Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Rozvázání a skončení pracovního poměru


Bc. Michaela Sobotková
22. 5. 2012
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Rozvázání a skončení pracovního poměru.

Foto: Fotolia.eu

 

Pracovní poměr může být rozvázán dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době. Vše má ale svá pravidla a například okamžitě zrušit pracovní poměr nejde jen tak z ledajakého důvodu.


 
Pracovní poměr může být rozvázán (podle § 48 zákoníku práce) jen:

1. dohodou 

Pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnou na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem. Dohoda musí být písemná a každá strana musí dostat jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru.

2. výpovědí

Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu i bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z těchto důvodů:
 • pokud se ruší zaměstnavatel (nebo jeho část),
 • pokud se přemísťuje zaměstnavatel (nebo jeho část),
 • pokud se stane zaměstnanec nadbytečným,
 • pokud nesmí zaměstnanec podle lékařského posudku vykonávat svoji dosavadní práci kvůli pracovnímu úrazu, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí,
 • pokud zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě zdravotní způsobilost,
 • pokud zaměstnanec nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro žádný výkon této práce (jestliže má zaměstnanec neuspokojivé pracovní výsledky, je možné dát mu z tohoto důvodu výpověď, pokud ho zaměstnavatel v posledních dvanácti měsících písemně vyzval k jejich odstranění a zaměstnanec tak neučinil),
 • pokud zaměstnanec závažně poruší povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci (pro soustavné méně závažné porušování povinností je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v posledních šesti měsících písemně upozorněn na možnost výpovědi),
 • pokud zaměstnanec poruší zvlášť hrubým způsobem v době prvních 21 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného (zaměstnanec musí dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek a zdržovat se v místě pobytu).

Výpověď z pracovního poměru musí být písemná. Při podání výpovědi skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba je stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance – minimálně dvouměsíční. Výpovědní doba smí být prodloužena pouze písemnou smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

3. okamžitým zrušením, jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany zaměstnance

Zaměstnavatel může pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy, pokud:
 • byl zaměstnanec pravomocně odsouzený pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok, nebo pokud byl pravomocně odsouzený pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně šesti měsíců,
 • zaměstnanec porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené a zaměstnancem či zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen v případě, pokud:
 • podle lékařského posudku nemůže dál vykonávat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení posudku výkon jiné pro něho vhodné práce,
 • zaměstnavatel nevyplatil mzdu, plat, náhradu mzdy nebo platu, případně jakoukoliv jejich část, do 15 dnů po uplynutí splatnosti.

Zaměstnanec, který okamžitě zrušil pracovní poměr, má od zaměstnavatele nárok na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

4. zrušením ve zkušební době

Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nesmí zrušit ve zkušební době pracovní poměr v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (či karantény) zaměstnance.
 
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být provedeno písemně. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, pokud v něm není uvedený jiný den.
Pracovní poměr končí také v případě, že:
 • skončí sjednaná doba pracovního poměru na dobu určitou
Pokud zaměstnanec pokračuje v práci s vědomím zaměstnavatele po uplynutí sjednané doby, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.
 • dojde k úmrtí zaměstnance
Pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti končí:
 • dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu,
 • dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území České republiky,
 • uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu anebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu.

Související články:
Vzor dohody o skončení pracovního poměru
Vzor okamžitého zrušení pracovního poměru
Vzor výpovědi dané zaměstnavatelem
Vzor zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Vzor výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnancem


Zdroj: WINLEX
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Marie Janovová
25. 6. 2019 17:29:15
Dobrý den, jak postupovat, když můj nadřízený odmítl podepsat mnou podanou výpověď?
Hlášení závadného obsahu

Hana
5. 1. 2018 13:05:53
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,jestli mám nárok na proplacení zbývaící dovolené.Od 05/2017 jsem na nemocenské a 31.12.mi skončil prac.poměr na dobu určitou.
Hlášení závadného obsahu

Šárka
14. 6. 2016 9:56:00
Tak to už je potom na soud. Výpověď jsou oprávněni dát pouze ze zákonných důvodů.
Hlášení závadného obsahu

Petr
14. 6. 2016 9:02:53
Šárko, na inspektorátu sice ano, budou to řešit, ale dokážou i velice špatně poradit. Bohužel osobní zkušenost. Přidala se k tomu totiž i výpověď z PP s vymyšlenými důvody....
Hlášení závadného obsahu

Šárka
14. 6. 2016 8:58:17
Petře, pokud se zaměstnavatelem není možná domluva, nezbyde Vám nejspíš nic jiného než se obrátit na inspektorát práce. Myslím, že by to šlo i anonymně, aby se zaměstnavatel nedopátral, kdo ho "prásknul" a nedělal mu potom problémy.
Hlášení závadného obsahu

Petr
8. 6. 2016 17:48:52
Dobrý den, prosím o radu. Zaměstnavatel dlouhodobě ( min. 10 let ) neproplácí práci v sobotu, ani žádné přesčasy - chodí se zadarmo. Ve smlouvě žádné ujednání není, je zde klasický úvazek 40 hodin. Otvírací doba 6:30 - 18 od pondělí do pátku, sobota 8 - 12. Požaduje od rána 2 lidi a do 18 pak třetí. V případě dvou jeden ráno jeden odpoledne. V případě, že je k dispozici pouze jeden člověk, pak je tam od rána do večera. Příplatky ani mzda za tyto hodiny navíc žádná. Zaměstnavatel nereaguje na nic a jen vyhrožuje, že si na nás něco najde, aby se nás zbavil.

Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

ivana
16. 3. 2016 14:08:05
Dobrý den, prosím o radu jak postupovat , když mě zaměstnavatel hrozí výpovědí z důvodů , že řeším pravděpodobně nemoc z povolání(zatím není prokázána). Děkuji za radu
Hlášení závadného obsahu

tami
25. 11. 2014 8:22:10
§342 zákoník práce:

§342 (1) Smrtí fyzické osoby, která je zaměstnavatelem, základní pracovněprávní vztah zaniká (§ 48 odst. 4); to neplatí při pokračování v živnosti. Nehodlá-li oprávněná osoba v živnosti podle § 13 odst. 1 písm. b), c) a e) živnostenského zákona nebo pokračování v poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách pokračovat, zaniká základní pracovněprávní vztah marným uplynutím lhůty 3 měsíců ode dne smrti zaměstnavatele.

§342 (2) Krajská pobočka Úřadu práce příslušná podle místa činnosti zaměstnavatele podle odstavce 1 vystaví zaměstnanci, jehož pracovní poměr nebo dohoda o pracovní činnosti zanikly, na jeho žádost potvrzení o zaměstnání, a to na základě dokladů předložených tímto zaměstnancem.
Hlášení závadného obsahu

Jana
24. 11. 2014 22:47:40
Jak bude ukončen pracovní poměr zaměstnance, kterému náhle umřel zaměstnavatel- fyzická osoba?
Hlášení závadného obsahu

tami
27. 2. 2014 15:43:46
Dobrý den, myslím že stačí, když se na úřad práce nahlásíte až ukončíte pracovní neschopnost.
Hlášení závadného obsahu

radka
18. 2. 2014 20:51:47
Dobrý večer,chtěla bych poprosit o radu,Skončila mi prac.smlouva na dobu určitou,zaměstnavatel tedy se mnou ukončil prac.poměr.Jsem na neschopence aještě budu.Potřebuji vědět jestli se mám někde hlásit,nebo jak se postupuje.Děkuji za odpověd.
Hlášení závadného obsahu

tami
17. 2. 2014 15:00:38
Dobrý den, záleží na tom, jak je smlouva napsaná. Pokud je důchodkyně jako zástup za MD, tak může skončit k 16. dni před návratem učitelky z MD. Jinak jí nejspíš budete muset dát výpověď s klasickou dvouměsíční výpovědní lhůtou, nebo dohodou k jakémukoli datu.
Hlášení závadného obsahu

Ivana
23. 1. 2014 14:06:28
Dobrý den,
chtěla bych poprosit o radu jak postupovat při rozvázání pracovního poměru u důchodce. Pracuji ve školství a z důvodu poklesu žáků a návratu zaměstnankyně po rodičovské dovolené, jsme nuceni propustit pracující důchodce. Lze pracovní poměr ukončit ke dni před návratem zaměstnankyně z RD ( jedná se o 17.den v měsíci) nebo je správně ukončit PP k poslednímu dni předcházejícího měsíce před návratem z RD? Odcházející důchodkyně má ještě nárok na 10 dnů dovolené. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Gasinsight s.r.o.
Vše pro přestavby vozidel na pohon plynem LPG, CNG, Diesel Gas.
www.lpgprofi.cz

Klempířství Tomáš Netík
Veškeré stavební klempířské práce, tepelné izolace kotelen a parovodů
www.klempirství-netik.com

Daňový kalendář

25. 2. 2020 Přiznání DPH (za leden 2020)
25. 2. 2020 Souhrnné hlášení (za leden 2020)
25. 2. 2020 Kontrolní hlášení (za leden 2020)
2. 3. 2020 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zd. období 2019

Další termíny

Kurzovní lístek

25,06 Kč
0,025 Kč
23,21 Kč
0,001 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 21.02.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru