Zákonné a podzákonné normy k účetnictví


Ing. Michal Kadlec
2. 11. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Základem znalostí pro každého, kdo se zabývá účetnictvím, je zákon o účetnictví.

Foto: 123RF

 

Účetnictví je regulováno řadou předpisů a ani po jejich prostudování nemusíme mít vždy jasno. Podívejme se, jaké předpisy to jsou, co v nich najdeme, a které zdroje informací v oblasti účetnictví můžeme ještě využít.


 

Zákon o účetnictví

Zákon o účetnictví (dále jen „ZoÚ“) tvoří základ znalostí pro každého, kdo se účetnictvím zabývá. Tento zákon se vztahuje na účetní jednotky, kterými jsou:
 • právnické osoby – české i zahraniční, pokud podnikají na území ČR,
 • fyzické osoby – ale pouze ty, které jsou zapsány v obchodním rejstříku, které překročily zákonný limit pro vedení účetnictví (obrat 25 000 000 Kč za kalendářní rok), případně ostatní fyzické osoby, kterým to ukládají předpisy,
 • organizační složky státu,
 • svěřenské fondy,
 • „penzijní“ fondy, „investiční“ fondy.
Důležitou součástí tohoto zákona je kategorizace účetních jednotek – kdy jsou tyto jednotky rozděleny na mikro, malé, střední a velké účetní jednotky – podle výše aktiv, ročního úhrnu čistého obratu a průměrného počtu zaměstnanců.

Více o kategorizaci účetních jednotek např. v článku Kategorizace účetních jednotek od 1. 1. 2016.

S kategorizací účetních jednotek pak úzce souvisí povinnosti související se zveřejňování účetní závěrky, povinnosti ověřování účetní závěrky auditorem apod.

Zákon se zabývá nejen účetnictvím (podvojným), ale i jednoduchým účetnictvím (naproti tomu se nezabývá vedením daňové evidence nebo uplatňováním výdajů paušálem – což řeší zákon o daních z příjmů).

Dále ZoÚ definuje předmět účetnictví a jeho rozsah, jak mají vypadat účetní doklady, účetní zápisy, účetní knihy, co je to směrná účetní osnova a účtový rozvrh.

Velká pozornost v zákoně je věnována účetní závěrce (včetně konsolidované) – jejímu sestavení a ověření, výroční zprávě – a jejich zveřejňováním.

V ZoÚ se dočteme taky o způsobech oceňování, o inventarizaci majetku a závazků, ale také o archivaci účetních záznamů.

Relativně novou součástí zákona je Zpráva o platbách orgánům správy členského státu EU nebo třetí země anebo Uvádění nefinančních informací.

Závěr zákona je věnovaný přestupkům – najdeme zde jejich docela podrobný seznam a zároveň výši pokut, které nám za jejich „spáchání“ hrozí.

Vyhlášky

Zákon o účetnictví je poměrně stručný a řadu užitečných informací a postupů se dozvíme až v „prováděcích vyhláškách“ k tomuto zákonu. Těchto základních prováděcích vyhlášek je pět a každá platí pro jiné účetní jednotky:
 • vyhláška č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky účtující v soustavě podvojného účetnictví
 • vyhláška č. 501/2002 Sb. pro banky a finanční instituce
 • vyhláška č. 502/2002 Sb. pro pojišťovny
 • vyhláška č. 503/2002 Sb. pro zdravotní pojišťovny
 • vyhláška č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání

Vyhláška č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky účtující v (podvojném) účetnictví

Vyhláška nám definuje podrobněji např.:
 • rozsah a způsob sestavování účetní závěrky,
 • obsahové vymezení některých položek rozvahy (dlouhodobý/krátkodobý hmotný/nehmotný/finanční majetek, zásoby, dlouhodobé/krátkodobé pohledávky, peněžní prostředky, časové rozlišení, základní kapitál, kapitálové fondy, výsledek hospodaření minulých let, rezervy, dlouhodobé/krátkodobé závazky),
 • obsahové vymezení některých položek výkazu zisku a ztráty (náklady vynaložené na prodané zboží, služby, změna stavu zásob vlastní činnosti, aktivace, osobní náklady, úpravy hodnot v provozní oblasti – odpisy a opravné položky, jiné provozní výnosy, daně a poplatky, rezervy, komplexní náklady příštích období, jiné provozní náklady, výnosy z finančního majetku a související náklady, úpravy hodnot a rezerv ve finanční oblasti, výnosové/nákladové úroky, ostatní finanční výnosy/náklady, převod podílu na výsledku hospodaření společníkům).
Dále nám vyhláška dává velmi podrobný návod na to, jaké informace máme uvádět v příloze k účetní závěrce (a to v závislosti na kategorii účetní jednotky).

Přehled o peněžních tocích (Cash Flow) – jeho uspořádání a obsahové vymezení – také najdeme v této vyhlášce, stejně tak jako výkaz o změnách vlastního kapitálu.

Důležitou součástí vyhlášky je definování způsobu oceňování majetku (i závazků) a vymezení nákladů s jeho pořízením souvisejících – tedy definování toho, co se stává součástí vstupní ceny pořizovaného majetku (a do nákladů se dostává postupně formou odpisů) a co můžeme zaúčtovat do nákladů hned.

Dále se zde dočteme postupy pro tvorbu a použití opravných položek a rezerv, pro odepisování (včetně metody komponentního odepisování), o odložené dani, kurzových rozdílech, o ocenění souboru majetku, o způsobu přechodu z daňové evidence na účetnictví, o konsolidaci atd.

Součástí vyhlášky jsou i přílohy:
 • Příloha č. 1 – Uspořádání a označování položek rozvahy
 • Příloha č. 2 – Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty – druhové členění
 • Příloha č. 3 – Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty – účelové členění
 • Příloha č. 4 – Směrná účtová osnova

Některé další vyhlášky, které se dotýkají účetnictví:
 • vyhláška č. 325/2015 Sb. pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví
 • vyhláška č. 410/2009 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky
 • vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
 • vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek
 • vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

České účetní standardy

Kromě zákona o účetnictví a prováděcích vyhlášek, existují ještě České účetní standardy (dále jen „ČÚS“). Tyto standardy opět máme v několika verzích, podle typu účetních jednotek:
 • ČÚS pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. (podnikatelé)
 • ČÚS pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 501/2002 Sb. (banky a finanční instituce)
 • ČÚS pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 502/2002 Sb. (pojišťovny)
 • ČÚS pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 503/2002 Sb. (zdravotní pojišťovny)
 • ČÚS pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. (nepodnikatelé)
 • ČÚS pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (některé vybrané účetní jednotky)

České účetní standardy pro podnikatele

Každý účetní standard popisuje jednu specifickou oblast účetnictví – definuje většinou cíl, obsahové vymezení a postupy účtování.

Tab.: Přehled platných ČÚS
 
Číslo standardu Název
001 Účty a zásady účtování na účtech
002 Otevírání a uzavírání účetních knih
003 Odložená daň
004 Rezervy
005 Opravné položky
006 Kurzové rozdíly
007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob
008 Operace s cennými papíry a podíly
009 Deriváty
010 – zrušen Zvláštní operace s pohledávkami
011 Operace s obchodním závodem
012 Změny vlastního kapitálu
013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
014 Dlouhodobý finanční majetek
015 Zásoby
016 Společná ustanovení ke směrné účtové osnově
017 Zúčtovací vztahy
018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
019 Náklady a výnosy
020 Konsolidace
021 Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace 2
022 Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby
023 Přehled o peněžních tocích
024 – zrušen Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016

Interpretace Národní účetní rady

Národní účetní rada (dále jen „NÚR“) je nezávislá odborná „instituce“, jejímž výstupem jsou tzv. Interpretace. Tyto Interpretace vyjadřují odborný názor NÚR a mají sloužit k jednotnému a vhodnému používání zákona o účetnictví a souvisejících právních norem. Členy NÚR jsou Komora auditorů ČR, Komora daňových poradců ČR, Svaz účetních ČR a Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze.

Interpretace se vždy týká konkrétního účetního „problému“, jehož řešení není ani při důkladném studiu účetních norem jednoznačné a tato Interpretace je mnohdy doplněna užitečnými příklady. Může se zdát, že Interpretace jsou pouze pro odborníky, ale i menší účetní jednotky zde mohou nalézt užitečné informace.

Třeba o tom jak, v jaké výši a jestli vůbec účtovat o rezervě na daň, odkdy „shromažďovat“ náklady na pořízení dlouhodobého majetku, jak naložit s nárokem na dotaci nebo s vrácením dotací, jak a jestli přeceňovat dohadné položky v cizích měnách, jak odepsat cizoměnové pohledávky a závazky, jak provádět opravy chyb a změny v účetních odhadech, kdy nastane okamžik pro zařazení dlouhodobého majetku do užívání, jestli počítat kurzové rozdíly u časového rozlišení v cizí měně a další.

Tab.: Přehled dosud schválených Interpretací
 
Číslo Interpretace Název
I-01 Přechodné rozdíly při výchozím uznáváním aktiv
I-02 Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech
I-03 Rezerva na splatnou daň
I-04 Odložená daň z přechodných rozdílů při oceňování majetkových účastí metodou ekvivalence
I-05 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku
I-06 Interpretace nebyla vydána
I-07 Komisionářské smlouvy
I-08 Sociální fond a účtování o fondech tvořených ze zisku
I-09 Odložená daň – první vykázání
I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele
I-11 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce
I-12 Faktoring
I-13 Účtování související s paušálními náhradami odpovědnosti za kvalitu dodávek
I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace
I-15 Zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na zisku
I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene
I-17 Pobídky v nájemních vztazích
I-18 Dohadné položky v cizí měně
I-19 Zúčtování závazků vzniklých z rozdělení vlastního kapitálu
I-20 Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů
I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku
I-22 Dotace v cizí měně
I-23 Oceňování nabyté cizoměnové pohledávky
I-24 Události po rozvahovém dni
I-25 Ocenění po předchůdci
I-26 Slevy z pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání
I-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek
I-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek
I-29 Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách
I-30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikatele
I-31 Mezitimní účetní výkaznictví
I-32 Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu
I-33 Určení okamžiku zařízení dlouhodobého hmotného majetku do užívání
I-34 Rezervy na likvidace
I-35 Oceňování zásob vytvořených vlastní činností
I-36 Náhradní způsob výpočtu konsolidačního rozdílu
I-37 Časové rozlišování a cizí měna
I-38 Vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývoje (připravuje se)
I-39 Zachycení prodeje podílu v dceřiném podniku v konsolidované účetní závěrce (připravuje se)

Sdělení, stanoviska, dotazy – Ministerstvo financí ČR, Komora auditorů ČR

Některé odpovědi na dotazy z oblasti účetnictví jsou zveřejňovány na stránkách Ministerstva financí ČR.

Aktuality a metodické materiály Ministerstva financí ČR z oblasti účetnictví najdeme také na webových stránkách. Je zde např. sdělení Ministerstva financí k účtování a vykazování digitálních měn – s tímto tématem se stále častěji setkáváme.

Odpovědi na některé problematické otázky z oblasti účetnictví můžeme nalézt také na stránkách Komory auditorů ČR.

Evropské účetní předpisy

Nařízení Evropské unie:
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1006/2002 – o uplatňování mezinárodních účetních standardů
 • Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s výše uvedením nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)
Směrnice EU:
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU – o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků (…)
 • Směrnice Rady 86/365/EHS – o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách banka a ostatních finančních institucí
 • Směrnice Rady 91/674/EHS – o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven
Evropské předpisy můžeme nalézt také na webových stránkách EUR–Lex.

Některé další předpisy související s účetnictvím


Související článek:
Zákonné a podzákonné normy k dani z příjmů
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zrušení slevy na studenta

29. 2. 2024 | Sleva na studenta, která dlouhodobě činila 4 020 Kč ročně, se od roku 2024 ruší, takže si ji poplatníci mohou naposledy uplatnit v daňovém přiznání za rok 2023. Jedná se o poplatníky, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání studiem či předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let, případně do 28 let u prezenční formy doktorského studia. Hlavním důvodem zrušení je její nízká efektivita vůči klasickým studentům, kterým by měla zcela postačit sleva na poplatníka, která plně eliminuje zdanění u výdělku 205 600 Kč ročně.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Wanmos s.r.o.
Účetní, poradenská a vzdělávací firma
www.wanmos.com

S Partnerem v Pohodě
FOCUS Partner vede účetnictví téměř 40 firmám v Pohodě
www.focus-partner.cz

Kurzovní lístek

25,36 Kč
0,025 Kč
23,38 Kč
-0,051 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.03.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme