Rodinný podnik a spolupracující osoba


Bc. Renata Blahová
23. 3. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

V rodinném závodě mezi jednotlivými rodinnými příslušníky neexistují pracovněprávní vztahy. To znamená, že jedna osoba nezaměstnává druhou.

Foto: Fotolia

 

V rodinném podniku mezi jednotlivými rodinnými příslušníky neexistují pracovněprávní vztahy. Kdo s vámi může spolupracovat? Musí mít k tomu živnostenské oprávnění? Jak můžete přerozdělit příjmy na spolupracující osoby a jak je správně zdanit?


 
Rodinný podnik neboli rodinný závod není právnickou osobou jako například společnost s ručením omezeným, akciová společnost, komanditní společnost, družstvo nebo veřejná obchodní společnost. Rodinný podnik tedy nemá povinnosti jako právnické osoby, nezakládá se formou zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy, nezapisuje se do obchodního ani jiného rejstříku, nemá povinnost vést klasické (podvojné) účetnictví.
 
Spolupráce fyzických osob samozřejmě může být smluvně ošetřena, spolupracující osoby si mohou určit, jak nakládat s příjmy a výdaji a jak je přerozdělovat. U rodinného podniku se jedná o spolupráci fyzických osob v rámci rodiny (domácnosti), nejčastěji se jedná o manžele nebo rodiče a děti.
 
Kdežto u sdružení podnikatelů se jedná o spolupráci úplně cizích fyzických osob, kdy každá osoba podniká pod vlastním IČ a s vlastním živnostenským oprávněním.
 
V rodinném podniku také mezi jednotlivými rodinnými příslušníky neexistují pracovněprávní vztahy. To znamená, že jedna osoba nezaměstnává druhou. Jedná se o jakousi rodinnou výpomoc, kdy podniká pouze jedna z osob, tedy má vlastní IČ a živnostenské nebo jiné oprávnění.
 
„Hlavní“ podnikající osoba je vedena jako klasický podnikatel – osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). To znamená registraci na živnostenském úřadě, musí mít živnostenské nebo jiné oprávnění, je jí přiděleno IČ, přihlásí se na okresní správně sociálního zabezpečení (OSSZ) a příslušné zdravotní pojišťovně a zaregistruje se na finančním úřadě k dani z příjmů, případně dalším daním.
 
Osoba nebo osoby, které si určí jako spolupracující, nemusí mít vlastní registraci na živnostenském úřadě, musí být však jako spolupracující osoby nahlášeny jak na finančním úřadě, tak na okresní správě sociálního zabezpečení a také na zdravotní pojišťovně, a to ještě před zahájením spolupráce. Stejně tak musí být oznámeno ukončení spolupráce.

Daně a odvody

Spolupracující osoba je tedy vedena jako podnikatel – OSVČ. Záleží však na tom, zda je podnikání bráno jako hlavní zdroj příjmů, nebo jako vedlejší. Platí klasická pravidla. Je-li spolupracující osoba zároveň zaměstnána, nebo je plátcem pojistného stát (např. ženy na mateřské dovolené, starobní nebo invalidní důchodci), je podnikání bráno jako vedlejší zdroj příjmů. Spolupracující osoba pak nemá povinnost odvádět minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, ale pouze z příjmů, které jsou na ni přerozděleny.
 
Pokud ale spolupracující osoba nemá jiný zdroj příjmů, než jsou příjmy ze spolupráce, je tato spolupráce brána jako hlavní zdroj příjmů a platí pro ni povinnost odvádět minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Respektive ve výši dle přehledu o příjmech a výdajích.
 
Spolupracující osoba, ať už je podnikání bráno jako hlavní, nebo vedlejší zdroj příjmů, je povinna podávat daňové přiznání, kde uvádí v příloze č. 1, v tabulce H, osobu, která na ni příjmy přerozděluje a procento přerozdělených příjmů. Tyto příjmy minus výdaje jsou brány jako dílčí základ daně z příjmů z podnikání podle § 7 zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., dále jen „ZDP“).
 
Kromě daňového přiznání je spolupracující osoba povinna podávat také přehled o příjmech a výdajích na OSSZ a na zdravotní pojišťovnu. Do přehledu uvádí právě základ daně z příjmů z podnikání.
 
Osoba, která příjmy rozděluje, samozřejmě také podává daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích na OSSZ a zdravotní pojišťovnu. Tato osoba ve svém daňovém přiznání v příloze č. 1 uvádí veškeré příjmy z podnikání, tj. ještě před rozdělením na spolupracující osoby. Spolupracující osoby a procenta přerozdělených příjmů na tyto osoby uvádí v tabulce G.

Celkové příjmy a výdaje pak poníží o příjmy a výdaje, které přerozděluje na spolupracující osobu nebo osoby. Dílčí základ daně z příjmů z podnikání podle § 7 ZDP je pak pouze ve výši připadající na tuto osobu. Tuto částku pak také uvádí do svého přehledu o příjmech a výdajích pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu.
 
Příjmy, které lze přerozdělit na spolupracující osobu nebo osoby, můžou být pouze příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, tj. příjmy z podnikání podle § 7 ZDP. V žádném případě nelze rozdělit příjmy z kapitálového majetku, pronájmu nebo dokonce příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání).

Spolupracující manžel nebo manželka

Při spolupráci manželů je možné příjmy a výdaje rozdělit na druhého z manželů maximálně do výše 50 %, resp. podíl připadající na druhého manžela nesmí činit víc než 50 %. Přičemž příjmy, které přesahují výdaje (tj. čistý zisk před zdaněním nebo hospodářský výsledek), mohou být nejvýše 540.000 Kč, pokud spolupráce trvá celý rok. Pokud spolupráce trvá pouze část roku, nesmí tato částka přesáhnout 45.000 Kč za každý započatý měsíc.
 
Toto platí pouze v případě, že je spolupráce vykonávána výhradně mezi manželi, to je bez spolupráce jiných osob.
 
Zároveň platí, že spolupráce mezi manželi nemůže být vykonávána v měsících, kdy je uplatňována sleva na manžela (manželku).

Spolupracující děti

V případě, kdy spolupráci vykonávají děti žijící ve společně hospodařící domácnosti s poplatníkem, případně děti a manželka nebo manžel společně, je možné na ně rozdělit příjmy a výdaje v úhrnu maximálně 30 %. Přitom částka připadající v úhrnu na tyto osoby, o kterou příjmy přesahují výdaje (čistý zisk před zdaněním, hospodářský výsledek), smí činit nejvýše 180.000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období, případně 15.000 Kč za každý započatý měsíc spolupráce.
 
Děti mohou být spolupracujícími osobami až po ukončení povinné školní docházky. Spolupráce s dětmi nesmí být vykonávána v měsících, kdy si na ně poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění.

Spolupráce jiných osob

Spolupráce může být vykonávána také s osobami žijícími s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Případně kombinace spolupráce těchto osob a dětí nebo manželů.
 
Zde platí stejná pravidla, jako bylo uvedeno výše u dětí. Tedy maximální úhrnný podíl spolupracujících osob na příjmech a výdajích může činit 30 % a maximální úhrnná částka, o kterou příjmy přesahují výdaje, 180.000 Kč ročně, nebo 15.000 Kč za každý započatý měsíc spolupráce.
 
U spolupracujícího manžela nebo manželky a dalších spolupracujících osob musí být výše podílu na společných příjmech a výdajích stejná.


Související články:
Podnikání spolupracující osoby
Využití spolupracující osoby v příkladech


Zdroj: § 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Jana
25. 3. 2022 21:06:40
Je možné nynní přihlásit druhého z manželů jako spolupracující osobu, tj. po skončení roku 2021 nahlásit spoupráci od 1.1.2021. Nehrozí pokuta???
Hlášení závadného obsahu

Zby64
18. 1. 2021 15:46:43
Může být manželka spolupracující osobou když má vlastní IČO, musím to v tomto případě někam hlásit, když už si platí zdravotní a socíální?
Hlášení závadného obsahu

Věra
6. 9. 2020 22:19:31
Dobrý den , chci se zeptat zda jako spoluporacující osoba ve firmě manžela může žádat odškodnění po rozvodu-děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

helena
15. 12. 2018 19:46:51
prosím o radu. může matka být spolupracující osobou svého syna-lékaře - podnikajícího - fyzické osoby, když nemají společně hospodařící domácnost, ale matka bydlí poblíž sídla jeho podnikání - zdravotního střediska a pomáhá synovi s administrativou v jeho lékařské praxi.
Hlášení závadného obsahu

Tomáš K.
11. 4. 2018 8:53:17
Dobrý den, prosím o informaci, zda musí mít manželé v případě spolupracující osoby mezi sebou sepsanou smlouvu o provedení práce nebo smlouvu o pracovní činnosti. Moc děkuji. T.Kubín
Hlášení závadného obsahu

František Vaněček
Uživatel POHODA
14. 4. 2017 21:07:48
Manželka má pozastavenou činnost jako OSVČ. Mohu jí během doby, kdy má činnost pozastavenou, nahlásit jako spolupracující osobu?
Hlášení závadného obsahu

Lucie Mrozková
10. 5. 2016 10:56:07
Dobrý den,mám dotaz ohledně termínu"trvalé bydliště" při spolupráci manželů.Já mám trvalé bydliště rozdílné,než manžel,ale žijeme ve společné domácnosti..já na jeho adrese,a cheme tento rok udělat to,že budu spolupracující osoba....Chtěla jsem se přihlásit na OSSZ a paní mi řekla,že to v žádném případě není možné,že musíme mít stejné trvalé bydliště.Zjišťovala jsem to ještě u další účetní+daňového poradce a bylo mi řečeno,že je to jedno,že podstatná je společná domácnost.Jak to mám té paní na OSSZ vysvětlit...děkuji za info,Lucie
Hlášení závadného obsahu

Lufta
15. 3. 2016 10:30:34
Dobrý den. Jako spolupracující OSVČ jsem na sebe převáděla podíl z manželova podnikání. Nyní jsem již také OSVČ a za loňský rok se nám již nevyplatí podíl na mě převádět. Jako spolupracující osoba jsem se však ještě neodhlásila. Je stanovený nějaký minimální limit, všude je uveden jen maximální? Lze uvést např. 0 %, případně spolupráci nevyplnit? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Ema
10. 3. 2016 15:05:01
Dobry den, je možno při rozdělení příjmu mezi manžele uplatnit rozdílně výdaje? Např. v případě manžela uplatnit skutečně výdaje v poměrne výši a u manželky výdaje paušálně? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Hanacigi
1. 3. 2016 16:53:04
Mohu si v daňovém přiznání rozdělit 50 procent z paušálu na auto , který uplatňuje manžel v Ř. 2015. Auto máme v obchodním majetku a využíváme ho pouze k podnikání . A nebo si auto muze uplatnit pouze manžel jako výdaj. Jsem jako spolupracující manželka.
Hlášení závadného obsahu

Hanacigi
1. 3. 2016 16:38:43
Paušál na auto v r. 2015 , rozděleni na spolupracující manželku
Hlášení závadného obsahu

Mirka
8. 2. 2016 10:02:46
Přítel podniká, já od r. 2014 jsem se přihlásila jako spolupracující osoba. 18.listipadu jsem nastoupila do zaměstnání a tím dnem jsem odhlášena jako spolupracující osoba. V jaké výši budeme dělit výsledek hospodaření (samozřejmě 30%) ale jedná se mi o to, jestli poměrnou část tj za 11 měsíců.
Hlášení závadného obsahu

Blahová
26. 1. 2016 13:15:25
Dobrý den, oprávnění k podnikání (živnostenské, IČ), má pouze jedna osoba, povinnosti vůči FU, soc. a zdrav. však musí plnit všichni, jakoby byli také podnikatelé.
Hlášení závadného obsahu

diana
26. 1. 2016 9:30:44
Dobry den. Raz pisete ze podnika len 1 osoba a dalej ze aj spolupracuj. osoby su podnikatele. Preco prosim? Dekuji
Hlášení závadného obsahu

TeoA
25. 1. 2016 10:35:16
Dobrý den, ráda bych se ujistila, zda muj záměr přivýdělku k rodičovskému příspěvku je v pořádku. Před nástpem na mateřskou jsem byla osvč, nyní mám živnost pozastavenou, ale ráda bych si opět přivydělávala. Na mé ičo to ale nejde jako vedlejší činnos, tudíž bych musela platit zálohy. Jelikož plánuji pouze drobný přivýdělek- max 5000,- měsíčně, tato varianta se mi nevyplatí. Je v pořádku, abych stejnou činnost jako před mateřskou vykonávala na manželovo ičo jako spolupracující osoba? Manžel má ičo pouze jako vedlejší činnost k zaměstnání. Děkuji a ujištění,s pozdravem AT
Hlášení závadného obsahu

Blahová
19. 1. 2016 18:47:59
Dobrý den pane Petře, manželka přiznání DPH nepodává, všechna plnění zdaňujete Vy. R. Blahová
Hlášení závadného obsahu

petr81
18. 1. 2016 20:35:28
Dobrý den, pokud přihlásím manželku jako spolupracující osobu a jsem plátce daně(DPH) musí rovněž podávat čtvrtletní přiznání o DPH stejně jako já? Bude to mít jako hlavní činnost bez jakéhokoliv vedlejšího příjmu. Děkuji za radu
Hlášení závadného obsahu

Prochy75
29. 8. 2015 13:05:31
Rozumím tomu správně, že člen rodinného závodu musí být spolupracující osobou? To ale úplně mění princip rodinného závodu, který byl zřízen proto aby rodinní příslušníci mohli pracovat bez smlouvy či nějakého ohlášení. Ale pokud musí být spolupracující osoby tak se to musí ohlasit na FÚ
Hlášení závadného obsahu

Blahová
24. 3. 2015 16:04:14
Dobrý den, jak je uvedeno v článku, u spolupracujících osob se nejedná o pracovněprávní vztah, spolupracující osoba tedy nemá nárok na odstupné ani jiné "zaměstnanecké výhody".
Hlášení závadného obsahu

Gerbera
24. 3. 2015 10:53:14
Dobrý den,to co je uvedeno ve Vašem článku je naprosto v pořádku.Bohužel život je složitý a mně se stalo,že po 23 letech spolupráce s manželem ( má spolupráce byla mím hlavním zaměstnáním)se se mnou manžel rozvedl a zrušil mou spolupráci snad na "minutu".Nebyla jsem schopna podat daň.přiznání,neměla jsem nárok na odstupné atd.Řeší se někde tato situace ? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Flexibilní novela zákoníku práce

16. 4. 2024 | Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo novelu zákoníku práce s cílem zvýšit flexibilitu pracovních vztahů a posílit konkurenceschopnost zaměstnavatelů. Změny zahrnují podporu rodičů malých dětí, nová pravidla pro výpovědi a možnosti organizace pracovní doby. Další inovace zahrnují zkrácení výpovědní doby a možnost zaměstnancům vykonávat práci v jiné měně. Novela reaguje na potřeby trhu práce a podněty z jednání s odborníky a zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Žaluzie Bc. Kamil Cech
Montáž a servis stínící techniky a sítí proti hmyzu.
www.zaluzietrebic.cz

DAAG s.r.o.
Kompletní služby v oblasti zpracování daní a vedení účetnictví.
www.daag.cz

Kurzovní lístek

25,27 Kč
0,000 Kč
23,71 Kč
0,044 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.04.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme