Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Uvedení dlouhodobého hmotného majetku do užívání


Bc. Alena Haas Kubátová
28. 4. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud technické zhodnocení za zdaňovací období nepřekročí 80 000 Kč, jde o jednorázový daňový náklad.

Foto: 123RF

 

Jak uvést dlouhodobý hmotný majetek do užívání s přihlédnutím ke změně finančního limitu pro zařazení majetku od 1. 1. 2021? Jaké podmínky musí majetek splňovat, aby mohl být uveden do užívání? A jaké jsou nejobvyklejší překážky v praxi?


 
Uvedením do užívání rozumíme dokončení věci, stejně jako zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání a splnění všech povinností, které stanovují právní předpisy (požární, bezpečnostní a jiné).

Dlouhodobý majetek je možno uvést do stavu způsobilého k užívání za splnění:
  • technických a ekonomických podmínek, jež zajišťují funkčnost majetku => situace, kdy je majetek fakticky dokončen a lze jej uvést do stavu způsobilého k užívání a dosahování výnosů z něj,
  • povinností stanovených právními předpisy pro užívání majetku => nejrůznější osvědčení, licence apod. od veřejných institucí (v případě nemovitostí je to třeba vydání kolaudačního rozhodnutí).
Hmotné movité věci je často možné zařadit do užívání bez nutnosti splnění dalších podmínek – např. montáž apod. Dokladem o tom, že je majetek ve stavu způsobilém k užívání, je protokol o uvedení do užívání nebo obdobný doklad.
 
Na základě protokolu o zařazení majetku do používání převedete v programu POHODA majetek do účtových skupin 01, 02 nebo 03. V agendě Majetek na záložce Majetkové operace zkontrolujete, jestli cena pořízení a zařazení odpovídá skutečnosti. Do příslušného řádku v poli Předkontace nastavte předkontaci (01*, 02*, 03*/04*).

Možné problémy spojené s uvedením dlouhodobého majetku do užívání

V praxi dochází k situacím, kdy je dlouhodobý majetek z technického i ekonomického hlediska připraven k užívání, ale majitel nemá v ruce všechny potřebné dokumenty a osvědčení od veřejných institucí. Majetek je pak zařazen do užívání skutečně až ve chvíli, kdy nabylo účinnosti očekávané osvědčení o způsobilosti k provozu majetku.

Mnohdy bude osvědčení o způsobilosti vydáno až následně. V takových případech může být majetek uveden do užívání již před získáním tohoto potvrzení a účetní jednotka jej zařadí do užívání v okamžiku, kdy je v takovém technickém stavu, že může být bez problému používán.

Zvláštní kapitolou je majetek ve zkušebním provozu. Obvykle je považován za dokončený a zkušebním provozem je prověřena jeho plná funkčnost. Jestliže se během užívání majetku ve zkušebním provozu neobjeví žádné pochybnosti ohledně jeho funkčnosti, je možné tento majetek uvést do užívání v okamžiku vstupu do zkušebního provozu.

Někdy dochází také k situacím, že je nemovitost vedena v tzv. režimu předčasného užívání. Byť jde o situace, které je nutné posuzovat individuálně, nedá se na 100 % doporučit uvedení takové stavby do užívání. Existuje totiž určitá míra nejistoty ohledně toho, jak dopadne závěrečné povolovací řízení.

Finanční limit pro zařazení dlouhodobého majetku do užívání

Co se týče evidence majetku na majetkových účtech, řídíme se platnou účetní osnovou a účtovým rozvrhem dané účetní jednotky. O dlouhodobém hmotném majetku účtujeme v účtových skupinách 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný.

Jak je to ale s finančním limitem pro zařazení majetku? Daňový balíček 2021 (zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony) zamíchal docela slušně kartami i zde.

U hmotného majetku totiž došlo ke dvěma výrazným změnám:
  1. Zvýšila se hodnotová hranice pro některé složky hmotného majetku a jeho technické zhodnocení.
  2. Došlo ke změně v oblasti mimořádných odpisů.

Chcete-li v programu POHODA využít mimořádných odpisů u majetku zařazeného v uvedeném období, nastavte v agendě Majetek u způsobu odpisu HM rovnoměrný novou odpisovou skupinu Sk.1 – mimořádná, resp. Sk. 2 – mimořádná.


Pro účely tohoto článku se zaměříme na změnu týkající se hodnotové hranice, a to u:
  • samostatných hmotných movitých věcí, případně souboru hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením s provozně-technickými funkcemi delšími než jeden rok,
  • dospělých zvířat a jejich skupin,
  • technického zhodnocení – výdajů na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku.
U nich došlo ke zvýšení hodnotové hranice z původních 40 000 Kč na 80 000 Kč.

Znamená to, že výše uvedené movité věci s oceněním nižším než 80 000 Kč pořízené v období od 1. 1. 2021 již není možné daňové odpisovat. Ve věci technického zhodnocení pak platí, že pokud technické zhodnocení za zdaňovací období nepřekročí u jednotlivého majetku hranici v celkovém součtu 80 000 Kč, jde o jednorázový daňový náklad, nikoliv o technické zhodnocení.

Tuto novinku lze uplatnit i zpětně, tedy pro majetek pořízený a uvedený do užívání v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, jakož i pro technické zhodnocení dokončené v roce 2020.

Z uvedeného vyplývá, že pokud hodnota majetku nepřekročí hodnotu, od níž může účetní jednotka evidovat majetek jako dlouhodobý hmotný, jde o jednorázový daňově uznatelný náklad.

V souvislosti se změnou limitu je vhodné také zmínit, že je v zájmu účetních jednotek přepracovat své vnitřní účetní směrnice upravující finanční limit ocenění dlouhodobého majetku. Je třeba rovněž zdůraznit, že tento postup mohou použít pouze ty podnikatelské subjekty, jež se řídí prováděcí vyhláškou k účetnictví č. 500/2002 Sb.

Příklad

Účetní jednotka Alík, s. r. o. pořídila (a současně uvedla do užívání) v polovině roku 2020 ojetý automobil za 50 000 Kč a eviduje jej v účetnictví jako dlouhodobý majetek na analytickém účtu 022.10 – Automobily. Daňovým nákladem roku 2020 tedy jsou nebo mohou být pouze účetní odpisy, nikoliv výdaj na pořízení tohoto automobilu.

Pokud by však účetní jednotka účtovala o automobilu jako o drobném hmotném majetku, bude částka 50 000 Kč vynaložená na jeho pořízení daňově uznatelným nákladem.


Související články:

Změny u odpisování dlouhodobého majetku
Mimořádné odpisy a další změny u majetku v roce 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Můžete podávat žádost o kompenzační bonus za květen 2021

11. 5. 2021 | Finanční správa přijímá žádosti o kompenzační bonus za květen 2021. Žádost můžete podat prostřednictvím webové aplikace, e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně na podatelně, a to do 2. 8. 2021. Výše kompenzačního bonusu je až 1 000 Kč/den pro OSVČ a společníky malých s. r. o., pokud jim příjmy za bonusové období klesly alespoň o 50 %. Pro dohodáře činí výše příspěvku 500 Kč/den, stejně tak pro OSVČ a společníky malých s. r. o., kteří mají nařízenou karanténu či izolaci.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Ing. Martin Rovenský
Vedení účetnictví, daňové evidence a mezd
rovensky.cz

1.bilanční s.r.o.
Firma poskytující komplexní ekonomický a účetní servis.
www.danovypoplatnik.cz

Daňový kalendář

25. 5. 2021 Souhrnné hlášení (za duben 2021)
25. 5. 2021 Kontrolní hlášení (za duben 2021)
25. 5. 2021 Přiznání DPH (za duben 2021)
31. 5. 2021 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,58 Kč
-0,015 Kč
21,02 Kč
-0,012 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 11.05.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru