Zákonné a podzákonné normy k účetnictví


Ing. Michal Kadlec
2. 11. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Základem znalostí pro každého, kdo se zabývá účetnictvím, je zákon o účetnictví.

Foto: 123RF

 

Účetnictví je regulováno řadou předpisů a ani po jejich prostudování nemusíme mít vždy jasno. Podívejme se, jaké předpisy to jsou, co v nich najdeme, a které zdroje informací v oblasti účetnictví můžeme ještě využít.


 

Zákon o účetnictví

Zákon o účetnictví (dále jen „ZoÚ“) tvoří základ znalostí pro každého, kdo se účetnictvím zabývá. Tento zákon se vztahuje na účetní jednotky, kterými jsou:
 • právnické osoby – české i zahraniční, pokud podnikají na území ČR,
 • fyzické osoby – ale pouze ty, které jsou zapsány v obchodním rejstříku, které překročily zákonný limit pro vedení účetnictví (obrat 25 000 000 Kč za kalendářní rok), případně ostatní fyzické osoby, kterým to ukládají předpisy,
 • organizační složky státu,
 • svěřenské fondy,
 • „penzijní“ fondy, „investiční“ fondy.
Důležitou součástí tohoto zákona je kategorizace účetních jednotek – kdy jsou tyto jednotky rozděleny na mikro, malé, střední a velké účetní jednotky – podle výše aktiv, ročního úhrnu čistého obratu a průměrného počtu zaměstnanců.

Více o kategorizaci účetních jednotek např. v článku Kategorizace účetních jednotek od 1. 1. 2016.

S kategorizací účetních jednotek pak úzce souvisí povinnosti související se zveřejňování účetní závěrky, povinnosti ověřování účetní závěrky auditorem apod.

Zákon se zabývá nejen účetnictvím (podvojným), ale i jednoduchým účetnictvím (naproti tomu se nezabývá vedením daňové evidence nebo uplatňováním výdajů paušálem – což řeší zákon o daních z příjmů).

Dále ZoÚ definuje předmět účetnictví a jeho rozsah, jak mají vypadat účetní doklady, účetní zápisy, účetní knihy, co je to směrná účetní osnova a účtový rozvrh.

Velká pozornost v zákoně je věnována účetní závěrce (včetně konsolidované) – jejímu sestavení a ověření, výroční zprávě – a jejich zveřejňováním.

V ZoÚ se dočteme taky o způsobech oceňování, o inventarizaci majetku a závazků, ale také o archivaci účetních záznamů.

Relativně novou součástí zákona je Zpráva o platbách orgánům správy členského státu EU nebo třetí země anebo Uvádění nefinančních informací.

Závěr zákona je věnovaný přestupkům – najdeme zde jejich docela podrobný seznam a zároveň výši pokut, které nám za jejich „spáchání“ hrozí.

Vyhlášky

Zákon o účetnictví je poměrně stručný a řadu užitečných informací a postupů se dozvíme až v „prováděcích vyhláškách“ k tomuto zákonu. Těchto základních prováděcích vyhlášek je pět a každá platí pro jiné účetní jednotky:
 • vyhláška č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky účtující v soustavě podvojného účetnictví
 • vyhláška č. 501/2002 Sb. pro banky a finanční instituce
 • vyhláška č. 502/2002 Sb. pro pojišťovny
 • vyhláška č. 503/2002 Sb. pro zdravotní pojišťovny
 • vyhláška č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání

Vyhláška č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky účtující v (podvojném) účetnictví

Vyhláška nám definuje podrobněji např.:
 • rozsah a způsob sestavování účetní závěrky,
 • obsahové vymezení některých položek rozvahy (dlouhodobý/krátkodobý hmotný/nehmotný/finanční majetek, zásoby, dlouhodobé/krátkodobé pohledávky, peněžní prostředky, časové rozlišení, základní kapitál, kapitálové fondy, výsledek hospodaření minulých let, rezervy, dlouhodobé/krátkodobé závazky),
 • obsahové vymezení některých položek výkazu zisku a ztráty (náklady vynaložené na prodané zboží, služby, změna stavu zásob vlastní činnosti, aktivace, osobní náklady, úpravy hodnot v provozní oblasti – odpisy a opravné položky, jiné provozní výnosy, daně a poplatky, rezervy, komplexní náklady příštích období, jiné provozní náklady, výnosy z finančního majetku a související náklady, úpravy hodnot a rezerv ve finanční oblasti, výnosové/nákladové úroky, ostatní finanční výnosy/náklady, převod podílu na výsledku hospodaření společníkům).
Dále nám vyhláška dává velmi podrobný návod na to, jaké informace máme uvádět v příloze k účetní závěrce (a to v závislosti na kategorii účetní jednotky).

Přehled o peněžních tocích (Cash Flow) – jeho uspořádání a obsahové vymezení – také najdeme v této vyhlášce, stejně tak jako výkaz o změnách vlastního kapitálu.

Důležitou součástí vyhlášky je definování způsobu oceňování majetku (i závazků) a vymezení nákladů s jeho pořízením souvisejících – tedy definování toho, co se stává součástí vstupní ceny pořizovaného majetku (a do nákladů se dostává postupně formou odpisů) a co můžeme zaúčtovat do nákladů hned.

Dále se zde dočteme postupy pro tvorbu a použití opravných položek a rezerv, pro odepisování (včetně metody komponentního odepisování), o odložené dani, kurzových rozdílech, o ocenění souboru majetku, o způsobu přechodu z daňové evidence na účetnictví, o konsolidaci atd.

Součástí vyhlášky jsou i přílohy:
 • Příloha č. 1 – Uspořádání a označování položek rozvahy
 • Příloha č. 2 – Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty – druhové členění
 • Příloha č. 3 – Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty – účelové členění
 • Příloha č. 4 – Směrná účtová osnova

Některé další vyhlášky, které se dotýkají účetnictví:
 • vyhláška č. 325/2015 Sb. pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví
 • vyhláška č. 410/2009 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky
 • vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
 • vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek
 • vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

České účetní standardy

Kromě zákona o účetnictví a prováděcích vyhlášek, existují ještě České účetní standardy (dále jen „ČÚS“). Tyto standardy opět máme v několika verzích, podle typu účetních jednotek:
 • ČÚS pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. (podnikatelé)
 • ČÚS pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 501/2002 Sb. (banky a finanční instituce)
 • ČÚS pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 502/2002 Sb. (pojišťovny)
 • ČÚS pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 503/2002 Sb. (zdravotní pojišťovny)
 • ČÚS pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. (nepodnikatelé)
 • ČÚS pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (některé vybrané účetní jednotky)

České účetní standardy pro podnikatele

Každý účetní standard popisuje jednu specifickou oblast účetnictví – definuje většinou cíl, obsahové vymezení a postupy účtování.

Tab.: Přehled platných ČÚS
 
Číslo standardu Název
001 Účty a zásady účtování na účtech
002 Otevírání a uzavírání účetních knih
003 Odložená daň
004 Rezervy
005 Opravné položky
006 Kurzové rozdíly
007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob
008 Operace s cennými papíry a podíly
009 Deriváty
010 – zrušen Zvláštní operace s pohledávkami
011 Operace s obchodním závodem
012 Změny vlastního kapitálu
013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
014 Dlouhodobý finanční majetek
015 Zásoby
016 Společná ustanovení ke směrné účtové osnově
017 Zúčtovací vztahy
018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
019 Náklady a výnosy
020 Konsolidace
021 Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace 2
022 Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby
023 Přehled o peněžních tocích
024 – zrušen Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016

Interpretace Národní účetní rady

Národní účetní rada (dále jen „NÚR“) je nezávislá odborná „instituce“, jejímž výstupem jsou tzv. Interpretace. Tyto Interpretace vyjadřují odborný názor NÚR a mají sloužit k jednotnému a vhodnému používání zákona o účetnictví a souvisejících právních norem. Členy NÚR jsou Komora auditorů ČR, Komora daňových poradců ČR, Svaz účetních ČR a Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze.

Interpretace se vždy týká konkrétního účetního „problému“, jehož řešení není ani při důkladném studiu účetních norem jednoznačné a tato Interpretace je mnohdy doplněna užitečnými příklady. Může se zdát, že Interpretace jsou pouze pro odborníky, ale i menší účetní jednotky zde mohou nalézt užitečné informace.

Třeba o tom jak, v jaké výši a jestli vůbec účtovat o rezervě na daň, odkdy „shromažďovat“ náklady na pořízení dlouhodobého majetku, jak naložit s nárokem na dotaci nebo s vrácením dotací, jak a jestli přeceňovat dohadné položky v cizích měnách, jak odepsat cizoměnové pohledávky a závazky, jak provádět opravy chyb a změny v účetních odhadech, kdy nastane okamžik pro zařazení dlouhodobého majetku do užívání, jestli počítat kurzové rozdíly u časového rozlišení v cizí měně a další.

Tab.: Přehled dosud schválených Interpretací
 
Číslo Interpretace Název
I-01 Přechodné rozdíly při výchozím uznáváním aktiv
I-02 Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech
I-03 Rezerva na splatnou daň
I-04 Odložená daň z přechodných rozdílů při oceňování majetkových účastí metodou ekvivalence
I-05 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku
I-06 Interpretace nebyla vydána
I-07 Komisionářské smlouvy
I-08 Sociální fond a účtování o fondech tvořených ze zisku
I-09 Odložená daň – první vykázání
I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele
I-11 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce
I-12 Faktoring
I-13 Účtování související s paušálními náhradami odpovědnosti za kvalitu dodávek
I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace
I-15 Zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na zisku
I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene
I-17 Pobídky v nájemních vztazích
I-18 Dohadné položky v cizí měně
I-19 Zúčtování závazků vzniklých z rozdělení vlastního kapitálu
I-20 Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů
I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku
I-22 Dotace v cizí měně
I-23 Oceňování nabyté cizoměnové pohledávky
I-24 Události po rozvahovém dni
I-25 Ocenění po předchůdci
I-26 Slevy z pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání
I-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek
I-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek
I-29 Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách
I-30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikatele
I-31 Mezitimní účetní výkaznictví
I-32 Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu
I-33 Určení okamžiku zařízení dlouhodobého hmotného majetku do užívání
I-34 Rezervy na likvidace
I-35 Oceňování zásob vytvořených vlastní činností
I-36 Náhradní způsob výpočtu konsolidačního rozdílu
I-37 Časové rozlišování a cizí měna
I-38 Vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývoje (připravuje se)
I-39 Zachycení prodeje podílu v dceřiném podniku v konsolidované účetní závěrce (připravuje se)

Sdělení, stanoviska, dotazy – Ministerstvo financí ČR, Komora auditorů ČR

Některé odpovědi na dotazy z oblasti účetnictví jsou zveřejňovány na stránkách Ministerstva financí ČR.

Aktuality a metodické materiály Ministerstva financí ČR z oblasti účetnictví najdeme také na webových stránkách. Je zde např. sdělení Ministerstva financí k účtování a vykazování digitálních měn – s tímto tématem se stále častěji setkáváme.

Odpovědi na některé problematické otázky z oblasti účetnictví můžeme nalézt také na stránkách Komory auditorů ČR.

Evropské účetní předpisy

Nařízení Evropské unie:
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1006/2002 – o uplatňování mezinárodních účetních standardů
 • Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s výše uvedením nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)
Směrnice EU:
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU – o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků (…)
 • Směrnice Rady 86/365/EHS – o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách banka a ostatních finančních institucí
 • Směrnice Rady 91/674/EHS – o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven
Evropské předpisy můžeme nalézt také na webových stránkách EUR–Lex.

Některé další předpisy související s účetnictvím


Související článek:
Zákonné a podzákonné normy k dani z příjmů
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Datové schránky od roku 2023

27. 9. 2022 | Všechny podnikající fyzické osoby (OSVČ) se musí připravit na to, že jim od 1. 1. 2023 bude zřízena datová schránka. Týkat se to bude i právnických osob, které ji ještě nemají. Např. spolků, společenství vlastníků, obecně prospěšných společností, nadací a ústavů. Zřizování bude probíhat od začátku ledna do konce března 2023. S datovou schránkou musí počítat také ty fyzické osoby, které sice nepodnikají, ale použijí prostředek pro elektronickou identifikaci. Pokud tedy někdo využije svoji bankovní identitu (např. k podání daňového přiznání, k zažádání o podporu v nezaměstnanosti, k obnovení řidičského průkazu apod.), bude mu datová schránka také automaticky zřízena.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Ing. Alena Nováková
Profesionální účetní služby
www.alenanovakova.cz

LANCOMAT s.r.o.
Vše pro strukturované kabeláže, optické sítě a rozvaděče
www.lancomat.cz

Daňový kalendář

17. 10. 2022 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2022)
25. 10. 2022 Přiznání DPH (za září 2022)
25. 10. 2022 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2022)
25. 10. 2022 Souhrnné hlášení (za září 2022 a 3. čtvrtletí 2022)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,55 Kč
-0,140 Kč
25,18 Kč
-0,259 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 30.09.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme