Rozdíl mezi paušálem a skutečnými náklady


Bc. Zuzana Bartůšková
13. 12. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Fyzická osoba si pro zdanění příjmů z podnikání může zvolit ze tří možností – paušální daň, paušální výdaje, nebo skutečné výdaje.

Foto: 123RF

 

OSVČ, které nemohou nebo nechtějí využít paušální daň, se rozhodují mezi skutečnými nebo paušálními výdaji. Na rozdíl od paušální daně není nutné toto rozhodnutí učinit hned na začátku zdaňovacího období a nemusí to ani správci daně oznamovat.


 
Fyzická osoba si pro zdanění příjmů z podnikání může zvolit ze tří možností – paušální daň, paušální výdaje, nebo skutečné výdaje. Paušální daň nemůže využít každá OSVČ (kdo může paušální daň využít, se dočtete v článku Paušální daň od roku 2021).

My se v tomto článku zaměříme podrobněji na paušální výdaje a skutečné náklady.

Paušální výdaje

Paušální výdaje byly zavedeny z důvodu snížení administrativní zátěže fyzických osob na minimum. Paušální výdaje lze použít jak u příjmů z podnikání dle § 7 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), tak u příjmů z nájmu dle § 9 ZDP. Snížení administrativy spočívá v tom, že fyzická osoba nemusí sledovat příjmy a výdaje. Sleduje pouze příjmy a výdaje přiřazuje v zákonem dané paušální výši.

Paušální výdaje jsou dány procentem z příjmů, mají ale strop v podobě absolutního čísla. Tento strop je odvozen od příjmů 2 mil. Kč. Ale i při vyšších příjmech, než jsou 2 mil. Kč, je možné paušální výdaje použít. Omezená je pouze maximální výše výdajů, nikoliv příjmů.

Paušální výdaje mohou využít (na rozdíl od paušální daně) i plátci DPH. Musí však i s paušálními výdaji vést evidenci pro účely daně z přidané hodnoty dle § 100 zákona o DPH.

V paušálních výdajích jsou již zahrnuty veškeré výdaje poplatníka a nelze již k nim přidávat žádné další výdaje, jako např. paušál na dopravu nebo odpisy majetku. Poplatník uplatňující paušální výdaje musí kromě evidence příjmů evidovat také pohledávky.

Výše paušálních výdajů je dle § 7 odst. 7 ZDP tato:
  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč,
  • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč,
  • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč,
  • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle § 7 odst. 1 písm. d), tedy podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku, a § 7 odst. 6 (příjem autora za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území ČR); nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč.
Výše paušálních výdajů u příjmů z nájmu dle § 9 odst. 3 ZDP činí 30 % z příjmů, nejvýše však do částky 600 000 Kč.

V případě, že poplatník podá daňové přiznání s využitím paušálních výdajů, nemůže se rozhodnout dodatečně pro skutečné výdaje a podat dodatečné daňové přiznání pouze z důvodu uplatnění skutečných výdajů. Dle § 7 odst. 7 ZDP a § 9 odst. 3 ZDP nelze způsob uplatnění výdajů zpětně měnit.

Specifikou poplatníků uplatňujících paušální výdaje je, že nemají pro účely daně z příjmů obchodní majetek ve smyslu § 4 odst. 4 ZDP: „Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob se pro účely daní z příjmů rozumí část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci. Dnem vyřazení určité složky majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o této složce majetku naposledy účtoval nebo ji naposledy uváděl v daňové evidenci.“

Obchodní majetek má jen poplatník vedoucí daňovou evidenci nebo účetnictví. Toto má vliv například při posuzování, zda majetek při prodeji podléhá zdanění, nebo je příjem osvobozen od daně z příjmů.

Příklad 1

Paní Zelenková pořídila ve zdaňovacím období 2019 automobil, který využívá ke své podnikatelské činnosti. Za zdaňovací období 2019 a 2020 uplatňovala paušální výdaje. Ve zdaňovacím období 2021 automobil prodala. I v období 2021 uplatňuje paušální výdaje. Může paní Zelenková uplatnit paušál na dopravu? Bude zdaňovat příjem z prodeje auta?

Paní Zelenková nemůže uplatnit paušál na dopravu, protože v paušálních výdajích jsou již zahrnuty veškeré výdaje. Příjem z prodeje automobilu bude osvobozen dle § 4 odst. 1 písm. c) ZDP. Automobil nebyl nikdy součástí obchodního majetku paní Zelenkové, i když byl využíván k podnikání, jelikož uplatňovala celou dobu paušální výdaje, a o automobilu tudíž nikdy nebylo účtováno ani nebyl evidován v daňové evidenci.


Ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník uplatňuje paušální výdaje (ale i paušální daň), nelze uplatnit odpisy. Nelze ale ani přerušit odpisování majetku zahájené v dřívějším zdaňovacím období, kdy byly uplatňovány skutečné výdaje. Dle § 26 odst. 8 ZDP se odpis za období, kdy se uplatňují paušální výdaje, vypočítá, ale neuplatní – odpisy poplatník vede jen evidenční. Pokud ale majetek pořídí v období, kdy vede paušální výdaje, není povinen odpisy zahájit.

Příklad 2

Pan Novák ve zdaňovacím období 2020 uplatňoval skutečné výdaje a vedl daňovou evidenci. V roce 2020 pořídil hmotný majetek – automobil, a zahájil jeho odpisování. První odpis uplatnil ve zdaňovacím období 2020. Ve zdaňovacím období 2021 uplatňuje paušální výdaje. Předpokládá, že v roce 2022 přejde opět na skutečné výdaje. Může odpisování ve zdaňovacím období 2021 přerušit a pokračovat v odpisování až v roce 2022?

Pan Novák nemůže odpisy ve zdaňovacím období 2021 přerušit. Odpis za rok 2021 musí spočítat a vést ho evidenčně na kartě majetku. Odpis za rok 2021 neuplatní – propadne. V období 2022 uplatní ve skutečných výdajích odpisy pro 3. rok odpisování.

Příklad 3

Pan Vonásek pořídil ve zdaňovacím období 2021 automobil, který využívá ke své podnikatelské činnosti. Za zdaňovací období 2021 uplatňuje paušální výdaje. Ve zdaňovacím období 2022 bude uplatňovat skutečné výdaje včetně odpisů auta. Musí zahájit odpisy ve zdaňovacím období 2021, tj. v roce pořízení auta, a odpis za rok 2021 neuplatnit?

Pan Vonásek nemusí automobil pořízený v roce 2021 zařadit do majetku ve zdaňovacím období 2021 a zahájit v tomto roce odpisování. Může automobil zařadit až v roce 2022 a odpis za 1. rok odpisování uplatnit až v roce 2022.

Skutečné výdaje

Poplatník, který se rozhodne pro uplatnění skutečných výdajů, se může rozhodnout, zda povede účetnictví podle zákona o účetnictví, nebo daňovou evidenci dle § 7b ZDP. Nemůže se rozhodnout pro jednoduché účetnictví, protože ho nemohou použít podnikatelské subjekty.

Co obnáší daňová evidence, blíže popisuje článek Vedení daňové evidence.

Přechod z daňové evidence na paušální výdaje a naopak

Při přechodu z daňové evidence na paušální výdaje musí poplatník upravit základ daně za předchozí zdaňovací období předcházející změně. Základ daně zvýší o pohledávky (které by při úhradě byly daňovým příjmem), zásoby a rezervy. A zároveň ho může snížit o dluhy (závazky), které by při úhradě byly daňovým výdajem.

Pokud se pro změnu rozhodne již při podávání daňového přiznání (tj. např. při podávání přiznání za rok 2021 se rozhodne pro přechod na paušální výdaje v roce 2022), může změnu promítnout rovnou v podávaném přiznání, tj. v uvedeném příkladě v přiznání za rok 2021. Pokud by se pro změnu rozhodl až při podávání přiznání za rok 2022, musí podat dodatečné přiznání za rok 2021, kde změny vykáže.

Při přechodu z paušálních výdajů na daňovou evidenci musí poplatník zvýšit základ daně o pohledávky, které by při úhradě byly daňovým příjmem. Poplatník s paušálními výdaji má povinnost vést evidenci pohledávek.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Adam
10. 1. 2022 16:20:30
Dobrý den, rád bych se zeptal co mohu zařadit do paušalních výdajů? Příklad: nákup na IČ v obchodě s autodíly, ale auto není psané na IČ. Je v tomto nějaký problém? Nebo to chápu správně že v řemeslné činnosti můžu nakupovat na IČ cokoliv do výše 1 600 000kč. Děkuji za odpověd.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zvýšení limitu pro registraci k DPH i prodloužení mimořádných odpisů

19. 5. 2022 | Návrh na zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH na dva miliony korun připravilo Ministerstvo financí. V návaznosti na zvýšení limitu návrh novely počítá i se zvýšením hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu daně. Kvůli širokému rozpětí příjmů paušalistů se v návrhu mluví také o zavedení tří pásem odvozených primárně od výše příjmů a sekundárně od výdajového paušálu. Předkládaný návrh prodlužuje také mimořádné zrychlené odpisy na majetek zařazený v 1. a 2. odpisové skupině pořízený v letech 2022 až 2023. Pokud novela projde celým legislativním procesem, měla by nabýt účinnosti od 1. 1. 2023.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
HP Finance
Levné ale profosionální služby. Komletní vedení účetnictví, daní, mezd
www.hpfinance.cz

Ondřej Drbal
Vojenské zboží, instalace linuxu
www.drbal.cz

Daňový kalendář

25. 5. 2022 Přiznání DPH (za duben 2022)
25. 5. 2022 Souhrnné hlášení (za duben 2022)
25. 5. 2022 Kontrolní hlášení (za duben 2022)
31. 5. 2022 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,60 Kč
-0,065 Kč
23,07 Kč
-0,246 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 23.05.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme