávat u vnímavých jedinců nepříznivý vliv na zdraví, hygienické limity nejsou překračovány,

kategorie třetí – hygienické limity jsou překračovány, opakovaně se vyskytují nemoci z povolání,

kategorie čtvrtá – vysoké riziko ohrožení zdraví, které není možno vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření.
Hlášení závadného obsahu

Jája
30. 7. 2013 14:04:56
Dobrý den, nikde se mi nepodařilo najít rozdělení profesí do jednotlivých kategorií...můžete mi prosím pomoct?
Díky
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
30. 7. 2013 12:48:30
Dobrý den, osoby zaměstnané na dohodu (DPP i DPČ) nemusí mít lékařskou prohlídku. Ta by byla nutná pouze v případě, že je vykonávaná práce riziková, nebo pokud tuto povinnost stanoví jiný zákon, případně jestliže sám zaměstnavatel má pochybnosti o způsobilosti zaměstnance.

Stačí tedy, když si zaměstnanec dojde na vstupní lékařskou prohlídku předtím, než nastoupí na plný úvazek (na hlavní pracovní poměr).
Hlášení závadného obsahu

Dominika
27. 7. 2013 8:05:29
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na pripad, kdy je osoba zamestnana na dohodu na dobu 6 měsíců a po skončení těchto šesti měsíců je přijata na plny úvazek. Muže se to brát jako přechod na jinou práci a muže prohlídku absolvovat až během sedmého mesice, kdy už je tato osoba zamestnana na hlavní pracovni poměr? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Termíny pro podání přehledu OSVČ za rok 2022

21. 3. 2023 | Dokdy máte povinnost podat přehled OSVČ, se odvíjí od toho, zda a do jakého termínu musíte podat daňové přiznání. Pokud nemáte povinnost podat přiznání, platí lhůta pro podání přehledu do 8. 4. 2023. V případě, že podáváte přiznání bez daňového poradce (v listinné podobě nebo osobně), přehled vyplňte a odevzdejte do 2. 5. 2023. Jestliže podáváte přiznání elektronicky, přehled stačí podat do 1. 6. 2023. A pokud za vás podává přiznání daňový poradce, máte na podání přehledu čas až do 1. 8. 2023. Případný nedoplatek pojistného je třeba uhradit nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém jste přehled podali.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Zlínské účetnictví s. r.
Účetní firma -účetnictví podnikatelů,přísp.org., neziskových org.
www.mipra.cz

MARWI CZ
Prodej součástek pro jízdní kola
www.marwi.cz

Daňový kalendář

27. 3. 2023 Přiznání DPH (za únor 2023)
27. 3. 2023 Souhrnné hlášení (za únor 2023)
27. 3. 2023 Kontrolní hlášení (za únor 2023)
3. 4. 2023 Přiznání k dani z příjmů za rok 2022

Další termíny

Kurzovní lístek

23,85 Kč
-0,140 Kč
22,13 Kč
-0,255 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 21.03.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme