Aktuální přehled legislativních změn: podzim 2020


Redakce
28. 12. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Sledujeme pro vás všechny aktuální informace.

Foto: 123RF

 

Prakticky neustále přibývají nová legislativní opatření a nařízení a my bychom vás o nich rádi informovali. V následujícím článku najdete aktualizovaný přehled změn z podzimu roku 2020 týkajících se jak podnikatelů a živnostníků, tak zaměstnanců.


 
V období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020, resp. 31. 3. 2021, se rozhodnutím o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události (dále jen „Rozhodnutí“), zveřejněném ve Finančním zpravodaji 25/2020 (a dále ještě doplněném ve Finančním zpravodaji 38/2020), promíjí podnikatelům zálohy na daň z příjmů a daň silniční a úrok z prodlení související s pozdní úhradou DPH.

A to nově ve všech případech, kdy podnikatel oznámí správci daně (e-mailem, nebo pomocí webové aplikace), že převažující (nadpoloviční) část jeho příjmů v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 pocházela z „maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách“. Samozřejmě se toto netýká činností, které zůstávají povoleny i v období od 22. 10. 2020.

U fyzických osob se jedná pouze o příjmy dle zákona o daních příjmů podle § 6 – ze zaměstnání, § 7 – z podnikání, § 8 – z kapitálového majetku a § 9 – z pronájmu.

V článku pro vás sledujeme aktuální dění v těchto oblastech:

Daň z příjmů

Podnikatelům uvedeným v Rozhodnutí se promíjí zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, které jsou splatné v období od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020, respektive 15. 10. 2020, 16. 11. 2020 nebo 15. 12. 2020. Pozor – prominutí zálohy na daň z příjmů neznamená prominutí daně samotné.

V případě, že podnikatel za rok 2020 očekává daňovou ztrátu, může si do výše této ztráty požádat o vratku daně z příjmů. Díky zavedení institutu zpětného působení daňové ztráty si budou moci podnikatelé uplatnit případnou ztrátu vykázanou v roce 2020 zpětně ve svých základech daně v roce 2019 a 2018. Do 15 dnů po podání žádosti o vrácení by měli mít peníze již na účtu.

Více informací se dočtete v článku Jakých úlev se dočkají podnikatelé na podzim?

DPH

Podnikatelům uvedeným v Rozhodnutí se promíjí úrok z prodlení vzniklý na DPH, a to:
 • u měsíčních plátců za zdaňovací období září 2020, říjen 2020, listopad 2020, prosinec 2020, leden 2021, únor 2021 a březen 2021,
 • u čtvrtletních plátců za III. čtvrtletí 2020, IV. čtvrtletí 2020 a I. čtvrtletí 2021,
pokud dojde k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 16. 8. 2020.

Úrok z prodlení související s pozdní úhradou DPH je tedy prominut, ale i nadále platí, že daňová přiznání a kontrolní hlášení je potřeba podat v zákonné lhůtě.

Plátcům DPH je hromadně prominuta také DPH za bezúplatné dodání vyjmenovaného zboží a bezúplatné dodání zboží nebo bezúplatné poskytnutí služby pro vybrané subjekty v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020. Pokud plátce dodá bezúplatně zboží a bude se na něj vztahovat prominutí podle Rozhodnutí, bude mít u přijatého zdanitelného plnění nárok na odpočet.

Dochází taktéž k prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží ze třetí země (pokud zboží slouží proti následkům rozšíření onemocnění), a to až do 30. 4. 2021. Osvobození od cla a DPH u dovozu zboží se týká pouze státních subjektů, charitativních nebo dobročinných organizací a záchranných jednotek. Více informací se dozvíte na webu Finanční správy.

Ostatní daně

Podnikatelům uvedeným v Rozhodnutí se promíjí taktéž zálohy na daň silniční splatné 15. 4. 2020, 15. 7. 2020, 15. 10. 2020, 15. 12. 2020 a 15. 4. 2021. Pozor – prominutí záloh na silniční daň neznamená prominutí daně samotné. Daň za zdaňovací období 2020 mohou poplatníci uhradit do konce ledna 2021 v rámci řádně podaného daňového přiznání.

Dále se promíjí i úrok z prodlení vzniklý na dani silniční za zdaňovací období roku 2020, pokud dojde k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 16. 8. 2021.

EET

Elektronická evidence tržeb, která měla nastoupit ve všech vlnách od 1. ledna 2021, se posune o dva roky až na 1. ledna 2023. Změnu podepsal už i prezident.

Odložení o dva roky se má týkat nejen stávajících oborů, ale i spuštění poslední fáze EET pro ty, kteří dosud tržby zatím neevidovali. Původně měla být poslední fáze spuštěna letošního 1. května.

Pozastavení EET znamená, že do konce roku 2022 nemusí podnikatelé odesílat údaje o tržbách správci daně, nemusí vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb a nemají ani povinnost umístit informační oznámení. Z EET není nutné se odhlašovat ani není třeba přerušení evidování tržeb po dobu odkladu hlásit na finanční úřad.

Nadále však zůstává povinnost ochrany autentizačních údajů, certifikátu a bloků účtenek, pokud je podnikatel už dostal kvůli plnění povinností ve zvláštním režimu.

Pokud vám skončila nebo bude končit platnost certifikátu, jeho výměnu můžete zatím odložit a pustit se do toho až před opětovným spuštěním evidence tržeb v šestiměsíčním období. To znamená mezi 1. červencem 2022 a 31. prosincem 2022. Stejně můžete odložit i podání žádosti o přidělení autentizačních údajů či podání žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu.

Pokud by i přesto podnikatelé chtěli tržby evidovat (i když až do konce roku 2022 nemusí), mohou i nadále dobrovolně.

Podnikání

Ošetřovné pro OSVČ

I podnikatelé, kteří z důvodu uzavření škol a péče o děti nemohou pokračovat ve své činnosti, mají nárok na ošetřovné. Žádosti o ošetřovné mohou OSVČ směrovat na Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Za jeden kalendářní den ošetřovného mají nárok na 400 Kč, a to včetně víkendů a svátků (vyjma podzimních prázdnin). Nebude ani potřeba dokládat potvrzení o uzavření školského zařízení či zařízení sociální péče.

O ošetřovné nemohou OSVČ žádat v případě, že dítě či ošetřovanou osobu ponechají doma dobrovolně. A také na něj nemají nárok OSVČ, které svoji činnost vykonávají jako vedlejší.

Příjemcem ošetřovného nemůže být ani:
 • společník veřejné obchodní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,
 • komplementář komanditní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,
 • statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní korporace podle zákona o obchodních korporacích,
pokud nedoloží, že je OSVČ na hlavní činnost.

A jak podat žádost? Je třeba vyplnit předepsaný formulář. Nejrychleji se žádost o ošetřovné vyřídí, pokud přijde datovou schránkou. Je možné ji poslat ale i e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou.

Žádost tedy můžete podat následovně:
 • pomocí datové schránky wnswemb, do předmětu uveďte „fprij“ (žádosti budou vyřízeny dříve, pokud je podáte datovou schránkou), nebo
 • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 (obálka musí být označena „fprij“),
 • v případě, že jste držiteli uznávaného elektronického podpisu, lze žádost zaslat podepsanou tímto uznávaným elektronickým podpisem na: fpmpo20@mpo.cz (do předmětu uveďte „fprij“).
Více informací se dozvíte na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kompenzační bonus

Nárok na kompenzační bonus mají OSVČ, společníci malých s. r. o. a lidé pracující na dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce v těch oblastech ekonomiky, které přímo zasáhla vládní opatření (v období od 5. října do 23. ledna 2020). Tato činnost musí být současně za rozhodné období měsíců června až září 2020 pro danou osobu dominantním zdrojem obživy. Výše bonusu činí 500 Kč za den.

Aktuálně k datu 22. 12. 2020: Období pro nárok na kompenzační bonus se prodlužilo až do 23. ledna 2021. Kdo si o bonus požádal pro období do 24. prosince, bude tedy moci žádat o bonus za další dny.

Dále o kompenzační bonus mohou požádat také podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 % navázáni dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou.

Od 4. listopadu 2020 je již možné o kompenzační bonus požádat (i když poslanci ho schválili až 10. listopadu). Kompenzační bonus se nemusí danit ani nepodléhá sociálnímu a zdravotnímu pojistnému.

Program je rozdělen nově do pěti bonusových období (původně pouze do dvou), a to od 5. října do 4. listopadu 2020 (až 31 dní, tj. 15 500 Kč), od 5. listopadu do 21. listopadu 2020 (až 17 dní, tj. 8 500 Kč), od 22. listopadu do 13. prosince 2020 (až 22 dní, tj. 11 000 Kč), od 14. prosince do 24. prosince 2020 (až 11 dnů, tj. 5 500 Kč) a od 25. prosince 2020 do 23. ledna 2021 (až 30 dnů, tj. 15 000 Kč).

Žádost můžete podávat až do dvou měsíců po skončení příslušného bonusového období.

Nejjednodušší je, vyplnit žádost a rovnou ji i podat pomocí speciálně k tomu určené webové aplikace. Můžete si ji ale samozřejmě také vytisknout a vyplnit ručně.

Vyplněnou žádost můžete potom podat na finančním úřadu, který je místně příslušný ke správě daně z příjmů fyzických osob. Posílat ji můžete následujícími způsoby:
 • e-mailem,
 • datovou schránkou,
 • prostřednictvím Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO),
 • prostřednictvím poštovních služeb,
 • osobně v podatelnách finančních úřadů a ve sběrných boxech umístěných na územních pracovištích.

Aktuálně k 17. 12. 2020: Prezident podepsal novelu podzimního zákona o kompenzačním bonusu, bude tedy možné kombinovat souběžně kompenzační bonus a jiné mimořádné pomoci podle § 8 zákona č. 461/2020 Sb., a to i zpětně. OSVČ budou moci tedy čerpat kompenzační bonus a souběžně s ním ošetřovné, podporu z programu Antivirus i na nájemné či jiný obdobný program, pokud by byl v budoucnu rozšířený také na období od října 2020.

Při vyplňování žádostí o kompenzační bonus si dávejte pozor, abyste se dvakrát podepsali. Nejdříve je nutné vyplnit a podepsat samotnou žádost a poté i čestné prohlášení.

Společníci malých s. r. o., kteří mají bydliště v jiném městě, než je sídlo společnosti, musí žádosti zasílat na příslušný finanční úřad dle místa svého bydliště, nikoli sídla společnosti – tedy na územní pracoviště, kam podávají vlastní přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

U společníků s. r. o. může nastat také potíž ohledně podpisu oprávněné osoby. Žadatelem o bonus je společník, tj. fyzická osoba. A aby byla žádost podepsaná oprávněnou osobou, musí ji žadatel odeslat ze své osobní datové schránky (pokud ji posílá z datové schránky). V případě, že žádost odešle z firemní datové schránky, musí ji podepsat stejně jako v případě zaslání e-mailem – tedy vytisknout, vlastnoručně podepsat, naskenovat a vložit do datové schránky s. r. o. To samé platí pro čestné prohlášení. Právnická osoba (s. r. o.) totiž nemůže být žadatelem o kompenzační bonus.

Tab.: Příklady žadatelů o kompenzační bonus
 
Co je zavřeno Kdo je dotčen přímo
(OSVČ, splečník s. r. o.)
Kdo je dotčen nepřímo*
(OSVČ, společník s. r. o., dohodáři)
Restaruace, hospoda provozovatel restaurace
či hospody
číšník, dodavatel surovin
Bar, noční klub provozovatel baru či klubu barman, šatnář, ochranná služba
Hotel, penzion provozovatel ubytovacího zařízení hotelová uklízečka, recepční
Maloobchod provozovatel obchodu prodavačka, dodavatel zboží
Salón provozovatel salónu kadeřnice, kosmetička, pedikérka
Posilovna provozovatel posilovny fitness trenér, recepční
Bazén, wellness provozovatel bazénu
či wellnessu
plavčík, masér
Divadlo, kino provozovatel divadla či kina herec, prodejce lístků, kulisák, inspicientka
Koncertní sál provozovatel koncertního sálu zpěvák, poskytovatel technického servisu
Kongresový sál provozovatel kongresů přednášející, personál zajišťující pořádání kongresů
Hrad, zámek provozovatel hradu a prohlídek průvodce, šermíř, kostýmní herec
Pouť provozovatel poutě obsluha atrakcí

* Výkon subdodavatelské činnosti nebo činnosti navázané na uzavřenou provozovnu, pokud ji nelze bez zásadních obtíží vykonávat jinde.

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Program Antivirus

Program Antivirus A byl prodloužen do konce roku 2020. Od 1. října mají zaměstnavatelé nově nárok na celou částku vyplacených náhrad, maximální výše je 50 000 Kč na zaměstnance.

Prodloužil se také program Antivirus B, a to do 31. 12. 2020.  Výše příspěvku bude 60 % vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, maximálně však 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance.

Mimořádný příspěvek na nájemné

Žádosti o příspěvek na nájemné provozovny je možné podávat od 21. října 2020 do 21. ledna 2021. Týká se podnikatelů, kteří museli kvůli mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.

Rozhodným obdobím, za které se podpora poskytuje, jsou měsíce červenec, srpen a září 2020. Podpora je ve výši 50 % nájemného na rozhodné období, přičemž maximálně může jeden podnikatel čerpat na všechny své provozovny 10 mil. Kč.

Podrobnější pokyny a informace si můžete přečíst na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pracovněprávní oblast

Ošetřovné pro zaměstnance

Novinkou podzimních měsíců je, že pro žádost o ošetřovné z důvodu uzavření škol není nutné dokládat potvrzení školského zařízení, stačí doložit pouze čestné prohlášení. Formulář žádosti je k dispozici na webu České správy sociálního zabezpečení.

Senát schválil 29. října ošetřovné ve výši 70 % denního vyměřovacího základu po celou dobu uzavření škol. Zároveň byla schválena minimální denní částka ošetřovného ve výši 400 Kč. Na ošetřovné budou mít nárok také lidé, kteří pracují na dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce, kteří odvádí pojistné.

Jak správně předávat podklady k ošetřovnému, se dozvíte na webu České správy sociálního zabezpečení.

V programu POHODA a programu PAMICA již najdete nový druh nepřítomnosti, který využijete v souvislosti s přijetím ošetřovného z důvodu uzavření školských zařízení.

Pracovnělékařské prohlídky

Vláda rozhodla také o dočasné možnosti omezení periodických pracovnělékařských prohlídek a nahrazení vstupních pracovnělékařských prohlídek nových zaměstnanců čestným prohlášením. Toto dočasné řešení platí od 19. 10. zatím do 20. 11. 2020.

Zaměstnanci, kterým vznikl pracovněprávní vztah v tomto období a kteří neabsolvovali vstupní lékařskou prohlídku na posouzení zdravotní způsobilosti, ji mohou zatím nahradit čestným prohlášením.

Tímto čestným prohlášením je zároveň možné nahradit zdravotní průkaz i u zaměstnanců, kteří uzavřou pracovněprávní vztah v době nouzového stavu a kteří zdravotní průkaz vydávaný podle § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. ke své práci potřebují. Čestné prohlášení platí nejdéle 90 dnů od data 21. 11. 2020.

Zatím do 20. 11. 2020 není tedy třeba zajišťovat a provádět periodické lékařské prohlídky. Lékařské posudky, jejichž platnost končí této v době, se prozatím taktéž prodlužují.


Související články:
Jakých úlev se dočkají podnikatelé na podzim?
Ošetřovné a kompenzační bonus pro OSVČ


Zdroj: Finanční správa, Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Vláda ČR, Etržby, Česká správa sociálního zabezpečení, Ministerstvo zdravotnictví
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Jana
1. 12. 2020 18:02:50
Re: Hanka - pořád nedorazil?

Já jsem žádala 11.11.2020 o první dvě období najednou, a dosud nic nedorazilo (a to na jaře dorazil bonus hned ten první den, co naznačovali, že dorazí). Nevím, zda nehraje roli velikost města a jak úředníci stíhají v době omezeného fungování za nouzového stavu - na jaře jsem totiž spadala pod Plzeň-Jih, nyní již pod Plzeň-Město, který má pravděpodobně větší nápad žádostí.
Hlášení závadného obsahu

Hanka
22. 11. 2020 7:31:02
Dobrý den ještě jsem nedostala kompenzační bonus kdyz měl být vyplácen do pátku...taky ještě někdo nedostal ?
Hlášení závadného obsahu

Marcela
20. 11. 2020 19:45:10
Dobrý den, jsem OSVČ v oboru masér, ale mám mám smlouvu a pracuji výhradně pro wellnes lázně v Praze. Od kdy si mohu požádat o kompenzační bonus. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
5. 11. 2020 11:27:21
Dobrý den, nový druh nepřítomnosti pro ošetřovné vydáme v rel. 12602 dnes odpoledne. Pokud máte přihlášený aktualizační zpravodaj, přijde Vám do e-mailu také informace, jak správně v Pohodě postupovat.
Hlášení závadného obsahu

Kateřina
5. 11. 2020 9:38:20
Dobrý den, prosím o informaci, kdy bude nový druh nepřítomnosti pro ošetřovné přidán do programu POHODA. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zrušení slevy na studenta

29. 2. 2024 | Sleva na studenta, která dlouhodobě činila 4 020 Kč ročně, se od roku 2024 ruší, takže si ji poplatníci mohou naposledy uplatnit v daňovém přiznání za rok 2023. Jedná se o poplatníky, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání studiem či předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let, případně do 28 let u prezenční formy doktorského studia. Hlavním důvodem zrušení je její nízká efektivita vůči klasickým studentům, kterým by měla zcela postačit sleva na poplatníka, která plně eliminuje zdanění u výdělku 205 600 Kč ročně.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Ing. Lenka Křivánková
Vedení účetnictví, daňové evidence, mzdy, lektorská činnost
www.krivankova.cz

LESAK s.r.o.
Váhy a vážicí technika pro obchod a průmysl.
www.profivahy.cz

Kurzovní lístek

25,33 Kč
-0,030 Kč
23,43 Kč
0,001 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 01.03.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme