Účetní závěrka v programu POHODA – 2. díl


Bc. Zuzana Bartůšková
14. 8. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Dohadné položky používáme v situacích, kdy přesnou částku nákladů či výnosů neznáme, ale odhadujeme ji.

Foto: 123RF

 

V druhém díle článku o účetní závěrce v programu POHODA se například dozvíte, jak správně vytvářet opravné položky nebo jak účtovat rezervy. Na závěr si pak shrneme celý průběh účetní závěrky v Pohodě.


 

Opravné položky

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty (viz § 26 odst. 3 zákona o účetnictví). Opravné položky vytváříme zákonné a účetní. Zákonné opravné položky tvoříme dle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (dále jen „ZoR“) ke snížení základu daně. V praxi jde nejčastěji o opravné položky k neuhrazeným pohledávkám.

Účetní opravné položky reprezentují zásadu opatrnosti. Při tvorbě účetních opravných položek postupujeme podle Českých účetních standardů (dále jen „ČÚS“) 005 – Opravné položky a v souladu s § 55 vyhlášky 500/2002 Sb. (dále jen „vyhláška“). Účetní opravné položky lze vytvářet k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku, k zásobám, ke krátkodobému finančnímu majetku a k pohledávkám.

Vytváření opravných položek je povinné i pro malé a mikro účetní jednotky, které nemají povinný audit.

Zákonné opravné položky – daňové

Daňové opravné položky lze tvořit pouze k pohledávkám po splatnosti. ZoR rozlišuje tyto druhy opravných položek:
 • opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení – § 8,
 • opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 – § 8a,
 • opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za clo – § 8b,
 • opravné položky k pohledávkám do 30 000 Kč za rok – § 8c.
Daňové opravné položky lze tvořit pouze k pohledávkám, o kterých bylo při jejich vzniku účtováno ve výnosech, příjem nebyl osvobozen od daně nebo zdaněn srážkovou daní.

Opravné položky se netvoří k pohledávkám vzniklým z titulu cenných papírů a ostatních investičních nástrojů, úvěrů, zápůjček, ručení, záloh, plnění ve prospěch vlastního kapitálu, úhrady ztráty obchodní korporace, smluvních pokut a úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů, k pohledávkám nabytým bezúplatně a k souboru pohledávek.

Pokud má věřitel k dlužníkovi zároveň závazky, nelze tvořit daňovou opravnou položku, pokud neprovedl zápočet pohledávek a závazků. Daňové opravné položky nelze tvořit k pohledávkám mezi spojenými osobami (spojené osoby dle § 23 odst. 7 ZDP).

Tab.: Účtování opravných položek
 
Text MD/D
Tvorba opravných položek k DHM*, DNM** 559/092, 091
Snížení, zrušení opravných položek k DHM, DNM 092, 091/559
Tvorba opravných položek k zásobám 559/19X
Snížení, zrušení opravných položek k zásobám 19X/559
Tvorba opravných položek ke krátkodobému finančnímu majetku 579/29X
Snížení, zrušení opravných položek ke krátkodobému finančnímu majetku 29X/579
Tvorba zákonných (daňových) opravných položek k pohledávkám 558/39X
Tvorba účetních opravných položek k pohledávkám 559/39X
Snížení, zrušení zákonných (daňových) opravných položek k pohledávkám 39X/558
Snížení, zrušení účetních opravných položek k pohledávkám 39X/559

*DHM = dlouhodobý hmotný majetek
**DNM = dlouhodobý nehmotný majetek

Odpis pohledávky

Odpis pohledávky představuje trvalé snížení hodnoty pohledávky. Pohledávku odepisujeme povinně při právním zániku pohledávky – prominutím nebo zánikem dlužníka bez právního nástupce. Dobrovolně v případě, že se nelze domoci úhrady pohledávky, náklady na vymáhání by převýšily výnos z vymožené pohledávky nebo pokud je pohledávka promlčená.

Odpis pohledávky je daňový náklad za podmínek § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Mimo jiné je daňový náklad odpis pohledávky do výše kryté daňovou opravnou položkou. Odpis pohledávky účtujeme na účet 546 – Odpis pohledávky, tj. 546/311.

Závazky v účetní závěrce

V rámci účetní závěrky provedeme kontrolu závazků a dále postupujeme podle typu závazku:
 • Závazky právně zaniklé – např. dohoda stran o odpuštění dluhu, dohoda o narovnání apod. – závazky se odepíší do výnosů 321/648. Výnos je zdanitelný.
 • Závazky promlčené – právně nezanikají, lze je ale vymáhat. Musí proběhnout dodanění dle § 23 odst. 3 písm. a) bod 12 ZDP – pouze v přiznání. Neúčtuje se. Účetní jednotka by se měla rozhodnout, zda promlčené závazky odepíše do výnosů, nebo je ponechá v účetnictví. Odepsané závazky je třeba je sledovat na podrozvahové evidenci. Pokud je věřitel vymáhá a po odepsání dojde k úhradě – daňový náklad.
 • Závazky nepromlčené více než 30 měsíců po splatnosti – je třeba provést dodanění dle § 23 odst. 3 písm. a) bod 12 ZDP.

Rezervy

Rezervy účetní jednotka vytváří na budoucí náklady, resp. závazky, u kterých je znám účel nákladu, ale není přesně známa částka ani období. Výpočet výše rezervy musí mít jednotka doloženo a musí být schopna si výpočet obhájit.

Zákonné, tj. daňově uznatelné rezervy vytváříme podle ZoR. Pro běžné účetní jednotky je určena rezerva dle § 7 na opravu hmotného majetku.

Podle § 16 vyhlášky vytváří účetní jednotky rezervy na důchody a podobné závazky, na daň z příjmů a ostatní rezervy. Jde např. o rezervy na opravy hmotného majetku nad rámec ZoR, na nevyčerpanou dovolenou, na bonusy zaměstnanců, na smluvní sankce nebo na soudní spory.

Účetní rezervu na daň z příjmů účetní jednotka vytváří v případě, kdy účetní jednotka sestavuje účetní závěrku v okamžiku, kdy přesná výše daně z příjmů není známa. Při účtování rezerv postupujeme dle ČÚS 004 – Rezervy.

Tab.: Účtování rezerv
 
Text MD/D
Tvorba účetní rezervy na nevybranou dovolenou 554/459
Čerpání, rozpuštění účetní rezervy na nevybranou dovolenou 459/554
Tvorba zákonné rezervy na opravu dlouhodobého majetku 552/451
Čerpání zákonné rezervy na opravu dlouhodobého majetku 451/552
Tvorba rezervy na daň z příjmů 591/453
Rozpuštění rezervy na daň z příjmů 453/591

Časové rozlišení a dohadné položky

Účetní jednotka vždy účtuje náklady a výnosy do období, se kterým věcně a časově souvisí. K tomu jí slouží účty časového rozlišení a dohadné položky. Účty časového rozlišení používáme v případě, kdy známe období i přesnou částku.

Dohadné položky používáme v případech, kdy přesnou částku nákladů či výnosů neznáme a pouze ji odhadujeme. Časové rozlišení není nutné používat u nevýznamných částek a pravidelně se opakujících výdajů či příjmů za podmínky, že jejich nerozlišení výrazně neovlivní výsledek hospodaření.

Postup účtování určuje ČÚS 017 – Zúčtovací vztahyČÚS 019 – Náklady a výnosy. Jak pracovat s agendou časového rozlišení v Pohodě se dočteme v článku Časové rozlišení v programu POHODA. Můžete se také podívat na videonávod Jak správně zadat časové rozlišení v programu POHODA.

Tab.: Účtování časového rozlišení a dohadných položek
 
Text MD/D
FAP* za předplatné časopisu na 2021 381/321
Zúčtování nákladů příštích období ve 2021 518/381
FAV** vystavená 2020 na služby, které budou poskytnuty v lednu 2021 311/384
Zúčtování výnosů příštích období v lednu 2021 384/602
Nájemné za prosinec 2020, které bude fakturováno a hrazeno až v lednu 2021 – nájemné hrazené pozadu – účtování nájemce 518/383
FAP za nájemné za prosinec 2020, vystavená v lednu 2021 383/321
Nájemné za prosinec 2020, které bude fakturováno a hrazeno až v lednu 2021 - nájemné hrazené pozadu – účtování pronajímatele 385/602
FAV za nájemné za prosinec 2020, vystavená v lednu 2021 311/385
Tvorba dohadné položky pasivní na spotřebovanou nevyúčtovanou energii za 2020 502/389
FAP za elektrickou energii za 2020 přijatá ve 2021 389/321
Tvorba dohadné položky aktivní na nevyúčtovanou pojistnou událost za 2020 388/648
Ve 2020 přijaté pojistné plnění za pojistnou událost 221/388

*FAP = faktura příjatá
**FAV = faktura vydaná

Kurzové rozdíly k 31. 12.

K 31. 12., resp. ke konci rozvahového dne musí účetní jednotka přepočítat majetek a závazky v cizí měně kurzem ČNB. Při tomto přecenění vznikají kurzové rozdíly, které musí účetní jednotka zaúčtovat.

Před tím, než začneme účtovat kurzové rozdíly, je potřeba zkontrolovat, že máme správně nastaven kurz ČNB k 31. 12.v agendě Nastavení/Seznamy/Kurzový lístek. Zde stáhneme nebo ručně zadáme denní kurz ČNB k 31. 12.

Pro přepočet zůstatku v bance a pokladně použijeme povel Účetnictví/Uzávěrka/Uzávěrka kurzových rozdílů/Devizových účtů a valutových pokladen. Pro přepočet pohledávek a závazků zvolíme Účetnictví/Uzávěrka/Uzávěrka kurzových rozdílů/Neuhrazených pohledávek a závazků.

V průvodci vybereme dokladovou řadu, kam chceme účtovat kurzové rozdíly. Zobrazí se nám přehled zaúčtovaných kurzových rozdílů. Na konci seznamu jsou pohledávky, u kterých nebylo možné provést přepočet, protože byly zlikvidovány v dalším období. Je potřeba likvidaci ručně zrušit, znovu provést výpočet a poté znovu ručně zlikvidovat.

Tab.: Účtování kurzových rozdílů
 
Text MD/D
Kurzový lístek – pohledávky, závazky, pokladna, banka 31X, 32X, 211, 221/663
Kurzová ztráta – pohledávky, závazky, pokladna, banka 563/31X, 32X, 211, 221

Běžná a odložená daň

Před sestavením účetní závěrky musí účetní jednotka zaúčtovat závazek či pohledávku z titulu daně z příjmů. Pokud výše daně z příjmů není k okamžiku sestavování závěrky známa, vytvoří účetní jednotka rezervu na daň z příjmů.

Střední a velké účetní jednotky navíc zaúčtují odloženou daň dle § 59 vyhlášky. O odložené dani povinně účtují také mikro a malé jednotky s povinností auditu. Mikro a malé účetní jednotky bez povinného auditu o odložené dani účtují dobrovolně – pouze pokud se k tomu rozhodnou.

Kromě daně z příjmů musí účetní jednotka do běžného období zaúčtovat také ostatní daně zejména silniční daň – předpis k 31. 12. do běžného období.

Tab.: Účtování daní
 
Text MD/D
Předpis silniční daně za rok 2018 531/345
Předpis splatné daně z příjmů právnických osob dle přiznání 591/341
Odložený daňový závazek 592/481
Odložená daňová pohledávka 481/592

Shrnutí

 • Zkontrolujeme, zda máme v agendě Vydané a Přijaté faktury všechny faktury.
 • Zkontrolujeme zůstatky bankovních účtů v agendě Banka na výpisy a účet 221.
 • Zkontrolujeme zůstatky v pokladnách na fyzickou inventarizaci pokladny a účet 211.
 • Zkontrolujeme, zda máme vyúčtované všechny zálohové faktury – přijaté i vydané.
 • Zkontrolujeme, zda nám v účetnictví nezůstaly případy s předkontací Nevím a případně je zaúčtujeme: Účetnictví/Účetní deník, tisková sestava Kontrolní sestavy/Doklady k zaúčtování (předkontace Nevím).
 • Zkontrolujeme, zda nám v účetnictví nezůstaly případy s předkontací Bez tam, kde by mělo být účtováno a případně je zaúčtujeme: Účetnictví/Účetní deník, tisková sestava Kontrolní sestavy/Mimoúčetní záznamy (předkontace Bez).
 • Kontrola, zda není účtováno na již neexistující účty: Účetnictví/Účetní deník, tisková sestava Kontrolní sestavy/Kontrola účtů.
 • Po zaúčtování všech účetních operací, před tím, než budeme počítat daň z příjmů, zkontrolujeme, zda se rovnají aktiva a pasiva v rozvaze: Účetnictví/Účetní deník, tisková sestava Výkazy/Rozvaha v plném rozsahu. Zkontrolujeme rozvahu v tisících i v haléřích.
 • Před zahájením inventury skladů v programu POHODA je potřeba přepočítat váženou nákupní cenu – Sklady/Zásoby/Záznam/Přecenění nákupních cen.
 • Zkontrolujeme saldo, agendu Přijaté/Vydané faktury na účty 311 a 321, zkontrolujeme saldo 314 a 324.
 • Zařadíme majetek na účty 04X.
 • Zkontrolujeme, zda nemáme v nákladech na účtu 511 technické zhodnocení majetku.
 • Zkontrolujeme účet 518, zda zde nemáme nehmotný dlouhodobý majetek (např. webové stránky, e-shopy apod.).
 • Na základě inventarizace vyřadíme majetek v agendě Majetek a vyřazení zaúčtujeme.
 • Na základě inventarizace vytvoříme opravné položky – zaúčtujeme účetní i daňové opravné položky.
 • Zkontrolujeme oprávněnost opravných položek z minulosti, popř. je rozpustíme, popř. odepíšeme pohledávky.
 • Zkontrolujeme závazky po splatnosti – dle potřeby dodaníme, popř. odepíšeme do výnosů.
 • Prověříme, zda nevznikl důvod pro tvorbu rezerv.
 • Vytvoříme dohadné položky aktivní a pasivní. Rozpustíme nevyčerpané dohadné položky z minulého období.
 • Zkontrolujeme účty časového rozlišení z minulého období. Zaúčtujeme časové rozlišení běžného období. Zkontrolujeme vydané a přijaté faktury a posoudíme, zda není potřeba některé náklady/výnosy časově rozlišit.
 • Provedeme přepočet kurzů k 31. 12.
 • Zaúčtujeme předpisy daní – daň silniční, daň z nemovitých věcí apod. Nakonec zaúčtujeme předpis na daň z příjmů, popř. rezervu na daň z příjmů.


Související články:
Účetní závěrka v programu POHODA – 1. díl
Časové rozlišení v programu POHODA
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Vláda schválila novelu zákona o DPH

13. 6. 2024 | Vláda schválila novelu zákona o DPH, která zavádí významné změny pro malé podniky, včetně možnosti využít výjimku z plátcovství DPH v dalších členských státech EU. Novela také upravuje počítání obratu firem, zpřesňuje daňové podmínky ve stavebnictví a ruší vracení daně osobám se zdravotním postižením při nákupu automobilu. Více informací naleznete na webových stránkách.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
AV kosmetika a make up
Dekorativní a nehtová kosmetika nejen pro TV, film, divadlo a reklamu.
eshop.magneticnail.cz

EXPERIA GROUP s.r.o.
Zajistíme Vám bezstarostné IT
www.experia.cz

Kurzovní lístek

24,70 Kč
0,005 Kč
22,90 Kč
-0,038 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 13.06.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme