Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

„Karty“ pro cizince


Ing. Mgr. Michal Koudelka
5. 11. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance využijí například manažeři, odborní specialisté či stážisté.

Foto: 123RF

 

V pokračování seriálu o zaměstnávání cizinců si představíme karty, které mohou cizinci při práci u nás potřebovat. K čemu tedy slouží zaměstnanecká nebo modrá karta? Jak dlouho jednotlivé karty platí a dá se jejich platnost prodloužit?


 
Tento institut upravuje zákon o pobytu cizinců na území ČR, především v § 42g až 42m.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

 • karta je určena pro výkon práce na pracovní pozici manažera, odborného specialisty či stážisty,
 • karta opravňuje cizince pobývat legálně na území ČR a vykonávat práci, na kterou je převeden ze státu, který není členským státem EU,
 • karta se vydává maximálně na tři roky pro manažera či specialistu, na jeden rok pro stážistu,
 • kartu lze prodloužit.
Manažerem se rozumí cizinec pracující ve vedoucí pozici, který především řídí obchodní korporaci; specialistou pak cizinec, který má specializované znalosti, jež jsou zásadní pro oblast činnosti, postupy nebo řízení obchodní korporace.

Stážistou se rozumí cizinec, který má řádně ukončené vysokoškolské vzdělání, je převeden do obchodní korporace nebo odštěpného závodu se sídlem na území České republiky za účelem rozvoje kariéry nebo zaškolení v oblasti obchodních technik a metod a kterému je po dobu převedení vyplácena mzda nebo plat.

Žádost o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance se podává na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR.

Je-li cizinec či obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec převeden, účastníkem vládou schváleného programu (a výslovně to umožňují podmínky schváleného programu), cizinec pak nemusí podávat osobně žádost na zastupitelském úřadu ČR (popřípadě za něj může na území ČR žádost podat ta obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec převeden).

Žádost se podává na formuláři „Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu“.

Co je modrá karta?

Modrá karta:
 • opravňuje cizince k dlouhodobému pobytu na území ČR a k výkonu zaměstnání,
 • je vydávána cizinci, který je zaměstnán na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci (řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání),
 • žádost podává cizinec, který bude v ČR pracovat déle než tři měsíce,
 • žádost se podává na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR,
 • o žádosti rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV ČR“).

Co je zaměstnanecká karta?

Zaměstnanecká karta:
 • opravňuje cizince k dlouhodobému pohybu a k výkonu zaměstnání na konkrétní pracovní pozici,
 • o její vydání je oprávněn požádat cizinec, který uzavřel pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí,
 • výše měsíční mzdy nebo odměny, jako podmínka vydání karty, musí být alespoň ve stejné výši, jako je základní sazba měsíční minimální mzdy,
 • týdenní pracovní doba (v každém pracovněprávním vztahu) musí činit alespoň 15 hodin a cizinec má odbornou způsobilost pro výkon daného zaměstnání,
 • vydává se na dobu, na kterou je uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti,
 • vydává se nejdéle na dobu dvou let (platnost karty lze opakovaně prodloužit, vždy ale nejdéle na dobu dvou let),
 • písemná žádost se podává osobně na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR (pobývá-li cizinec na území ČR na základě víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem, může podat žádost na pracovišti MV ČR),
 • o vydání karty rozhoduje MV ČR.
Od 15. 8. 2017 se zaměstnanecká karta nevydává cizinci, který je společníkem, členem družstva, členem statutárního orgánu apod. Tito cizinci jako účel svého pobytu volí podnikání a žádají u zastupitelského úřadu o vydání dlouhodobého víza. Je-li výše uvedený cizinec „vyslaným zaměstnancem“ a má vydáno povolení k zaměstnání úřadem práce, lze následně zaměstnaneckou kartu vydat nebo prodloužit.

Hledání volných míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty lze provést na portálu MPSV.

Neduální režim zaměstnanecké karty

MV ČR upozorňuje na svých internetových stránkách na případ tzv. neduálního režimu. Jedná se o zvláštní případy, kdy může o zaměstnaneckou kartu požádat též cizinec, který hodlá na území ČR dlouhodobě pobývat za účelem zaměstnání a má právo volného vstupu na trh práce (dle § 98 zákona o zaměstnanosti) nebo i nadále podléhá povinnosti mít k výkonu závislé práce povolení k zaměstnání vydávané Úřadem práce ČR.

V této souvislosti MV ČR sděluje, že „cizinec, který chce v ČR dlouhodobě pobývat za účelem zaměstnání na základě zaměstnanecké karty, musí požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR o vydání povolení k zaměstnání pouze tehdy:
 • je-li svým zahraničním zaměstnavatelem usazeným mimo území EU/EHP nebo Švýcarska vyslán k výkonu práce do ČR (aby zde plnil úkoly vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi tímto zaměstnavatelem a českou právnickou či fyzickou osobou) nebo
 • pracuje-li jako stážista v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli v ČR nebo
 • stanoví-li to o něm platná mezinárodní smlouva.
V těchto případech cizinec žádá o vydání povolení k zaměstnání na pracovní místo, které není zařazeno v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.

Zaměstnanecká karta může být cizinci vydána na dobu platnosti povolení k zaměstnání. Prodloužení doby jeho platnosti je podmínkou případného prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty.

Cizinec může po příjezdu do ČR nastoupit do zaměstnání, má-li platné povolení k zaměstnání a vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty, případně jiné povolení k pobytu či vízum.

Právo volného vstupu na trh práce nebo povolení k zaměstnání v těchto případech cizince opravňují k výkonu zaměstnání a zaměstnanecká karta mu slouží pouze jako povolení k dlouhodobému pobytu, tj. funguje v tzv. neduálním režimu“.

Ke všem žádostem o zaměstnání cizincem podávaných, ať na MV ČR, nebo na úřadu práce, se zpravidla připojují ještě další přílohy, např.:
 • cestovní doklad,
 • doklad o zajištěném ubytování po dobu pobytu,
 • zdravotní pojištění,
 • fotografie,
 • pracovní smlouvu,
 • doklad potvrzující kvalifikaci,
 • další přílohy povinné i na případné dodatečné vyžádání.

Nespolehlivý zaměstnavatel

Okolnost, že zaměstnavatel je tzv. nespolehlivý, je důvodem pro nevydání zaměstnanecké karty či důvodem pro neudělení souhlasu se změnou zaměstnavatele.

Nespolehlivost zaměstnavatele však sama o sobě není překážkou k prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty. Institut nespolehlivého zaměstnavatele má předcházet skrytému agenturnímu zaměstnávání cizinců či neumožnit zaměstnavatelům, kteří neplní zákonné povinnosti, cizince nadále zaměstnávat.

Ve smyslu § 178f zákona o pobytu cizinců je nespolehlivým zaměstnavatel ten:
 1. kdo není osobou bezdlužnou (má nedoplatky např. u Finanční správy či zdravotní pojišťovny),
 2. komu byla uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce,
 3. kdo nevyvíjí ekonomickou činnost,
 4. kdo neplnil povinnost registrovat cizince k zdravotnímu pojištění či sociálnímu zabezpečení,
 5. kdo je v likvidaci,
 6. jehož sídlo není skutečné (za skutečné sídlo se považuje sídlo právnické osoby, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se obchodního vedení zaměstnavatele, popřípadě místo, kde se schází vedení zaměstnavatele).


Související články:
Zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání cizinců z EU a některých dalších zemí
Agenturní zaměstnávání a podnikání cizinců
Zdravotní a sociální pojištění cizinců
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Cestovní náhrady za benzín se zvýšily

19. 10. 2021 | Vzhledem ke zvyšujícím se cenám pohonných hmot vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlášku, která od 19. října zvedá průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad z 27,80 Kč na 33,80 Kč. Týká se to jen benzinu 95 oktanů, ostatní ceny zůstávají beze změn, tedy 31,50 Kč za 1 litr benzinu 98 oktanů a 27,20 Kč za 1 litr motorové nafty. Pokud k pracovním účelům využíváte elektromobil, průměrná cena za 1 kWh elektřiny je 5 Kč.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Gasinsight s.r.o.
Vše pro přestavby vozidel na pohon plynem LPG, CNG, Diesel Gas.
www.lpgprofi.cz

Vedení účetnictví FO a PO
Kompletní vedení účetnictví pro fyzické, právnické osoby, spolky.
ucetnictvi-dane-kozubkova.webnode.cz

Daňový kalendář

25. 10. 2021 Přiznání DPH (za září 2021)
25. 10. 2021 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Souhrnné hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Kontrolní hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,51 Kč
0,055 Kč
21,88 Kč
-0,051 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru