Vedení daňové evidence


Bc. Zuzana Bartůšková
15. 11. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Daňovou evidenci je možné vést jak ručně (například v Excelu), tak v účetním programu.

Foto: 123RF

 

Pokud se rozhodnete uplatňovat skutečné výdaje, můžete si vybrat, zda zvolíte vedení účetnictví, či daňové evidence. V následujícím článku se zaměříme na druhou variantu, a to daňovou evidenci a její zákonitosti.


 
Poplatník fyzická osoba si může vybrat ze tří způsobů zdanění – paušální daň (pokud splňuje podmínky), paušální výdaje, nebo skutečné výdaje. Při uplatňování skutečných výdajů si může poplatník vybrat, jestli povede účetnictví, nebo daňovou evidenci dle § 7b zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Právě na daňovou evidenci se podíváme níže podrobněji.

Daňová evidence dle § 7b

Poplatník, který se rozhodne vést daňovou evidenci, není účetní jednotkou podle zákona o účetnictví. Zákon o daních z příjmů nepředepisuje formu, jakou má být daňová evidence vedena. Daňovou evidenci je možné vést ručně nebo např. v Excelu. Je ale vhodné vést daňovou evidenci v účetním programu, který umožňuje vedení daňové evidence.
 
Účetní program POHODA umožňuje vést daňovou evidenci ve verzích Mini, Lite, Standard a Komplet.

Smyslem daňové evidence je evidovat příjmy a výdaje v členění potřebném pro zjištění základu daně. Poplatník musí v daňové evidenci sledovat údaje o majetku a dluzích.

V případě, že poplatník vykonává víc různých činností, měla by být daňová evidence vedena podle těchto činností, aby bylo možné výdaje přiřadit k příslušným příjmům. K tomu lze při vedení daňové evidence v programu POHODA použít např. agendu Činnosti.
 
V daňové evidenci můžete činnosti využít k rozlišení dílčích základů daně z příjmů. Hlavní typ příjmu se nastavuje v sekci Daně/Daň z příjmů v agendě Globální nastavení a na dokladech se už neuvádí. Pro každý další typ příjmu založíte samostatný záznam v agendě Činnosti a přiřadíte odpovídající daňový typ. Tyto příjmy je třeba označit zvolením odpovídající činnosti na příslušných daňových dokladech.

Majetek v daňové evidenci

Pro obsahové vymezení složek majetku v daňové evidenci se použijí zvláštní právní předpisy o účetnictví. Konkrétně se jedná zejména o § 6 až § 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Vyhláška č. 500/2002 Sb. v uvedených ustanoveních definuje dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zásoby.

Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou zejména nehmotné výsledky vývoje, software, ocenitelná práva a goodwill s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, resp. v tomto případě poplatníkem.

V daňové evidenci se výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku považují dle § 24 odst. 2 písm. zn) rovnou za daňově uznatelný výdaj. Poplatník vedoucí daňovou evidenci nemusí dlouhodobý nehmotný majetek odepisovat – uplatní rovnou celý výdaj jako daňový. Ale je povinen ho evidovat.

Definici dlouhodobého hmotného majetku upravuje § 26 ZDP takto:

„Hmotným majetkem se pro účely tohoto zákona rozumí:
 1. samostatné hmotné movité věci, popřípadě soubory hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena (§ 29) je vyšší než 80 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok,
 2. budovy, domy a jednotky,
 3. stavby, s výjimkou
  1. provozních důlních děl,
  2. drobných staveb na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužících k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výšku 5 m,
  3. oplocení sloužícího k zajišťování lesní výroby a myslivosti, které je drobnou stavbou,
 4. pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky vymezené v odstavci 9,
 5. dospělá zvířata a jejich skupin, jejichž vstupní cena (§ 29) je vyšší než 80 000 Kč,
 6. jiný majetek vymezený v odstavci 3.
Jiným majetkem se pro účely tohoto zákona rozumí:
 1. technické zhodnocení a výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, pokud nezvyšuje vstupní cenu a zůstatkovou cenu hmotného majetku, s výjimkou uvedenou v § 29 odst. 1 písm. f),
 2. technické rekultivace, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,
 3. výdaje hrazené uživatelem, které podle zvláštních předpisů nebo podle daňové evidence tvoří součást ocenění hmotného majetku, který je předmětem finančního leasingu, a které v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě převýší u movitého majetku hodnotu 80 000 Kč,
 4. právo stavby u poplatníka, který nevede účetnictví.“
Dlouhodobý finanční majetek představují zejména dlouhodobé cenné papíry.

Zásoby představují:
 • materiál – suroviny, pomocné látky, látky, kterých je zapotřebí pro zajištění provozu účetní jednotky, například mazadla, palivo, čisticí prostředky, náhradní díly, obaly a obalové materiály, další movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na výši ocenění, drobné hmotné movité věci a jejich soubory s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou nižší než 80 000 Kč, pokusná zvířata,
 • nedokončená výroba a polotovary – produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, nejsou však dosud hotovým výrobkem,
 • výrobky – věci vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky,
 • mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny,
 • zboží – movité věci a zvířata, nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi a zvířaty obchoduje. Patří sem také výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen, a zvířata vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou určena k prodeji. U poplatníka, jehož předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitých věcí, se za zboží považují též nemovité věci.

Ocenění majetku a dluhů v daňové evidenci

V § 7b odst. 3 ZDP je upraveno, jakým způsobem se oceňují jednotlivé složky majetku takto:
 • hmotný majetek se oceňuje podle § 29 pořizovací cenou při úplatném nabytí majetku, vlastními náklady, je-li pořízen nebo vyroben ve vlastní režii, reprodukční pořizovací cenou v ostatních případech,
 • pohledávky se oceňují podle § 5 jmenovitou hodnotou,
 • ostatní majetek se oceňuje pořizovací cenou, je-li pořízen úplatně, vlastními náklady, je-li pořízen ve vlastní režii, nebo cenou určenou podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku ke dni nabytí u majetku nabytého bezúplatně,
 • dluhy se oceňují při vzniku jmenovitou hodnotou, při převzetí pořizovací cenou,
 • peněžní prostředky a ceniny se oceňují jejich jmenovitými hodnotami,
 • pořizovací cenou pozemku je cena včetně porostu, pokud se nejedná o pěstitelský celek trvalých porostů (§ 26), bez stavby na něm zřízené,
 • do pořizovací ceny majetku pořízeného formou finančního leasingu se zahrnou výdaje s jeho pořízením související, hrazené uživatelem.
V případě, že poplatník pořídí soubor různých druhů majetku a dluhů, oceňují se jednotlivé složky majetku v poměrné výši k ceně jednotlivých složek majetku oceněných podle zvláštního právního předpisu. Je-li rozdíl mezi pořizovací cenou a oceněním tohoto majetku podle zvláštního právního předpisu záporný, postupuje se obdobně jako v případě záporného oceňovacího rozdílu při koupi obchodního závodu (§ 23).

Ustanovení § 23 odst. 3 písm. c) bod 5 stanoví, že základ daně lze snížit o záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu při nabytí vkladem nebo přeměnou a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy (goodwill), pokud jsou podle zvláštního právního předpisu. Tj. o záporný rozdíl mezi pořizovací cenou a oceněním souboru majetku podle zvláštního právního předpisu lze snížit základ daně.

Zjištění skutečného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a dluhů

Ustanovení § 7b odst. 4 ukládá poplatníkům vedoucím daňovou evidenci povinnost k poslednímu dni zdaňovacího období zjistit skutečný stav zásob, hmotného majetku, pohledávek a dluhů. O tomto zjištění provede zápis. V případě, že bude zjištěn rozdíl (manko nebo přebytek), je potřeba o tyto rozdíly upravit základ daně.

Úschova daňové evidence

Poplatník je povinen uschovávat daňovou evidenci za všechna zdaňovací období, pro která neuplynula lhůta pro stanovení daně. Většinou půjde o tříleté období. Tato lhůta se prodlouží ve vymezených případech, např. v případě daňové ztráty, daňové kontroly atd.

Příjmy a výdaje v cizí měně

Příjmy a výdaje v cizí měně evidované v daňové evidenci se přepočítají podle § 38 ZDP. V daňové evidenci se ke konci zdaňovacího období neprovádí přepočet zůstatku devizového účtu nebo valutové pokladny ani se nepřeceňují pohledávky nebo dluhy v cizí měně (viz pokyn GFŘ D-22 k § 7b).

Podle § 38 ZDP si osoby, které nevedou účetnictví, mohou zvolit buď jednotný kurz, který je zveřejňován ve Finančním zpravodaji formou pokynu GFŘ D, nebo použít kurz podle právních předpisů o účetnictví – pevný kurz, denní kurz a další.

Jak vést daňovou evidenci

Při vedení daňové evidence je potřeba evidovat pohledávky a dluhy, tj. mít evidenci přijatých a vydaných faktur a ostatních pohledávek a závazků. Dále je potřeba evidovat všechny složky majetku – drobný majetek, dlouhodobý majetek hmotný i nehmotný a zásoby.

Dále je potřeba evidovat příjmy a výdaje minimálně v členění na daňově uznatelné a neuznatelné. Vykonává-li poplatník více různých činností, je vhodné evidovat příjmy a výdaje odděleně pro různé činnosti. Zákon nestanoví formu a je na poplatníkovi, zda se rozhodne vést daňovou evidenci ručně, nebo na počítači.

Je však mnohem jednodušší vést daňovou evidenci v účetním programu, který to umožňuje.

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Platba daně z nemovitých věcí

25. 5. 2023 | Dnešek je posledním dnem, kdy měly poplatníkům dorazit složenky s informacemi k platbě daně z nemovitých věcí na rok 2023. Ať už do poštovní schránky, do e-mailu, nebo datové schránky. Pokud výše daně nepřesáhne 5 000 Kč, je celá částka daně splatná do středy 31. 5. 2023. V případě, že je daň vyšší než 5 000 Kč, je splatná ve dvou splátkách (do 31. 5. a do 30. 11. 2023). Je však možné uhradit celou částku daně naráz do konce května. Daň lze zaplatit bezhotovostním převodem na účet příslušného finančního úřadu, prostřednictvím SIPO, nebo složenkou na poště (pozor, od letošního roku je zrušena bezplatná daňová složenka).


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Hana Frýbortová
Účetní firma zabývající se zpracováním účetnictví, mezd a daní.
www.ucetnictvi-frybortova.cz

HDO, spol. s r.o.
Opracování zinkoslitiny na CNC HAAS, robotech KUKA, 3D měření Wenzel.
www.hdo-gmbh.com

Daňový kalendář

31. 5. 2023 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
15. 6. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)
26. 6. 2023 Přiznání DPH (za květen 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

23,65 Kč
0,000 Kč
21,99 Kč
-0,033 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.05.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme