Paušální daň od roku 2021


Ing. Michal Kadlec
19. 10. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud se OSVČ rozhodne pro paušální daň, přijde o možnost využít ostatních možností, jak si daně snížit, například o slevy na dani.

Foto: 123RF

chystase
 

Některé OSVČ mohou od ledna 2021 počítat se zavedením paušální daně, která jim může snížit administrativu. Jedna paušální daň nahradí jak samotnou daň, tak i pojistné na sociální a zdravotní pojištění, bez nutnosti podávat daňové přiznání.


 
Režim paušální daně je určen pro vybrané, zejména „menší“ podnikající fyzické osoby. Osoba, která splní podmínky a kritéria pro vstup do paušálního režimu (a vstoupí do něj), se nazývá poplatníkem v paušálním režimu.

Poplatníkem v paušálním režimu je od prvního dne rozhodného zdaňovacího období poplatník daně z příjmů fyzických osob, který:
 • k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období:
  • je OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění,
  • je OSVČ podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, a zároveň není vyňata z povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině,
  • není plátcem DPH a nemá registrační povinnosti k DPH (s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby),
  • není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti,
  • není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení,
 • ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím rozhodnému zdaňovacímu období neměl příjmy ze samostatné činnosti převyšující 1 000 000 Kč (tato částka byla aktualizována dne 21. 10. 2020, kdy poslanci schválili 1 000 000 Kč místo původních 800 000 Kč pozn. red.), pokud se nejedná o:
  • příjmy od daně osvobozené,
  • příjmy, které nejsou předmětem daně,
  • příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
 • k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
 • podá správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu – a to do 10. dne rozhodného zdaňovacího období (zmeškání této lhůty nelze „zvrátit“). Za promeškání lhůty samozřejmě nehrozí žádná pokuta, ale do systému paušální daně se při zmeškání této lhůty pro daný rok OSVČ nedostane. Správce daně naopak (ani při dodržení lhůty) nevydá žádné potvrzení o vstupu do tohoto systému (daňový subjekt oznamuje, ale správce daně žádným způsobem nereaguje).
Pokud tedy poplatník uvažuje o tom, že by režimu paušální daně (poprvé) pro rok 2021 využil, je třeba si uvědomit, že oznámení o vstupu do tohoto režimu musí podat do 10. ledna 2021. Další možnost bude mít opět až za rok (pokud např. nezačne podnikat teprve v průběhu roku 2021).

Příjmy rozumíme příjmy podle zákona o daních z příjmů, které by poplatník měl, pokud by nebyl účetní jednotkou (tedy nikoliv např. výnosy). Příjmy ze samostatné činnosti jsou i úroky z vkladů na účtu určeného k podnikání. Naopak za příjmy nejsou považovány příjmy z podílu společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku.

Pokud OSVČ činnost teprve zahajuje, může se stát poplatníkem v paušálním režimu od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém tuto činnost zahajuje – musí ale splnit přiměřeně všechny výše uvedené podmínky.

Při zahájení činnosti by měl mít poplatník možnost využít podání jednotného registračního formuláře na živnostenském úřadě, kde ohlásí živnost a oznámí zahájení činnosti vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Zároveň se může „na jednom místě“ registrovat k dani z příjmů a dani silniční a nově taktéž oznámit vstup do paušálního režimu.

V případě, že poplatník poruší podmínky (např. překročí příjmy, stane se plátcem DPH atp.), přestává být poplatníkem v paušálním režimu uplynutím:
 • zdaňovacího období (kalendářní rok), ve kterém byly podmínky porušeny nebo které poplatník uvede v oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu,
 • kalendářního měsíce, ve kterém přestane být OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění nebo veřejné zdravotní pojištění, nebo se stane daňovým nerezidentem a přestane na území ČR vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti,
 • kalendářního měsíce bezprostředně předcházejícího kalendářnímu měsíci, od kterého poplatník není povinen platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině.
Dobrovolné vystoupení ze systému paušálního režimu musí poplatník ohlásit správci daně do 10. dne zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, jehož uplynutím přestane být poplatníkem v paušálním režimu. Nesplnění této lhůty je „nevratné“. Správce daně opět o vystoupení z režimu nevystavuje žádné potvrzení.

Daň placená paušální částkou (do 31. 12. 2020) x paušální daň (od 1. 1. 2021)

Poplatník v paušálním režimu platí paušální daň (od roku 2021). Paušální daň je však jiným institutem než do 31. 12. 2020 platný institut daně placené paušální částkou. Původní daň placená paušální částkou byla úplně zrušena.

Nicméně tato daň se dala stanovit i na tři roky dopředu. Pokud tedy poplatník má takto daň stanovou dopředu, podle přechodných ustanovení může tento původní režim „dokončit podle původního plánu“.

Daň a zálohy

Měsíční výše této paušální daně (zálohy) je pro rok 2021 stanovena na částku 5 469 Kč (původně 5 740 Kč). Pokud tedy poplatník, který do tohoto režimu vstoupí, zaplatí za celý rok 2021 celkem 65 628 Kč, už dále neplatí žádnou daň, sociální ani zdravotní pojištění.

Částka 5 469 Kč v sobě zahrnuje:
 • 100 Kč daň z příjmů fyzických osob,
 • 2 393 Kč minimální zdravotní pojištění,
 • 2 976 Kč minimální sociální pojištění zvýšené o 15 %.
Paušální daň se tedy hradí formou měsíčních paušálních záloh. Tato paušální záloha je splatná do 20. dne zálohového období, na které se záloha platí. Záloha na zálohové období, ve kterém poplatník v paušálním režimu zahájil činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, je splatná do 20. dne zálohového období bezprostředně následujícího po tomto zálohovém období. První záloha za leden 2021 má splatnost prodlouženou o jeden měsíc.

Daňové přiznání

Další (a pro mnohé hlavní výhodou) tohoto režimu je, že poplatník v paušálním režimu nepodává přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Hledí se na něj, jako by v poslední den lhůty pro podání přiznání podal přiznání, ve kterém tvrdí, že je jeho daň ve výši daně paušální. Poplatník taky nepodává přehledy OSVČ na příslušnou správu sociálního zabezpečenízdravotní pojišťovnu.

O co poplatník přijde

Výhody režimu paušální daně – zejména jednoduchost – jsou však vykoupeny také nevýhodami. Složitost daňové agendy je dána zejména různými výjimkami, slevami, úlevami, nezdanitelnými částmi základu daně či třeba volbou režimu zdanění, které si ten který poplatník může uplatnit/vybrat, a snížit si tak daně.

Tím, že si zvolí tento administrativně jednodušší způsob zdanění (nepodává se přiznání – není ani jak uplatnit slevy), přijde o možnost využít ostatních možností, jak si daně snížit. Před vstupem do systému je tedy třeba vše si propočítat a promyslet.

Příklady toho, co v režimu paušální daně nemůžeme využít:
 • jakékoliv výdaje, ať již skutečné, nebo procentem z příjmů,
 • odpisy majetku (odpisy se nepřerušují – „propadají“),
 • příjmy a výdaje poplatníka (a na poplatníka) nelze rozdělovat v rámci spolupracujících osob,
 • slevu na poplatníka,
 • slevu na manželku/manžela,
 • slevu na invaliditu/ZTP,
 • slevu na EET,
 • ztrátu minulých let,
 • dary,
 • úroky z hypoték,
 • životní pojištění a penzijní připojištění,
 • slevu na umístění dítěte (školkovné),
 • daňové zvýhodnění na děti.
Popsaný režim však nemusí být vždy tak jednoduchý, jak se může na první pohled zdát. Problémy mohou působit situace, jako jsou vstupy do režimu a výstupy z něj, včetně přerušení činnosti. V těchto případech neplatí vždy a za všech okolností, že poplatník v paušálním režimu má paušální daň a že nemusí podávat daňové přiznání.

Je tedy nutné věnovat pozornost novým paragrafům zákona o daních z příjmů, které se této nové problematice věnují.

Pokud chce OSVČ vstoupit do tohoto režimu pro rok 2021, je třeba do 11. ledna 2021 (datum 10. připadá totiž na neděli) podat oznámení o vstupu do paušálního režimu. V případě, že OSVČ teprve zahajuje podnikatelskou činnost až po tomto termínu, může oznámení o vstupu do paušálního režimu podat správci daně do dne zahájení samostatné výdělečné činnosti.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Helena
12. 8. 2022 11:25:24
Jako OSVČ jsem se přihlásila v roce 2021 k režimu paušální daně. V tomto roce jsem ze zdravotních důvodů ukončila činnost a odešla do penze. Vše jsem předem prokonzultovala. FÚ, zdrav.pojišťovnou i SSZ. Placení daně jsem ukončila k měsíci ukončení činnosti.
Nyní , tedy 8/2022 požaduje FÚ abych z důvodu ukončení po 8 měsících podala řaldné daňové přiznání , doplatila daň, podala přehledy a doplatila SSZ a zdrav.pojišťovnu.
Prý to říká zákon z roku 2021 §7. Nikde jsem tam však tuto povinnost nenašla.
Sama úřednice mi v roce 2021 sdělila, že zatím nevědí jak takový případ řešit a že se mi ještě ozvou. Tak se po roce ozvali a mě čekají nemalé doplatky na všech třech místech.

Nemá někdo podobnou zkušenost? Dělá to na mě dojem , že ani FÚ neví jak to řešit.
Hlášení závadného obsahu

Petr
19. 3. 2022 16:34:39
Nevíte někdo , jakou předkontaci mám přiřadit k paušální dani v účetnictví Pohoda ? Pohodáři mi řekli aď se zeptám daňového poradce ( to je na palici,tak na co je mám )
Hlášení závadného obsahu

Tonda
16. 12. 2021 11:35:58
Jsem OSVČ, manželka je spolupracující osobou, může vstoupit do paušálního režimu? Ostatní podmínky splňuje.
Hlášení závadného obsahu

Pavel
18. 3. 2021 19:16:23
Dobrý den, rád bych se zeptal, jak postupovat, když:
- v r. 2020 jsem byl OSVČ (hlavní činnost - klasické placení záloh)
- v r. 2021 jsem se přihlásil k tzv. paušální dani (platím paušální daň)
- od 1.4. 2021 nastane u mě změna, jelikož budu v zaměstnaneckém poměru (stane se mojí HLAVNÍ činností) a OSVČ bude pokračovat "jen" jako činnost VEDLEJŠÍ (od 1.4.2021).
- Rád bych ukončil paušální daň, jelikož se mi s velkou pravděpodobností (v této COVID době) nevyplatí...

Jak jej mohu paušální daň zrušit (k 31.3.2021) ?? - aby od 1.4. pokračovalo OSVČ na činnost "vedlejší" (kde budu klasicky platit zálohy) a zaměstnanecký poměr bude činností "hlavní"

Předem mnohokrát děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Karel
8. 2. 2021 20:57:42
V lednu už jsem zaplatil zdravotní a sociální. Mám v únoru platit paušální daň i za leden? pokud ano, co s platbami soc. a zdr. za leden?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

eva
3. 2. 2021 21:07:40
Paušální záloha je splatná do 20. dne zálohového období (kalendářního měsíce), na které se záloha platí.
Paušální záloha se platí na bankovní účet místně příslušného správce daně (finančního úřadu) s předčíslím 2866. Bankovní účty budou otevřeny v České národní bance od 1. 1. 2021:

Název
finančního úřadu

Bankovní účet
pro paušální zálohy

Finanční úřad pro hlavní město Prahu

2866-77628031/0710

Finanční úřad pro Středočeský kraj

2866-77628111/0710

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

2866-77627231/0710

Finanční úřad pro Plzeňský kraj

2866-77627311/0710

Finanční úřad pro Karlovarský kraj

2866-77629341/0710

Finanční úřad pro Ústecký kraj

2866-77621411/0710

Finanční úřad pro Liberecký kraj

2866-77628461/0710

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj

2866-77626511/0710

Finanční úřad pro Pardubický kraj

2866-77622561/0710

Finanční úřad pro Kraj Vysočina

2866-67626681/0710

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

2866-77628621/0710

Finanční úřad pro Olomoucký kraj

2866-47623811/0710

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

2866-77621761/0710

Finanční úřad pro Zlínský kraj

2866-47620661/0710

U platby paušální zálohy je třeba uvést, tak jako i u všech ostatních plateb finančnímu úřadu, variabilní symbol (VS). Variabilní symbol odpovídá kmenové části daňového identifikačního čísla (DIČ), která je tvořena obecným identifikátorem nebo vlastním identifikátorem správce daně. U fyzické osoby je obecným identifikátorem rodné číslo.

Podle přechodného ustanovení platí jiná lhůta pro paušální zálohu na zálohové období leden 2021. Záloha na zálohové období leden 2021 je splatná do 22. února 2021 (20. únor 2021 připadá na sobotu).

Obecně platnou výjimkou je splatnost zálohy na zálohové období, ve kterém poplatník v paušálním režimu zahájil činnost, ze které mu plynou příjmy ze samostatné činnosti. Tato záloha je splatná do dvacátého dne zálohového období bezprostředně následujícího po tomto zálohovém období.

Paušální záloha zahrnuje:

zálohu poplatníka v paušálním režimu na daň z příjmů (tato činí ze zákona 100 Kč),
zálohu na pojistné na důchodové pojištění, kterou se rozumí záloha poplatníka v paušálním režimu na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
zálohu na pojistné na zdravotní pojištění, kterou se rozumí záloha poplatníka v paušálním režimu na pojistné na veřejné zdravotní pojištění.
Zálohy na pojistné na důchodové pojištění a zdravotní pojištění v paušálním režimu jsou upraveny právními předpisy upravujícími tato pojištění, vycházejí z minimálních vyměřovacích základů pro tato pojistná (u důchodového pojištění z minimálního vyměřovacího základu zvýšeného o 15 %) a činí pro zálohové období roku 2021:

2 976 Kč na důchodové pojištění,
2 393 Kč na zdravotní pojištění.
Záloha poplatníka v paušálním režimu tak činí v zálohovém období roku 2021 měsíčně částku 5 469 Kč.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
3. 2. 2021 7:47:31
Zdenka Zelenková: Dobrý den, paušální záloha se platí na bankovní účet místně příslušného správce daně (finančního úřadu) s předčíslím 2866. Konkrétní čísla účtů najdete na webu Finanční správy: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan/obecne-informace
Hlášení závadného obsahu

Zdenka Zelenková
2. 2. 2021 17:10:29
Dobrý den, prrosím a na jaké číslo účtu prro okres Kladno se má paušální daň zasílat? Děkuji Zelenková
Hlášení závadného obsahu

Ada
1. 2. 2021 8:29:45
pro Miloš Petrželka: Záloha za leden 2021 je mimořádně splatná spolu se zálohou za únor 2021 do 20.2.2021 - což je sobota, takže až 22.2.2021.
Hlášení závadného obsahu

Miloš Petrželka
28. 1. 2021 19:32:26
Chtěl jsem se zeptat jestli je třeba zálohy na paušální daň se budou platit za v únoru 2x a to za leden a únor.
Hlášení závadného obsahu

Karel
23. 1. 2021 14:36:10
Dobrý den,
jen nutné podávat daňové přiznání a tím pádem nemožnost využíti institutu Daňového paušálu, když mám ostatní příjem (podle §10) větší než 15000Kč - řekněme 20000 Kč, ale výdeje s tímto příjmem související ve výši 25000 Kč, tedy daň 0Kč (např. P2P půjčky, kdy za daný rok rozpůjčuji více než se mi vrátí)?

Pokud ano, není to proti meritu celé věci Daňového paušálu - zjednodušení administrativní byrokracie? Nutnost posílat na FÚ zbytečný papír se sdělením, že mu budu platit daň 0Kč z ostatních příjmu?
Hlášení závadného obsahu

Ivan Batal
10. 1. 2021 20:17:46
Mimo příjmy s OSVČ mam malou Dohodu o provedení práce. Mohu použít Paušální daň?
Hlášení závadného obsahu

Helena
8. 1. 2021 22:07:39
Pokud podnikám pouze sezonně 5-6 měsíců, také je možné uplatnit příjem do 1 mil. nebo musí být poměrný pouze k měsícům, v kterých podnikám. Myslím tím jestli se 1 mil dělí 12 měsíci a násobí počtem odpracovaných měsíců. Jak to pak bude s paušální daní?
Hlášení závadného obsahu

Ivana
5. 1. 2021 13:08:57
Mám přerušenou živnost do 31.3.2021. Musím se zaregistrovat již nyní k 10.1., nebo až k 10.4.? A když během roku opět přeruším činnost, jsem povinen platit paušální daň?
Hlášení závadného obsahu

Marcela
4. 1. 2021 22:19:42
Za problém považuji povinnost platit celou výši paušální daně iv případě dlouhodobé nemoci, nelze uplatnit neplacení sociálního a zdravotního pojištění při dlouhodobé nemoci, tak jak je to doposud, takže vlastně ikdyž bude osvč daný měsíc skutečně bez příjmu, tak částku paušální daně zaplatit musí
Hlášení závadného obsahu

TomDip
4. 1. 2021 21:20:41
Co jsem vyčetl z aktuálních článků, informací od ministerstva, zákonu apod. tak platí:
Ostatní příjmy nejsou překážkou pro vstup do paušálního režimu, protože za předcházející zdaňovací období se posuzují jen příjmy ze samostatné činnosti podle § 7, jejichž výše nesmí přesáhnout 1 mil. Kč.
Pouze nesmí být příjem ze závislé činnosti (zaměstnání, § 6).
Pokud příjmy (§ 8, § 9 a § 10) přesáhnou 15 000 Kč za rok, musí poplatník podat daňové přiznání a v něm vyčíslit svou daň.
Příjmy podle § 8 § 9 a § 10 se nicméně nezapočítávají do limitu 1 milionu korun stanoveného pro příjmy podle § 7.
Hlášení závadného obsahu

Alena
30. 12. 2020 11:18:07
Při přerušení živnosti během kalendářního roku přestávám automaticky od dalšího měsíce platit paušální daň a je to potřeba ohlásit na finančním úřadu?
Hlášení závadného obsahu

Romana
26. 12. 2020 22:55:19
Paušál a najemne
Hlášení závadného obsahu

Jitka
15. 12. 2020 15:59:58
Paušální daň a nájemné - Bohužel nelze - nejsou přípustné žádné příjmy § 8, 9, 10, vyšší než 15 tis. za rok
Hlášení závadného obsahu

JanaGoli
15. 12. 2020 15:51:00
dobrý den, chci vužít režimu paušální daně, mám malý obchod a k tomu mám příjmy z nájmu, mohu paušální daň využít, Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
14. 12. 2020 7:16:55
Dobrý den, pane Žibrito, ministryně financí se ohledně poskytování hypoték vyjádřila v tom smyslu, že by banky byly proti sobě, kdyby někoho vyloučily z možnosti vzít si u nich úvěr. A že by si měly najít nějaký jiný způsob, jak si bonitu žadatele ověřit (např. výpis obratů na bankovním účtu).
Hlášení závadného obsahu

Antonín ŽIBRITA
Uživatel POHODA
11. 12. 2020 13:48:31
Pokud budu registrován jako plátce paušální daně, jak to bude v případě, že budu žádat např. o hypotéku, když nemám žádný doklad o výši příjmů? Výsledek bude takový, že hypotéku nedostanu?
Hlášení závadného obsahu

Michal Kadlec
8. 12. 2020 14:37:50
formuláře - oznámení o vstupu do paušálního režimu byly zveřejněny 7.12.2020
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/5255_1.pdf
https://ouc.financnisprava.cz/osvcpp/form/danovySubjekt
Hlášení závadného obsahu

jankatr
8. 12. 2020 10:29:00
Dobrý den, nedaří se mi nikde najít informaci ohledně nemocenského pojištění. V případě dlouhodobé nemoci nemusím za standardních podmínek platit sociální a zdravotní pojištění.Jak to bude v případě uplatnění paušální daně? Platí to stále? tedy V případě neschopnosti delší než měsíc zašlu pouze částku odpovídající dani nebo to v ročním přehledu dostanu zpět. NEBO O TENTO BENEFIT ZVOLENÍM PAUŠÁLNÍ DANĚ PŘIJDU UPLNĚ????
Dekuji

Jana
Hlášení závadného obsahu

lsuszkova
24. 11. 2020 13:33:46
Reaguji zpětně na Michala Kadlece, který odpovídal Kateřině.Žádný registrační formulář se na FÚ nepodává,a ani na živnostenském, daňový subjekt oznamuje, podá správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu do 10 dnů rozhodného zdaňovacího období, správce daně nevydá žádné potvrzení o vstupu do tohoto systému (daňový subjekt oznamuje).Měsíční výše paušální daně (zálohy pro rok 2021 je 5469,-Kč původně 5740,-Kč.
Hlášení závadného obsahu

Věra
23. 11. 2020 13:59:52
Text neobsahuje informaci o tom, že když OSVČ nesplní podmínky pro uplatnění paušální daně, pak bude muset podat DAP i Přehled OSVČ na zdravotní pojišťovnu a sociálku.
Hlášení závadného obsahu

Milan
1. 11. 2020 7:47:13
Myslím, že nám nikdo neodpoví, musíme si pomoci jinak, jako vždy
Hlášení závadného obsahu

Pajas
1. 11. 2020 7:19:10
Co se stane kdyz:
1) vstoupim do pausalniho rezimu
2) a nasledne v cervenci budu mit obrat za poslednich 12 mesicu nad 1 mil.
Co ma vetsi prioritu, rocni obdobi pausalni dane, nebo povinnost k registraci DPH? Budu podavat od srpna kontrolni hlaseni a zaroven budu mit i pausalni dan?
Hlášení závadného obsahu

Jitka
28. 10. 2020 17:06:13
A jak funguje souběh - živnostníka, který vše splňuje,ale je účetní jednotkou (zapsán v OR jako fyzická osoba).Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michal
24. 10. 2020 14:03:55
A co ostatní příjmy, např z kapitálového majetku? Lze podat DP a využít paušální daň?
Hlášení závadného obsahu

Jitka
22. 10. 2020 8:36:26
A následně, jak budou tito živnostníci žádat např. o úvěry či hypotéky, kde je nutnost předložit příjmy?
Hlášení závadného obsahu

Milan
21. 10. 2020 17:54:26
Jak to bude, pokud má živnostník ostatní příjem z pronájmu? Jak se bude účtovat? Díky
Hlášení závadného obsahu

lsuszkova
21. 10. 2020 15:14:46
Od kdy mohu registrační formulář odevzdat,bude na registračním formuláři podací razítko správce daně(tedy orazítkuje mi přijetí formuláře?)Kdo mi řekne na jaký účet a komu platit paušální zálohy?A jak se dozvím platby paušálních záloh na další roky cca 2022,2023?Jak se budeme prokazovat, že jsme platili paušální zálohy při vstupu do důchodu.Děkuji předem za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michal Kadlec
20. 10. 2020 15:48:32
Vždy je možné registrační formulář podat na finančním úřadě přímo
Hlášení závadného obsahu

Kateřina
20. 10. 2020 9:19:25
Nejsem živnostník, kam tedy mám odevzdat registrační formulář, pokud jsem vedena jen na finančním úřadě, nikoli na živnostenském?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

V předčasném důchodu je možný jen malý přivýdělek

10. 7. 2024 | Předčasný starobní důchod je určen lidem předdůchodového věku, kteří nemohou pracovat. Výdělečná činnost je omezena na zákonem stanovené výjimky. Důchodci si mohou přivydělat pouze omezeně, například dohodou o provedení práce s maximálním příjmem do 10 000 Kč měsíčně nebo jako OSVČ s příjmem do 8 794 Kč měsíčně po odpočtu výdajů. Jakékoli zaměstnání zakládající účast na pojištění musí být oznámeno ČSSZ do 8 dnů a důchod bude zastaven. Podrobnosti najdete na webu ČSSZ.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Miroslav Jakuš
Podnikové poradenství
www.jakus.cz

JRS, spol. s r.o.
Účetnictví, mzdy, daňové poradenství, personalistika, agentura práce.
www.uctoprolidi.cz

Kurzovní lístek

25,34 Kč
-0,020 Kč
23,27 Kč
-0,098 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 12.07.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme