Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Podnikání spolupracující osoby


Ladislav Kandler, DiS.
18. 1. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Co je to spolupráce osob a kdo může být považovaný za spolupracující osobu? O které konkrétní paragrafy se můžeme opřít? V čem spočívají výhody takové spolupráce? A jak to vypadá v praxi? Na tyto a další související otázky najdete odpověď v tomto článku.


 
Často diskutovaný a veřejnosti mnohdy nejasný institut v podobě spolupracující osoby může pomoci trochu si „ulevit“ od daní. Nicméně je potřeba tento krok dobře zvážit, neboť s ním souvisí celá řada dílčích postupů a případných závazků.

Tento často využívaný nástroj v podobě spolupráce osob využívají zejména ti podnikatelé, kteří v daném kalendářním roce dosáhli vysokého zisku z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Tímto způsobem tzv. přerozdělí část svých příjmů a výdajů na spolupracující osobu, čímž sníží daňovou povinnost a dokonce i odvod na sociální pojištění.
 
Spolupracující osobou může být taková osoba, která s podnikatelem žije ve společné domácnosti, tedy např. manželka či děti, které již dokončily povinnou školní docházku. Dále si za pomocí platné legislativy ukážeme, jaké konkrétní stanovené podmínky je nutné dodržet.
 
Každá osoba, která se rozhodne spolupracovat např. s manželem, se stává osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ). Tato činnost může být považována buď za hlavní, nebo vedlejší zdroj příjmů. Pokud se např. manželka, která je zaměstnána nebo je na rodičovské dovolené, rozhodne být spolupracující osobou, je považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost.
 
Nedosahuje-li však jiného hlavního příjmu nebo není-li za ní plátcem pojistného stát, bude takováto spolupráce považována za hlavní činnost. Jak v takových případech postupovat a na co se nesmí zapomenout, si ukážeme v kapitole „Povinnosti spolupracující osoby“ v tomto článku.

Zákonná úprava spolupracující osoby

Abychom dobře pochopili princip celého procesu a zároveň tak mohli v budoucnu tuto možnost smysluplně využít, je důležité se seznámit se zákonnou úpravou. Ta není příliš obsáhlá, nicméně se nejedná o zcela jednoduchou problematiku, jak si následně ukážeme. Stěžejní postup je obsažený v § 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tento paragraf je nazván „Výpočet příjmů spolupracujících osob“.
 
První věta se zaměřuje na případ spolupráce jednoho z manželů: „Příjmy dosažené při podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti [§ 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2] provozované za spolupráce druhého z manželů a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení se rozdělují tak, aby podíl připadající na spolupracujícího manžela (manželku) nečinil více než 50 %; přitom částka připadající na spolupracujícího manžela (manželku), o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše 540 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 45 000 Kč za každý i započatý měsíc této spolupráce.“
 
Co z toho tedy vyplývá? Výše uvedená věta je zaměřena na situaci, kdy je spolupracující osobou manžel nebo manželka. Zákon stanoví, že příjmy a výdaje, které plánujete rozdělit na druhého z manželů, nesmí překročit výši 50 % z takto dosažených příjmů a výdajů.
 
Poměrně složitě může na první pohled vypadat tato část: „...o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše 540 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 45 000 Kč za každý i započatý měsíc této spolupráce.“
 
Co se tím přesně rozumí? Klíčové je slovní spojení „příjmy přesahují výdaje“, jinými slovy je tím myšlen zisk (před zdaněním), neboli rozdíl mezi příjmy a výdaji. Přičemž pokud spolupráce začala např. v průběhu roku, je možné si uplatnit maximálně počet měsíců spolupráce x 45.000,- Kč. To znamená, aby výsledný rozdíl mezi příjmy a výdaji nečinil více, než bychom tímto vzorcem vypočítali.
 
V naší účetní praxi se setkáváme s tím, že v tomto ohledu a chápání tohoto ustanovení se často chybuje. Někteří podnikatelé se mylně domnívají, že maximální možná výše přerozdělených příjmů (např. při spolupráci trvající čtyři měsíce) se podle uvedeného zákona jednoduše vypočítá 4 x 45.000,- Kč, což je 180.000,- Kč.
 
To by teoreticky měla být částka nejvýše možných příjmů, které mohu tzv. přerozdělit. Nicméně tato úvaha není správná. První část výše zmíněné věty § 13 hovoří o podílu ze samotných příjmů a výdajů, jenž má činit maximálně 50 %; naproti tomu v druhé části věty se již hovoří o částce, o kterou příjmy přesahují výdaje. Jedná se tedy o dva odlišné ukazatele a tedy i způsoby výpočtu.
 
Ona zmíněná hranice 45.000,- Kč za každý měsíc spolupráce se tedy nevztahuje na konkrétní výši příjmů (nebo výdajů), ale na výslednou částku v podobě rozdílu mezi příjmy a výdaji (zisku) osoby, jež je na spolupracující osobu převáděna.
 
Zkusíme si výše uvedenou teorii převést do praxe a ukázat na dvou konkrétních příkladech.

Příklad 1

Pan Horáček dosáhl za kalendářní rok 2012 příjmů z podnikatelské činnosti ve výši 970.000,- Kč. Jeho skutečné výdaje činily 490.000,- Kč. Rozhodl se, že část svých příjmů a výdajů přerozdělí na svou manželku, paní Horáčkovou. Jejich spolupráce trvala od 1. 1. 2012 až do 31. 12. 2012.
 
Výpočet:             Celkové příjmy pana Horáčka                                   970.000,- Kč
                            50 % z těchto příjmů                                                 485.000,- Kč
                            Celkové výdaje pana Horáčka                                  490.000,- Kč
                            50 % z těchto výdajů (dle § 13)                                245.000,- Kč
 
Řešení: Pan Horáček využije ustanovení § 13 zákona o daních z příjmů a na svou manželku převede 50 % svých příjmů za celý rok 2012 ve výši 485.000,- Kč a 50 % svých výdajů ve výši 245.000,- Kč. Uvedený limit rozdílů mezi příjmy a výdaji (zisku) tedy nebyl ani zdaleka ohrožen, ten činí 485.000,- Kč – 245.000,- Kč = 240.000,- Kč. Maximální možná částka k přerozdělení je totiž plných 540.000,- Kč, matematicky vyjádřeno, 240.000,- Kč < 540.000,- Kč.
 
Pozn.: Samozřejmě, že pan Horáček se může rozhodnout, že na svou manželku převede např. 20 % svých příjmů a výdajů. V příkladu uvádíme maximální možné přerozdělení.

Příklad 2

Pan Pažout dosáhl za kalendářní rok 2012 příjmů z podnikatelské činnosti ve výši 700.000,- Kč. Rozhodl se využít tzv. paušálních výdajů, a to ve výši 60 %. Paušální výdaje tedy z dosažených příjmů činí 420.000,- Kč. Rozhodl se, že 50 % svých příjmů a výdajů přerozdělí na svou manželku, paní Pažoutovou. Jejich spolupráce trvala od 16. 7. 2012 do 31. 12. 2012, tzn. celkem šest měsíců (červenec až prosinec). Celkový limit rozdílu příjmů a výdajů, jinými slovy zisku, nesmí přesáhnout 270.000,- Kč (6 x 45.000,- Kč).
 
Výpočet:             Celkové příjmy pana Pažouta                              700.000,- Kč
                            50 % z těchto příjmů                                            350.000,- Kč
                            Celkové výdaje pana Pažouta                             420.000,- Kč (60 % ze 700.000,- Kč)
                            50 % z těchto výdajů                                           210.000,- Kč
 
Řešení: Nejprve provedeme kontrolu, zda jsme se vešli do zmíněného limitu: nepřekročení 270.000,- Kč v rozdílu mezi příjmy a výdaji: 350.000,- (rozdělované příjmy) – 210.000,- (rozdělované výdaje) = 140.000,- Kč (zisk). Můžeme vidět, že limit nebyl v tomto případě překročen: 140.000,- Kč < 270.000,- Kč. Paní Pažoutová si tedy do svého daňového přiznání může uvést výše uvedené přerozdělené příjmy a výdaje ve vypočítané výši.

Děti a ostatní osoby žijící ve společné domácnosti

Zaměříme-li se v § 13 na větu druhou, dočteme se následující: „V ostatních případech spolupráce manžela (manželky) a ostatních osob žijících v domácnosti s poplatníkem, popřípadě za spolupráce jen ostatních osob žijících v domácnosti s poplatníkem, se příjmy dosažené při podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti rozdělují na spolupracující osoby tak, aby jejich podíl na společných příjmech a výdajích činil v úhrnu nejvýše 30 %; přitom částka připadající v úhrnu na spolupracující osoby, o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše 180 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 15 000 Kč za každý i započatý měsíc spolupráce.“
 
Z výše uvedeného tedy můžeme vyčíst, že princip je stejný jako v případě přerozdělení příjmů a výdajů u jednoho ze spolupracujících manželů. Nicméně čísla jsou jiná. V případě spolupráce např. s rodiči či dítětem je možné přerozdělit maximálně 30 % příjmů a výdajů, limit pro rozdíl mezi přerozdělenými příjmy a výdaji (zisku před zdaněním) je 180.000,- Kč a za každý započatý měsíc tento limit činí 15.000,- Kč.
 
Postup výpočtu bude tedy obdobný, jen s jinými limity (viz Příklady 1 a 2 uvedené výše).

Důležité podmínky

Závěr uvedeného § 13 ve své třetí a čtvrté větě uvádí důležité podmínky, na které je při spolupráci osob důležité pamatovat: „U spolupracujícího manžela (manželky) a dalších spolupracujících osob musí být přitom výše podílu na společných příjmech a výdajích stejná. Příjmy a výdaje nelze rozdělovat na děti až do ukončení jejich povinné školní docházky a na děti v kalendářních měsících, ve kterých je na ně uplatňováno daňové zvýhodnění podle § 35c a 35d, nebo na manžela (manželku), je-li na něj (na ní) ve zdaňovacím období uplatněna sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b).“
 
První podmínkou je to, že výše přerozdělovaných podílů příjmů a výdajů musí být stejná. Zjednodušeně řečeno, nelze přerozdělit 40 % příjmů a k tomu 20 % výdajů. Zákon umožňuje např. 40 % příjmů a k tomu 40 % výdajů.
 
Pokud se rozhodnete navázat spolupráci se svým dítětem, nelze tak učinit v případě, že se jedná o dítě, jež zatím nedokončilo povinnou školní docházku, nebo se jedná o dítě, na které v daném měsíci uplatňujete daňové zvýhodnění. Zároveň platí, že v případě spolupráce s jedním z manželů nelze v takovémto měsíci spolupráce uplatnit slevu na dani na manželku (manžela).

Vyplnění daňového přiznání při přerozdělení příjmů a výdajů

Poplatník, který přerozděluje své příjmy na spolupracující osobu, vyplní své daňové přiznání obdobným způsobem, jako by své příjmy a výdaje nepřerozděloval. V Příloze č. 1 se nejprve zaměří na řádky č. 101 a 102, kam uvede veškeré své dosažené příjmy a výdaje (ať skutečné, nebo paušální výdaje).

Dále se zaměří na řádky 107 a 108. Zde poplatník vyplní příjmy a výdaje, které bude přerozdělovat na spolupracující osobu. Dále poplatník uvede na druhou stranu Přílohy č. 1 do tabulky G údaje o spolupracující osobě.
 
Co se týče spolupracující osoby, ta se ve svém daňovém přiznání také zaměří na Přílohu č. 1, kde do řádku 109 a 110 uvede přerozdělené příjmy a výdaje od poplatníka. Na druhé straně Přílohy č. 1 do tabulky pod písmenem H vyplní údaje o poplatníkovi, který rozděluje své příjmy a výdaje.
 
Dále jak poplatník, tak spolupracující osoba postupují klasickým způsobem při vyplňování svého daňového přiznání, včetně uvedených případných slev na dani či odpočitatelných položek od základu daně.

Povinnosti spolupracující osoby (vedlejší a hlavní činnost)

Jak jsme zmínili v úvodu tohoto článku, je třeba nejdříve rozlišit, zda spolupracující osoba bude vykonávat hlavní nebo vedlejší činnost. V každém případě je nutné splnit ohlašovací povinnost na finanční úřad, zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. Důrazně tedy doporučujeme tuto povinnost neodkládat, neboť v případě jejího nesplnění hrozí ze strany institucí penále či pokuty.
 
Bude-li se jednat o vedlejší činnost, výhodou je, že v prvním roce této spolupráce nebudete muset platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění, od druhého roku takové spolupráce se pak výše případných záloh stanoví dle dosaženého zisku.
 
V případě, že budete považováni za OSVČ vykonávající hlavní činnost, povinnosti hradit si zálohy v předepsané výši na zdravotní a sociální pojištění se nevyhnete.
 
Kromě podání daňového přiznání v požadovaném termínu nezapomeňte též podat Přehled o příjmech a výdajích na vámi příslušnou zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení.
 
Značnou výhodou je to, že spolupracující osoba nemusí vlastnit příslušné živnostenské oprávnění, a to v případě, že např. manžel tímto oprávněním disponuje. To znamená značnou výhodu, pokud by např. manžel podnikal na základě řemeslné či vázané živnosti, jež vyžadují splnění specifických podmínek pro její získání (např. dosažené vzdělání či praxe).

Hlavní výhody a nevýhody spolupráce

Závěrem uvedeme tři pro a proti, která souvisí se zahájením spolupráce.
 
+ sníží odvod daně z příjmů
+ sníží odvody na sociální pojištění
+ spolupracující osoba nemusí vlastnit živnostenské oprávnění
 
- nemožnost odpočtu slevy na dani na manželku (v případě, že spolupracující osobou je manželka)
- nemožnost slevy na dani na dítě nebo daňového bonusu na dítě (v případě, že spolupracující osobou je dítě)
- povinné měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění v případě, že činnost spolupracují osoby je považována za hlavní
 
Věříme, že jsme tímto článkem přispěli k objasnění tohoto čím dál častěji více využívaného nástroje v podobě spolupráce osob. Je nutné si dopředu spočítat výhody a nevýhody tohoto kroku, neboť není možné jednoznačně pro každý případ tento postup doporučit či vyvrátit.
 
Nicméně budete-li této záležitosti věnovat dostatek času a provedete některé modelové propočty, úsilí se jistě vyplatí. Ve výsledku vám totiž takováto snaha může ušetřit několik tisíc ročně ve vašem rodinném rozpočtu.


Související články:
Rodinný podnik a spolupracující osoba
Využití spolupracující osoby v příkladech
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Lenka
25. 3. 2015 14:01:43
Je tato diskuse ještě stále aktivní? Již dva měsíce čekám na odpověď, děkuji.
Hlášení závadného obsahu

karel
25. 3. 2015 8:00:48
Dobrý den. Chtěl bych jako OSVČ převést 50 procent příjmů i výdajů na manželku.Manželka je též OSVČ ,ale s mnohem nižším příjmem.Já chci využít paušál 80 procent jako řemeslník.Je možné aby manželka uplatnila slevy na naše dvě děti.Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

olina
8. 3. 2015 9:47:04
Dobrý den,mám dotaz,jsme s manželem oba důchodci.Manžel podniká na vedlejší činnost.Mohu se přihlásit jako jeho spolupracující osoba? Děkuji za odpověd.
Hlášení závadného obsahu

Jarmila
2. 3. 2015 8:44:48
Dobrý den, manželka je jako spolupracující osoba nahlášená od 1.11.2014-31.12.2014, od 1.1.2014 do 31.10.2014 byla na úřadu práce. Může si manžel uplatnit slevu na manželku za 10 měsíců, pokud při rozdělení příjmu a výdajů bude zisk u manželky 67000,-Kč? Může si manželka uplatnit slevu na poplatníka za celý rok 2014, nebo jen za 2 měsíce, kdy byla jako spolupracující osoba? Děkuji za odpověď Jarmila.
Hlášení závadného obsahu

Dagmar
19. 2. 2015 11:32:37
Dobrý den, jsem spolupracující osoba k podnikání mého manžela, v minulém roce jsem byla 2 měsíce nemocná a pobírala nemocenské dávky, je možné i na tyto měsíce uplatnit částku 45000,- nebo musím částku 540 tisíc, kterou každý rok převádím na sebe, snížit o tyto dva měsíce nemoci.
Děkuji za odpověď
Dagmar
Hlášení závadného obsahu

Sonici
16. 2. 2015 23:33:33
Dobrý den. Manžel je OSVČ a já na MD - také OSVČ, ale bez příjmu. Pokud budu spolupracující osoba manžela, který zpracovává daň. přiznání paušálem (60%), mohu čerpat daň. bonus na nezaopatřené děti? je nějaká šance se k tomu bonusu dostat? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

lenka
10. 2. 2015 14:24:52
spolupracující osoba zpětně ohlášení
Hlášení závadného obsahu

Dana
10. 2. 2015 12:45:47
Dobrý den, můžete mi prosím poradit? Zpracovávám daňovou evidenci manželům, oba jsou OSVČ, manžel uplatňuje výdaje procentem, manželka půl roku byla OSVČ, poté živnost pozastavila a dalších půl roku byla zaměstnána. Příjmy ze zaměstnání, ale nejsou vyšší než z podnikání. Můžu přerozdělit její příjmy z podnikání paušálem na manžela, aby měla vyšší příjmy ze zaměstnání a mohla uplatnit daňový bonus na 2děti?
Hlášení závadného obsahu

Tomáš
9. 2. 2015 19:33:55
Dobrý den, mám roční příjem z řemeslné činnosti cca 3 000 000 Kč. V roce 2015 si tedy nemohu uplatnit 80% paušální výdaje. Je možno částku 3 000 000 rozdělit mezi mě a spolupracující manželku tak, abychom mohli uplatnit 80% paušální výdaje? Děkuji Tomáš
Hlášení závadného obsahu

Lenka
6. 2. 2015 14:13:33
Dobrý den, manžel je OSVČ(staveb.firma plus obchodní činnost). Já jsem ukončila 4letou rod.dovol. a nyní jsem na ÚP.Manželovi vykonávám sekretářské práce a zároveň chci šít a prodávat polštáře, s jejichž prodejem by mi pomáhal manžel.Můžu se zaregistr.jako spolupr.osoba a vykonávat obě výše uvedené činnosti?Příjem z prodeje polštářů by byl minimální, protože mám dvě malé děti, na které jsem sama(manžel je v týdnu mimo domov), takže budu mít omezený časový prostor k práci, z tohoto důvodu se nechci registrovat jako OSVČ.Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Josef
4. 2. 2015 10:17:51
Tomáš: Spolupráci musíte ohlásit v okamžiku jejího zahájení. Spolupracující osoba musí být přihlášena u ČSSZ a zdravotní pojišťovny. Povinnost platby minimálních záloh se nijak neliší od ostatních OSVČ.
Hlášení závadného obsahu

Jiří Mlčoch
2. 2. 2015 15:49:32
Nedočetl jsem se, jestli může poplatník mít víc spolupracujících osob, jako manželku i syna
Hlášení závadného obsahu

TOMÁŠ JEMELKA
Uživatel POHODA
2. 2. 2015 0:17:53
Dobrý den, je prosím možné aby spolupracující osoba - manželka uplatnila paušální výdaje, když já uplatňuji výdaje skutečné? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Eva
23. 1. 2015 9:23:35
Sourozenci, oba OSVČ, oba vlastní ŽL. Žijí ve společné domácnosti s rodiči. Může sestra přerozdělit část svých příjmů a výdajů na svého bratra, který má nízké příjmy? Předpokládám, že bratr se nemusí nikde nahlašovat, jelikož už OSVČ je. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Tomáš
15. 12. 2014 16:42:58
Dobrý den,manželka i já jsme OSVC každý podniká v něčem jiném,ale deď příjde o zdroj příjmů takže než jít na pracák, mohla být mojí spolupracující osobou musím ji nahlásit na Fú jako spolupracující osobu a do kdy? Moc děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
3. 12. 2014 8:40:15
pro Páju:
Dobrý den, doporučuji prostudovat tento článek na Portálu POHODA: http://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/pri-pobirani-materske-nemusite-vzdy-prerusit-podni/

Zde se píše, že: "OSVČ samostatnou výdělečnou činnost přerušovat nebo ukončovat v době pobírání PPM nemusí v případě, že podnikání, živnost či řemeslo (samostatná výdělečná činnost) jsou vykonávány prostřednictvím zaměstnanců nebo spolupracujících osob této OSVČ."
Hlášení závadného obsahu

Pája
2. 12. 2014 16:45:08
Mám jako vedlejší zdroj příjmů (OSVČ) internetový obchod. Platím si dobrovolnou nemocenskou, takže v případě mateřské bych měla souběh ze zaměstnání a ještě od sociálky. Musím ale přerušit podnikání (nesmím fakturovat). Ráda bych se zeptala, zda i v tomto případě mohu využít spolupracující osobu či nikoliv. Nechci obchůdek zavřít. Předem za Vaši odpověď děkuji. Pája
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
4. 11. 2014 8:52:05
pro Pavlínu a Laďku:
Dobrý den, odpověď na Váš dotaz naleznete zde:
http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/odpovedi-na-dotazy-z-online-poradny-%E2%80%93-20-dil/
Hlášení závadného obsahu

Laďka
27. 10. 2014 8:30:55
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat, když se přerozdělují zisky za celé období bez ohledu na to, od kdy vstoupí spolupracující osoba, zda to ovlivní i přihlášení k DPH? Např. v dubnu se překročí povinná hranice 1 mil. a osoba spolupracující je nahlášena od srpna. Musím být přihlášena na období od dubna do července jako plátce DPH, když přerozdělením vím, že rozhodné částky nedosáhnu?
Hlášení závadného obsahu

Pavlína
19. 10. 2014 21:28:00
Dobrý den, ráda bych se zeptala na dotaz ohledně spolupracující osoby. Manžel od příštího měsíce začíná pracovat jako OSVČ. Já se starám o 5,5 letého synka který je ZTP/P. Jak je to v tomto případě, aby jsme nepřišli o snížení daní na manželku a ZTP/P? Protože když bych byla spolupracující osobou, tak přeci tam je ohledně manželky limit, že si nesmím vydělat 68tis, že? Děkuji mnohokrát za odpověď
Hlášení závadného obsahu

K. Plicka
16. 10. 2014 17:45:13
Prosím o odpověď na následující otázky. Může manželka (OSVČ) jako spolupracující osoba manžela (OSVČ, který uplatňuje výdaje paušálem 40%) uplatit
a) své výdaje jako paušální 60% počítáno i z přerozdělených příjmů od manžela?
b) své skutečné výdaje ( i když její skutečné výdaje jsou nižší než částka přerozdělených výdajů od manžela) a současně uplatnit slevu na dítě?
Děkuji. Plicka
Hlášení závadného obsahu

Gabriela
14. 10. 2014 23:26:44
Je nutné mít se spolupracující osobou nějakou smlouvu pro případnou kontrolu nějaké instituce nebo stačí jenom splnit ohlašovací povinnosti na úřadech ?
Hlášení závadného obsahu

lenny_m
6. 10. 2014 16:00:20
pro Janču - Podle §318 zákoník práce nemůže být základní pracovněprávní vztah uvedený v §3 (to se vztahuje i na dohodu o prac. činnosti) uzavřený mezi manžely nebo partnery.
Hlášení závadného obsahu

Janča
5. 10. 2014 8:09:59
Dobry den.Manzel je OSVC,ja mu v podnikani pomaham,protoze by jsme prodavacku nezaplatili.Jsem ale zena v domacnosti,zdrav.poj.si platim sama.Jiz pred vic jak rokem jsme se rozesli,mam sve bydleni,ale stale mu v obchode pomaham.Nyni bych se chtela kuli budoucimu duchou prihlasit na urad prace a uzavrit s nim dohodu o prac.cinnosti.To se teda musime rozvest,aby toto bylo mozne?Nestaci jen to,ze mame kazdy jinou domacnost?Dekuji.
Hlášení závadného obsahu

Petra
29. 9. 2014 11:41:07
Dobrý den,manžel podniká chtěla bych pomáhat.Můžu se registrovat jako spolupracující na vedlejší pracovní činnost,pokud se starám o postiženého syna ve druhém stupni PNP (jsem hlavní pečující osoba, zdrav. pojištění platí stát)
Hlášení závadného obsahu

Marie
29. 7. 2014 12:45:44
Bude žena, která je na invalidním důchodu 2. stupně a nikde nepracuje, považována za OSVČ vykonávající vedlejší nebo hlavní činnost?
Hlášení závadného obsahu

saksik
17. 7. 2014 13:51:28
Dobrý den,mám dotaz. Jsem na úřadu práce a manžel je OSVČ pokud bych chtěla být spolupracující osobou musela bych odejít z Úřadu práce a platit sisama sociální a zdravotní pojištění nebo mohu zůstat na úřadu práce,kterýto za mě bude stále platit. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
1. 7. 2014 18:03:33
Jak vyplývá z uvedeného § 13, ve všech případech, tedy i v případě spolupráce manželky, je potřeba splnit podmínku "společně hospodařící domácnosti".
Hlášení závadného obsahu

Iva Bezděková
1. 7. 2014 16:49:36
Myslím, že zákon nepožaduje u manželky, aby měla společnou domácnost, to se týká jen ostatních spolupracujících osob.
Hlášení závadného obsahu

JP
27. 6. 2014 22:19:14
Nanžel založil s.r.o., já s ním spolupracuji.
Můžu této s.r.o. jednou za rok vystavit fakturu?
Hlášení závadného obsahu

Petr 2897
29. 5. 2014 12:05:50
Dobrý den,

lze využít institut spolupracující osoby pro optické snížení výše obratu OSVČ - vyhnout se tak stropu paušálu? Neboli: v připravovaných zákonných změnách bude zřejmě strop 60% paušálu ve výši 2 mil. Pokud rozdělím část příjmů+výdajů na spolupracující osobu a dostanu se tak pod hranici stropu, je to z hlediska FÚ ok? (vzhledem k tomu, že v DPFO se vykazuje výše celkového obratu (příloha 1, řádek 101), není to úplně zřejmé ).
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Zlatka
2. 5. 2014 12:24:43
Dobrý den. Může být spolupracující osobou dcera, která se mnou bydlí ve společné domácnosti, ale nemá tu trvalé bydliště? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Jana
16. 4. 2014 10:18:30
Dobrý den, prosím o radu v následující situaci. Manželka je spolupracující osoba manžela, který je OSVČ ( ona sama žádné živnostenské oprávnění nemá). Nyní však bude následovat rozvod manželství. Prosím o radu jak naložit s institutem spolupracující osoby, jak ji zrušit případně jak se upravuje majetek firmy při rozvodu pokud byla manželka spolupracující osobou. Děkuji J.
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
9. 4. 2014 18:04:10
Takto specifický případ doporučuji zkonzultovat se svým správcem daně, případně osobně navštívit daňového poradce, který zváží nejschůdnější možnou variantu pro váš případ. Děkuji za pochopení.
Hlášení závadného obsahu

Daniel
6. 4. 2014 16:54:59
Dobrý den, děkuji za pěkně zpracovaný článek. Mám ale dotaz? Chceme se s manželkou vyhnout placení solidární daně rozdělením příjmů a výdajů na spolupracující osobu. Podniká manželka, já bych 5,6 měsíc byl jako spol.os. hlavní činnost a 7 až 12 měsíc vedlejší (zde otázka, zda je možné požádat o neplacení záloh při vedlejší činnosti, když už dva předchozí měsíce povinnost vznikla). Maximální částku tedy stanovím na 8x45000=360000 Kč, je tedy lepší uravit procenta která přerozděluji na sebe u příjmů a výdajů, nebo nechat např. 50% což by po P-V=830000 Kč, jenže 830000>360000. Jak je v takovém případě lepší postupovat? S.r.o. zatím neuvažujeme. Děkuji moc za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Dagmar
24. 3. 2014 19:22:13
Dobrý den, manžel pracuje jako OSVČ. Já jsem na rodičovské dovolené. Máme dvojčata. Manžel uplatňuje náklady paušálem tzn. za rok 2013 tedy nelze uplatnit slevy na dani jak na mne (bez příjmu do 68tis. Kč) tak na děti? Nelze ani uplatnit spolupracující osobu, protože nejsem OSVČ a ani jsem nebyla - před MD a RD jsem byla zaměstnanec a teď jsem v tzv. kmenovém stavu u svého zaměstnavatele. Jsou ještě nějaké možnosti jak uplatnit slevy na děti a mě? Děkuji moc za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Hana H.
24. 3. 2014 14:23:16
Manželé jsou oba OSVC a oba uplatňují výdaje paušálem. Ona je zároveň jeho spolupracující osobou.Může si manželka v rámci svého DP uplatnit slevy na děti, i když má výdaje paušálem, když příjmy jako spolupracující osoby jsou vyšší než z jejího podnikání? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
20. 3. 2014 13:02:10
Dobrý den,
jak je to prosím s doklady které jsou jmenovitě na spolupracující osobu. Může mít OSVČ v nákladech doklady se jménem spolupracující osoby? - Např. faktura za telefon, poštovné… OSVČ je zprostředkovatel pojištění , úvěrů…. Dcera jako spol. osoba pomáhá, používá auto, telefonuje, odesílá zásilky… Pojištění auta, kdy vlastník auta je OSVČ ale pojistník spol. osoba ? Cestovní náhrady jsou dle par. 24 od 2 pís. (k jasné, ale ostatní související náklady nevím… Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
19. 3. 2014 17:20:55
Pro pana Petra: V takovém případě doporučujeme obrátit se na dané instituce (ČSSZ a ZP) a zkonzultovat tuto situaci osobně. Obecně však zpětně nahlásit spolupráci nelze. Pokud by však manželka byla již OSVČ, pak tato nahlašovací povinnost odpadá, neboť je již osobou vykonávající podnikatelskou činnost a zaregistrována u ČSSZ a ZP jakožto OSVČ.
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
19. 3. 2014 17:20:25
Pro paní Ivanu: Zákon o daních z příjmů, v § 13 uvádí následující: "Příjmy dosažené při podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti [§ 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2] provozované za spolupráce druhého z manželů a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení se rozdělují tak, aby podíl připadající na spolupracujícího manžela (manželku) nečinil více než 50 %; přitom částka připadající na spolupracujícího manžela (manželku), o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše 540 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 45 000 Kč za každý i započatý měsíc této spolupráce.“

Je tedy nutné držet se tohoto ustanovení, včetně daného limitu. Přerozděluje se z celkově dosažených příjmů / výdajů za kalendářní rok. Více informací a vysvětlení najdete v úvodu tohoto článku.
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
19. 3. 2014 17:20:15
Pro pana Jana: Dobrý den, tyto informace jsou uvedeny v článku v kapitole "Povinnosti spolupracující osoby (vedlejší a hlavní činnost)"
Hlášení závadného obsahu

Petr
18. 3. 2014 20:38:18
Dobrý večer,
s manželkou jsme uvažovali o využití spolupracující osoby pro rok 2013. Jelikož nebylo jasné, jaké příjmy z podnikání nakonec budou, nesplnili jsme ohlašovací povinnost. Lze toto udělat dodatečně? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Ivana
18. 3. 2014 15:27:46
Omlouvám se za chybu v předchozím dotazu. Myslela jsem hranici výdajů 800tis.Kč, která odpovídá příjmům 2 mil. Kč.
Hlášení závadného obsahu

Ivana
18. 3. 2014 15:14:54
Dobrý den, výborný článek, děkuji!
A ještě malý dotaz. Pokud manžel OSVČ uplatňuje výdaje paušálem 40% a přitom překračuje hranici výdajů 2 milKč. Předpokládám, že odpovídající procento výdajů, které převede na spolupracující manželku, se musí počítat z hranice 2milKč, nikoli z teoretických 40%příjmů. Je to tak? Předem děkuji.
Hlášení závadného obsahu

jan
18. 3. 2014 9:08:25
Jsem OSVČ, manželka zeměstnána, při mém odchodu do předčasného důchodu a pokračování v soukromém podnikání chci přihlásit manželku jako osobu spolupracující. Co vše musím dodržet, ohledně legislativy a výše příjmů? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
16. 3. 2014 21:33:15
Pro Klára:
1) Nic nebrání tomu, abyste i jako OSVČ byla nadále spolupracující osobou.
2) Ano, do svého daňového přiznání uvedete jak své příjmy/výdaje, tak přerozdělované příjmy/výdaje. Způsob zadání údajů je popsán v tomto článku, v kapitole Vyplnění daňového přiznání při přerozdělení příjmů a výdajů.
Hlášení závadného obsahu

Klára
13. 3. 2014 7:53:03
Dobrý den, chci se zeptat, jsem spolupracující osoba-manželka bez jiných příjmů, nyní jsem si zřídila živnostenský list, můžu být dál spolupracující osobou? Na daňovém přiznání budu přiznávat jak moje příjmy a výdaje, tak příjmy a výdaje, které připadly na mne jako na spolupracující osobu? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
12. 3. 2014 17:23:17
Pro dagda2002:
Částka k přerozdělení se počítá z celkových dosažených příjmů / výdajů za kalendářní období. Tedy bez ohledu na to, kolik měsíců spolupráce trvala.
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
12. 3. 2014 17:21:25
Pro p. Karla: V případě, že je manželka spolupracující osobou, není možné si uplatnit slevu na dani na manželku. Ze zákona o daních z příjmů vyplývá, že poměrná část slevy na dani na manželku se uplatňuje v závislosti na počtu měsíců, kdy trvalo manželství nebo v měsících, ve kterém byl splněn statut společné domácnosti.
Hlášení závadného obsahu

dagda2002
12. 3. 2014 7:50:35
Prosím o odpověď:
Manžel leden až květen příjem 2mil.
Červen-prosinec příjem 200tis.
Manželka od června spolupracující osobou.
Bude se na manželku přerozdělovat za 7 měsíců činnosti podíl z 2200.000,-, nebo podíl za období, kdy spolupracovala, tedy z 200tis? Děkuji, Lída
Hlášení závadného obsahu

Karel Š.
11. 3. 2014 13:07:24
Dobrý den,
děkuji za článek, konečně ten správný, který pěkně vysvětluje problematiku spolupracující osoby. Prosím, dovolte mi dotaz:
Já OSVČ celý rok, manželka spolupracující osoba 2 měsíce, poté mateřská dovolená. Budu na ni přerozdělovat příjmy a výdaje, a můj dotaz zní, jestli si na ni mohu uplatnit slevu na dani za 10 měsíců (spolupracující osobou byla jen 2 měsíce) - pokud samozřejmě nepřesáhne limit daný ZDP. Z uvedeného článku mi vyplývá, že bych mohl, jen chci mít jistotu.Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
10. 3. 2014 22:25:59
Pro: janpolak

Pokud se rozhodnete využít statutu spolupracující osoby, je nutné splnit svou registrační povinnost vůči uvedeným institucím, jak je uvedeno v článku. To, zda se na konci roku rozhodne podnikatel přerozdělit na tuto spolupracující osobu část svých příjmů / výdajů a v jaké výši, je čistě na jeho volbě. Je však nutné hlídat si maximální možnou hranici. Minimální výše není stanovena.
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
10. 3. 2014 22:25:32
Pro Danielu:

Pokud se rozhodnete vykonávat tuto činnost Vy nebo Váš syn, je nutné, aby jeden z Vás, kdo bude provozovatelem, vlastnil příslušné živnostenské oprávnění. Kdo bude spolupracující osobou a kdo provozovatelem záleží na Vašem rozhodnutí a na dalších okolnostech, které popisujete. Pokud se uplatňují výdaje paušálem, pak na se spolupracující osobu přerozdělí adekvátní výše příjmů a k tomu odpovídající část výdajů (paušálních) - vizte Příklad 2 v článku. Podíl přerozdělovaných příjmů a výdajů musí být stejný. Závěrem upozorňuji, že na děti lze takto převádět příjmy / výdaje až po té, co dokončí svou povinnou školní docházku a také pouze v měsících, kdy nebyla uplatněna sleva na dani na dítě.
Hlášení závadného obsahu

janpolak
10. 3. 2014 17:45:59
Dobrý den, je prosím možné jako spolupracující osoba pracovat zadarmo? Tedy bez možnosti daňových odečtů? Pouze se při (např. živnostenské kontrole v provozovně) prokázat jako osoba žijící ve společné domácnosti a být takto spolupracující osoba bez příjmu, tedy pracovat zadarmo?
Děkuji za odpověď, Polák Jan
Hlášení závadného obsahu

Daniela
9. 3. 2014 1:48:19
Dobrý den.Se synem si budeme otevírat kavárnu.Jsem OSVČ pedikérka na vedlejší příjem z důvodu ČID.Syn je nyní na ÚP-ŽL na hostinskou činnost má pozastavený, pak by ho obnovil.Veškerá povolení ke schválení provozovny píšou na mé jméno, ač všude syna uvádím.Uvažuji,že by syn byl spolupracující osoba,budu si muset já udělat ŽL na hostinskou živnost? Nebo mám být já spolupracující osobou? Veškerá jednání s úřady vedu já, podnikám dlouhodobě,mám podnikatelský účet-nemám tak velký výdělek,ani nevyužiji celou slevu na dani,čili mohu mít klidně ještě vyšší výdělek,zdrav, a soc. poj. mám nižší z důvodu ČID.. atdl. Syn se chce věnovat pouze práci v kavárně a ničím jiným se nezatěžovat. Ještě bych potřebovala vysvětlit : odečítám paušálem-syn si bude chtít třeba odečítat reálem-to mu dám jako půlku účtů s výdaji? A mohou být na mé jméno nebo placeny z mého bankovního účtu? Budu mu převádět max. 30% příjmů a výdajů z mých celkových příjmů a výdajů (tím myslím i z pedikůry)? Co by jste mi radil?! Děkuji moc za odpověď.Bydlíme ve společné domácnosti.
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
25. 2. 2014 23:05:55
Ne zcela rozumím dotazu. Nicméně uplatnění slevy na dítě není závislé na tom, jaké výdaje (a k tomu adekvátně i příjmy) jsou přerozdělované - zda paušální výdaje nebo skutečné. Je však potřeba splnit pro uplatnění této slevy jiné podmínky, které vyplývají ze zákona o daních z příjmů.
Hlášení závadného obsahu

Karla
25. 2. 2014 15:55:09
Prosím o odpověď: Spolupracující manželka 50%/50% nemůže uplatnit slevu na děti, ale spolupracující manželka uplatňující 50% příjmů/50% ze skutečných nákladů ano?
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
24. 2. 2014 19:39:11
Je důležité, aby byl manžel nahlášen jako spolupracující osoba na příslušných institucích a také samotné stanovisko dotčených institucí. Proto doporučujeme tento požadavek konzultovat přímo na ČSSZ a zdravotní pojišťovně.
Hlášení závadného obsahu

bronkax
23. 2. 2014 12:12:37
Dobrý den, možná položim nesmyslnou otázku tak se předem omlouvám :). Můj manželě má pozastavený živnostenský list. Byl do června 2013 jako OBZP ( osoba bez zdanitelných příjmu) a od července zaměstnán na hlavní pracovní poměr. Mohu si i já na něj převést část příjmů a výdajů nebo je povinnost mít živnostenský list otevřený za rok 2013. Děkuji moc za opdpověd
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
20. 2. 2014 19:36:31
Společná domácnost není totéž co místo trvalého bydliště. Obecně je potřeba splnit dva znaky společné domácnosti: osoby musí spolu žít trvale a společně se podílet na úhradě nákladů na své potřeby a domácnost. Pokud tyto znaky splňujete, může být váš manžel dle uvedeného zákona považován za spolupracující osobu.
Hlášení závadného obsahu

Silvie J.
20. 2. 2014 19:07:07
Dobrý den, lze uznat manžela za moji spolupracující osobu, když má jiné trvalé bydliště, než já? Jeho trvalé bydliště je na adrese mé provozovny, ale fakticky bydlíme na adrese mého trvalého bydliště. Děkuji!
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
10. 2. 2014 17:21:54
V rámci spolupráce osob dochází k přerozdělení příjmů a zároveň výdajů. Jak vyplývá z článku, pokud si přejete přerozděli 30% příjmů, adekvátně k tomu budou přerozděleny ve stejné výši i výdaje, tzn. 30%. Vy si tedy nebude uplatňovat tzv. výdaje paušálem, ale pouze do svého daňového přiznání uvedete přerozdělené příjmy a výdaje. Závěrem připomínám, že pokud na vás manžel uplatńuje slevu na manželku z důvodu Vámi dosažených nízkých příjmů, nemůže zároveň využít možnosti přerozdělit na Vás své příjmy.
Hlášení závadného obsahu

Petra
10. 2. 2014 12:36:23
Dobrý den, je možné, aby manžel, který podniká (§7) a uplatňuje výdaje paušálem (60%), přerozdělil na manželku např. 30% svých příjmů. Pro manželku to budou jediné příjmy. Ona, ale aby si mohla uplatnit slevy na děti a na poplatníka, na své příjmy neuplatní paušál, ale skutečné výdaje? pokud by k přerozdělení nedošlo, celá rodina by tak nemohla uplatnit slevu na děti a na manželku. děkuji Petra
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
6. 2. 2014 16:16:23
Dobrý den, paní Spáčilová, ano, je to tak, jak uvádíte. Pokud již jste OSVČ a Váš manžel také, nemusíte spolupráci nikam nahlašovat. Odvody na zdravotní a sociální pojištění hradíte jakožto OSVČ za svou činnost. Při vyplňování svého daňového přiznání pak postupujete tak, jak je v článku uvedeno a stejně tak i manžel. Uplatnění slev na dani nebo daňových úlev se pak řídí samotnými podmínkami stanovených zákonem o dani z příjmů.
Hlášení závadného obsahu

Hana Spáčilová
Uživatel POHODA
5. 2. 2014 23:05:36
Dobrý den, pokud byla manželka i manžel v roce 2013 OSVČ (na hlavní činnost), nemusí se už nikde jako spolupracující osoba registrovat, je to tak? Můžeme tedy využít těchto výhod za rok 2013 a uplatnit slevy dítě, důchod. připojištění? Děkuji, pěkný den
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
31. 1. 2014 17:43:11
Pro pana Radka: Ono nejde ani tak o to, jestli s tím souhlasím nebo nesouhlasím. Zní to samozřejmě logicky. Nicméně toto už jsou opravdu specifické případy a z praxe vyplývá, že je to velmi obtížné posuzovat. Proto raději doporučuji obrátit se v takovém případě o posouzení na svého správce daně, který je kompetentní k poskytnutí správného postupu.
Hlášení závadného obsahu

Radek
31. 1. 2014 17:38:37
Pro pana Kandlera - k příspěvku z 5.12.2013 19:32:34: Nesouhlasím s tím, že spolupracující osoba nemůže být spolupracující osobou po dobu pobírání dávek z nemocenského pojištění. Pokud je příjmem z podnikání i pravidelný příjem např. z reklamy na Internetu, z paušálů za služby nebo provize, tyto příjmy nesouvisí s tím, zda zrovna pracujete nebo ležíte s chřipkou v posteli. Ty příjmy nikdo nezastaví. Přece je podnikatel nebude vracet kvůli tomu, že je nemocný.
Souhlasíte nebo ne?
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
30. 1. 2014 17:11:36
Pro paní Marcelu: V tom by neměl být žádný problém. Živnostenské oprávnění pro vedení účetnictví byste potřebovala pouze v případě, že byste tato činnost naplňovala skutkovou podstatu podnikání, jak ji definuje živnostenský zákon, tzn. soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem.

Pro paní Evu: Slevu na dítě si nemůže uplatnit ten poplatník, který si uplatňuje výdaje paušálem. Pokud tedy manželka uplatňuje skutečné výdaje a manžel přerozděluje příjmy / výdaje, pak by nemělo nic bránit tomu, aby si manželka slevu na dítě uplatnila. I v případě využití výdajových paušálů si lze slevu na dítě uplatnit, a to v případě, že součet jednotlivých základů daně, v rámci kterých byly uplatněny paušální výdaje, jsou nižší, nežli 1/2 celkového daňového základu.
Hlášení závadného obsahu

eva
30. 1. 2014 10:03:40
Prosím Vás, je možno, aby si spolupracující osoba (manželka) uplatnila slevu na dítě, když manžel uplatňuje příjmy a výdaje paušálem a 50% převádí na manželku, která také podniká, ale své podnikání má ve ztrátě a rozhodující příjmy jsou od manžela?
Hlášení závadného obsahu

Marcela Vadlejchová
29. 1. 2014 22:53:29
Dobrý den, chtela bych se zeptat zda mohu nastoupit jako spolupracující osoba u manzela OSVC. Má kovovýrobu a já bych mu delala ucetnictvi ale nemam na nej zivnostensky list. Dekuji za odpoved.
Hlášení závadného obsahu

Miloš
28. 1. 2014 18:05:54
Děkuji a Reaguji na odpověď, pokusím se na ni odpovědět sám bez záruky: aby spolupracující osoba mohla uplatnit daňový bonus na děti z převzatých příjmů od manžela, který uplatnil výdaj paušálem, musí býti převedeno na manželku alespoň za 6 minimálních mezd = 6x8000=48000 za rok 2013. Poté může uplatnit odpočitatelnou položku na sebe a uplatnit bonus na děti.
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
28. 1. 2014 15:34:41
Pro p. Vladimíra: Je na vás, kolik procent v rámci zákonného limitu pro přerozdělení příjmů/výdajů využijete. V daňovém přiznání poté tyto údaje uvedete do příslušných řádků. Na jaké řádky tyto údaje uvedete naleznete v článku pod podnadpisem "Vyplnění daňového přiznání při přerozdělení příjmů a výdajů".
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
28. 1. 2014 15:34:25
Pro p. Miloše: Žel nemohu za Vás vypočítat přesnou částku, kterou si můžete minimálně tzv. převést, to je zodpovědností každého poplatníka příp. jeho účetního či daňového poradce, který je s poplatníkem ve smluvním či jiném vztahu. Navíc se jedná o poměrně složitý propočet pro který je nutné znát i další rozhodné skutečnosti. Nicméně obecně platí, že není určena minimální výše částek, které lze přerozdělit, Na rozdíl od horní hranice.
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
28. 1. 2014 15:34:05
Pro paní Blanku: Paní Blanko, omlouvám se za opožděnou odpověď na Váš dotaz. Nějakým nedopatřením jsem jej přehlédl. Skutečnost, že manžel vykonává podnikání jako vedlejší činnost nemá vliv na to, jakým způsobem se bude pohlížet na vaši výdělečnou činnost. Je však nutné splnit ohlašovací povinnosti vůči všem dotčeným institucím a zde tuto skutečnost nahlásit a zároveň se zde zaregistrovat jako OSVČ vykonávající hlavní činnost. Více informací, jak na to, naleznete v článku pod nadpisem "Povinnosti spolupracující osoby (vedlejší a hlavní činnost)"
Hlášení závadného obsahu

Vladimír
28. 1. 2014 2:56:11
Dobrý den,
já i manželka jsme OSVČ. Manželka kromě svého podnikání mi pomáhá v mém. Lze použít statut spolupracující osoby s tím, že manželka by si tímto do příjmů a výdajů přeneslo 30% mých příjmů a výdajů a sloučila to s příjmy a výdaji ze svého podnikání? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Miloš
27. 1. 2014 22:09:46
Dobrý den, chci přerozdělit příjmy za r. 2013 na invalidní manželku , abychom získali maximální daňový bonus na děti. Hrubý příjem 360 tis = 60% paušálně = 144tis zisk. Otázka -kolik % mohu minimálně převést na manželku, aby získala možnost uplatnit max .bonus na 4děti ? nahlášena byla 7měsíců jako spoluprac osoba.
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Blanka
10. 1. 2014 16:59:51
Dobrý den. Mohu být registrována jako spolupracující osoba na hl.poměr, když manžel je OSVČ jako vedlejší? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
12. 12. 2013 20:56:06
Pro paní Irenu B: Obecně se v praxi mezi rodičem a dítětem (pokud jsou oba OSVČ) využívá fakturace (vztah mezi dvěma podnikatelskými subjekty). Nicméně zda můžete zároveň spolu s běžnou fakturací využít možnosti spolupracující osoby s tímtéž podnikatelem (vaším synem), není zcela jednoznačné. Proto doporučujeme se v této otázce obrátit na svého správce daně, aby nedošlo k pozdějšímu nedorozumění. Pro úplnost připomínám, že je důležité, aby syn žil s Vámi ve společné domácnosti, jinak nelze tohoto institutu v podobě spolupracující osoby využít.
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
12. 12. 2013 20:34:54
Pro pana Martina: Co se týče odvodů (záloh) na zdravotní a sociální pojištění, ty se určují dle dosaženého základu daně každého poplatníka. Základ daně je mj. tvořen i částkou, která byla na tuto osobu v rámci přerozdělení příjmů a výdajů převedena. Tyto zálohy se stanoví pro každou osobu jednotlivě na základě údajů z daňového přiznání, resp. údajů z Přehledů pro zdravotní a sociální pojištění. Pokud jde o slevu na dani na dítě ve Vámi zmiňovaném případu (kombinace skutečně dosažených výdajů a převedené části příjmů / výdajů od spolupracující osoby), neměl by zde být problém v jejím uplatnění.
Hlášení závadného obsahu

Irena B
12. 12. 2013 15:58:47
Dobrý den, můžu mít jako spolupracující osobu syna,který mi zároveň fakturuje služby?
Hlášení závadného obsahu

Martin
12. 12. 2013 14:28:59
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat na možnost (a výhody) spolupráce s jiným živnostníkem, který má ale nízké příjmy a platí tak zbytečně vysoké pojištění.

Sám mám OSVČ jako hlavní činnost a jsem plátcem DPH. Manželka je také OSVČ, ale zatím pobírá rodičovský příspěvek a je OSVČ neplátce DPH na vedlejší činnost. Se svými relativně malými příjmy zatím nemusí platit minimální odvody na sociálním a zdravotním pojištění. To ale brzy skončí a bude muset přejit jako OSVČ na hlavní činnost včetně z toho plynoucích minimálních odvodů.
Jako spolupracující osobu na hlavní činnost s tím, že by zrušila svůj živnostenský list nechci, protože její zákazníci jsou typicky neplátci a nutnost odvodů DPH by její služby zbytečně zdražila.

Mojí první otázkou tedy je, zda pokud bude žena pracovat na vlastní živnostenský list a odvádět minimální odvody a navíc na ni převedu část svých příjmů a výdajů, tak zda bude moct provést prostý součet těchto odvodů nebo zda bude výpočet probíhat jako její minimální odvod + všechny odvody z mé části. Tedy na příkladu (čísla vymyšlená včetně výšky min. odvodu) např. pro zdravotní pojištění: Minimální odvody: 2000 Kč, Odvody dle manželčiných příjmů: 600 Kč, Odvody z mnou převedených příjmů: 1700 Kč Kolik bude manželka nakonec platit?
a) 3 700 (2000 + 1 700) - ta horší varianta, kdy z hlavního prostě musí odvést minimum a k tomu vše za mě
b) 2 300 (600 + 1 700) - lepší varianta, kdy se sečtou odvody ze skutečných manželčiných příjmů + odvody z převedených a zaplatí se jen tak sutečná částka

Druhá otázka se potom týká možnosti daňového odpočtu na dítě. Pokud žena bude mít OSVČ jako hlavní činnost a bude účtovat reálné příjmy a náklady, bude si moct odečíst slevu na dani za dítě i přes to, že si ode mě převezme část příjmů, ke kterým jsou náklady uplatňovány paušálem? Zde, vzhledem k předchozím odpovědím, předpokládám, že to možné je a důležité je jakým způsobem je účtována živnost na hlavní činnosti

Předem děkuji za informaci.
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
5. 12. 2013 19:32:34
Na spolupracující osobu je pohlíženo jako na běžného podnikatele (OSVČ). Pokud podnikatel onemocní, pobírá z této činnosti dávky z nemocenského pojištění, není oprávněn osobně vykonávat podnikatelskou činnost. Stejně tak to platí pro spolupracující osobu. Pokud jste tedy pobírala dávky z nemocenského pojištění v rámci své podnikatelské činnosti, po tuto dobu nemůžete vykonávat podnikatelskou činnost, jinými slovy, ani nemůžete v tomto období figurovat jako spolupracující osoba.
Hlášení závadného obsahu

Pavla
5. 12. 2013 11:58:56
Dobrý den, jsem OSVČ, dcera je na neschopence ve společné domácnosti. Může být spolupracující osobou po celý rok, nebo jen když nebyla v prac.neschopnosti?
Děkuji za odpověď. Pavla
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
27. 11. 2013 20:23:39
Doplnění pro Míru - Ještě jsem si všiml jedné nesrovnalosti ve Vašem příspěvku, cituji: "Pokud spolupracující osoba nemá živnostenské oprávnění, neodvádí tedy daně, resp. nevypracuje daňové přiznání". Spolupracující osoba sice nemusí mít živnostenské oprávnění, ale pokud je evidována jako spolupracující osoba, má povinnosti stejné, jako běžný podnikatel, s tím souvisí podání daňového přiznání a případný odvod daně z příjmů. Dále s tím souvisí i povinnosti ve vztahu ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Doporučuji ještě jednou si pečlivě pročíst článek.
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
27. 11. 2013 20:18:08
Ano, je to tak, pokud se nejedná o spolupráci manželů, pak je možné přerozdělit max. 30% příjmů / výdajů. Oněch 70% se nikam "neztratí", tyto uvede do svého daňového přiznání osoba, jež příjmy/výdaje přerozděluje.
Hlášení závadného obsahu

Míra
25. 11. 2013 21:57:46
DObrý den, prosím jen o upřesnění-jak je to v případě druh a družka? Nejedná se tedy o manžela a možnosti uplatnění 50% odpočtu, ale pouze o spolubydlící osobu, tedy přerozdělit se dá 30 % příjmů a vydajů. Je to tak?
Dále mám dotaz ke zbývajícímu procentu, v případě druh-družka zbývá 70% příjmů a výdajů. Pokud spolupracující osoba nemá živnostenské oprávnění, neodvádí tedy daně, resp. nevypracuje daňové přiznání, kam se tedy oněch 70% ztrácí? děkuji za odpověd. S pozdravem
Míra
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
5. 11. 2013 7:06:14
Jak je i v textu článku uvedeno, v zákoně o dani z příjmů se uvádí, že "v ostatních případech spolupráce manžela (manželky) a ostatních osob žijících v domácnosti s poplatníkem, popřípadě za spolupráce jen ostatních osob žijících v domácnosti s poplatníkem, se příjmy dosažené při podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti rozdělují na spolupracující osoby tak, aby jejich podíl na společných příjmech a výdajích činil v úhrnu nejvýše 30 %; přitom částka připadající v úhrnu na spolupracující osoby, o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše 180 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 15 000 Kč za každý i započatý měsíc spolupráce." Neznáme přesnou výši příjmů a výdajů, nicméně uvádíte, že zisk činil 800.000,- Kč. Budeme-li tedy kalkulovat s touto výši zisku, dle výše uvedeného by maximální možná výše, kterou na Vás může osoba žijící s Vámi ve společné domácnosti převést, činila 180.000,- Kč z dosaženého zisku. Přitom závisí na tom, od kdy spolupráce začala. Za každý takový měsíc spolupráce lze převést max. 15.000,- Kč. Pokud by tedy např. Vaše spolupráce začala v měsíci červnu 2013, lze převést max. 7 (měsíců) x 15.000,- Kč, tj. 105.000,- z dosaženého zisku. Jedná se o pouhý nástin a výpočet z Vámi poskytnutých údajů. Daň z příjmů je pro všechny poplatníky totožná a činí 15 % ze základu daně.
Hlášení závadného obsahu

grazlice
3. 11. 2013 20:27:20
Dobrý den,jsem na rodičovské dovolené,s přítelem který podniká žiji v jedné domácnosti,mohu se stát spolupracující osobou?Přítel má tento rok zisk 800 000Kč,kolik by mohl převést na mne a kolik procent bych já platila daň z příjmů?Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Hlášení závadného obsahu

Veronika
10. 10. 2013 15:10:43
Dobrý den. Děkuji Vám za odpověď. Písu jen proto, abych upozornila na nedokonalost legislativy. Dle Vaší rady jsem se šla informovat na živnostenský úřad, ke správci daně i u daňového poradce a ani jeden mi nedokázal dát uspokojivou odpověď, jednoznačně ano, nebo ne.
Ovšem až příjdou na kontrolu, tak už vědět budou. Tak je to vždy, když chcete poradit nevědí.
Hezký den,
Veronika
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
9. 10. 2013 22:24:13
Dobrý den,
obávám se, že na Vaši otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Závisí to na celé řadě faktorů a zejména je nutné znát další podrobnosti, které z dotazu nevyplývají. Proto doporučuji navštívit kancelář daňového poradce a celou záležitost s ním probrat, aby pro Vás vybral co nejvhodnější řešení.
Hlášení závadného obsahu

antonie stropova
9. 10. 2013 10:39:29
Dobry den, jsem osvc ,aby se mi vyplatila ostoba spolupracujicijaky bych mela mit nejnizsi rocni lelkem. Manzel je zamestnanec a jeho rocni prijem je kolem 110 000 kc.dekuji predem za radu. Antonie
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
8. 10. 2013 15:26:19
Dobrý den. Pokud rozumím dotazu dobře, potřeboval byste vykonávat ekonomickou činnost, a to i v případě, jak uvádíte, povaha Vašeho zaměstnání Vám to neumožňuje. V takovém případě by to nevyřešil ani státu spolupracující osoby, neboť v případě, že byste chtěl vykazovat ekonomickou aktivitu, pak byste měl být OSVČ. Pokud tedy Vaše stávající zaměstnání neumožňuje stát se zároveň OSVČ, není možné jakkoli jinak vyvíjet podnikatelskou aktivitu. Každopádně doporučuji navštívit v případě přetrvávajících nejasností živnostenský úřad nebo se obrátit na svého správce daně, zda by nějaká legální varianta neexistovala.
Hlášení závadného obsahu

Jan
3. 10. 2013 13:02:45
Dobrý den.
Mám dotaz ohledně osoby spolupracující. Pracuji jako hasič u HZS ČR. Nesmíme ze zákona podnikat, ale můžeme si přivydělat formou brigády, nebo na dohodu. Manželka má volnou živnost na výškové práce a pěstební činnost, ale bohužel mně nemůže zaměstnat protože jsme manželé. Vyřešila by toto osoba spolupracující, aby bylo vše podle zákona a legální? Nejedná se mi o rozmělnění nákladů, jedná se mi o to, abych mohl si legálně přivydělat a neporušoval zákon. Děkuji za odpověď, snad jsem to napsal srozumitelně. S pozdravem Jan.
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
20. 9. 2013 13:57:13
Pokud jsem dotaz pochopil správně, Vámi uvedený způsob by nebyl plně v souladu s uvedeným ustanovením. Je možné si vzájemně přerozdělit příjmy z podnikání, nicméně byste jak Vy, tak Váš manžel měl danou výši přerozdělovaných příjmů / výdajů určit ze své vlastní podnikatelské činnosti, a to bez ohledu na to, zda by výsledek byl ve finále stejný. To koresponduje i s tím, jakým způsobem se vyplňuje daňové přiznání, kam do příslušných řádků vyplňujete jak své skutečné příjmy a k tomu výdaje, tak poté i výši případných přerozdělených příjmů / výdajů např. od svého manžela. Stejně tak bude postupovat i Váš manžel. V případě přetrvávajících nejasností doporučujeme tento konkrétní případ zkonzultovat s Vaším správcem daně (FÚ).
Hlášení závadného obsahu

Viki
19. 9. 2013 11:59:00
Dobrý den. Prosím o upřesnění:
- manžel OSVČ
- já HPP + OSVČ jako vedlejší příjem
Pokud budeme s manželem spolupracující osoby, lze sečíst společné příjmy a společné výdaje z podnikání a až poté je rozdělit na 50% na každého z nás?
Děkuji.
Viki
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
20. 8. 2013 15:54:41
Pokud příjmy vašeho manžela, který s Vámi žije ve společné domácnosti, nepřesáhnou rozhodnou částku 68.000 Kč a zároveň nevyužíváte paušálních výdajů, pak si můžete slevu na dani ve výši 24.840 Kč uplatnit. Více o této problematice můžete nalézt v § 35ba odst. 1 písm. b zákona o daních z příjmů nebo v článku http://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/slevy-na-dani-a-odcitatelne-polozky-od-zakladu-dan/. Závěrem pouze podotýkám, že omezení v použití této slevy v souvislosti s paušálními výdaji platí od 1. 1. 2013. Zároveň platí, že pokud jste OSVČ uplatňující výdajové paušály a zároveň zaměstnaná, toto omezení se na Vás bude vztahovat pouze v případě, že by příjem z podnikatelské činnosti představoval více jak polovinu Vašeho základu daně.
Hlášení závadného obsahu

Lenka Koplíková
20. 8. 2013 9:02:20
Manžel je od letošního května OSVČ.V minulých letech byl na ÚP a já jsem si na něj uplatňovala slevu na dani.Mohu si i za letošní rok,bude-li mít příjem menší než 68 tisíc a já nebudu osoba spolupracující uplatnit tuto slevu?
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
8. 8. 2013 14:46:16
Ano, i OSVČ se svým živnostenským oprávněním může být spolupracující osobou jiné OSVČ. Výše a postup rozdělení příjmů / výdajů je stejný, jako u osob, které jsou spolupracující osobou a přitom nejsou OSVČ se svým živnostenským oprávněním.
Hlášení závadného obsahu

Blanka Kuzmická
8. 8. 2013 13:09:31
Dobrý den.
Může být spolupracující osoba také OSVČ se svou vlastní živností a svým podnikáním? Nebo spolupracující osoba nemůže mít svoje podnikání?
Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
26. 7. 2013 12:32:55
Jak chápeme z vašeho dotazu, jedná se o situaci, kdy dva podnikatele (přítel a syn) se rozhodují, zda každý z nich má s vámi začít spolupracovat za účeleme rozdělení svých příjmů na spolupracující osobu. O této situaci zákon výslovně nehovoří (připouští možnost rozdělení příjmů / výdajů jednoho OSVČ na více osob žijících ve spoloečné domácnosti). Pokud tedy splníte všechny ostatní podmínky, které jsou v zákoně uvedeny a které jsou zmíněny v tomto článku, nemělo by nic bránit variantě, o které hovoříte. Můžete také tuto specifickou situaci pořešit se svým správcem daně. Závěrem pouze připomínám skutečnost, že je potřeba si ohlídat, aby váš přítel byl skutečně považovaný za osobu sdílející s vámi společnou domácnost, tzn. v průběhu měsíců, kdy byste byla jeho spolupracující osobou nesmí bydlet či se zdržovat na jiném místě než na místě vašeho společného bydliště.
Hlášení závadného obsahu

Veronika
25. 7. 2013 13:44:55
Dobrý den, přítel se synem mají založené sdružení, každý s podílem 50%. Já bych se chtěla stát spolupracující osobou. Můžu být spolupracující osoba u přítele i u syna.
Kdy si mě oba uvedou ve svém přiznání k dani a každý mi přerozdělí (buď 30%) nebo za každý měsíc 15.000,- Kč. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
9. 7. 2013 16:49:05
Dobrý den, pane Michale,
omlouvám se pozdější odpověď. Zákon hovoří o možnosti, nikoliv povinnosti. Je tedy na Vašem zvážení, jaký způsob zvolíte. Pokud byste neměl jiný příjem, který by zakládal účast na důchodovém pojištění a zároveň byste chtěl ve spolupráci nadále pokračovat, máte povinnost včas nahlásit jakoukoli změnu vůči předmětným institucím. Nastala-li by situace, o které hovoříte, pak by se jednalo o výkon hlavní činnosti coby spolupracující osoby. Proto doporučuji před jakýmkoli rozhodnutím pečlivě zvážit důsledky, které z toho mohou vyplývat.
Příjemný zbytek dne. LK
Hlášení závadného obsahu

Michal
4. 7. 2013 13:55:50
Dobrý den, budu-li spolupracující osoba (vedelejší činnost) mé mámy OSVČ. Můžu čerapat pouze status spolupracující osoby (např. pro účely řízení firemního vozidla), tj. bez nutnosti, aby na mě bylo něco převáděno (příjmy, výdaje)? Existuje nějaké minimum, které na mě musí být během roku převedeno? Dále bych se chtěl informovat, po případné ztrátě zaměstnání si budu zdravotní platit sám - Mohu i nadále čerpat status spolupracující osoby vedlejší činnost anebo by šlo rázem o činnost hlavní, byť by na mě nebylo nic převáděno?
Děkuji
Michal
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
12. 6. 2013 16:06:02
Dobrý den, paní Veroniko,

v zásadě jste to pochopila správně. Pokud by se z vaší činnosti stala hlavní, nahlásíte tuto skutečnost také na příslušné ČSSZ a své zdravotní pojišťovně. Tím vznikne povinnost hradit sociální pojištění a zdravotní pojištění v minimálně předepsané výši, tzn. jako pro hlavní činnost.

Živnostenské oprávnění jakožto spolupracující osoba vlastnit nemusíte.

Na úřadě práce se v takovém případě také nebudete evidovat. Pokud byste byla uchazečem o zaměstnání evidovaným na ÚP, pak byste v těchto měsících nemohla být spolupracující osobou svého manžela.
Hlášení závadného obsahu

Veronika
11. 6. 2013 11:59:50
Dobrý den, mám v plánu stát se spolupracující osobu svému manželovi. Doposud mám ale HPP. Chci si jej zkrátit na poloviční a spolupráce by byla jako vedlejší. V situaci kdy zaměstnavatel nebude souhlasit a já dám výpověď, stane se tak spolupráce jako hlavní a já si tudíž budu muset platit zálohy na sociální a zdravotní poj. Již se dále ale nemusím nikde evidovat na ÚP jako nezaměstnaná a funguji jako OSVČ (i bez živnostenského listu). Pochopila jsem to dobře? Děkuji!
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
29. 3. 2013 16:10:23
Přerozdělení příjmů a potažmo výdajů na spolupracující osoby, je možný buď na manželku (manžela) nebo na ostatní osoby, které s vámi žijí ve společné domácnosti. Pokud tedy vaše matka nežije s vámi ve společné domácnosti, není možné ji považovat za spolupracující osobu a přerozdělit na ni své příjmy (výdaje).
Hlášení závadného obsahu

Robert
29. 3. 2013 11:33:06
Dobrý den,
jako spolupracující osobu bych chtěl uvést svou matku, která však nežije se mnou ve společné domácnosti ale připravuje mi podklady pro moji obchodní činnost a komunikuje se zákazníky.Bude tedy možné přihlásit ji jako spolupracující osobu?
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
28. 3. 2013 15:17:06
Z vašeho dotazu zcela nevyplývá, jakým způsobem je manželka spolupracující osobou. Pokud je její hlavní činností zaměstnání a podnikání (tedy spolupráce) považováno za vedlejší činnost, může si slevu na dítě uplatnit na základě svého zaměstnaneckého poměru. Pokud by byla pouze spolupracující osobou, jejíž činnost by byla považována za hlavní činnost, bude záležet, jakým způsobem bude uplatňovat ve svém daňovém přiznání své výdaje, zda skutečné, či paušální. V každém případě doporučuji konzultovat tuto problematiku přímo se svým správcem daně, aby nedošlo k pozdějším nedorozuměním či komplikacím. Jedná se o zcela nové ustanovení a omezení, proto můžeme předpokládat, že bude docházet k řadě "dovysvětlení" ze strany správců daně, Ministerstvem financí České republiky či Generálním finančním ředitelstvím.
Hlášení závadného obsahu

Jerry 001
28. 3. 2013 11:05:12
od dalsiho roku nelze soucasne pouzivat pausalni vydaje + odecet na dite. Lze to udelat tak, ze prevodem na spolupracujici manzelku si manzelka uz muze pouzit odecet na dite? (i kdyz defacto pouziva "moje prevedene pausalni vydaje" - nebo se to bere, ze spolupracujici osoba nema nic spolecneho s mymi pausalnimi vydaji a muze slevu na dite pouzit?)
Hlášení závadného obsahu

Standa Strubl
21. 3. 2013 14:33:59
pro Vlasta Tunková i Marcela. Nejsem daňový poradce, ale dle mého zákon vychází z toho, že v případě, že je dcera spolupracující osobou, má možnost si uplatnit slevu na poplatníka (která je vyšší než sleva na dítě), proto si rodič nemůže uplatnit slevu na dítě (v podstatě by na dané dítě byly uplatněny 2 slevy na dani).
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
14. 3. 2013 20:40:19
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v § 13 uvádí, že "příjmy a výdaje nelze rozdělovat na děti až do ukončení jejich povinné školní docházky a na děti v kalendářních měsících, ve kterých je na ně uplatňováno daňové zvýhodnění podle § 35c a 35d, nebo na manžela (manželku), je-li na něj (na ní) ve zdaňovacím období uplatněna sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b)."

Z uvedeného tedy vyplývá, že v případě, kdy se na dítě uplatňuje daňové zvýhodnění (sleva na dítě nebo bonus na dítě), nemůže být v těchto měsících zároveň spolupracující osobou. To tedy logicky musí platit i opačně, pokud je v některých měsících spolupracující osobou, nemůže být v takovém měsíci na toto dítě uplatňováno výše uvedené daňové zvýhodnění.

Je mi líto, že vám nemohu podat příznivější odpověď, nicméně zákon v tomto případě hovoří zcela zřejmým způsobem.
Hlášení závadného obsahu

vlasta Tunková
14. 3. 2013 11:32:37
ale dcera se soustavně připravuje na budoucí povolání - spadá do tří uvedených kategorií (odpověď pro paní Marcelu), tak proč si otec nemůže uplatnit daňové zvýhodnění?
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
12. 3. 2013 13:51:35
Pokud bude dcera registrována jako spolupracující osoba, již nebude považována za "vyživovanou osobu", vizte odpověď pro paní Marcelu. Z tohoto důvodu nebude moci otec uplatňovat daňový bonus na dceru, a to za každý měsíc spolupráce se svoji matkou.
Hlášení závadného obsahu

Vlasta Tunková
Uživatel POHODA
11. 3. 2013 18:26:48
konkretní dotaz - rodina (otec, matka,dcera 20 let studentka VŠ).- společná domácnost - otec zaměstnán - uplatňuje daňové zvýhodnění na dceru. Matka OSVČ chce registrovat dceru jako spolupracující osobu. Zůstává otci nárok na daňový bonus na dceru v zaměstnání?
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler (autor)
Autor článků
11. 3. 2013 18:03:14
V zákoně o daních z příjmů, v § 35c, odst. 1) je uvedeno, že poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti. Zde je tedy klíčový pojem "vyživované dítě". Zletilým dítětem je podle odst. 6) uvedeného ustanovení se rozumí dítě, až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání; příprava na budoucí povolání se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře, nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Jinými slovy, jak i z výše uvedeného vyplývá, pokud váš syn je spolupracující osobou a nespadá do výše uvedených tří kategorií, nemůže být považován za vyživovanou osobu v případě, že vykonává výdělečnou činnost, kterou de facto jako spolupracující osoba vykonává. Není tedy možné si v měsících, kdy je s dítětem vykonávána spolupráce (není nezaopatřený) uplatnit daňové zvýhodnění ani ze strany matky, nebo otce, a to za každý měsíc takovéto spolupráce.
Hlášení závadného obsahu

Marcela
9. 3. 2013 11:31:46
A jak je to v případě, že spolupracující osoby jsou otec se synem, může si matka uplatnit v zaměstnání daňový zvýhodnění na dítě? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler (autor)
Autor článků
6. 3. 2013 17:25:29
Spolupracující osoba si může uplatnit slevy na dani stejně tak, jako každý jiný poplatník, tedy i slevu na dítě či daňový bonus, samozřejmě při splnění zákonem stanovených podmínek na čerpání této slevy. V článku je pouze zmíněna nemožnost uplatnění slevy na dani na dítě nebo daňového bonusu na dítě v případě, že spolupracující osobou je právě ono dítě.
Hlášení závadného obsahu

Vlasta Tunková
Uživatel POHODA
5. 3. 2013 18:11:28
nevýhoda spolupráce - nemožnost uplatnění bonusu spol. studujícího dítěte - druhý rodič v zaměstnání si dítě uplatnit může?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Žádost o vrácení DPH z jiných členských států

23. 9. 2020 | Plátci DPH, kteří chtějí požádat o vrácení daně z jiných členských států, tak musí učinit do 30. 9., a to elektronicky prostřednictvím Daňového portálu Finanční správy. Žádosti podané jakýmkoliv jiným způsobem nemohou být předány jiným členským státům k vyřízení. Další informace a návod najdete na webu Finanční správy.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Ing. Monika Tylečková
Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňových přiznání
www.tyleckova.cz

SLUTO - nejen účetnictví
Účetní kancelář roku 2019!
www.vedeni-ucetnictvi.cz

Daňový kalendář

30. 9. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020
30. 9. 2020 Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
15. 10. 2020 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2020)
20. 10. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Další termíny

Kurzovní lístek

27,11 Kč
0,090 Kč
23,29 Kč
0,097 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 25.09.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru