Změny u odpisování dlouhodobého majetku


Bc. Michaela Prátová, Ing. Martin Polák
19. 4. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

V účetnictví dané jednotky se může objevit pouze majetek, který přímo vlastní.

Foto: 123RF

 

Odpisy slouží k postupnému rozložení pořizovací ceny dlouhodobého majetku do nákladů v obdobích jeho používání. Od roku 2021 nastaly v daňové oblasti odpisování dlouhodobého majetku určité změny oproti předchozím letům.


 
Odpisování dlouhodobého majetku v účetnictví řeší snižování majetkové hodnoty, ať už používáním, nebo přirozeným opotřebením. Odpisy slouží k postupnému rozložení pořizovací ceny dlouhodobého majetku do nákladů v obdobích jeho používání. Od roku 2021 však nastaly v daňové oblasti odpisování dlouhodobého majetku určité změny oproti dřívějšku. Pojďme si je podrobněji představit.

Jakou funkci plní odpisování majetku?

Metody odpisování dlouhodobého majetku jsou důležitou součástí účetnictví v oblasti oceňování v čase jeho využívání, které by mělo vyjadřovat jeho aktuální hodnotu k rozvahovému dni výši znehodnocení za účetní období ve výkazu zisku a ztrát.

Odepisovat majetek se účetní jednotce vyplatí ze dvou důvodů:
 1. Slouží jako nástroj daňové optimalizace v oblasti daně z příjmů.
 2. Odpisování popisuje pokles hodnoty majetku v závislosti na jeho používání apod.
V praxi se však často ukazuje, že role odpisů vyjádřena ve skutečném neboli reálném snížení hodnoty dlouhodobého majetku v účetnictví je podceňována, nebo dokonce přehlížena. A fyzické i právnické osoby se o ni zajímají pouze z daňového úhlu pohledu – zajímá je maximální snížení základu daně, potažmo daňové povinnosti.

Nicméně účetní odpisy často určují, zda se účetní uzávěrka (a celkové účetnictví) jeví jako důvěryhodná a poctivá v očích uživatelů. V akademickém světě a nejrůznější literatuře se setkáváme s pojmem věrný a poctivý obraz.

Co spadá do dlouhodobého majetku?

V účetnictví dané jednotky se může objevit pouze majetek, který přímo vlastní. Jestliže se majetek nachází ve vlastnictví několika subjektů najednou, může každý z nich odepsat pouze svůj podíl.

Do dlouhodobého majetku řadíme:
 • majetek, který daný subjekt vlastní nebo nabyl právo od vlastníka (nebo jiné oprávněné osoby) k užívání,
 • technické zhodnocení drobného majetku,
 • technické zhodnocení cizího dlouhodobého majetku, jestliže je účetní jednotka oprávněna účtovat a odpisovat technické zhodnocení,
 • ložisko nevyhrazeného nerostu (nebo alespoň jeho část) na pozemku koupeném po 1. lednu 1997,
 • soubor movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením jako jeden celek, a to i v případě, že je sestaven z movitých věcí, u kterých je od počátku známo jejich ocenění.
Naopak mezi dlouhodobý majetek vyloučený z odpisování patří například:
 • finanční majetky,
 • pozemky,
 • pěstitelské celky trvalých porostů,
 • zásoby,
 • sbírky,
 • umělecká díla (která nejsou součástí stavby), movité kulturní památky a předměty kulturní hodnoty,
 • nedokončený dlouhodobý majetek, jestliže není způsobilý k užívání,
 • zásoby,
 • pohledávky,
 • najatý majetek, pokud není účetní subjekt oprávněný k odpisu,
 • povolenky na emise a preferenční limity.

Jaké změny nastaly od roku 2021 v oblasti odpisů dlouhodobého majetku?

Změny v odpisování dlouhodobého majetku jsou zahrnuty v novele zákona o daních z příjmů pro rok 2021. O jaké konkrétní změny se jedná?
 
1. Zvýšení hranice pro daňové odpisování hmotného majetku

V první řadě dochází k trvalému zvýšení hranice odpisování hmotného majetkutechnického zhodnocení – z původních 40 000 Kč na 80 000 Kč. Do této výše je tedy možné jednorázově odepsat jakýkoliv majetek do daňových výdajů podnikatele.
 
2. Zrušení kategorie nehmotného majetku u právnických osob – pouze u právnických osob, u fyzických osob to již šlo, lze jednorázově

Dříve se dlouhodobý majetek právnických osob rozděloval do dvou kategorií – na hmotný a nehmotný. Nyní však dochází ke zrušení daňového odpisování nehmotného majetku u právnických osob, podobně jak už tomu bylo u osob fyzických.

Je však možné uplatnění výdajů, které souvisí s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku tak, jak jste tomu zvyklí dělat v účetnictví. Tedy výše daňově účinných nákladů bude odpovídat odpisům uplatněným v účetnictví. Tuto změnu navíc můžete využít i zpětně na nehmotný majetek pořízený již od 1. 1. 2020.
 
3. Mimořádné odpisy pro 1. a 2. odpisovou skupinu

Mimořádné odpisy byly již jednou zavedeny, a to v letech 2009 a 2010, kdy probíhala finanční krize. Účetní jednotky mají nyní možnost opět využít této rychlejší varianty odpisu. Do mimořádného odpisu lze zahrnout majetek pořízený v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 a jedná se o dlouhodobý majetek z 1. (např. tiskárny, počítače a další elektronika) a 2. (např. automobil) odpisové skupiny.

V případě využití mimořádných odpisů nelze zvolit metodu zrychleného odepisování, ale pouze metodu rovnoměrného odepisování, a to pro majetek zařazený v první odpisové skupině 12 měsíců a pro majetek v druhé odpisové skupině 24 měsíců. V případě druhé skupiny tak mohou odpisy zasáhnout až do tří zdaňovacích období, viz příklad níže.

První část odpisu nelze provést ve stejný měsíc, kdy jsme si daný dlouhodobý majetek pořídili, ale až od měsíce následujícího. Například pokud zakoupíte zboží v září, období odpisu začíná až v říjnu.
 
Chcete-li v programu POHODA využít mimořádných odpisů u majetku zařazeného v uvedeném období, nastavte v agendě Majetek u způsobu odpisu HM rovnoměrný novou odpisovou skupinu Sk.1 – mimořádná, resp. Sk.2 – mimořádná.

Příklad

Účetní jednotka (plátce DPH) nakoupila 20. 9. 2021 osobní automobil v částce 600 000 Kč + 21 % DPH.

Řešení:
Počátek odepisování od 1. 10. 2021, konec odepisování 30. 9. 2023:
 • 1. rok odpisu od 1. 10. do 30. 9. 2022 lze odepsat 60 %, což činí 360 000 Kč,
 • 2. rok odpisu od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 odepisujeme zbývajících 40 %, tedy 240 000 Kč.
Podrobné rozložení odpisu v účetních obdobích počítáme následujícím způsobem:
 • rok 2021: (360 000 Kč / 12 měsíců) × 3 měsíce = 90 000 Kč,
 • rok 2022:
  • období leden až září: (360 000 Kč / 12 měsíců) × 9 měsíců = 270 000 Kč,
  • období říjen až prosinec: (240 000 Kč / 12 měsíců) × 3 měsíce = 60 000 Kč,
  • v součtu za celý rok: 270 000 + 60 000 = 330 000 Kč,
 • rok 2023 období leden až září: (240 000 Kč / 12 měsíců) × 9 měsíců = 180 000 Kč.
Pro srovnání přikládáme také standardní odpis za 5 let, který by probíhal v letech 2021 až 2025:
 • odpis za rok 2021 představuje: 600 000 Kč × 11 % = 66 000 Kč,
 • odpisy za roky 2022 až 2025 by pak představovaly výpočet: 600 000 Kč × 22,25 % za každý rok, tedy 133 500 Kč.

Článek byl připravený ve spolupráci se společností Orange Academy s.r.o.


Související článek:
Mimořádné odpisy a další změny u majetku v roce 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

obsipe
25. 6. 2021 12:29:29
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jak je to s odpisem přístřešku sloužícímu k podnikání, jehož pořizovací náklady nebudou vyšší jak 80.000,- Kč.Je možné jej jednorázově odepsat v roce dokončenínebo je třeba po dokončení udělat znalecký odhad a odepisovat 30 let? Děkuji za radu. S pozdravem Petr
Hlášení závadného obsahu

Ludmila Beňová
3. 5. 2021 12:39:14
nákup auta , které není nové ,ale dva roky staré , postup jako u nového ?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jednotný kurz za rok 2023

22. 2. 2024 | Fyzické osoby, které nevedou účetnictví a mají příjmy či výdaje v cizí měně, mohou použít pro přepočet cizí měny jednotný kurz. Jednotný kurz za rok 2023 byl vyhlášen ve Finančním zpravodaji číslo 1/2024. Například pro euro činí 23,97 Kč, pro dolar 22,14 Kč. Pro přepočet cizích měn, které nejsou uvedené v kurzovním lístku, se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou. Případně je možné využít služeb znalců se specializací na devizovou problematiku.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
LUMIXMETAL s.r.o.
Společnost zabývající se prodejem celého sortimentu hutních materiálů.
www.lumixmetal.cz

EWSA s.r.o.
montážní, výrobně-dodavatelská a obchodní společnost EWSA s.r.o.
www.ewsa.cz

Kurzovní lístek

25,35 Kč
0,030 Kč
23,39 Kč
0,040 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 23.02.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme