Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Nájem a podnájem nemovitostí z daňového a účetního hlediska – I. díl


Ing. Michaela Martínková
26. 4. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Fyzická osoba – nepodnikatel, která pronajímá nemovitost, nemusí podávat jiné přehledy, než daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Foto: Fotolia.eu

 

Jak na nájem a podnájem nemovitostí z pohledu daňového a účetního? V prvním díle se zaměříme na fyzické osoby, které nepodnikají a svoji nemovitost či nemovitosti pronajímají jinému uživateli.


 
Mnoho podnikatelů nevlastní prostory, ve kterých podniká, proto je nájem a podnájem nemovitostí hodně rozšířenou praxí, jak si smluvně zajistit oprávněnost využívání těchto prostor. Tématu se budeme věnovat ve dvou dílech, a to z pohledu různých osob, které do dané situace mohou vstoupit.
 
Nejprve je však na místě zmínit alespoň základní pojmy. Zatímco nájmem se myslí skutečnost, kdy vlastník dané nemovitosti pronajímá své prostory k využívání jinému (nájemci), podnájmem nemovitostí se pak myslí situace, kdy nájemce, který užívá prostory v nájmu, tyto dále poskytuje („podnajímá“) dalšímu uživateli (se souhlasem původního vlastníka, tedy pronajímatele).
 
Vymezení obou pojmů již v dnešní době z hlediska daňového není tak podstatné, neboť zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.), i zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) považují nájem i podnájem za stejné situace.
 
V zákoně o daních z příjmů navíc ještě nalezneme pojem „pronájem“ – např. § 9 u vymezení zdanění příjmů fyzických osob je přímo označen jako Příjmy z pronájmu. I tento pojem je však možné minimálně z daňového hlediska zaměnit za slovo nájem – dle pokynu GFŘ č. D-6, který vysvětluje některá ustanovení zákona o daních z příjmů, se za pronájem považuje i situace, kdy jsou pronajímány nemovitosti, které má poplatník sám v nájmu či podnájmu (viz vysvětlivky k § 9 tohoto pokynu).
 
Z účetního pohledu bych na prvém místě upozornila na skutečnost, že je nutné v případě podnikatelů – účetních jednotek časově rozlišovat nájem zaplacený na delší období, než je účetní či zdaňovací období. Mnohdy vyžaduje pronajímatel uhradit nájemné dopředu, což je nutné v účetnictví zachytit prostřednictvím účtů časového rozlišení, aby náklady nebo výnosy daného období byly ve správné výši bez ohledu na dobu úhrady.
 
Se situací, kdy je nájem hrazen zpětně za delší časové období, jsem se setkala jen v případě, kdy bylo nutné zpětně ošetřit oprávněnost užívání prostor. To však způsobilo problém právě ve správném zahrnutí nákladů do správného účetního období s nutností podat dodatečná daňová přiznání k dani z příjmů. Ale nevylučuji, že jsou vlastníci nemovitostí, kteří požadují úhradu až za další časové období najednou, kde se opět časové rozlišení nákladů nebo výnosů musí zohlednit v závislosti na podepsané smlouvě a výši nájmu za období, bez ohledu na jeho následnou úhradu.
 
Nyní se zaměříme na jednotlivé situace poplatníků, které mohou nastat při nájmu či podnájmu nemovitostí. V dnešním díle si popíšeme situaci u fyzických osob – nepodnikatelů, druhý díl bude věnován fyzickým osobám – podnikatelům a právnickým osobám.

Fyzická osoba – nepodnikatel, která svou nemovitost pronajímá jinému uživateli (nájemci)

Tento poplatník bude své příjmy z pronájmu, které skutečně v daném období obdrží od nájemce, zahrnovat do příjmů podle § 9 Příjmy z pronájmu zákona o daních z příjmů. Pokud by tato nemovitost byla součástí společného jmění manželů, zdaňují se příjmy jen u jednoho z nich.
 
Pokud by ale nemovitost byla vlastněna několika osobami, zdaňovaly by se příjmy u každého z nich podle výše spoluvlastnických podílů. Výjimkou by bylo, kdyby existovala písemná smlouva všech spoluvlastníků, že příjmy z užívání věci poplynou jen určitým spoluvlastníkům nebo v jiných poměrech. V tomto případě by se zdaňovaly příjmy podle této smlouvy a výdaje by se musely uplatnit výlučně v prokázané výši.
 
U pronájmu často dochází k situaci, kdy jsou vedle příjmů z „holého“ pronájmu vybírány i částky za služby, poskytované v souvislosti s užíváním bytu nebo nemovitosti formou záloh. Pokud je pronajímatel po uplynutí roku zúčtuje se skutečnými výdaji, nezahrnuje získané příjmy na tyto služby do svých příjmů a ani nezahrnuje žádné výdaje do daňových z titulu těchto služeb.
 
Pronajímatel se může rozhodnout uplatňovat výdaje v prokázané výši. V tom případě vede evidenci obdobnou daňové evidenci u podnikatelů s příjmy podle § 7, nebo se může rozhodnout vést účetnictví podle zákona o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.). Pak se nemovitost, o které takto účtuje nebo vede evidenci pro účely daně z příjmů (a do výdajů tak uplatňuje i odpisy nemovitostí), nepovažuje za obchodní majetek podle zákona o daních z příjmů.
 
Toto je velice důležité pro stanovení doby osvobození při případném prodeji pronajímané nemovitosti. Když pronajímatel 2 roky před prodejem danou nemovitost neužíval pro vlastní bydlení (když ji pronajímal, není to ani prakticky možné), platí lhůta pro osvobození příjmů z prodeje 5 let od nabytí nemovitosti, jen pokud nebyla zahrnuta do obchodního majetku (za což se považuje účtování o takovém majetku nebo vedení evidence pro účely zákona o daních z příjmů).
 
Kdyby tedy pronajímatelé v § 9 odst. 6 neměli „svou“ výjimku o obchodním majetku, byly by příjmy z pronájmu nemovitosti u prokazovaných výdajů osvobozené až po 5 letech poté, co byla nemovitost z obchodního majetku vyřazena.

Pronájem a odvod sociálního a zdravotního pojištění

Pokud by pronajímatel nechtěl uplatňovat výdaje v prokázané výši, má možnost uplatnit proti získaným příjmům výdajový paušál ve výši 30 % z příjmů daného zdaňovacího období. Od roku 2013 je však tento paušál omezen maximální částkou, kterou takto lze využít – tou je hranice 600.000 Kč za rok.
 
Znamená to tedy, že maximální paušál je možné využít u příjmů do 2 mil. Kč; při vyšším příjmu lze pak uplatnit již jen fixní částku 0,6 mil. Kč a procentní výše uplatněného výdajového paušálu se tak sníží.
 
Pronájem není příjmem, který by podléhal odvodu zdravotního a sociálního pojištění. Pronajímatel tedy nemusí podávat žádné jiné přehledy, než jen daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob finančnímu úřadu.
 
Závěrem příkladu u fyzické osoby – nepodnikatele bych se ráda zmínila o dani z přidané hodnoty. Příjmy z nájmu či podnájmu se považují za poskytnutí služby a jsou ekonomickou činností pro účely tohoto zákona jen v případě, pokud je využívání takového majetku soustavné.
 
Nájem soukromé osoby, která momentálně svůj majetek nevyužívá pro svou potřebu a pronajímá ho nájemci, tedy nemůže zadat příčinu pro registraci k DPH, i kdyby příjem přesáhl hodnotu 1 mil. Kč za 12 měsíců po sobě jdoucích, což je obecně limit pro povinnou registraci k této dani.
 
U souběhu několika činností je situace trochu jiná, což je však většinou spojeno s podnikáním této fyzické osoby, čemuž se budeme věnovat v následujícím díle tohoto článku.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.


Související článek:
Nájem a podnájem nemovitostí z daňového a účetního hlediska – II. díl
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

pane Jurg Marti
23. 1. 2020 0:32:29
Jsem pan Jurg Marti, soukromý věřitel. Nabízíme rychlou vánoční půjčku s velmi nízkou úrokovou sazbou 2%, proto se k nám vraťte prostřednictvím e-mailu: jurgmarti0@gmail.com, kde získáte další informace o této nabídce půjčky. S pozdravem, pane Jurg Marti
Hlášení závadného obsahu

Agata
17. 7. 2019 20:22:56
Ahoj všichni!
Jsem Agáta, v současné době žiji v Opavě, Česká republika. V tuto chvíli jsem vdova se dvěma dětmi a já jsem byl v březnu ve finanční situaci a potřeboval jsem refinancovat a platit své účty. Snažil jsem se hledat půjčky od různých úvěrových firem jak soukromých a firemních, ale nikdy s úspěchem, a většina bank odmítla můj kredit. Ale jak by si to Bůh přál, byl jsem představen v družstevním běhu od Božského muže, soukromého úvěrového věřitele, který mi dal půjčku ve výši 80 000 EUR a dnes jsem vlastníkem firmy a moje děti se v tuto chvíli daří dobře, pokud musíte se obrátit na jakoukoli firmu s odkazem na zajištění úvěru bez zajištění, kontrolu bez úvěru, žádného spolupodpisovatele s úrokovou sazbou pouze 2% a lepší plány splácení a harmonogramu. Neví, že to dělám, ale teď jsem tak šťastný a rozhodl jsem se, že lidé o něm budou vědět více a také chci, aby mu Bůh žehnal více. Můžete ho kontaktovat na jeho emailu: dantecooperativehelp@hotmail.com pro rychlé chatové volání nebo whatsapp / +35677926593

dík
Agáta
Hlášení závadného obsahu

Jana Špíšková
13. 3. 2019 23:23:49
Dobrý den,
diskuse je opravdu velice zajímavá, a porto bych se také ráda zeptala na Váš názor. Firma s.r.o. si pronajala rodinný dům od fyzické nepodnikající osoby jako provozovnu - kanceláře. Může si nájemné a náklady na vybavení. Je samozřejmostí, že si nahlásí dům jako provozovnu a řádně jej označí. Děkuji Vám za odpověď. JŠ
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
11. 3. 2019 20:14:18
Dobrý večer, s ohledem na stáří článku a nová pravidla pro diskusní příspěvky (diskuse neslouží jako právní, daňová či účetní poradna) nebudu již nadále jako autorka článku na podobné dotazy odpovídat. Doporučuji se obrátit na online poradnu Pohody, odkaz naleznete na stránkách. Děkuji za pochopení.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
11. 3. 2019 16:12:02
Dobrý den, od roku 2019 budu mít příjem pouze z pronájmu nemovitostí ve vlastnictví mém a manžela jako fyzických osob. Jaké budu odvádět sociální a zdravotní pojištění? Děkuji moc za odpověď
Hlášení závadného obsahu

J. Stráník
10. 3. 2019 17:08:29
Při příjmech z pronájmu dle § 9 ZDP lze využít i odpis auta do výdajů, přičemž se odpis krátí "poměrně dle skut. použití pro pronájem". Jaký je výklad tohoto pojmu, když je auto využíváno i k soukr. účelům a pro pronájem se během roku využije např. ve 4 měsících. Dá se do poměru počet km ujetých pro pronájem k počtu km ujetých pro soukr. účely v daném měsíci. Celkový odpis z auta bude roven součtu odpisů přes 4 měsíce. Bylo by nutné vést knihu jízd, což obecně při využití samotného výdaj. paušálu na auto není třeba. Vysvětluji si to v tomto případě správně? Děkuji Vám za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 3. 2019 14:57:17
Dobrý den, pokud nevedete účetnictví, cože nepředpokládám, zdaňují se příjmy z pronájmu dle skutečného úhrady, smlouva o pronájmu se k přiznání přikládat nemusí.
Hlášení závadného obsahu

Mar-U.
10. 3. 2019 13:53:10
Dobrý den, osoba OSVČ podávající přiznání pronajímá svůj nebytový prostor nezařazený v obchodním majetku na základě Smlouvy o pronájmu. Nájemce ale hradí nájemné nepravidelně, za rok 2018 splatil pouze 60% nájemného. OSVČ tedy zdaní pouze skutečný příjem, nebo částku dle smlouvy? Musí se smlouva přidávat k daňovému přiznání? Předem moc děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
5. 3. 2019 20:13:40
Odpovědi na podobné dotazy byly již zodpovězeny níže v diskusi, navíc podle nových pravidel není diskuse určena jako poradna. Doporučuji se případně obrátit na online poradnu zde na webu.
Hlášení závadného obsahu

J. Stráník
5. 3. 2019 18:07:50
Dobrý den.
Dovolte dotazy. Pronajímání bytu dle § 9 ZDP.
1. Byt pořízen úplatně (nákup od ÚZSVM) před uzavřením manželství. Vlastník zapsaný v KN je dnes již manželka.
Auto pořízeno úplatně (AAA auto) již v manželství a je evidováno na manžela. Paušální výdaj na dopravu (4000,- Kč/měs)
lze uplatnit? Předpokládám, že ano.
2. Odpisy z tohoto auta lze zahrnout do výdajů poměrně dle skutečného použití pro pronájem a krátit na 0,8? Auto pořízeno úplatně v průběhu pronajímání bytu (AAA auto).
3. Paušální výdaj za dopravu před zahájením pronájmu (4000,- Kč/měs; doprava materiálu na opravy, jednání s potenciálními nájemníky) lze zahrnout do výdajů? Po ukončení oprav následoval okamžitě pronájem bytu.
Děkuji Vám za Váš čas.
Hlášení závadného obsahu

Lenka Hegerová
5. 3. 2019 13:08:56
Dobrý den, potřebovala bych poradit. Koupila jsem byt, který jsem opravila a prodala. Budu podávat daňové přiznání. V paragrafu 10 jsou příjmy - mám znalecký posudek, který je nižší než prodejní cena z kupní smlouvy. Zřejmě musím použít vyšší cenu. Potom jsou výdaje - tam dám cenu z kupní smlouvy, náklady na opravu bytu, mohu tam dát daň z prodeje nemovitostí (tedy mě původního nákupu, který se uskutečnil v roce 2017 i daň byla uhrazena v roce 2017)
Děkuji za odpověď a zdravím
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
4. 2. 2019 15:03:36
K dotazu Jitky: Přístřešek je zřejmě součástí budovy, tzn. při rovnoměrném odepisování zvýší vstupní cenu a dále odepisujete pomocí sazba pro zvýšenou vstupní cenu. poměr použití pro zdanitelné výnosy ku soukromé spotřebě mění poměr využití odpisů při jakékoli změněn.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
4. 2. 2019 15:01:47
K dotazu Aleny: do přílohy č. 2 k daňovému přiznání uvádíte zvlášť příjmy a zvlášť výdaje podle § 9, tzn. musíte uvést i v případě, že daňový základ vyjde nula.
Hlášení závadného obsahu

Jitka
1. 2. 2019 21:33:21
Dobrý den, ráda bych se zeptala ohledně odpisů. Dům (částečně pronajímaný)odepisuji od roku 2017 rovnoměrně. V roce 2018 jsme vybudovali před vchodem přístřešek, který dům zhodnotil. Je správně, abych zůstatkovou cenu domu pozvýšila o pořizovací cenu přístřešku a pokračovala dál v odepisování příslušným koeficientem? Na konci mi to ale nevychází... Nebo odepisovat přístřešek samostatně?
A ještě jeden dotaz: V případě, že se mi změní poměr pronajímané podlahové plochy k celkové ploše v domě, tak mohu při každé změně tohoto poměru měnit i použitý odpis?
Děkuji mnohokrát za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Alena
1. 2. 2019 16:40:49
Dobrý den. Začali jsme pronajímat náš domek - prázdný, jako kancelář jedné firmě. Domek potřebuje opravu - výměnu dveří, 2 oken a opravu a poravy podlah. Mámezi sebou uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou s tím, že nájemce tyto opravy provede na vlastní náklady s tím, že náklady budou odečteny z nájmu. Tímto opatřením jsme za loňský rok odečetli vynaložené náklady za opravy z případného nájmu a na konci zůstala nula, nebyl žádný příjem. Jelikož pronajímáme nemovitost teprve půl roku, ještě jsem se nesetkala s tím, jak udělat daňové přiznání na nulu. Faktury za provedené opravy máme, ale tím pádem jsme nezískali žádné finance. Jak se s touto formou pracuje abychom se nedostali do nějakých nepříjemností s finančním úřadem ?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 1. 2019 8:17:19
dobrý den, pokud byt neužíváte spolu s dalším nájemcem (resp. celý byt v nájmu slouží pro dosažení příjmů z podnájmu), pak výdaj uplatnit můžete.
Hlášení závadného obsahu

Alois Nový
22. 1. 2019 8:08:02
Dobrý den. Dovolte otázku. Pronajímám si byt od majitele, platím mu nájem 5000. Byt dále podnajímám známému za 6000. Můžu si podle §9 dát do skutečných nákladů i nájem oněch 5000 které platím majiteli? Neřeším poplatky za služby, ty jsou jasné.Děkuji moc za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Pavel
10. 1. 2019 17:30:44
Dobrý den, mockrát děkuji za odpověď. Není mi zcela jasná otázka ohledně platby příspěvku do fondu oprav a výše uplatnění do výdajů (viz můj předešlý příspěvek)? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 1. 2019 13:11:20
Dobrý den, ve Vašem případě bude cena pro účely odpisů stanovena jako reprodukční pořizovací cena, tedy cena dle zákona o oceňování majetku, a to ke dni zahájení pronájem v 8/2018. Znalecký posudek lze jedině doporučit, ovšem musí být právě stanoven podle oceňovací vyhlášky. Pokud nevedete účetnictví, jsou daňovými výdaji všechny zaplacené částky vztahující se k pronajímanému bytu (až na případné splácení jistiny úvěry či nějaký dlouhodobý majetek, který se musí odepisovat).
Hlášení závadného obsahu

Pavel
8. 1. 2019 13:08:53
Dobrý den, v roce 1999 jsem zdědil byt, ve kterém jsem až do srpna 2018 bydlel. Od srpna tento byt pronajímám. Příjmy budu danit dle par. 9, chci uplatnit jako výdaje odpisy bytu za ZO 2018. Jak určím vstupní cenu (reprodukční pořizovací cenu), údajně nemusím mít znalecký posudek? Vstupní cena bude ke dni začátku pronájmu? Příspěvky do fondu oprav jsou daňovým výdajem v okamžiku jejich úhrady, ale pouze ta část , která byla použita na provozní výdaje. Jak tuto část zjistím, pokud mi ji SVJ nesdělí k 31.3. 019? Děkuji za odpovědi.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 1. 2019 17:06:25
dobrý večer, chápete to správně, u příjmů z pronájmu můžete slevu na dani na dítě uplatnit jen jako slevu, nikoli již daňový bonus.
Hlášení závadného obsahu

Jana Novak
5. 1. 2019 15:25:43
Dobrý den paní Martínková, velice vám chci poděkovat za vedení této sekce, mnoho diskuzí mi opravdu přináší hodnotné informace. Mám následující dotaz: V roce 2018 mám pouze příjmy z pronájmu dle par. 9, výdaje uplatňuji ve skutečné výši. Příjem cca 1 mil, výdaje cca 500 tis., daňový základ 500 tis. Mohu uplatnit slevu na dani na vyživované děti? I po této slevě mi zbyde daňová povinnost cca 12 tis. Chápu dobře rozdíl mezi pojmy sleva na dani na vyživované dítě a daňový bonus, s tím, že daňový bonus nastává pouze tehdy, je-li sleva na dani na dítě vyšší než vlastní vypočtená daň? Zákon znemoˇžňuje uplatnit daňový bonus, ale uplatnit slevu na dani na dítě, budu-li i nadále mít povinnost zaplatit nějakou daň, uplatnit mohu? Podotýkám, že příjmy máme s manželem v SJM a žádné jiné nemáme, takže u něho je situace stejná. Pouze jeden z nás daní a to pouze příjmy z pronájmu. Děkuji za odpověď, snad jsem to popsala dobře. Štastný Nový rok! Novak
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
3. 1. 2019 22:51:02
Dobrý večer, pokud auto slouží výhradně pro účely pronájmu, můžete odpis použít (zda je nové nebo ojeté, nehraje roli - odepisuje se vše s hodnotou nad 40000 Kč po dobu 5 let). Při použití pro soukromé účely se krátí poměrně podle skutečného použití pro pronájem, 20% snížení se používá jen při uplatnění paušálů na automobil.
Hlášení závadného obsahu

Holý Gustav
3. 1. 2019 21:56:42
Dobrý den, paní inženýrko. Je možné do skutečných nákladů na pronajímání uplatnit i odpisy z ceny auta? Když si např. koupím auto za 200 000,-, mohu ho v průběhu 5ti let odepsat? Pokud ano, mohu i ojeté? A pokud ho používám i k soukromým účelům, snižuji odpisy také o 20 %? Děkuji předem za odpověď. HG
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
3. 1. 2019 21:43:23
Dobrý večer, odpisy se také považují za skutečné výdaje, nelze je kombinovat s výdajovými paušály. Dodatečné daňové přiznání lze podat ve lhůtě, kdy jde vyměřit daň (zpravidla 3 roky zpět). Ovšem důvodem nemůže být jen změna uplatnění paušálů na výdaje či opačně.
Hlášení závadného obsahu

pany
Uživatel POHODA
29. 12. 2018 18:36:52
Dobrý den, pronajímám nemovitosti v odpisových skupinách 5 a 6. Chápu, že buď povedu skutečné výdaje u všech nemovitostí, nebo výdajový paušál 30% (max. však 600.000,-Kč za rok). Pokud dám náklady paušálem, mohu i tehdy uplatňovat odpisy a úroky v bance, nebo toto lze pouze u skutečných výdajů? V případě, že toto lze, kolik let zpětně mohu podat "změnu" na ďanových přiznáních ?
Hlášení závadného obsahu

Josef
30. 11. 2018 10:35:06
Dobrý den, děkuji za předchozí odpověď na můj dotaz. Jelikož se jedná o diskusi ke článku, tak bych ještě rád vyjádřil svojí pochvalu k tomuto článku. Musím říct, že zmíněné informace mají pro mě velkou přidanou hodnotu a společně s touto diskusí je to pravděpodobně zatím nejlépe zpracovaný článek na dané téma, který jsem četl. Děkuji!
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
28. 11. 2018 19:28:16
Dobrý večer, silniční daň při použití vozu pro účely pronájmu se hradit nemusí.
Hlášení závadného obsahu

Eva.ne@centrum.cz
28. 11. 2018 10:20:08
Dobrý den, při uplatnění sníženého paušálu na auto, tj. 4000 Kč za měsíc při danění příjmů z pronájmu bytu jako fyzická osoba. Musím platit silniční daň za to auto? Děkuji moc za odpověď. Eva
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
27. 11. 2018 16:33:57
Dobrý den, spoluvlastnictví zdaňujete podle výše podílu, stejně tak uplatníte i odpisy. Výdajový paušál na automobil lze využít i pro příjmy z pronájmu podle § 9.
Hlášení závadného obsahu

Josef
26. 11. 2018 23:14:17
Dobrý den, s manželkou se rozhodujeme o pronájmu nemovitosti, kterou jsme si společně pořídili ještě před svatbou. Oba jsme vlastníci jejího 50% podílu, ale pravděpodobně tedy nejde o SJM. Musíme v takovém případě podávat daňové přiznání oba dva nebo stačí pouze jeden z nás jako u SJM? Jak je to s případnými odpisy, kdybychom museli podávat přiznání oba? Každý odpisuje polovinu? Můžeme jako nepodnikatelé využít výdajový paušál na automobil nebo tato možnost slouží pouze pro živnostníky/podnikatele?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 11. 2018 20:51:49
Dobrý večer, předně doporučuji zkontrolovat, zda můžete pronajímaný prostor dále pronajímat jiné osobě a zda byt je možné vůbec jako sklad k pronájmu využít. Pokud ano, pak do nákladů firmy můžete dát nájem dle smlouvy mezi Vámi a firmou a ostatní náklady podle poměru pronajaté plochy.
Hlášení závadného obsahu

Sarleh
24. 11. 2018 10:55:47
Dobrý den, bydlím v pronajetém bytě, jehož část jsem se rozhodla dále pronájmout své firmě jako sklad za fixní měsíční nájem. Mohu si dát do nákladu celý nájem který platím, plus energie a domovní poplatky za celý byt? Děkuji mockrát!
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
31. 10. 2018 20:16:56
dobrý večer, pronájem plyne vždy vlastníkovi, což je v tomto případě výhradně manželka - ta také jediná může uplatnit odpisy nemovitosti. Ostatní by šlo řešit pronájmem manželovi a následným podnájmem nájemci - ale to by znamenalo podávat přiznání jak u manželky, tak u manžela - navíc osoby blízké musí dodržovat ceny obvyklé - platí tedy i pro pronájem.
Hlášení závadného obsahu

VeruBret
31. 10. 2018 17:04:16
Dobrý den, existuje způsob, jak by manžel mohl pronajímat, zdanit příjem z pronájmu a uplatnit si skutečné výdaje (úroky z hypotéky, odpisy nemovitosti, použití vozidla), pokud je předmětný byt ve výlučném vlastnictví manželky?
Děkuji za odpověď a Váš čas.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
11. 10. 2018 13:15:10
Dobrý den, pokud neuplatňujete odpočet DPH a přefakturováváte shodné částky, jako u dodavatele, pak skutečně nemusíte tuto přefakturaci zdaňovat DPH.
Hlášení závadného obsahu

marta
11. 10. 2018 11:57:43
Jsem OSVC plátce DPH, mam ještě dům, který nemám v majetku a část ho pronajímám. Nájem fakturuji s DPH /oba plátci/, energie přefakturovávám ve stejné výši bez DPH, nedělám u těchto energií odpočet. Je to tak správně? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
3. 10. 2018 22:35:39
Dobrý večer, pokud jste byt neodepisovala a vlastníte ho více než 5 let, určí se cena pro odepisování ze znaleckého posudku, a to ke dni zahájení pronájmu. zahájíte pak odepoisování prvním rokem podle daňových tabulek. U výdajového paušálu na auto je důležité prokázaní, že jej skutečně používáte pro účely zajištění příjmu z pronájmu, neexistuje obecně obhajitelný důvod, každý poplatník si musí své výdaje uplatněné v daňovém přiznání prokázat a zdůvodnit sám).
Hlášení závadného obsahu

seiko
3. 10. 2018 13:39:35
Dobrý den, dostala jsem byt v bytové jednotce, cca před 20 lety. Byt není odepisován. Pokud bych chtěla uplatnit skutečné výdaje, pak mohu dát do výdajů odpis, jako bych navázala na těch 20 let? A budu dál odepisovat třeba už pouze dalších 30let? V případě, že bych chtěla uplatnit i paušál na auto (4000 měsíčně), nevadí, že je byt pouze 10min pěšky? Lze to pak před případnou kontrolou FÚ obhájit?
Hlášení závadného obsahu

avahoc
3. 10. 2018 13:35:56
odepisování + odečet na dopravu
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
27. 9. 2018 8:45:03
Dobrý den, i zděděná autorská se pro účely DPH počítají do ekonomické činnosti (jako využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je využíván soustavně). Je tedy spíše na zvážení, zda je majetek využíván soustavně - pak by se do obratu započítávaly i s pronájmem (tam o soustavnost nepochybně jde) a plátcem DPH byste se tedy zřejmě stal a danil tedy příjem z autorských práv DPH, u pronájmů byste měl možnost volby (prvotně je totiž nájem osvobozený od DPH bez možnosti odpočtu).
Hlášení závadného obsahu

Jan Marek
25. 9. 2018 11:58:53
Dobrý den, jako fyzické osoby, které mají příjem pouze ze závislé činnosti vlastníme a pronajímáme v SJM několik bytů fyzickým osobám a jeden dům právnické osobě pro podnikání. Nyní jsem zdědil autorská práva a ročně mě přijde od agentury na účet částka kolem 2 tis. Kč. Jelikož příjem z pronájmu výrazně převyšuje hranici pro registraci k DPH, chtěl bych se zeptat, jestli se přijmutím částky za autorská práva, nestávám OSVČ a nemusím se registrovat k DPH ? Agentura tyto peníze srážkovou daní nedaní, přiznávám a daním je já v daňovém přiznání. Moc děkuji za Váš čas a názor
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
25. 9. 2018 10:36:14
Dobrý den, daňové výdaje určitě nestanovuje občanský zákoník, ale zákon o dani z příjmů. A u fyzické osoby, která uplatňuje výdaje v prokázané výše, do daňových výdajů spadají všechny platby, byť se jedná o zálohy (kromě platby úvěrů, kde je daňovým výdajem jen úrok, nikoli jistina).
Hlášení závadného obsahu

Zoja
24. 9. 2018 21:44:43
Dobry den, dlouhodobe pronajimam a danim podle par. 9. Mela jsem dojmu, ze podle noveho obcanskeho zakoniku nelze do vyuctovatelnych zaloh na poplatky zahrnovat prispevek do fondu oprav. Nyni z nekterych vasich odpovedi nabyvam dojmu, ze to mozna precejen lze. Mozna mi utekla nejaka novela? Dekuji ZR
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
9. 7. 2018 10:59:19
Dobrý den, pokud nepoužíváte klasické účetnictví pro tuto činnost (což nepředpokládám), řídí se zdanění skutečným příjmem, takže opravdu tento nájem měl být zdaněn za rok 2017.
Hlášení závadného obsahu

Milan R
8. 7. 2018 22:11:17
Dobrý den, rád bych se zeptal, když pronajímám byt a v prosinci 2017 jsem obdržel na účet nájemné na leden 2018, tak měl jsem toto nájemné uvést do DAP 2017 nebo ho uvedu do DAP 2018? Děkuji za odpověď, M. Ráž
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
14. 5. 2018 21:05:31
Dobrý večer, bohužel Vašemu dotazu nerozumím - co myslíte zvláštní daňový režim. u spřízněných osob vždy platí, že pokud není věrohodně prokázáno jiná cena, zdaňuje se cena obvyklá - tedy ta, kterou by platila osoba nespřízněná.
Hlášení závadného obsahu

Alex
12. 5. 2018 12:21:04
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak se zákon dívá na situaci, kdy já jako majitel společnosti, která se zabývá správou nemovitostí. Byty má s určitými osobami v podnájemním vztahu kdy výše nájmu je pohyblivá a určuje se určitým výpočtem. Společnost následně funguje ve zvláštním daňovém režimu. Mělo by to takto být správně. Ale co když by se stala nájemníkem nemovitosti a následně podnajala podle stejného vzorečku danou nemovitost manželka? Nebude to bráno jako účelný krok?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
30. 4. 2018 20:14:00
Dobrý večer, máte povinnost podat daňové příjmy, pokud Vaše zdanitelné příjmy přesáhnou 15000 Kč - skutečnost, že k tomu můžete uplatnit oprávněné výdaje, čímž bude daňový základ v podstatě nulový, nehraje roli. Do přiznání musíte uvést např. i příjmy ze zaměstnání, které již zdaněné jsou, ale zde si můžete nárokovat další odčitatelné položky.
Hlášení závadného obsahu

Jakub
30. 4. 2018 10:08:21
Banální otázka: Pokud jsem nájemníkem většího bytu a se souhlasem majitele mám na volné pokoje smlouvu o podnájmu s dalšími dvěma osobami, přičemž po nich vyžaduji takovou částku, abychom dohromady uhradili nájem a nemám tedy žádný zisk... Pak nemusím řešit/nahlašovat/přiznávat nikde nic? Děkuji!
Hlášení závadného obsahu

Martina
20. 3. 2018 16:37:57
Mnohokrát děkuji za rychlou odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
20. 3. 2018 15:29:25
dobrý den, možné to je, pokud použijete výdajový paušál, nikoho nezajímá, jestli máte výdaje vyšší či nižší než takto administrativně stanovené zákonem.
Hlášení závadného obsahu

Martina
20. 3. 2018 14:37:06
Dobrý den přeji a prosím o zodpovězení dotazu, který momentálně řeším v praxi. Fyzická osoba /nepodnikatel/ pronajímá nemovitost k podnikatelským účelům a chce si v rámci svého daňového přiznání uplatnit výdajový paušál 30%. Je to možné i v případě, pokud jediným nákladem je pojistné budovy, protože se jedná o novostavbu a jiné náklady zatím nevznikly? Energie si platí nájemce sám....Děkuji předem za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
19. 3. 2018 18:53:52
Dobrý večer, dodatečné přiznání podat můžete.
Hlášení závadného obsahu

Iveta
18. 3. 2018 23:31:46
Dobrý den. Paní Martínková, děkuji mnohokrát za odpověď. Jedná se o výdaje na opravy vynaložené jak jsem psala v letech 2015 a 2016. Doufám tedy, že budeme moci podat dodatečné přiznání a vyčíslit ztrátu. Byla byste tak laskava a mohla mi ještě napsat, zda je to možné či nikoliv? Děkuji ještě jednou.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
18. 3. 2018 20:41:07
Dobrý večer, pokud se jedná o opravy, měly být uplatněny jako výdaj na budoucí příjem v roce vynaložení a následně vzniklou ztrátu použít pro dosažené příjmy. Pokud se jedná o technické zhodnocení nemovitosti, musí být o něj zvýšena vstupní cena a pak lze do výdajů uplatnit alikvótní odpis na daný rok. Vámi navrhovaný způsob nelze.
Hlášení závadného obsahu

Iveta
18. 3. 2018 13:52:48
Dobrý den, v roce 2015 a 2016 jsme s manželem rekonstruovalii byt po otci. V době rekonstrukce v bytě nikdo nebydlel. Od ledna 2017 byt pronajímáme. Můžeme náklady z r. 2015 a 2016 na uvedení do stavu vhodného k pronajímání použít do výdajů při daňovém přiznání za rok 2017? Logicky nebylo možné mít výdaje ve stejném účetním období. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
17. 3. 2018 11:35:25
Dobrý den, stejný způsob uplatnění výdajů je vždy vázaný na příslušný paragraf zdanění příjmů, tedy kombinace příjmů podle § 7-OSVČ paušálem a podle § 9-pronájem skutečnými výdaji možné je. Pokud soukromé auto používáte každý měsíc i zčásti pro zajištění, udržení a dosažení příjmů z pronájmu, pak výdajový paušál na auto k příjmům z pronájmu uplatnit můžete.
Hlášení závadného obsahu

Luboš
16. 3. 2018 12:28:54
Dobrý den,prosím o informaci, jsem podnikatel (OSVČ s obratem do 1 milionu Kč) a pronajímám byt. Je možné, aby daň z podnikání byla počítána paušálem a nájem podle skutečných nákladů? Mohu uplatnit v pronájmu i případně částku na auto 48000?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 3. 2018 19:39:15
Dobrý večer, účelem diskuse není odpovídat na konkrétní daňové problémy poplatníků, neslouží jako poradna. odpovědi na část Vašich dotazů naleznete zde v diskusi, mohu doplnit pouze to, že by se kupní cena měla rozdělit na část bytu a část podílu na pozemku (povinnost není znalecký posudek, ale rozdělení podle oceňovací vyhlášky), ztrátu uplatnit nemusíte a u auta použitého zčásti pro zdanitelné příjem (tedy i pronájem) se používá 4000 Kč měsíčně.
Hlášení závadného obsahu

Yvett
10. 3. 2018 18:39:44
Dobrý den inženýrko Martínková, měla bych na Vás prosbu, jestli byste mi prosím mohla poradit.
Zpracovávám otci daňové přiznání, přičemž má nově od roku 2017 i příjmy z pronájmu. Zvažuji, zda-li mu vést daňovou evidenci anebo uplatňovat výdaje procentem. Nejsem si jistá odpisy, tedy stanovením vstupní ceny pro odpisování. V kupní smlouvě je totiž uvedena kupní cena, která obsahuje ale i spoluvlastnický podíl ve výši 12/1000 na vícero pozemcích, přičemž kupovaný byt je jen na jednom z nich, samozřejmě, lze tuto cenu použít pro výpočet odpisů bytu? Nebo v tomto případě použít znalecký posudek stanovující hodnotu samotného bytu? Částku za tento znalecký posudek nelze uplatnit jako výdaj na pronájem, ale lze uplatnit jako částku zvyšující VC bytu, je to tak?
Dále bych se chtěla zeptat, vzhledem k tomu, že otec obdržel v roce 2017 jen dva nájmy a výdaje (provize makléři, daň z nemovitosti, pojištění bytu) měl vyšší než příjmy, tak by se dostal do daňové ztráty, kterou by mohl uplatňovat po dobu 5 let, to je jen možnost, nikoliv povinnost, že? Kdyby další rok chtěl přejít na uplatňování paušálem, bylo by to možné? Má to nějaká úskalí?
Když by někdo vedl skutečné výdaje a odepisoval majetek, je pak možnost odpisy přerušit a přejít na paušální výdaje? Anebo když už jednou člověk uplatňuje odpisy, tak nemůže přerušit?
Dále bych se chtěla zeptat, jak je to s paušálem 5 tis./měsíc za auto. Otec (nepodnikatel) samozřejmě využívá auto spíše pro své soukromé účely, než pro ježdění na obhlídku a zařizování věcí na pronajímaném bytě, ale zejména na začátcích tam také jezdil. Onen paušál je možné pokrátit o 20 % a zbytek uplatnit jako výdaj? Jak se doloží tato cesta? Je to rizikové?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 3. 2018 13:27:49
Dobrý den, úroky z hypotéky na pronajímaný byt můžete uplatni jako skutečný výdaj v § 9, a nikoli jako odčitatelnou položku (ta sluoží pouze pro uplatnění úroků na vlastní bytovou potřebu). U kuchyňské linky záleží na tom, zda je vestavěná (pak jde o TZ bytu a odpis shodný s bytem), nebo samostatný nábytek (pak jde o 2. odpisovou skupinu).
Hlášení závadného obsahu

Jitka
8. 3. 2018 8:19:44
Mnohokrát děkuji a prosím ještě o vyjasnění posledních 2 otázek: 1.Hypoteční smlouva uzavřena 05/2016, čerpání ukončeno 31.7.2017, úroky se začaly splácet od 1.8.2017, pronájem od 7.8.2017. Do Přiznání dám celou částku úroků nebo 5/12 (když se v DP uvádí počet měsíců)? 2. Odpisy kuch.linky - lze přidat k bytu do daň.sk.5 (30 let), nebo samostatně do sk.2 (5 let - nábytek, elektrospotřebiče)? Ještě jednou děkuji za váš čas.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 3. 2018 23:35:17
Dobrý večer, pokud je hypotéka vázána výhradně na nemovitost, která se pronajímá, pak lze při uplatnění skutečných výdajů do nich započítat i úroky z této hypotéky.
Hlášení závadného obsahu

jitka
6. 3. 2018 23:22:49
Děkuji za odpověď k dotazu z 2.3. a prosím ještě o jednu radu: oba byty se pronajímají (SJM i osobní vlastnictví jednoho)a tudíž neslouží pro vlastní potřebu bydlení. Lze využít úroky z hypotéky jako odčitatelnou položku? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
3. 3. 2018 15:15:18
Dobrý den, u příjmů z pronájmu majetku v SJM můžete zvolit, u kterého z manželů bude příjem zdaněn. Sleva na dani je pro každého poplatníka, lze ji započítat na jakýkoli příjem - zde byla zřejmě již část slevy použita, pokud poplatník podepsal prohlášení k dani u zaměstnavatele.
Hlášení závadného obsahu

jitka
2. 3. 2018 20:36:55
Dobrý den, prosím o radu:manželé, jeden zaměstnanec,druhý podnikatel, vlastní dva byty, které pronajímají. Jeden je ve vlastnictví manželky (zaměstnanec) a druhý v SJM. Je možné, aby daňové přiznání dělala manželka za oba byty? Je nějaký rozdíl oběma byty v jejich zdanění? Může v tomto případě, kdy má část příjmů ze zaměstnání, uplatnit i slevu 24840?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 2. 2018 13:27:31
Dobrý den, reprodukční pořizovací cenu řeší § 29, odst. 1, písm. d) zákona o daních z příjmů.
Hlášení závadného obsahu

Barbora B.
25. 2. 2018 21:46:37
Děkuji za Váš čas. Tušíte prosím, zda je někde v zákoně o příjmu přesně stanoveno, která že přesně reprodukční cena dle zákona o oceňování majetku je ta pro použití pro odpisy? V tuto chvíli totiž skutečně nevím, zdali jsem chybovala či nikoli :-) Na druhou nemovitost totiž znalecký posudek dle zákona o oceňování mám a tento posudek stanovuje i obvyklou cenu, která je (jak jsem psala) reálnější a vyšší než ta vypočtená dle §50. Moc děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
25. 2. 2018 21:35:16
Dobrý večer, neznám zákon o oceňování majetku, jen vím, že pro účely hypotéky, o které jste se zmínila, se většinou stanovuje několik cen, které však nejsou dle oceňovací vyhlášky. Pokud jste použila pro stanovení odpisů špatnou cenu, čímž byly vypočteny i špatné odpisy, musíte podat dodatečné daňové přiznání.
Hlášení závadného obsahu

Barbora B.
25. 2. 2018 21:18:00
Dobrý večer, moc děkuji za objasnění. Znamená to tedy, že pro odpisy je vstupní cenou nikoli cena obvyklá stanovená metodou porovnání, ale cena vypočtená dle §50, která je významně podhodnocená oproti ceně obvyklé? A pokud tomu tam je, dokázala byste mi prosím poradit, jak to mohu případně opravit u jiné nemovitosti, kde jsem v roce 2016 začala odepisovat tu cenu obvyklou (cenu vyšší)? Předem moc děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
25. 2. 2018 21:04:56
Dobrý večer, pro zahájení odepisování majetku, který máte ve vlastnictví více než 5 let, musíte použít reprodukční pořizovací cenu, která má být stanovena k datu zahájení pronájmu a vychází ze zákona o oceňování majetku. Není nutná forma znaleckého posudku, ale obávám se, že nikdo jiný cenu podle předpisu nestanoví pro jeho složitost.
Hlášení závadného obsahu

Barbora B.
23. 2. 2018 20:54:00
Omlouvám se za chybu z předešlém příspěvku - pronájem bytu od 7/2017. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Barbora B.
23. 2. 2018 20:51:08
Dobrý den, prosím o radu - pronajímám byt od 7/2018, pořízen byl před více než 5 lety. Chci ho od 2017 začít odepisovat. Mohu použít jako vstupní cenu tu kupní (která je oproti stávajícímu odhadu banky kvůli hypotéce nižší) nebo je nezbytný znalecký posudek? Aktuálně si jeho pořízení nemohu dovolit. Předem děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 2. 2018 14:10:56
Dobrý den, faktura je jen formalizovaný dokument, který stvrzuje vzájemnou smlouvu většinou mezi podnikateli. Nedá se tedy hovořit o oprávněnosti, spíše žádosti - velké společnosti reportují zpravidla měsíčně a fakturace je tak pro ně jednodušší proces zpracování. Pokud však na tuto podmínku nepřistoupíte vzájemně, nemá nájemce jak se svého nároku dožadovat - spíše jde o otázku vyhovění i s ohledem např. na včasnost placení.
Hlášení závadného obsahu

Hana Bendová
23. 2. 2018 11:29:01
Dobrý den, s manželem pronajímáme pozemek, máme uzavřenou smlouvu s nájemcem (velkou společností), který nám čtvrtletně platí nájem. Nyní nájemce přišel s požadavkem, abychom mu posílali faktury na každou platbu nájemného. Je tento požadavek oprávněný? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 2. 2018 14:16:55
K dotazu paní Jolany: pokud jste u garáže zahájila daňové odpisování, nemůžete měnit vstupní hodnotu. Pro odpisy domu záleží u vstupní ceny, kdy jste jej nabyla - pokud to je méně než před 5 lety od zahájení odpisování, vycházíte z pořizovací ceny, při nabytí dříve využijete cenu podle oceňovacího zákona, ovšem stanovenou k datu zahájení nájmu.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 2. 2018 14:13:42
K dotazu paní Novákové: při změně odpisových skupin mělo dojít ke změně v odpisování podle aktuálních skupin. TZ tedy zařadíte podle toho, kam má skutečně nemovitost patřit nyní a budete odepisovat jako nový samostatný majetek.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 2. 2018 14:11:16
K dotazu pana Novaka: u bezúplatně nabytého majetku můžete uplatnit cenu podle § 29, odst.1,písm. e)-tedy dle zákona o oceňování, pokud doba nabytí není delší než 5 let. Pokud je delší (ve Vašem případě ano, nabytí bylo 2010), pak zákona odkazuje na reprodukční cenu dle písm. d) stejného paragrafu - tedy pro účely pronájmu cenu při zahájení pronájmu (a tou je podle mne první zahájení, přerušení tam nehraje roli).
Hlášení závadného obsahu

jolana
21. 2. 2018 19:11:29
Dobrý den,dotaz k problematice odpisů:před 3 roky jsme postavili svépomocí garáž, kterou pronajímáme nájemníkům k pronajímanému bytu (pronájem podle %9, výdaje podle skutečných nákladů). V té době jsem začala garáž odepisovat zrychleně). Vstupní hodnotu jsem vzala podle skutečně vynaložených nákladů (faktur), ale doklady na práci nebyly. Dosud jsem však neodepisovala dům. Za rok 2017 chci ale odepisovat i dům a podle podílu pronajímané plochy bytu dát odpisy do výdajů. Výhodnější se mi zdají rovnoměrné odpisy. Máme odhad od RK, ve které je uvedena i cena garáže, ale asi o 50% vyšší, než dosavadní základna pro odpis (ta neobsahuje práci). Jak mohu tuto disproporci řešit? Šlo by o dosud odepsané částky snížit celkovou (novou) hodnotu domu a garáže a začít odepisovat rovnoměrně? Děkuji za váš názor.
Hlášení závadného obsahu

Nováková
21. 2. 2018 9:25:40
Dobrý den, prosím o odpověď na následující dotaz: s.r.o. má pronajaté nebytové prostory k podnikání a po dohodě s nájemcem provedla rekonstrukci objektu, pronajímatel má majetek zařazený v VII. odpisové skupině, tato skupina již dnes není, má odepsáno 38 let. Dle Nájemní smlouvy může nájemce technické zhodnocení daňově odepisovat. Jak má nájemce majetek zařadit a po jakou dobu odepisovat? Má odpis trvat 43 let (42 let zbývá odpis u pronajímatele a k tomu připočten 1 rok z důvodu technického zhodnocení? Nebo má odepisovat nájemce TZ 80 let? Moc děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Novak
20. 2. 2018 10:01:23
Dobrý den ještě jednou paní inženýrko, zkusím přeformulovat dotaz. Koupili jsme byt v družstevním vlastnictví za tržní cenu v roce 2006. V roce 2010 byl byl převeden do osobního vlastnictví bezúplatně na člena družstva. V roce 2011 jsme byt začali pronajímat, odepisovat jsme nazačali - nabytí bezúplatně. V roce 2014 jsme pronajímat přestali. V roce 2018 - nyní - se chystáme byt začít opět pronajímat. Můžeme použít ust. § 29, odst.1) zák.o dani z příjmů a stanovit reprodukční pořizovací cenu dle posudku, protože doba od nabytí bytu od OV je delší než 5 let, a tuto cenu stanovit ke dni zahájení pronájmu, tedy k 1.4.2018? Můžeme začít tuto reprodukční cenu odepisovat a odpisy uplatňovat do daňových výdajů? Děkuji za posouzení. Jana Novak
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
19. 2. 2018 21:41:07
K dotazu Jitky: Pozemky se nikdy neodepisují.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
19. 2. 2018 21:40:29
K dotazu p. Čecha: prostý pronájem bytu, pokud není zařazen v obchodním majetku pro podnikání, podléhá zdanění podle § 9-příjmy z pronájmu - jen na pronájem nemůžete mít živnostenský list.
Hlášení závadného obsahu

jitka
19. 2. 2018 21:35:39
Dobrý den, ráda bych se zeptala k výši odpisů. Z odpovědi paní Malé z 1.2.2018 jsem zcela nerozumněla, zda v případě pronájmu opravdu nelze zařadit do odpisů poměrnou část (počítána podle poměru podlahové plochy pronajímané části domu) odpisu ze zastavěného pozemku a případně část zahrady, kterou využívají i nájemníci (sušení prádla, odpočinku, stání auta na zpevněném místě).
Hlášení závadného obsahu

Tomas Cech
19. 2. 2018 15:34:23
Dobry den, je vyhodnejsi pronajimat byt jako soukroma osoba nebo jako OSVC? Z pohledu dani z prijmu. Dekuji T. Cech
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
13. 2. 2018 10:56:22
Dobrý den, pokud nemovitost nepoužíváte celou pro zdanitelné příjmy, musíte skutečně odpisy krátit podle poměru použití pro účely pronájmu.
Hlášení závadného obsahu

jitka
13. 2. 2018 10:28:32
Mnohokrát děkuji za odpověď. Ještě se chci ujistit, že při pronajímání části nemovitosti se uplatňuje pouze alikvotní část odpisů? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
13. 2. 2018 9:57:37
dobrý den, paušální výdaj je opravdu z dosaženého příjmu za nájem (zálohy se nemusí počítat, pokud je všechny zúčtujete následně nájemci).
Hlášení závadného obsahu

Zuzana R.
13. 2. 2018 8:50:45
Dobry den,velmi pekne dakujem za odpoved.Len sa chcem este uistit,ako ste pisala o vydajoch, je to 30% z prijmu,holeho najmu za rok?
Dakujem!
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
13. 2. 2018 1:22:00
K dotazu Zuzany R.: Příjem je považovaný za "holý nájem" bez záloh na služby, jako výdaj uplatníte v příslušném řádku 30% paušál k dosaženým příjmům a skutečnost, že uplatňujete výdaje paušálem, označíte v příslušném řádku.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
13. 2. 2018 1:19:11
K dotazu Jitky: Pokud jste neuplatnila ještě žádné odpisy ani ze své dosavadní poloviny, bude zahájení odpisování prvním rokem odpisu, protože jste získala majetek více jak před 5 lety, bude nutné udělat aktuální posudek, protože se cena má stanovit jako tzv. reprodukční.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
13. 2. 2018 1:16:08
K dotazu p. Novaka: odpovědět na Váš dotaz bohužel neumím, protože predikujete, že nyní nebudete 5 let byt pronajímat - jaké budou daňové předpisy v budoucnu opravdu netuším.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana R.
12. 2. 2018 19:13:11
Dobrý deň,

chcela by som sa Vás opýtať, prenajímam byt a budem uplatnovať výdaje percentrom z príjmu (30%), byt sa prenajíma za 16 000kč-z toho výdaje na bývanie tvoria cca 3800kč, takže nájom ako taký je 12 200kč. V prílohe č.2 je riadok 201 - príjmy podla paragrafu 9 zákona celkom- mám tam uviesť celkové príjmy teda 16 000, keď uplnatňujem 30%, alebo môj čistý príjem cca tých 12 200kč. Príjem sa týka celého roka,takže sa vynásobí počtom mesiacov, po ktorých bol byt prenajímaný (mesačné údaje udávam pre zjednodušenie).Tažke 201 riadok by boli mesačný príjem buď teda tých 16 000kč alebo 12 200 x 8 mesiacov. Vyplňujem teda riadok 201a nie 201? A do výdajov, riadok 202 mám uviesť 3800x8(mesiacov)? Rozdiel bude teda rozdiel medzi 201 a 202. Riadok 206-dílčí základ dane bude položka 203-teda čistý príjem, nájom a od tejto čiastky bude vyrátaných 30% a to bude suma, ktorú budem musieť zaplatiť?

Vopred veľmi pekne ďakujem za Váš čas!
Hlášení závadného obsahu

jitka
12. 2. 2018 10:43:12
Dobrý den, prosím o radu ohledně odpisů. V roce 2010 jsem v dědickém řízení získala i druhou polovinu rodinného domku. Při tomto řízení byl udělán i znalecký odhad. Od té doby pronajímáme jeho část. Dosud jsme neuplatňovali odpisy. Je možné začít s odpisem i po této době a vyjít z částky vypočítané ve znaleckém posudku? Je případně možné ji zvýšit o náklady na fasádu? Máme totiž fakturu, ostatní práce byly prováděny svépomocí. Odpisová lhůta 30 let bude začínat v roce 2010 či 2017? Cena domku se zcela jistě zvýšila, protože byla provedena částečná rekonstrukce, a proto není možné uvažovat o snížení ceny uvedené ve znaleckém posudku. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Novak
8. 2. 2018 12:51:52
Vážená paní inženýrko. V roce 2009 jsme koupili družstevní byt, který jsme do roku 2017 pronajímali. Mezitím by byl převeden z družstva na nás do osobního vlastnictví na základě smlouvy o Bezúplatném převodu majetku, bez nutnosti platit jakoukoli další cenu. Byt nyní pronajímán nebude. Začnu-li ho opět pronajímat a to po uplynutí minimálně 5 let. Bude se jednat o situaci, kdy byt v osobním vlastnictví začnu pronajímat déle než 5 let po nabytí, a opravňuje mne to tudíž stanovit vstupní cenu pro odpis nemovitého majetku - bytu na základě posudku znalce a mohu začít tento byt řádně odepisovat? A tyto odpisy uplatňovat jako skutečné výdaje dle par. 9? Nebo je na překážku, že byt byl nabyt bezúplatně? Děkuji za odpověď. Novak
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 2. 2018 21:58:28
Dobrý den, i náklady na zajištění příjmů (budoucích) lze uznat jako daňové. odpisy můžete volit na každém majetku samostatně.
Hlášení závadného obsahu

Malá
6. 2. 2018 11:52:22
Dobrý den, paní inženýrko, děkuji za odpovědi na předchozí dotazy, pomohly nám. Jestli by bylo možné, potřebovali bychom vědět ještě:
1. Je možné dát do výdajů i zálohy za měsíce, kdy byt pronajímán ještě nebyl? Konkrétně: byt byl koupen v březnu, pronajímán od července, mezitím se prováděla výmalba a opravy, montáž světel, zařizovacích předmětů v koupelně, prohlídky bytu pro zájemce o pronájem. Je možné zálohy (včetně služeb a energií) za tyto měsíce dát do výdajů? 2. V případě pronájmu dvou bytů - lze jeden odepisovat rovnoměrně a druhý zrychleně? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
2. 2. 2018 20:16:40
Dobrý den, k dotazu na evidování záloh k bytu v daňové evidenci uvádím, že u daňové evidence je důležitý výdaj oprávněných daňových výdajů - a jestli jde o zálohy či poplatky, není směrodatné. rozpočet oprávněných výdajů k příjmům poplatníka je věcí poplatníka, ale SVJ většinou dávají vyúčtování po bytě, takže zjistit údaj na konkrétní pronajímaný byt by neměl být problém. případný přeplatek/nedoplatek je věcí příjmů/výdajů v roce, kdy k němu fyzicky dojde.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
2. 2. 2018 20:13:03
Dobrý den, k prvnímu dotazu-odpisům: rozdělení ceny bytu a pozemku nemusí být podložené znalcem, prokázání správnosti je vždy na poplatníkovi. K rozdělení však dojít musí, a pak je vhodné použít nezávislý posudek, popř. cenu vypočítat sám podle zákona o oceňování majetku. pokud byly odpisy spočítány nesprávně, bude zřejmě vykázána vyšší ztráta, než by měla být, když uvádíte, že žádná daň nevznikla. a i v tomto případě zákon přikazuje podat dodatečné přiznání na nižší ztrátu, která měla být vykázána.
Hlášení závadného obsahu

Malá
1. 2. 2018 12:19:52
Dobrý den, paní inženýrko, jakým způsobem by jste doporučila evidovat v daňové evidenci při pronájmu bytu zálohy, které platíme SVJ? Zálohy za správu nemovitosti, pojištění, fond oprav, atd plus některé služby, které přeúčtováváme nájemníkovi (provoz výtahu, voda teplá, studená, teplo, úklid) platíme každý měsíc na účet SVJ (2500Kč), nájemník nám platí každý měsíc zálohy za služby (2000), jednou za rok proběhne vyúčtování přeplatku/nedoplatku. Problém je, že zálohy, které platíme SVJ, zahrnují i část, kterou hradíme my a část, kterou hradí nájemce a kolik kdo platí se dovíme až z vyúčtování, které obdržíme až následující rok v dubnu (což je pro daně pozdě). Bylo by v daňové evidenci správné postupovat chronologicky, do příjmů dát i zálohy za služby, které posílá nájemce nám (2000), do výdajů zase zálohy, které platíme my SVJ (2500 - zahrnují část naši a část k přeúčtování nájemníkovi), a přeplatky/nedoplatky řešit v daňovém přiznání za další rok? Nebo je lepší řešit to jinak? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Malá
1. 2. 2018 10:59:18
Dobrý den, paní inženýrko, jak je to prosím v případě odpisů (u pronájmu bytu), když v kupní smlouvě není uvedena zvlášť cena za byt a za pozemek (do odpisů by se prý měla dát jen cena bytu bez pozemku)? Prý je možné využít služeb znalce. Je možné to řešit i jednodušším a levnějším způsobem? V případě, že jsem minulý rok odpisy spočítala nesprávně (v ceně byl i pozemek), doporučila by jste dodatečné daňové přiznání? (na výši daně z pronájmu za minulý rok to nic nemění, tak jako tak by byla nula)? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
19. 1. 2018 15:40:57
Dobrý den, máte povinnost zdanit veškeré příjmy, které obdržíte z pronájmu. k tomu můžete uplatnit buď paušální výdaje (30 % z dosažených příjmů), nebo skutečně výdaje - mezi ně patří úroky z hypotéky (nikoli jistina) a náklady související s pronajatým bytem, nikoli však zajištění vlastního bydlení.
Hlášení závadného obsahu

David
19. 1. 2018 14:30:35
Dobrý den, vlastním byt, na který splácím hypoteční úvěr. Tento byt pronajímám. Sám bydlím v podnájmu. Mé náklady na bydlení jsou tedy 1.splácení hypo (7500,-), 2. platba za podnájem (13 500,- + služby), zároveň mám příjem z pronájmu svého bytu (12 500,- + služby). Z pohledu zdanění příjmu z pronájmu bych se rád zeptal, zda zákon zohledňuje fakt, že na byt splácím hypo a mám další náklady spojené s vlastním bydlením? Nebo je částka 12 500,- brána jako příjem bez ohledu na další zmíněné okolnosti? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Tomáš K
22. 12. 2017 9:27:37
Dobrý den, vlastníme dům, ve kterém pronajímáme 9 bytových jednotek. Loni jsme provedli opravu fasády, na kterou jsme dostali dotace. Potřeboval bych poradit jak to zaúčtovat v daňové evidenci.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 12. 2017 10:53:17
Dobrý den, příjmy z podnájmu se daní stejně jako příjem z pronájmu, takže daňové přiznání při získání tohoto příjmu podat musíte.
Hlášení závadného obsahu

Jan Štorek
12. 12. 2017 9:48:18
Dobrý den, Mám byt v pronájmu od bytového družstva a chtěl bych ho dále podnajmout se souhlasem pronajímatele. Musím podat daňové přiznání? Jsem fyzická osoba. Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 9. 2017 13:39:54
Dobrý den, nájemce by správně měl podat daňové přiznání, protože dosáhl zdanitelných příjmů (to, že se rovnaly výdajům, nehraje pro povinnost podat daňové přiznání žádnou roli).
Hlášení závadného obsahu

Jiří
12. 9. 2017 0:33:00
Dobrý den,
s partnerkou jsme koupili byt v panelovém domě v Praze. V bytě bydlí stávající nájemník, starší pán, který měl podnájemní smlouvu. Rádi bychom s pánem zase podepsali podnájemní(nikoliv nájemní) smlouvu. Nájemné činí 6000 Kč. Máme to vymyšlené tak, že by jsme uzavřeli nájemní smlouvu s kamarádem(nájemné 6000 Kč), ten by pak uzavřel podnájemní smlouvu s pánem který tam bydlí(opět nájemné 6000). Původní majitel bytu to tak také měl. Můj dotaz zní, jestli musí kamarád(fyzická nepodnikající osoba) toto uvádět do svého daňového přiznání, protože by z toho vlastně žádný příjem neměl. Já a partnerka to danit musíme, to je mi jasné. Díky moc za odpověd.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
14. 8. 2017 12:11:14
Dobrý den, povinnost registrace by se na Vás nevztahovala. Daňové přiznání k dani z příjmů byste museli podat (jeden z Vás, pokud je dům v SJM), ale díky takto nízkému příjmu by Vám žádná daňová povinnost nevznikla, protože máte nárok na základní slevu na dani.
Hlášení závadného obsahu

Pavel Vala
13. 8. 2017 14:40:43
Dobrý den,

jsme manželé, oba penzisti a pobíráme důchod, já CZK 14.500,00 a žena CZK 11.080,00. Bydlíme v bytě v Plzni v podnájmu za CZK 8.010,00. Máme baráček se zahradou na Mariánskolázeňsku, o který se začala zajímat Česká s.r.o. ohledně pronájmu (na provozovnu-kanceláře,sklad,..) za nájem cca CZK 6.800,00.
Kolik by jsme museli zaplatit na daních a museli by jsme podávat daňové přiznáni?
Jak je to S DPH?
Dékuji moc.

S pozdravem
Vala
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
25. 5. 2017 15:00:06
Dobrý den, Váš názor je správný, nejde využít paušální výdaje.
Hlášení závadného obsahu

David
24. 5. 2017 13:24:41
Dobrý den, pokud u společné nemovitosti se sestrou sepíšeme smlouvu, že celý příjem z pronájmu získává ona, tak přijde o možnost na odečet výdajů 30% paušálem? (článku uvedené "V tomto případě by se zdaňovaly příjmy podle této smlouvy a výdaje by se musely uplatnit výlučně v prokázané výši.")
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
27. 3. 2017 14:54:39
K dotazu pana Nováka: U nemovitosti, kde jste vlastníkem zapsaným v katastru méně než 5 let,musíte vždy použít skutečnou kupní cenu, v tomto případě zřejmě tedy bude nulová a nemáte ji jak odepisovat. Museli byste volit jinou cestu nabytí nemovitostí do osobního vlastnictví.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
27. 3. 2017 14:44:38
K dotazu Pavla Nováka: Sám se sebou nemůžete smlouvu uzavřít
Hlášení závadného obsahu

Mila_da
26. 3. 2017 21:16:33
Vážená paní Martínková, jednalo by se o nájem chaty na víkend, či celý týden turistům bez služeb. Energie by hradili dle skutečné spotřeby. Bude to tedy taky pronájem podle §9 bez odvodu pojistného? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Novak
25. 3. 2017 16:08:16
Dobrý den paní Martínková, mohu vás poprosit o názor, koupě členského podílu s právem nájmu bytu za tržní cenu, do půl roku převod do osobního vlastnictví na základě Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví bytu na člena družstva. Jak mohu tento byt odepisovat a uplatnit odpis (resp. cenu, kterou jsme museli za družstevní bytu prokazatelně uhradit) do daňových výdajů? Zákon o dani z příjmů říká, že majetek nabytý bezúplatně nelze odepisovat. Existuje nějaká konstrukce, která prokáže, že cena za členský podíl rovná se vstupní cena pro odpisování nemovitého majetku? Např. něco jako odstranění tvrdosti zákona? Bez zaplacení za členský podíl by nedošlo k bezúplatnému převodu bytu na člena družstva. Tento byt pronajímáme a vlastně nemůžeme uplatnit žádné výdaje (nelze paušál, bytů máme více v osobním vlastnictví, vychází lépe použít skutečné výdaje). Velice děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Pavel Novák
24. 3. 2017 21:30:10
Dobrý den, mohu si jako vlastník jednu z mých nemovitostí pronajmout sám sobě jako podnikající OSVČ a uplatňovat si v nákladech nájemné? Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
24. 3. 2017 13:40:26
Dobrý den, pokud jste ještě odpisy k tomuto bytu neuplatňoval a byl pořízen před více než 5 lety, může se cena pro odpisování stanovit znaleckým posudkem jako tzv. reprodukční pořizovací cena.
Hlášení závadného obsahu

Milan
24. 3. 2017 12:54:28
Dobrý den.Nevíte jak mám stanovit odpisy z ceny bytové jednotky, kterou pronajímám, - byt byl pořízen hodně dávno, za jiné ceny než jsou dnes.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
24. 3. 2017 0:17:24
Dobrý večer, záleží na tom, jak krátkodobý pronájem máte na mysli a pokud k němu budete poskytovat další služby (např. převlékaání, úklid apod.). pak by se jednalo o ubytovací služby, na co musíte mít živnostenské oprávnění a toto zdaňovat stejně jako jiné podnikání. Krátkodobos
Hlášení závadného obsahu

Mila_da
23. 3. 2017 23:48:27
Omlouvám se, že jsem to poslala 3x, ale psalo mi to, že mám špatný bezpečnostní kód. A teď koukám, že je to tam tolikrát. Děkuji za pochopení
Hlášení závadného obsahu

Mila_da
23. 3. 2017 23:46:18
Dobrý den, já i manžel podnikáme, pořídili jsme si soukromou chatu a chtěli bychom ji v naši nepřítomnosti pronajímat turistům. Jsou tyto příjmy z krátkodobého pronájmu taky osvobozeny od sociálního a zdravotního pojištění? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Mila_da
23. 3. 2017 23:46:05
Dobrý den, já i manžel podnikáme, pořídili jsme si soukromou chatu a chtěli bychom ji v naši nepřítomnosti pronajímat turistům. Jsou tyto příjmy z krátkodobého pronájmu taky osvobozeny od sociálního a zdravotního pojištění? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Milada-la
23. 3. 2017 23:44:34
Dobrý den, já i manžel podnikáme, pořídili jsme si soukromou chatu a chtěli bychom ji v naši nepřítomnosti pronajímat turistům. Jsou tyto příjmy z krátkodobého pronájmu taky osvobozeny od sociálního a zdravotního pojištění? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Petr
23. 3. 2017 22:48:43
Dobrý večer,
nechtěl jsem uvedené rozporovat, spíše mi šlo o potvrzení Vašeho stanoviska. Výdajem jsou v DE platby (zálohy) na daňově uznatelné výdaje. Zda nejsou pochybnosti se zahrnutím veškerých plateb do fondu oprav jako výdaj, bez ohledu na jejich použití. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 3. 2017 21:35:08
Dobrý večer, u daňové evidence se nerozlišuje výdaj jako nákladové položka nebo forma zálohy. Pokud máte jiný názor, ráda si ho přečtu.
Hlášení závadného obsahu

Petr
23. 3. 2017 21:27:44
Dobrý den,
jste si jista, že platby do fondu oprav jsou daňově uznatelným výdajem?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 3. 2017 20:29:42
Dobrý večer, fond oprav se váže k pronajímanému bytu, jde tedy o výdajovou položku.
Hlášení závadného obsahu

Ferdinand Horký
23. 3. 2017 15:31:58
Dobrý den, pronajímám byt a nájemníkovi neúčtuji fond oprav. V daňovém přiznání uplatňuji skutečné výdaje, je příspěvek do fondu oprav pro mě výdajovou položkou.Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 3. 2017 9:43:06
Dobrý den, družstevní byt nelze pořídit na hypotéční úvěr, předpokládám, že šlo o nákup podílu ve družstvu. otázky ohledně výdajů jsou správné, úroky z úvěru nemůžete uplatňovat jako odčitatelnou položku, pokud ho dále pronajímáte a neslouží k Vaší bytové potřebě. K daňovému přiznání se doklady o příjmech z nájmu přikládat nemusí
Hlášení závadného obsahu

EvaP
22. 3. 2017 19:32:03
Dobrý den paní Martínková, v roce 2016 jsme s manželem na hypoteční úvěr koupili družstevní byt, který podnajímáme, prostudovala jsem dostupné informace a pouze bych vás chtěla požádat o odsouhlasení, zda jsem vše pochopila správně (budeme uplatňovat skutečné náklady):
- příjmy z pronájmu si zahrne do daň. přiznání manžel
- do výdajů mohu uplatnit - náklady na vybavení bytu (kuchyňská linka, dveře, podlahy apod.), paušál na dopravu ve výši 4000,- Kč/měs., provizi realitní kanceláře, úroky z úvěru, po převedení bytu do osobního vlastnictví odpisy
- příjmy se týkají pouze dvou měsíců v loňském roce, mohu dát do přiznání celou částku výdajů, která bude mnohonásobně vyšší a v příštích 5 letech postupně odečítat ztrátu?
- manžel v daňovém přiznání uplatňuje uhrazené úroky z úvěru jako odečitatelnou položku na ř. 47, v případě pronájmu se tytéž úroky mohou také použít? Uplatním je tedy dvakrát?
- k daňovému přiznání musím přikládat i smlouvu o nájmu i podnájmu?
Děkuji moc za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 3. 2017 16:19:04
Dobrý den, pokud darovaný byt nemáte v SJM, pak ostatní nemovitosti můžete zdaňovat manžel, výdajový paušálu u automobilu v SJM můžete použít nejvíce 5000 Kč, resp. 4000 Kč u částečného použití pro daňové příjmy.
Hlášení závadného obsahu

Vlaďka
21. 3. 2017 23:39:24
Dobrý den, vlastním darovaný byt,který pronajímám a zdaňuji dle par. 9. Dále vlastníme s manželem pozemky/SJM/,múže je zdanit manžel nebo musím rovněž já. Mohu do nákladů uplatnit paušál za užití osobního vozidla ve výši 48000,- Kč, které máme v SJM? Je možné zahrnout do nákladů to stejné vozidlo jak u mně tak i u manžela?/v případě, že by mohl danit pozemky manžel/ Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
21. 3. 2017 22:40:38
Dobrý večer, odpisy můžete zahrnout do ř. 202.
Hlášení závadného obsahu

Eva Navrátilová
21. 3. 2017 11:10:25
Dobrý den, nevíte, kam se v daňovém formuláři píšou odpisy nemovitosti chci-li danit příjem z nájmu skutečnými náklady? Výdaje asi zůstanou v kolonce 202, jen nebudou označeny jako paušální 30%? Nebo tomu rozumím špatně?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
19. 3. 2017 15:04:32
Dobrý den,pokud nevedete účetnictví, zdaňují se příjmy v roce kdy byly skutečně obdrženy. silniční daň u automobilů použitých pro příjmy dle § 9 se skutečně neodvádí.
Hlášení závadného obsahu

Mirka
18. 3. 2017 20:06:16
Dobrý den, FO pronájem pozemku dle §9 od 1.1. 2017,
záloha přišla na účet již v roce 2016,daníme
až v roce 2017? Ještě mám jeden dotaz, opravdu pokud uplatňuji jako FO skutečné náklady i na automobil, nemusím platit silniční daň? Děkuji za odpovědi.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 3. 2017 22:18:41
Dobrý večer, způsob rozpočítání nákladů má odpovídat poměru využití pro zdanitelný příjem a pro soukromé účely.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 3. 2017 22:14:17
Dobrý večer, v tomto případě registrace k DPH povinná není.
Hlášení závadného obsahu

Hynek
15. 3. 2017 21:18:54
Dobrý den, pronajímám nemovitosti podle §9, jsem nepodnikatel většinou byty soukromým osobám, příjmy jsou nad milion, musím se registrovat k DPH? Děkuji Hynek
Hlášení závadného obsahu

Ondřej Kulíček
15. 3. 2017 11:40:41
Dobrý den, mám v nájmu byt za který platím nájem + poplatky 13 000 Kč, energie platím zvlášť (jsou přihkášeny na mě). Byt má dva podobně velké pokoje v jednomž z nich bydlím já a ve druhém je podnájemce se kterým mám smlouvu o podnájmu. Ten mi platí 7500 Kč měsíčně. Z části hradím nájem a z části energie. Jak vést "náklady nutné k získání a udržení pronájmu" podle §9? Mohu například celou částku včetně energií kterou platím já (a bez které bych nemohl podnajímat druhý pokoj) rozdělit na polovinu (cca 8000 Kč) a tuto odečíst od mých příjmů z podnájmu (7500 Kč)?
Díky za vaši odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 3. 2017 15:11:39
K dotazu Lucie z 11.3.: Výdajový paušál na automobil použít můžete.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 3. 2017 15:09:58
K dotazu Jany RU. z 9.3.: Výše daně z nemovitostí není ovlivněna, protože prostory byly pro podnikání určeny i dříve. Uplatnění paušálů nebo skutečných výdajů u kombinace příjmů podle § 7 a § 9 je možné.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 3. 2017 15:07:23
K dotazu Amy z 8.3.: Příjem z pronájmu sice zdanění podléhá, ale protože Vaše zdanitelné příjmy nedosáhly výše 15.000 Kč, nemáte povinnost podávat daňové přiznání (kde by stejně daňová povinnost díky slevě na dani vznikla nulová).
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 3. 2017 15:06:02
K dotazu Hany z 7.3.: Souhlasím s Vaším názorem, že příjmy z pronájmu zdaňuje vlastník zapsaný v katastru nemovitostí, popř. jeden z manželů, pokud se jedná o SJM.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 3. 2017 15:04:18
K dotazu Lukáše z 7.3.: měl byste dodržet cenu obvyklou pro stanovení nájmu a také musíte dbát na to, že pokud pronajímaná věc slouží nejen pro zdanitelný příjem, ale i soukromé potřeby, musíte krátit výdaje poměrem, pro které slouží k pronájmu. Já bych Vám tuto formu pronájmu nedoporučovala, neboť v domě budete mít jistě mnohem více prostor i pro Vaše soukromé bydlení.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 3. 2017 15:01:58
K dotazu Jany z 7.3.: kauci uplatníte jako zdanitelný příjem, pokud by např. kryla dlužné pojistné - v roce přijetí nejde o zdanitelný příjem. a výdaje k ní uplatníte v roce, kdy byste jí případně použili pro zdanitelný příjem (pokud kauci jen vrátíte, nebude ani tento výdaj daňový).
Hlášení závadného obsahu

Lucie
11. 3. 2017 11:30:54
Dobry den,
v lonskem roce jsem zacala pronajimat byt v osobnim vlastnictvi. Chci uplatnit v danovem priznani vydaje ve skutecne vysi. Docetla jsem se o moznosti uplatnit castecny pausal 4000 Kc za vozidlo, ktere vyuzivam v souvislosti s pronajmem. Je mozne pausal vyuzit, pokud je auto psane na manzela, ale koupili jsme ho az po svatbe, takze je soucasti SJM? Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Jana RU.
9. 3. 2017 13:30:37
Dobrý den.
Jako OSVČ jsem v rámci Společnosti=sdružení pracovala "doma", ve dvou místnostech obytného domu na hypotéku. Z užívané části podlahové plochy jsem uplatňovala poměrnou část odpisů a poměrnou část za energie jsem dávala do nákladů. Nic jiného jsem neúčtovala, byl to můj vklad, příjmy par.7.
V polovině roku 2016 jsem přerušila podnikání i živnost.list, a coby nepodnikající člen jsem společnosti tyto prostory poskytla za nájemné, které je od té doby mým jediným příjmem, par. 9.
Má tato změna vliv na daň z nemovitosti?
Mohu u příjmů podle par.7 - první část roku, uplatňovat skutečné výdaje (společná daň.evidence Společnosti) a po zbytek roku z nájmu jako nepodnikající FO výdaje paušálem?
Předem děkuji za radu.
Hlášení závadného obsahu

Amy
8. 3. 2017 9:40:19
Dobrý den, jsem ve starobním důchodu, nemám žádný jiný příjem pouze příjem z nájmu nemovitosti ve výši 7500 Kč/rok2016. Podléhá můj příjem dani z příjmu fyzických osob dle § 9 a musím podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob.
Hlášení závadného obsahu

Hana
7. 3. 2017 17:14:05
Dobrý den, dcera žije s přítelem, který si v minulosti koupil byt do osobního vlastnictví. Protože na to měl půjčku od příbuzných a potřeboval ji brzo splatit, zařídil si později hypotéku. Nevím, jak je to možné, ale hypotéka je psána na přítele i dceru, i když majitelem bytu je nadále jen její přítel. Byt pronajímají a o vše se stará dcera (organizačně i finančně). Nyní řeší, jak na DP a příjmy z pronájmu. Já se domnívám, že příjmy a 30% paušál na výdaje si může dát do DP pouze majitel bytu, tzn. přítel dcery. Jedině kdyby byl byt v SJM, tak by se mohli rozhodnout, který z nich bude příjmy z pronájmu zdaňovat. Ale nějaký porace jim řekl, že vzhledem k tomu, že dcera je účastníkem hypotéky, tak si to může dát do svého DP, ale to se mi nějak nezdá. Byla bych ráda, aby dcera měla DP v pořádku, tak se touto cestou ptám, jak je to správně. Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Lukáš
7. 3. 2017 15:14:52
Dobrý den. Chci pronajímat svůj dům přítelkyni, ze kterou mám dítě s tím, že v domě s nimi též bydlím. Mohu ji stanovit nájem např. 1000,- Kč/měsíčně a odečítat si z daní věci, které v souvislosti s bydlením nájemce jsou? Např. sekačka na trávu, zahradní nábytek, vybavení domu, atd.? Děkuji předem za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Jana
7. 3. 2017 15:05:23
Dobrý den, jakým způsobem a kdy vyúčtovat kauci. Dát do příjmu v roce přijetí, nebo až při vypořádání. Co s tím pokud použiji paušál 30% a co když skutečné výdaje. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

xlibre
3. 3. 2017 21:12:48
Dobrý večer, děkuji za předchozí odpověď. Ještě by mě zajímalo, jestli bych mohl do výdajů za automobil zahrnout i 80% ceny z povinného ručení?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
3. 3. 2017 21:02:13
Dobrý večer, postupujete u automobilu správně, kráceny by měly být i odpisy a výdaje podle poměru plochy, kterou používáte pro soukromé účely.
Hlášení závadného obsahu

xlibre
3. 3. 2017 20:58:29
Dobrý den, pro upřesnění předchozího emailu. Zisky z pronájmu nemovitosti zdaňuji dle § 9. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

xlibre
3. 3. 2017 20:54:16
Dobrý den, pronajímám ve svém domě, několik bytů a nebytové prostory. V domě i bydlím. Výdaje účtuji podle skutečných nákladů a odpisů. Do účetnictví zahrnuji i soukromý automobil. Neplatím za něj silniční daň, používám na auto paušální výdaj ve výši 80% (4000,-Kč/měsíc) a ve stejné výši 80% vykazuji i výdaje na opravu a údržbu automobilu. Autem jezdím vyřizovat záležitosti ohledně domu, zajišťuji opravy a další služby. Postupuji správně, nebo dělám někde chybu? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 2. 2017 20:01:10
Dobrý večer paní Malá, k dotazu z 11:07: Zdanění nájmu na přelomu období záleží na tom, zda vedete účetnictví (pak spadá do období roku 2017), nebo daňovou evidenci či výdaje paušálem (pak patří do roku 2016).
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 2. 2017 19:59:42
Dobrý večer paní Malá, k Vašemu dotazu z 11:O4: paušál na dopravu opravňuje uplatnit tyto výdaje, pokud automobil slouží zčásti pro dosahované zdanitelné příjmy, aniž byste museli dokládat knihu jízd. ale pochopitelně musíte jakýmkoli způsobem prokázat, jak Vám auto slouží k dosažení a udržení příjmů z pronájmu.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 2. 2017 19:53:40
Dobrý večer paní Malá: Váš dotaz z 10.49: pokud používáte rovnoměrné odpisy, můžete si jejich výši zvolit až do maximálního limitu, takže je můžete snížit tak, aby ztráta nevznikla. U zrychlených toto nelze, můžete maximálně odpisy přerušit.Ztráta z pronájmu Vám nesníží příjmy ze zaměstnání,ale můžete ji využít v následujících 5 letech, ale zároveň se tímto prodlužuje lhůta pro případnou kontrolu a doměření daně ze strany FÚ.
Hlášení závadného obsahu

Malá
22. 2. 2017 11:07:42
Dobrý den, nájemné za leden 2017, které bylo zaplaceno předem v prosinci 2016 vykazuji jako příjem v roce 2016 nebo v roce 2017? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Malá
22. 2. 2017 11:04:44
Dobrý den, mám dotaz ohledně paušálu na dopravu (4000, vlastní auto) při pronájmu bytu. Je nutné v daňové evidenci pro každý měsíc uvádět, že auto bylo využito k té a té cestě nebo ne? Jakým způsobem? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Malá
22. 2. 2017 10:49:12
Dobrý den, pronajímáme nový byt, díky odpisům jsme se dostali do ztráty (výdaje jsou větší než příjmy). Co byste nám doporučila - vykázat ztrátu nebo nulu? Manžel je zaměstnanec, já také zaměstnanec, ale na mateřské dovolené, nepodnikáme. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
20. 2. 2017 13:28:25
Dobrý den, příjmy z pronájmu musíte danit a jako výdaj buď uplatníte 30 % výdajový paušál, nebo prokazatelně vynaložené výdaje, kam ale ze splátky hypotéky spadá jen část na úroky (nikoli jistina)
Hlášení závadného obsahu

Lucie
20. 2. 2017 13:06:30
Dobrý den,
před pár lety jsem díky úvěru koupila byt, ve kterém jsem žila sama se synem. Výše měsíční splátky je cca 8000,- Kč. V blízké době se chci přestěhovat k partnerovi a byt za výši úvěru, tj 8000,- Kč pronajmout. Jakým způsobem by se řešilo daňové přiznání? Považuje se splátka úvěru jako výdaj?
Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
17. 2. 2017 6:05:07
V obou případech je daň 15 %, jen při použití výdajového paušálu daníte v podstatě 70 % z dosažených příjmů, u prokázaných výdajů daníte rozdíl mezi příjmy a výdaji.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana R.
16. 2. 2017 21:16:48
Dobrý den, paní Ing. Martínková,
takže pokud správně rozumím, mám 2 možnosti, buď uplatním skutečné výdaje: výše pronájmu 16000kč-4000kč (poplatky voda, plyn ...) = 12 000kč a z toho 15% mi bude vzato jako daň z příjmu a v tom případě bych musela podávat daňové přiznání a zároveň vést účetnictví nebo uplatním výdaje paušálem ve výši 30% z příjmů: 12 000kč-z nich bych musela odvést tedy 30% a můj příjem by byl ve výši 70% z 12 000kč a vedla bych evidenci příjmů z pronájmu.
Ještě jednou Vám moc děkuji a přeji hezký zbytek dne.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
16. 2. 2017 18:15:12
Dobrý večer, budete mít povinnost podat daňové přiznání za rok 2017, pokud nebudete uplatňovat skutečné výdaje, ale uplatníte výdaje paušálem ve výši 30 % z příjmů, povedete jen evidenci příjmů z pronájmu.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana
16. 2. 2017 16:38:22
Dobrý den,
od dubna 2017 budu pronajímat byt, který mám v osobním vlastnictví. Byt budu pronajímat za 16 000Kč, z toho cca 12 000kč tvoří nájemné a 4000kč náklady na bydlení (poplatky-voda, plyn, fond oprav ...). Chtěla bych Vás poprosit o radu, jaké povinnosti budu mít jako pronajímatel? Budu muset koncem roku 2017 podávat daňové přiznání a vést evidenci příjmů z pronájmu či účetnictví, popřípadě nějaké další náležitosti?

Děkuji moc a přeji hezký den.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
3. 2. 2017 15:28:01
Dobrý den pane Králi, i na otázku ohledně započítávání obratu jsem odpověděla v minulém příspěvku - zatím jsem tendenci "spojování" pronájmu do obratu DPH u manželů, pokud tyto příjmy zdaňuje druhý manžel, nezaznamenala, což ale neznamená, že by k tomu nemohlo v budoucnu dojít právě z důvodů, které popisujete. Bohužel přesný výklad nikde není a není mi zatím znám ani žádný judikát, který by toto řešil
Hlášení závadného obsahu

Král
3. 2. 2017 7:42:12
Dobrý den, děkuji za odpověď, ohledně záloh na DPH mám stejný názor. U vykazování příjmů manželů mi nejde o to, rozdělit to napůl, ale protože u SJM existuje možnost vykázat příjmy v §9 u kohokoliv z manželů, pak pokud se chci registraci vyhnout, pak logicky uvedu příjmy z §9 u toho z manželů, který nemá příjmy z §7, abych si nenavyšoval obrat. Spíš mě zajímalo, zda nemá FÚ tendenci to spojit jako celkovou sumu pro účely hranice, od které je povinnost se k DPH registrovat (protože vlastně se dá říct, že by to mohlo být stejně dobře i v příjmech toho prvního, který má příjem i dle §7).
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
2. 2. 2017 15:30:51
dobrý den, tato problematika bohužel není nikde přesně popsána, já zastávám názor, že se zálohy na služby do obratu nepočítají, pokud budou vyúčtována podle faktur od dodavatelů (nejsou tam tedy služby prováděné osobně,nikoli od subdodvatelú)-z takových faktur byste neodpočítával DPH u zachycení jako přefakturace, i kdybyste plátce DPH byl. Obrat nelze rozděli na půl u SJM, FÚ zpravidla zastává názor, že se započítává k tomu manželovi, který jej uvádí v přiznání pro daň z příjmů.
Hlášení závadného obsahu

Král
2. 2. 2017 12:58:30
Dobrý den, jak je to při pronájmu nemovitostí podle §9 se zjišťováním obratu pro účely DPH (testování hranice 1 mil.Kč, při překročení které je nutné se registrovat jako plátce DPH)? Slyšel jsem, že u přijatých záloh na služby to není stejné jako pro daň z příjmu, kde se v případě vyúčtování nezahrnují do příjmů, ale že pro účely DPH se tyto částky záloh na služby do obratu počítají. Je to pravda? A ještě jedna doplňující otázka - posuzuje se v případě SJM obrat DPH u každého z manželů samostatně, nebo se vezme jako součet jejich obratů, např. manžel §7 a manželka §9? Pokud budu mít oba příjmy samostatně, tak bych se mohl vyhnout registraci k DPH, ale pokud by se posuzovaly dohromady, tak určitě ne.
Děkuji, Pavel Král
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
2. 2. 2017 9:09:16
Dobrý den, příjem z pronájmu nepodléhá zdravotnímu pojištění, z tohoto titulu Vám povinnost nevznikne.
Hlášení závadného obsahu

Petr Hudec
2. 2. 2017 9:00:33
Dobrý den, jsem veden na úřadu práce a jsem tedy státní pojištěnec pro účely zdravotního pojištění, takže ho nemusím platit. Nyní ale budu mít i příjmy z pronájmu dle par. 9, což budou mé jediné příjmy (cca 200 000 Kč ročně). Nepřestane za mě po této změně stát platit zdravotní pojištění? Nestanu se náhodou osobou bez zdanitelných příjmů (OBZP) a nevznikne mi povinnost platit zdravotní pojišťovně sám?
Děkuji Vám předem za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
2. 2. 2017 0:08:57
Dobrý den, pro účely DPH se příjmy z podnikání i pronájmu sčítají, takže jste přesáhl hranici 1 mil. Kč pro povinnou registraci a máte být plátce DPH.
Hlášení závadného obsahu

Karel Metelka
1. 2. 2017 13:21:35
Dobrý den, jsem zaměstnanec, kromě toho provozuji vedlejší OSVČ s příjmy 300 000 Kč ročně a mimoto mám příjmy z pronájmu dle §9 ve výši 900 000 Kč ročně, tzn. příjem z pronájmu není jediným příjmem. Příjmy z pronájmu nemovitých věcí nezakládají povinnou registraci k DPH, pokud jsou jedinými příjmy daňového subjektu, nicméně jak je to v kombinaci s dodatečnými 300 000 z podnikání - jsem povinen se registrovat k DPH?
Děkuji, K. Metelka
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
30. 1. 2017 13:42:55
K dotazu p. Šindeláře: pronájem garáže jako nebytového prostoru je stále pronájmem nemovitosti, která je prvotně osvobozena od DPH. Není tomu tak jen v případě krátkodobého pronájmu na způsob platby parkovného, ale to je již živnost.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
30. 1. 2017 13:40:57
K dotazu Lenky: v tomto případě by skutečně mala být hrazena vyšší sazba daně.
Hlášení závadného obsahu

Šindelář
28. 1. 2017 19:08:13
Dobrý den, pronajímám jako fyzická osoba nepodnikatel nemovitosti a příjmy z nich jsou vyšší než 1 mil. Kč ročně. Chci pronajmout garáž firmě (plátce DPH), při čemž pronájem garáže prý není osvobozen od DPH. Stanu se plátcem DPH a budu muset odvádět DPH z pronájmu garáže, i když příjem z garáže bude cca 10 tis. Kč ročně? Děkuji předem za Vaši odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
27. 1. 2017 11:30:49
Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat na daň z nemovitostí.
Je nutné podat daňové přiznání v případě, že rodiče pronajímají synovi (je OSVČ a má zde i s.r.o.) prostory u obytného domu, v kterých má dílny na základě nájemní smlouvy a měla by se zvýšit daň za tento prostor využívaný k podnikání dle §11a odst.1 o 2,- Kč na m2?

Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 1. 2017 21:35:08
Dobrý den, pokud je to skutečně jediný zdanitelný příjem, tak přiznání podávat nemusíte - zde je limit 15000 Kč (ale řadí se tam např. i příjmy ze zaměstnání, byť byly zdaněny u zaměstnavatele - započítávají se do těchto příjmů také a vypočtená daň se započte do celkové.
Hlášení závadného obsahu

František
26. 1. 2017 14:10:25
Dobrý den, jsem fyzická nepodnikající osoba a mám roční příjem za pronájem pozemků ve výši 9700,-Kč. Musím tuto částku uvádět a danit v rámci přiznání k dani z příjmů?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 1. 2017 14:59:28
Dobrý den, pronájem z Vašeho SJM "do" podnikání manžela není možný, protože se v podstatě jedná o jednu fyzickou osobu (byť je nemovitost v SJM) - mohl by leda uplatňovat výdaje, týkající se tohoto nebytového prostoru. Jinému podnikateli pronájem ze SJM možný je.
Hlášení závadného obsahu

Renata S.
23. 1. 2017 10:18:05
Dobrý den,chtěla bych se zeptat,chystáme se s manželem koupit nebytový prostor jako SJM a následně v těchto prostorech otevřít prodejnu na manželův ŽL,který nyní má jako vedlejší činnost OSVČ,je plátcem dph a má paušál,oba jsme zaměstnáni.Chci se zeptat jestli to není problém,když budeme jako SJM pronajímat podnikateli?Děkuji za váš čas,Renata S.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 1. 2017 16:58:28
Dobrý den, daňové zákony vymezují podmínky, za kterých by bylo nutné případně do základu daně uvést rozdíl proti ceně obvyklé, pokud je poskytována nižší cena osobám blízkým a rozdíl není uspokojivě vysvětlen.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana
22. 1. 2017 14:31:03
Dobrý den, je možné aby v soukromém činžovním domě, bydlely děti majitele za nižší nájem než ostatní nájemci, popřípadě s nulovým nájmem? Děkuji předem za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 1. 2017 15:22:44
Dobrý den, výši daně z nemovitých věcí by ovlivnila jen skutečnost, že pronajímaná nemovitost slouží k podnikání nájemci.
Hlášení závadného obsahu

Anama
10. 1. 2017 13:28:26
Dobrý den, má příjem z pronájmu vliv na výši daně z nemovitosti? Jsem f. o. a vlastním byt, který pronajímám. Letos budu poprvé platit daň z nemovitosti a ráda bych se zeptala, zda hraje roli to, že byt pronajímám.
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
3. 1. 2017 13:37:53
Dobrý den, Váš názor je správný, bohužel zákon je takto napsaný - nemusela byste dodaňovat jen pohledávky, splňující podmínky § 24, odst. 2, písm. y). Dodanění provedete za rok 2015, kdy jste ještě uplatňovala výdajový paušál, tyto pohledávky se při jejich příjmů již nezapočítávají do příjmů ke zdanění a ani k nim nemůžete uplatnit související výdaje.
Hlášení závadného obsahu

Barbora B.
3. 1. 2017 0:05:08
Dobrý den, v roce 2016 přecházím z paušálu na skutečné výdaje a dle §23 odst.8 bych měla za zdaňovací období, které předchází tomu, kde změnu provádím, upravit příjmy z pronájmu o hodnotu pohledávek, které by v případě uhrazení byly zdanitelným příjmem. Mám dle tohoto předpisu tedy za 2015 podat dodatečné DAP. Co mi ale není jasné je fakt, že takto zdaním předem pohledávku, kterou ve skutečnosti ale na dlužníkovi pravděpodobně nikdy nevymůžu. Nevedu účetnictví, jen daňovou evidenci. Daním dle §9. Jsem tedy skutečně povina při přechodu z paušálu dodanit pohledávku (dluh na nájemném) a dále do příjmu při uplatňování skutečných výdajů započítávat i všechny vzniklé pohledávky na nájemném? Předem děkuji za radu.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
2. 1. 2017 17:40:18
Dobrý den, v tomto případě daníte příjmy podle skutečného data přijetí celé částky, tedy v roce 2016.
Hlášení závadného obsahu

Klára
30. 12. 2016 14:46:30
Dobrý den,
jsem fyzická osoba - nepodnikatel a pronajímám nemovitost podle §9 a vedu jen základní evidenci (nikoli účetnictví). V listopadu 2016 jsem přijala platbu za pronájem za listopad 2016 až říjen 2017. Budu celou přijatou úhradu danit daní z příjmu v roce 2016, nebo ji mám rozdělit na poměrné části a v r. 2016 zdanit úhradu za dva měsíce a zbytek v r. 2017?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
14. 12. 2016 20:28:54
Dobrý večer, každý by měl zdanit svůj spoluvlastnický podíl- výjimku mají jen manželé, kde se příjmy z pronájmu ze SVJ zdaňují jen u jednoho z nich.
Hlášení závadného obsahu

Jiří P.
14. 12. 2016 15:36:28
Dobrý den, prosím o radu. Můj otec až do roku 2014 sám vlastnil dům, který spravoval, pronajímal a rovněž daňově odpisoval. V průběhu roku 2014 daroval celkem 3/4 vlastnického podílu na domě mé sestře, matce a mě (převod byl osvobozen od daně z příjmů). Veškeré příjmy, výdaje i odpisy dál uplatňuje ve svém přiznání otec (stejně jako před darováním vlastnických podílů) Je tento postup v pořádku, nebo se dopouštíme chyby? Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
20. 11. 2016 20:16:15
Dobrý večer, příjmy z pronájmu, pokud nejsou doplňkovou činností, se do obratu obecně započítávají (§4a zákona 235/2004 Sb. o DPH), ale protože jsou zároveň vyjmenovány jako osvobozené bez nároku na odpočet, tak pokud máte příjmy jen z pronájmu, nestanete se plátcem DPH nikdy, byť máte příjem z tohoto pronájmu vyšší než 1 mil. Kč.
Hlášení závadného obsahu

Štěpán
19. 11. 2016 19:51:00
Děkuji Vám za bleskovou reakci. Pouze pro upřesnění, platí to i pro pronájmy § 56a, odst.1, že? Tzn. jedná-li se pouze o pronájem, nikoliv další příjmy, limit 1mil. CZK pro nájmy tímto není. Děkuji Vám za upřesnění. Trochu jsem se v tom zamotal...
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
19. 11. 2016 18:54:10
K dotazu Jardy: pokud nemáte byt zařazen pro účely podnikání do obchodního majetku (tzn. neuplatňuje v podnikání svém či manželky přímé výdaje na tento byt), neváže se k tomuto bytu podmínka 5 let po vyřazení z obch. majetku, kde není, a platí pro něj obecná lhůta osvobození jako u jiných fyzických osob.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
19. 11. 2016 18:51:17
K dotazu Štěpána: čistý pronájem (či podnájem) není živností, proto se daní podle § 9 a jen z tohoto titulu Vám nevznikne povinná registrace k DPH, když nemáte současně jiné příjmy, které DPH podléhají. Naše kancelář neposkytuje individuální poradenství, máme naplněné kapacity dlouhodobými klienty.
Hlášení závadného obsahu

Štěpán
19. 11. 2016 18:23:22
Dobrý den, rád bych se Vás zeptal na zcela zásadní otázku spojenou s tímto tématem. Jestliže pronajímám nemovitost, která není v mém osobním vlastnictví (podpronájem), jedná se o podnikání či nikoliv (par. § 9 nebo § 7). Pokud tyto příjmy spadají do § 9 a přesáhnu obrat 1 mil. CZK, musím řešit otázku DPH, či nikoliv?
Poskytujete-li daňové/účetní poradenství, bylo by možné Vás nějak kontaktovat? Děkuji Vám
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
16. 11. 2016 20:14:59
Dobrý večer, sami sobě si pronajímat nemovitost do podnikání nemůžete, pronájem někomu jinému pochopitelně lze.
Hlášení závadného obsahu

Marta Franzová
16. 11. 2016 11:29:43
Dobrý den, jsme s manželem osvč a vlastníme nemovitost ve které podnikáme. Před 5lety jsme ji vyřadili z majetku. Můžeme si na základě smlouvy pronajímat za nějakou částku nemovitost? Tj 15% daň -30% paušálu. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
14. 11. 2016 19:44:49
Dobrý večer, pokud plyne příjem z pronájmu ze SJM, můžete se rozhodnout, kdo bude tento příjem zdaňovat. Ve Vašem případě by bylo vhodné tak učinit na manželku, protože by si k těmto příjmům vedle 30% paušálu mohla i uplatnit základní slevu na dani 24.840 Kč, kterou Vy jistě využíváte k příjmům z podnikání.
Hlášení závadného obsahu

Baštán
14. 11. 2016 13:51:41
Pořídili jsme s manželkou družstevní byt, který dál podnajímáme. Manželka je důchodkyně a já jsem důchodce a zároveň OSVČ. Jak danit příjem z podnájmu. Já uplatňuji příjmy paušálem 40%.
Děkuji.
Baštán
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
1. 11. 2016 23:07:57
Dobrý večer,pokud máte s nájemci uzavřenou podnájemní smlouvu, pak Vaše příjmy jsou příjmy z pronájmu podle § 9, konstrukci procentuálního nájemného u majitele nemovitosti ve vztahu k podnájemníkům nerozumím, vždy se musí vycházet ze smlouvy a z faktického stavu.
Hlášení závadného obsahu

Martin
1. 11. 2016 12:21:44
Dobrý den, nejprve musím pochválit za velmi přínosný článek poskytující plnohodnotné shrnutí problematiky. Osobně jsem nikde jinde nenašel. Děkuji Vám. Rád bych se přesto zeptal, z důvodů mé neznalosti, na následující příklad. Od majitele nemovitosti mám v podnájmu nemovitost, kterou dále podpronajímám a to za nájemné, které je v nájemní smlouvě mezi majitelem nemovitosti uvedeno procentuelně, např 10% z přijatého nájemného od mých nájemníků. Lze tedy tento příjem z podpronájmů resp. provizi za zajištění nájmů považovat za § 9 nebo již § 7 ?
Děkuji Vám
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
29. 9. 2016 20:03:39
Dobrý večer, jako OSVČ budete plátcem DPH na všechny činnosti, ale nájem je prvotně osvobozen od DPH, měla byste jej však do přiznání uvádět a krátit i případné společné náklady na obě činnosti, byť ve zde popisovaném případě zřejmě žádné nebudou.
Hlášení závadného obsahu

praha2014
28. 9. 2016 7:46:31
Jsem OSVČ s více živnostmi, kde mám roční obrat do 1 mil. Kč, zrušila jsem tedy registraci k plátcovství DPH. Daň z příjmů zde hradím podle §7. Souběžně s tímto podnikáním se mi ve větší míře rozjíždějí pronájmy, a to tak, že si v Praze pronajmu velký byt a ten podnajímám vysokoškolským studentům. Majiteli hradím nájemné bez DPH a podnájemníkům DPH také neúčtuji. Tuto činnost daním podle §9 daně z příjmů, tzn. jako soukromá osoba (s majitelem bytu mám smlouvu nájemní a se studenty smlouvu podnájemní). JE MOŽNÉ, ABYCH PŘI SOUČASNÉM PODNIKÁNÍ NA ŽIVNOSTI (PROVÁDĚNÍ STAVEB) A SOUBĚŽNÉM PRONAJÍMÁNÍ A PODNAJÍMÁNÍ BYTŮ BYLA U ŽIVNOSTÍ PLÁTCEM DPH A U PRONÁJMŮ A PODNÁJMŮ NIKOLIV? Děkuji. PhDr. Helena Hofmannová
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
21. 6. 2016 14:12:55
Dobrý den, nejsem právníkem, takže nevím, zda lze převést povinnost platit fondy na někoho jiného, pro účely daní máte danit skutečně dosažený příjem. U výdajového paušálu máte zohledněno vše právě v tomto výdaji, proto se nedá dále fond oprav odečítat. U pronájmu více nemovitostí v SJM se zdaňuje u jednoho z manželů - viz " 9, odst. 2 zákona o daních z příjmů
Hlášení závadného obsahu

Lenka
20. 6. 2016 16:33:20
Dobrý den,
ráda bych znala váš nazor na účtování fondu oprav v nájmu (DR i OV vlastnictvi). Pronajímáme družstevní byt,kde součástí podnajemní smlouvy jsou i fondy oprav,odměna delegáta atd. Dle našeho právníka je v pořádku (děláme to tak),že máme v podnajemni smlouvě částku nájemného pro nás,zálohy na služby (ty vyuctovavame) a právě tyto fondy a poplatky,které kompletne přeposílám druzstvu,nemám tedy z toho žádný zisk(druzstvo mi je dá předpisem k úhradě,tedy jasný náklad pro mě ) . Dle právníka davame do přiznání pouze čistý zisk,od kterého odečteme 30%. Fondy vyuctovavame přes výměry družstva a jednou rocne pres celkove vyuctovani jako odvod). Pro družstvo jsou fondy oprav též příjem. Nyní po prostudování těchto stránek v tom nemám jasno. Dle právníka lze podle NOZ převést povinnost platit tyto fondy na podnajemce,pokud to tak je vysloveně ve smlouvě uvedeno. Má otázka tedy je,pokud je ve smlouvě uvedeno,ze nájemné je např. 3000kc,zuctovatelne zálohy x Kč a mimo to se najemce zavazuje platit fondy oprav 1500kc,o které je snizeny nájem,lze v tomto případě tedy brat jako prijem 3000kc a od toho odecist 30% paušál(vydaje jsou prece i opravy v bytě) a fondy se tam tim pádem neobjevují (mám je defacto vyuctovane jako odvod druzstvu)? Najemnikovi je přece jedno,zda platí 3000kc najemne a k tomu 1500kc fondy nebo najemne 4500kc,plati tak jako tak stejnou castku. Me jako pronajimateli to jedno není kvůli zaplaceni dane z částky,kterou vůbec nemám k dispozici,nebot ji celou preposlu družstvu. Z článku jsem pochopila,ze v případě uplatňování skutečných nákladů se fond oprav bere jako náklad automaticky a odečítá se od příjmů. Proč tomu tak není u paušálu a jde to tedy takto ve smlouvě oddelit?
Ještě jedna otázka,v případě pronájmu 2 bytů,oba v sjm,uplatňuje pouze jeden z manželů oba byty najednou nebo lze mit ja jeden byt na sve priznani a druhy byt manzel ve svem priznani. Děkuji Lenka
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
25. 5. 2016 22:37:42
Dobrý večer, smyslem diskuse není odpovídat na obsáhlé dotazy, ale pokusím se stručně: ad 1) zřejmě nekupujete družstevní byt, ale podíl v družstvu, který se odepisovat nedá a je možné jej použít jako výdaj jen při případném prodeji tohoto podílu; ad 2) splátky úvěru nemohou být daňovým výdajem, jen případné úroky; ad 3) výdaje lze uznat, slouží nepochybně pro zajištění budoucích zdanitelných příjmů.
Hlášení závadného obsahu

jara
25. 5. 2016 22:01:18
1) když koupim druzstevni za 1000000 Kc byt a pronajmu ho, mohu uplatnit odpisy? Anebo zaplacenych 1000000 Kc nemohu nijak uplatnit proti vynosum?

2) když vlastním byt (SVJ) a pronajmu ho, mohu jako naklady proti vynosum uplatnit všechny naklady, tedy platby do tzv. FO fondu oprav? I v pripade, kdy se z FO plati jakesi splátky uveru (uver si vzali za předchozího majitele bytu a ja to uz tak koupil)?

3) když pronajímam svůj byt (SVJ) od února do kvetna a od srpna do listopadu (v mezidobi v byte nikdo nebydli), tak opravnene naklady (platby do FO, na služby, pojisteni atp.) mohu uplatňovat i neobsazene mesice?
Hlášení závadného obsahu

MIchaela Martínková
22. 4. 2016 0:42:52
Dobrý večer, každý příjem z pronájmu podléhá zdanění. jako výdaj můžete uplatnit oprávněné výdaje, které se však nemusí shodovat s platbou do družstva (pokud by součástí platby např. byla splátka anuity úvěru, není toto považováno za výdaj, protože jde v podstatě o úhradu splátky úvěru).
Hlášení závadného obsahu

Lenka J.
21. 4. 2016 21:09:41
Dobrý den,když budu pronajímat družstevní byt jsme družstvo vlastníku a pronajmu ho třetí osobě a nájem budu mít vyšší než celkovou částku kterou platím v Sipu budu muset odvádět daň finančnímu uřadu nebo to platí pouze u butu v os.vlastnictví? Děkuji za radu.
Hlášení závadného obsahu

MIchaela Martínková
15. 4. 2016 13:25:29
Dobrý den pane Milane, nájem bez poskytování dalších služeb není živností a zdaňuje se v § 9 jako příjem z pronájmu, a to bez ohledu na skutečnost, zda je pronajímatel zaměstnaný, OSVČ či zcela bez příjmu. Jestli je příjem z pronájmu považován za kolidující příjem pro pobírání dávek v nezaměstnanosti, resp. zaevidování v evidenci uchazečů o zaměstnání, musíte zjistit přímo na úřadu práce, tímto se článek vůbec nezabývá.
Hlášení závadného obsahu

Milan
15. 4. 2016 12:33:03
Dobrý den. Jsem jako fyzická osoba, nepodnikající dlouhodobě nezaměstnaný (několik let) a jediným příjmem je příjem z pronájmu nemovitostí, jsem registrován na úřadu práce, který platí zdravotní pojištění. Postupuji správně? Nemusím přihlásit pronájem jako hlavní příjem a platit zdravotní a sociální pojištění? Zároveň jsem jednatelem vlastní s.r.o. která má mizivé příjmy a nevyplácí mi žádnou odměnu (příjmy nepokryjí ani vlastní náklady společnosti a dotuji ji ze svého)
Hlášení závadného obsahu

Eva Nezhybová
11. 4. 2016 10:39:05
Děkuji za odpověď. Jen jsem si našla, že příjem z pronájmu je již společné vlastnictví a také splacíme hypotéku na tento byt v manželství. Tak jsem si myslela, že by to šlo 😊
Hlášení závadného obsahu

MIchaela Martínková
11. 4. 2016 10:21:36
Dobrý den, pokud máte byt již ve společném jmění manželů, pak by mohl zdaňovat manžel. Pokud ale je stále jen ve Vašem výhradním vlastnictví (nabyla jste ho před svatbou a nerozšířili jste společné jmění), pak musíte pronájem zdaňovat jen Vy.
Hlášení závadného obsahu

Eva Nezhybová
11. 4. 2016 9:18:01
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat. Pokud jsem koupila za svobodna byt, na který stále splácím hypotéku. Teď jsem vdaná a byt pronajímám. Může si příjem z pronájmu danit manžel?
Hlášení závadného obsahu

MIchaela Martínková
3. 4. 2016 11:07:08
Dobrý den, souhlasím s Vaším názorem.
Hlášení závadného obsahu

Aranka Bergnerová
31. 3. 2016 11:39:44
Dobrý den, v roce 2016 nám bude (pravděpodobně bezúplatně) převeden družstevní byt do osobního vlastnictví. V zákoně jsem našla, že z odepisování je vyloučen majetek nabytý darováním, jehož nabytí bylo osvobozeno od daně z příjmů. Byt nenabudeme darem, ale bezúplatným převodem. Znamená to tedy, že byt po převodu do OV můžeme v případě zahájení pronájmu odepisovat z ceny dle odhadu? Děkuji. A.Bergnerová
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 3. 2016 5:41:19
Dobrý den, jste povinna podat daňové přiznání, pokud Vaše zdanitelné příjmy za rok přesáhly 15 tis. Kč a nejednalo se výhradně o příjmy ze zaměstnání, nebo příjmy zdaněné srážkovou daní. i k pronájmu máte možnost uplatnit slevu na dani.
Hlášení závadného obsahu

Lucie
21. 3. 2016 13:09:49
Dobrý den,
minulý rok jsme podepsala smlouvu a převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu a získala tak v rámci družstva vlastnická práva na jeden konkrétní byt (dům má 6 bytů a je nás 6 členů družstva) a tento byt já následně pronajímám 3. osobě. Existuje nějaký cenový limit nájemného na které se daňová povinnost nevztahuje nebo musím zdanit jakoukoliv částku plynoucí z nájemného?

Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
13. 3. 2016 16:40:43
Dobrý den, využití výdajových paušálů je Vaše právo, nikoli povinnost.
Hlášení závadného obsahu

Pavla Janů
11. 3. 2016 21:40:28
Dobrý den,
chtěla bych se Vás zeptat, zda je možné v daňovém přiznání pro příjem z podnájmu nevyužít paušální výdaje i přesto, že na bytě neproběhly v minulém roce žádné opravy. Dočetla jsem se totiž, že při použití paušálu není možné uplatnit daňové bonusy na děti (a to by pro mne bylo finančně nevýhodné). Děkuji za Vaši odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 3. 2016 11:55:05
Dobrý den, sice se nájem počítá do obratu pro účely DPH, ale pokud máte jen příjmy z pronájmu, plátcem DPH se nestanete ani z důvodu překročení limitu.
Hlášení závadného obsahu

Lucie
29. 2. 2016 13:14:03
Dobrý den, mám dotaz ohledně registrace DPH. Pronajímám nemovitosti /v nich jsou byty i nebyty/, nejsem plátce DPH ani podnikatel. Příjem z pronájmu je vyšší než 1 mil za 12 po sobě jdoucích měsíců. Jsem povinna se registrovat k DPH? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
21. 2. 2016 4:50:45
Z Vašeho popisu se zdá, že by se mohlo jednat o opravy, ale je nutné vždy zkoumat, jestli opravdu někde nedošlo k rozšíření vybavenosti či změně technických parametrů. Tento článek se však rozdílem mezi technickým zhodnocením a opravou nezabývá.
Hlášení závadného obsahu

Karel B
19. 2. 2016 10:15:53
Dobrý den,minulý rok jsem zakoupil byt za účelem jeho pronájmu.Ještě před započetím pronájmu jsem byt svépomocí opravil v poměrně velkém rozsahu (omítky,štuky,malby,plovoucí podlahy,dlažby, obklady,výměna sanity,kuchyňské linky a dveří).Jediné,co prováděla firma byla částečná výměna elektroinstalace. Vzhledem k tomu,že jsem neboural jádro a neprováděl žádné jiné zásadní stavební změny nebo úpravy,mám za to,že bych mohl celou tuto opravu,údržbu, zahrnout do přímých nákladů i když celková suma vynaložená na opravu daleko převyšuje částku 40.000,- Kč.Žádný z úkonů mi nepřipadá jako technické zhodnocení,alespoň co se týče výkladů pojmů rekonstrukce a modernizace.Nebo si to vysvětluji mylně? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
16. 2. 2016 14:21:29
Dobrý den, obecná lhůta, kdy nemůže finanční úřad vyměřit daň, končí 3 roky po uplynutí lhůty pro podání přiznání (tedy např. 1.4.2016 vyprší lhůta pro doměření daně 2012), ale je zde řada výjimek a prodloužení, např. u dodatečného přiznání podaného 1 rok před skončením lhůty pro doměření, v případě zahájené daňové kontroly či při uplatnění daňové ztráty.
Hlášení závadného obsahu

Novak
16. 2. 2016 13:45:25
Dobrý den, v přiznání vykazuji pouze příjmy dle par. 9, výdaje uplatňuji skutečné. Jak dlouho musím doklady uchovávat, a do kdy může přijít kontrola z FÚ? Resp. jaká je nejzazší lhůta pro kontrolu daně? Děkuji Novak.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
16. 2. 2016 2:05:20
Pokud stále uplatňujete odpisy v daňových výdajích, je stále nutné mít k dispozici relevantní důkazy o tom, jak byla pořizovací cena stanovena, což lze těžko bez prvotních dokladů.
Hlášení závadného obsahu

Odvárková
15. 2. 2016 23:34:47
Dobrý večer,
Jak dlouho musím archivovat doklady k technickému zhodnocení? Pronajímanou nemovitost odpisuji a techn.zhodnocení, které zvyšuje cenu nemovitosti archivuji už od r. 1994. Je to povinnost?
Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 2. 2016 11:50:32
Dobrý den, k daňovému přiznání nemusíte z důvodu zdanění příjmu dle § 9 přikládat žádné přílohy, jen musíte všechny dokumenty archivovat pro případnou kontrolu.
Hlášení závadného obsahu

Pavel
14. 2. 2016 20:14:35
Dobrý den, jsem zaměstnanec a pronajímám byt dle §9 poprvé podávám daňové přiznání za rok 2015 z příjmu z pronájmu. Jaké doklady musím k tomuto daňovému přiznání doložit FÚ mimo předepsané přílohy. Daňit budu skutečně vynaložené náklady na rekonstrukci bytu. Je nutné přiložit též nájemní smlouvu na FÚ? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
28. 1. 2016 17:20:50
nerozumím Vaší otázce, do jakého přiznání chcete byt zařadit. Byt v družstevním vlastnictví určitě nevlastníte, ale koupil jste zřejmě členský podíl v družstvu, které je majitelem onoho bytu. Pokud ho dále pronajímáte a máte příjem z pronájmu, o němž je článek u této diskuse, pak si jako výdaj můžete uplatnit buď 30% paušál nebo skutečné výdaje související s provozem bytu.
Hlášení závadného obsahu

Radim Baiger
28. 1. 2016 16:04:57
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat ohledně daňového přiznání.
Minulý rok jsem koupil družstevní byt na úvěr ze stavebního spoření. A chtěl jsem se tady zeptat jestli to mohl zahrnout do daňového přiznání nebo ne, případně co k tomu potřebuji. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
21. 12. 2015 23:11:25
Dobrý večer, hodnotu podílu v družstvu nemůžete uplatnit jako jednorázový výdaj, až při případném prodeji tohoto podílu, pokud by nebyl osvobozen. jako výdaj k podnájmu družstevního bytu můžete uplatnit běžné režijní výdaje na tento byt.
Hlášení závadného obsahu

buriantibor
21. 12. 2015 20:34:30
Dobrý den. Zakoupil jsem podíl v družstevním domě, mám v nájmu byt, který jsem hned dal do podnájmu. Vím, že nemohu odepisovat tento podíl v rámci DHM, ale domnívám se, že mohu částku na pořízení podílu uplatnit jako daňově uznatelný výdaj, včetně poplatků družstvu. Mám pravdu? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Jakub Kocman
21. 7. 2015 3:42:30
Dobrý den,
jsem vlastníkem RD. V RD jsou dvě bytové jednotky. Jednu chci pronajímat za paušální nájem,který zahrnuje platby za energie. V druhé bytové jednotce chci nadále bydlet a zároveň pronajímat tři pokoje,opět za paušální nájem,který zahrnuje energie. V případě,že budu uplatňovat paušální slevu 30% budou pro mě základem výše uvedené paušální nájmy? V případě,že budu uplatňovat odpočet formou skutečně vynaložených výdajů,mohu odečíst celkové náklady za energie za celý RD? Mění se něco na tomto typu daňového přiznání tím,že sám bydlím v bytové jednotce,kterou pronajímám? V případě,že bych chtěl stanovit nájem a zvlášť služby,jakým způsobem to mám provést,když je v domě pouze jeden plynoměr,vodoměr apod.? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
21. 6. 2015 20:38:10
Rozsah Vašich dotazů překračuje smysl diskuse pod článkem na uvedené téma, doporučuji se obrátit přímo na konkrétního poradce s tímto komplexním problémem.
Hlášení závadného obsahu

hanuska
20. 6. 2015 23:58:14
Dobry den, můj dotaz má několik částí.
Koupili jsme byt, který budeme pronajímat, a to každý pokoj zvlášť jednomu nájemci. Protože půjde o specifickou klientelu - duševně nemocní lidé, částečně samostatní lidé (spolupráce s charitou), chceme ubytování poskytnout na základě smlouvy o ubytování, protože potřebujeme dodržet v bytě určitá pravidla (ubytovací řád - hlídat návykové látky, šikanu, atp). Můžeme jako soukromé osoby uzavřít s našimi potenciálními nájemci smlouvu o ubytování? (Charita v rámci svých poskytovaných služeb klienty ubytovavala na dobu jednoho roku právě na smlouvu o ubytování (jeden klient měl jeden pokoj, ostatní společné prostory bytu ke společnému užívání). Jakým způsobem můžeme ošetřit, aby šlo o ubytovací služby a zároveň poskytovat ubytování na dlouhou dobu (prodlužovat smlouvu o ubytování)?
Ev jaké jiné podmínky je ještě nutno dodržet, zajistit? Předpokládám minimálně nutnost rozšíření živnost. listu o ubytovací služby...?
Pokud by stačilo jen toto - mohu příjmy za ubytování danit poušálem? (60% volná činnost ? tak jako u ostatních volných činností)? Zároveň se obávám - nevzniká mi povinnost odvodu DPH za ubytovací služby?
Dále - mohu legálně ve smlouvě o ubytování tuto ubytovací službu podmínit užíváním doprovodné služby, kterou poskytuje charita (doprovázení a pravidelná péče o klienty).

Jde o to, že klienti jsou sice částečně samostatní a funkční, nicméně potřebuji pravidelný dohled a režim (nákupy a vaření, užívání léků) - což právě umožňuje služba dodávaná charitou.
V praxi bychom to chtěli nastavit tak, abychom my pouze spravovali a zajišťovali chod bytu (úhrady plnění dodavatelům, inkasování plateb za ubytování) a charita doprovodné doprovázející služby... Vzhledem k našemu účelu (nemocná klientela) je realizace bydlení přes nájemní smlouvu velmi nevýhodná... Děkuji velmi za odpověď a Váš čas!
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
31. 5. 2015 14:36:51
Dobrý den, příjmy osvobozené od daně bez nároku na odpočet DPH, kam příjmy z pronájmu nemovitých věcí patří, nezakládají povinnou registraci k DPH, pokud jsou to opravdu jedinými příjmy daňového subjektu.
Hlášení závadného obsahu

Eva Jarunova
31. 5. 2015 13:40:53
Dobrý den, sro pronajímá byty v jednom nájemním domě. Tento je majetkem sro. Sro není plátce DPH. Jinou činnost sro nedělá. Pokud je příjem z pronájmu více než jeden milion za dvanáct měs. stane se sro plátcem DPH ? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
24. 3. 2015 11:57:46
dobrý den, jak jste popsal situaci, souhlasila bych s navrženým řešením, které jste popsal - tedy do, co je zabudované "volně", považovat za samostatným majetek, nikoli technické zhodnocení a při respektování limitů pro hranici odepisování
Hlášení závadného obsahu

Radek Kolesár
24. 3. 2015 11:52:41
Dobrý den, rád bych se zeptal zda jde uplatnit jako přímý výdaj (při pronájmmu bytu fyzickou osobou) pořízení vestavené lednice, mikrovlnné trouby, vestavné trouby, nebo je nutné zahrnout tyto spotřebiče do technického zhodnocení, které tak navýši vstupní cenu bytu. Spotrebiče nejsou pořizované spolu s kuchyňskou linkou, ale samostatně (s DPH 21%). Spotřebiče jsou uvedené do provozu pouhým zapojením šnůry do zástrčky a nejsou napojeny přímo na elektřinu svorkama, nebo na přívod vody, event. odpad.
Myčka, dřez, sporák, digestoř (tím, že je jsou napojeny přímo na el, příp. na rozvody vody, odpad) předpokládám zařadit do technického zhodnocení, ale u lednice, mikrovlnky, příp. sporáku táto podmínka není splněná. Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Radek Kolesár.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
21. 3. 2015 9:59:12
Dobrý den, pokud náklady na energie nájemci nezúčtováváte, tvoří Váš příjem celková výše příjmy z nájmu i služeb. Máte nárok na skutečně vynaložené výdaje (v roce 2014 zaplacené), rozdíl je daňový základ dle §9. k daňovému přiznání z tohoto titulu nemusíte přikládat nic.
Hlášení závadného obsahu

JanaV
20. 3. 2015 14:42:51
Dobrý den, loni od půlky ledna pronajímám byt, jak mám postupovat v daňovém přiznání? Nájemce mi platí 4500, náklady na energie jsou tak 3400, tj. čistý nájem cca 1100. Mám napsat do daňového přiznání paragraf 9 příjem 11x1100 nebo 12x1100 nebo počítat částku i s energiemi? Co musím k daňovému přiznání doložit? Nájemní smlouvu? Doklady o příchozích platbách? Děkuji za radu
Hlášení závadného obsahu

Jan Czerny
15. 2. 2015 2:45:17
Dobrý den, sám jsem nájemce bytu a kvůli dočasnému pobytu v cizině podnajímám byt se souhlasem majitele další osobě a to za cenu 1/3 mého vlastního nájmu. Mohu v tomto případě nájem, který dál platím, uplatnit jako náklad a požadovat tak slevu z daně(paušální nebo skutečnou)? Velmi Vám děkuji za vyjasnění.
Hlášení závadného obsahu

safkova
20. 12. 2014 13:56:08
Ajak pohlížíte na to, když se to snaží obcházet tím, že neplátci DPH dá místo Smlouvy o nájmu Smlouvu o uložení věcí,kdy může fakturovat DPH ,čímž se vyhne koeficientu při odpočtu DPH? A navíc si k tomu účtuje služby...je to v pořádku?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
19. 12. 2014 18:11:40
dobrý večer, je tomu skutečně tak.
Hlášení závadného obsahu

safkova
19. 12. 2014 12:34:10
Dobrý den, chci si jako osvč neplátce DPH pronajmout kancelář a slyšela jsem, že pronajímatel nesmí v Nájemní smlouvě neplátcům DPH účtovat DPH. Je to pravda?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
18. 11. 2014 20:42:24
Dobrý večer, Vaše dotazy překračují rámec diskuse nad tématem, doporučuji Vám obrátit se v konkrétním případě ně odborníka přímo, protože dotazů je mnoho a bez dalších souvislostí nelze odpovědět stručně, což má být předměte obecné diskuse.
Hlášení závadného obsahu

Barbora Macková
18. 11. 2014 11:35:24
Dobrý den,
vlastním dům, ve kterém sama bydlím a který také zároveň pronajímám (dům je rozdělen na samostatné jednotky, mám 2 nájemní smlouvy). Ráda bych si ujasnila, jak budu podávat daň z příjmu v tomto případě, abych na nic nezapomněla. Dům je zastavěn hypotékou, do přiznání budu uvádět zaplacené úroky z hypotéky a dále využiji pro náklady s pronajatými prostory 30% paušál.
1. Mám tento 30% paušál výdajů uplatnit u obou pronajímaných prostor (tj. z obou nájemních smluv)?
2. Mohu v tomto případě do přiznání zahrnout i odpisy nemovitosti?
3. První nájemní smlouva řeší poplatky za služny fixně (nelze je rozúčtovat). Zde do příjmu zahrnu celý nájem včetně těchto fixníxh poplatků za služby?
4. Druhá nájemní smlouva má část poplatků na služby fixních (nelze je rozúčtovat), ale elektřinu má zálohově (samosttaný elektroměr). Zde do příjmu zálohu na elektřinu nezahrnu?

Předem moc děkuji za rady a Váš čas.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
4. 11. 2014 12:23:03
od roku 2014 je nájem v zákoně o DPH definován v § 56a. DO obratu se započítávají jen osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně podle § 54 až §56 zákona.
Hlášení závadného obsahu

Antonín Suhrada
4. 11. 2014 12:13:05
Nájemné se nezapočítává do obratu, ani když je to hlavní a jediná činnost (ne příležitostná)?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
4. 11. 2014 11:21:00
hranice pro povinnou registraci k DPH je 1 mil. Kč za 12 měsíců po sobě jdoucích a bude zachována i pro rok 2015. Ovšem nájem je prvotně osvobozeným plněním bez nároku na odpočet daně a nezapočítává se tedy do obratu.
Hlášení závadného obsahu

Antonín Suhrada
3. 11. 2014 19:14:19
Dobrý den, pronajímám nemovitost, je to moje jediná činnost. Jsem povinen se zaregistrovat k dph pokud by moje roční příjmy před odečtením výdajů přesáhly 750 tis. ročně?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
7. 5. 2014 6:49:21
Dobrý den, předpokládala jsem, že na nemovitosti, kterou vyčleníte z obchodního majetku, máte nájemce-neplátce DPH, když neuplatňujete DPH. Ale máte pravdu, že u spotřeby energií ve Vašem případě je to opravdu možný postup i ten, který navrhujete.
Hlášení závadného obsahu

Pan Kar
6. 5. 2014 19:19:44
Dobrý den,
tento postup není reálný, neboť se jedná o nemovitost určenou k podnikání s vysokou spotřebou a při tomto postupu by si nájemce nemohl odečíst DPH na vstupu za energie. Koliduje původní záměr s nějakým konkrétním ustanovením zákona o DPH či účetnictví? Domnívám se, že se nejedná o "soukromou spotřebu", ale pouze o rozúčtování skutečné spotřeby energií mezi nájemníky.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 5. 2014 11:50:17
Dobrý den, ve Vašem případě bych spíše postupovala tak, že bych spotřebu na nemovitost vyřazenou z obch. majetku u OSVČ evidovala jako výdaj nesouvisející s podnikáním (tedy i krácení DPH na vstupu) a tuto část "soukromé" spotřeby bych předložila nájemci v nemovitosti mimo obchodní majetek k proplacení (samozřejmě i s příslušnou DPH, kterou jste si nemohl odečíst na vstupu).
Hlášení závadného obsahu

Pan Kar
6. 5. 2014 11:18:22
Dobry den,
vlastním dvě sousední nemovitosti, každá samostatně vedená, se samostatným par.č. Obě nemovitosti mají nicméně společný přívod medií (plyn, el., voda). Jednu nemovitost mám v podnikání (plátce DPH), druhou bych rád nyní vyjmul z obchodního majetku. Každá nemovitost má podružné měření medií. Nyní jsou media fakturována dodavateli na OSVČ. Lze po vyřazení jedné nemovitosti z obchodního majetku uplatnit následující řešení? Nájem za vyřazenou nemovitost bude nájemce hradit na základě předpisu dle smlouvy bez DPH fyzické osobě nepodnikající a služby (dodávka medií) mu budou fakturovány fyz. osobou podnikatelem dle skutečné spotřeby vč. DPH? U druhé nemovitosti zařazené v obchodním majetku by se nic nezmenilo oproti stávajícímu stavu, kdy je nájem i služby (myšleno dodávka medií) fakturováno vč. DPH. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 4. 2014 1:46:36
Dobrý večer pane Berane, do přiznání uvádíte jak příjem, tak výdaj a rozdíl je základ daně (dá se pojmout jako slovo zisk). Musíte rozdělit i příjem na složku holého podnájemného a složku na zúčtovací služby - to by mělo být ve smlouvě stanoveno. Vámi uváděná data toto nemají ve složce poplatku do družstva - tam jsou jednak poplatky za správu družstva (jsou výdajem k podnájmu), jednak zálohy na služby typu teplo, voda, popelnice (ty nejsou výdajem k podnájmu, protože jde o zúčtovací položky a vyjmou se tedy jak na straně příjmů, tak výdajů; stejně tak tomu bude u záloh na elektřinu a plyn, které platíte mimo družstvo). Musíte si nejprve rozdělit vše na obou stranách příjmů a výdajů a do DAP počítat jen to, co je skutečně příjmem z podnájmu a s tím souvisejícím výdajem (ten popř. můžete nahradit 30% paušálem).
Hlášení závadného obsahu

Karel Beran
14. 4. 2014 13:29:08
Ještě jednou děkuji za cenné rady. Jsem v těchto věcech úplný začátečník, omlouvám se tedy za svou neznalost a požádám ještě o další radu: Ten zisk znamená celkový příjem z podnájmu nebo čistý příjem ? Zkrátka jde o to, co platí podnájemci v plné výši, nebo z toho je nutné odečíst veškeré zálohy na služby, které stejně platím já osobně, stejně jako polatek družstvu ? Pokud mohu: Dejme tomu že podnájemníci platí 7000Kč/měs., z toho družstvu připadne 2500Kč/měs. a 2000Kč/měs. jde na zálohy za služby (el., plyn). Je můj zisk podle DAP 12x7000Kč nebo jen 12x2500Kč ? Znovu velmi děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
14. 4. 2014 10:05:18
Je možné, že máte celkové příjmy takové, že Vám výslednou daň stále pokrývá sleva na dani, popř. sleva na děti a odpočitatelné položky. Zkuste si přiznání vytvořit zde http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/propojeny-interaktivni-formular - to je oficiální interaktivní formulář finanční správy nebo využijte EPO aplikaci https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces;jsessionid=41E14F1B48D93FEEB7EB88F1DA9AF7B3.ajp13sqli1v.
Hlášení závadného obsahu

Karel Beran
14. 4. 2014 9:55:03
Moc děkuji za odpověď. Už se v tom, díky Vám, trochu orientuji, ale co jsem si zkusil vyplnit onu přílohu č.2 v příslušném formuláři DAP, výsledná částka v kolonce "zbývá doplatit" zůstala beze změny. To asi nebudu mít úplně v pořádku. Budu se tedy muset obrátit na odborníky, tohle už pro mne asi není. Vám ještě jednou mnohokrát děkuji a přeji hezký den.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
14. 4. 2014 7:16:08
Dobrý den pane Berane, musíte zdaňovat i podnájem jako příjem podle § 9 daně z příjmů. Můžete si k němu uplatnit buď 30% výdajový paušál nebo skutečné výdaje, za které se považují poplatky do družstva bez vyúčtovacích služeb (ty se ani do příjmu neuvádějí, proto se neuvádějí zálohy ani vyúčtování za ně).
Hlášení závadného obsahu

Karel Beran
13. 4. 2014 20:24:19
Dobrý den, podnajímám družstevní byt 1+1. Družstvo je vlastníkem, já jsem nájemce. Mám povinnost uvádět v daňovém přiznání i toto podnajímání, resp. příjmy z něho ? Jakým způsobem mám případně doložit, jaký je skutečný zisk oproti nákladům spojeným s užíváním bytu podnájemníky ? A jak je to s případným zahrnutím závěrečného vyúčtování přeplatků/nedoplatků do daňového přiznání ? Moc děkuji za odpovědi.
Hlášení závadného obsahu

novak
1. 4. 2014 10:35:25
dobrý den, bohužel to tak asi je, majetek nabytý bezúplatně, který byl osvobozen od daně darovací, nelze odepisovat. Zkoumala jsem i novelizované zákony, převod družstevního bytu je osvobozen od daně z příjmu dle nového paragrafu 4a ZDP, a opět vyloučen z odepisování. Nemáte prosím nápad, jak by to šlo odepisovat? Byt jsme pořídili za tržní hodnotu jako družstevní, tj. převod členských práv s právem nájmu bytu, a teď je náš, pronajímáme ho a nemůžeme ho odepisovat. Napadá mne jen prodej nemovitosti někomu a pak zpět, ale to je zatíženo daní z nabytých nemovitých věcí (tak nějak se to jmenuje). Za nápady děkuji. Novak
Hlášení závadného obsahu

kykros
31. 3. 2014 17:20:28
Podle mě nelze u nemovitosti/bytu, u něhož došlo došlo k bezúplatnému převodu bytu do osobního vlastnictví, uplatňovat daňové odpisy viz §27 písm j) ZDP. (Převod je osovobozen dle §4a písm. g) ZDP
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
25. 3. 2014 16:21:35
Dobrý den, odepisovat můžete majetek, který máte ve svém vlastnictví, tzn. až po převodu do osobního vlastnictví, kde se také začne odepisovat - dříve se nejednalo o majetek ve vlastnictví, prvním rokem odepisování může být až první rok vlastnictví.
Hlášení závadného obsahu

Novak
24. 3. 2014 17:25:20
dobrý den, pořídili jsme s manželem družstevní byt, který jsme začali podnajímat, a to před 4 lety. Výdaje jsme uplatňovali paušálem. V loňském roce došlo k bezúplatnému převodu bytu do osobního vlastnictví, nechali jsme si zpracovat posudek znalce pro stanovení vyhláškové ceny bytu k datu zahájení pronájmu a uplatnili do daňových výdajů odpisy, přičemž jako první rok odpisování byl stanoven rok zahájení podnájmu. Je to tak v pořádku? Doufám, že jsem to popsala srozumitelně, jedná se hlavně o to, zda byt převedený z družstevního do osobního vlastnictví mohu odepisovat?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
19. 3. 2014 13:42:20
Pokud tedy máte potvrzení, že je to Váš příjem z pronájmu (byť o tom právně pochybuji, když nemáte byt v osobním vlastnictví), je opravdu cesta zdanit vše jako příjem z pronájmu a k tomu využít 30% paušál.
Hlášení závadného obsahu

jolis
19. 3. 2014 13:37:33
Dobrý den, moc děkuji za odpověď. Družstvo mi přímo poslalo papír o příjmu ke zdanění. Příjmy mám ze zaměstnání + z DPP od jiného zaměstnavatele, tudíž musím podat daňové přiznání. Mám tedy tento výnos z pronájmu zahrnout do příjmů z pronájmu oproti paušálnímu výdaji? Moc děkuji za Váš čas.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
19. 3. 2014 11:28:55
Dobrý den, příjem z pronájmu družstevního majetku je především příjem družstva, které má zdanění vypořádat. Nevím, na základě jakého titulu Vám peníze následně posílá. Pokud ale nemáte povinnost podat daňové přiznání z jiného titulu, pak nemusíte přiznání podávat, pokud máte v souběhu se zaměstnáním příjmy nižší než 6000 Kč (pokud nemáte zaměstnání, je limit pro nepodávání daňového přiznání 15000 Kč pro rok 2013, když nemáte povinnost podat přiznání z jiných příjmů).
Hlášení závadného obsahu

jolis
18. 3. 2014 22:07:02
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, mám byt v družstevním vlastnictví a družstvo pronajímá jednu místnost ve sklepě a 1x za rok pošle výnos z pronájmu poměrnou částí všem družstevníkům. Jedná se o částku ve výši cca 300,- kč. Mám zahrnout tento příjem do příjmu z pronájmu? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
17. 3. 2014 11:58:11
K dotazu pana Plška: informace z finančního úřadu je mylná, odpisy v případě příjmů z pronájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů uplatnit můžete, hovoří o tom §9, odst. 3 a 6 zákona
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
17. 3. 2014 11:55:39
K dotazu pana Martina: pokud jste nemovitost nabyli darování před méně než 5 lety, je vstupní cenou cena stanovená ke dni nabytí podle zákona o oceňování majetku (měla se stát podkladem pro daňové přiznání k dani darovací) a pokud před více než 5 lety, pak je vstupní cenou tzv. reprodukční cena podle zákona o oceňování majetku při zahájení pronájmu. Vlastní práci zahrnout do výdajů bohužel nemůžete, ani sám se sebou uzavřít dohodu o provedení práce. Zkuste porovnat, zda by pro Vás nebylo výhodnější uplatňovat výdajové paušály.
Hlášení závadného obsahu

Milan Plšek
16. 3. 2014 22:35:28
Jsem starobní důchodce a kromě starobního důchodu mám jediný příjem za pronájem bytu v osobním vlastnictví. Z finančního úřadu jsem dostal informaci, že nemohu uplatnit odpisy na pronajatý byt, protože nemovitost není majetek firmy. Z čeho toto vyplývá, v zák. 586/1992 jsem nenašel. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

MArtin
16. 3. 2014 12:40:22
Dobry den, dostal jsem darem nemovitost ve spoluvlastnictvi s bratrem, kterou chceme jako nepodnikatele pronajimat. Mohu jeji hodnotu nejak odpisovat do nakladu, kdyz jsem na jeji ziskani nevynalozil zadny naklad? A dale, mohu do nakladu nejak promitnout vlastni praci pri sprave nemovitosti (uklid, vedeni ucetnictvi)? Jde napr. sam (jako vlastnik) se sebou (jako spravcem) uzavrit dohodu o provedeni prace? Dekuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 3. 2014 7:01:50
Dobrý den paní Fišerová, pokud Váš příjem z polí přesáhl částku 15.000 Kč za rok 2013, jste povinni (jeden z Vás) podat daňové přiznání a přiznat daň. Výdajový paušál 30 % použít můžete, tzn. zdaňujete 70 % částky z nájmu a to daní ve výši 15 %. Pokud jste oba byli starobní důchodci k 1.1.2013, nemůžete uplatnit základní slevu na poplatníka.
Hlášení závadného obsahu

Marta Fišerová
10. 3. 2014 21:26:19
Prosím o radu. Jsme starobní důchodci, našim příjmem je pouze nájem z polí(samozřejmě mimo důchodu), které jsou ve společném jmění manželů, uplatňujeme 30 %. Jsme povinni odvádět daň z příjmu z nájmu a od jaké výše příjmu? Děkuji Vám.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 2. 2014 14:11:47
Dobrý den paní Lukášová, způsob použití skutečných výdajů nebo výdajových paušálů můžete u příjmů z pronájmu měnit každoročně bez jakéhokoli omezení.
Hlášení závadného obsahu

N. Lukášová
26. 2. 2014 11:18:30
ještě prosím dotaz, když jsem do ted neuplatnovala paušál, ale skutečnost... můžu od tohoto DaP uplatnit paušál?Jedná se pouze o příjem z pronájmu
Hlášení závadného obsahu

N. Lukášová
26. 2. 2014 11:10:28
moc děkuji za objasnění.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
25. 2. 2014 21:25:12
Dobrý večer, výběr uplatnění skutečných výdajů či použití výdajového paušálu je na Vás. Za příjem se považuje hodnota nájmu, kde by měla být zakomponována i částka na fond oprav, protože to není zálohovaná vyúčtovávací služba. Naopak tam nemusíte dávat příjem ze záloh na služby, které pak nájemci vyúčtujete se skutečnými výdaji. Pokud ale používáte v příjmech formu paušálu na služby bez faktického vyúčtování podle skutečných výdajů, pak tam zahrnete i tento příjem, protože zde již nejde o zálohy na služby.
Hlášení závadného obsahu

N,. Lukášová
25. 2. 2014 11:48:58
dobrý den, pronajímám byt v OV. Mámnějaký zmatek vtom, jak dělat DAP k DPFO.... Do příjmů mám dát tedy jen čistý nájem, bez záloh na energie, fond oprav atd? a do výdajů paušál?. Do ted jsem dávala do příjmů vše, co jsem od nájemníka dostala a do výdajů vše, co jsem zase já vydala dál.... děkuji za odpověd
Hlášení závadného obsahu

Novak
12. 12. 2013 8:58:07
děkuji za odpověď. Novak
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 12. 2013 7:49:32
Dobrý den, příjmy z pronájmu ve společném jmění manželů se opravdu zdaňují souhrnně jen u jednoho z manželů pro více nemovitostí (zákon to nijak podrobně nerozebírá, ale v pokynu č GFŘ-D-6 je vše popsáno jasně). V tomto případě se postupuje obdobně jako u podnikání - pokud máte na jedné činnosti nižší ziskovost, u té s vyšším ziskem nemůžete uplatnit výdajový paušál jen pro tuto činnost. Výběr pak je tedy buď uplatnit skutečné výdaje na všechny příjmy, čímž se ziskovost zprůměruje, nebo použít výdajový paušál na celé příjmy (pokud by byl výpočet výhodnější, což však ve Vašem případě asi nepřichází v úvahu). Řešením by bylo vyčlenit nemovitosti, které nemají takové výdaje, ze společného jmění manželů, a zdaňovat je tedy jen u přímého vlastníka s použitím paušálu, druhý manžel by zdaňoval ostatní nemovitosti ve společném jmění manželů se skutečnými výdaji. Argumentace s tvrdostí zákona nepomůže, protože na příjmy ze společného zdanění se pohlíží, jakoby je dosáhla jedna osoba, proto není nutné rozdělovat na polovinu, ale na druhou stranu ani možné rozdělova na ty se skutečnými výdaji a paušály.
Hlášení závadného obsahu

Novak
11. 12. 2013 12:58:13
dobrý den, máme s manželem v SJM několik bytů, které pronajímáme. Ani on ani já nemáme žádné další příjmy. Větší část bytů je v osobním vlastnictví, u příjmu z těchto bytů uplatnujeme skutečné náklady, hlavně odpisy, protože tvoří až 80% příjmů. Ale další byty jsou v družstevním vlastnictví, kde není možno vytvářet odpisy, protože byty jsou ve vlastnictví družstva. Měla jsem v úmyslu rozdělit příjmy z pronájmu, které by danil manžel a u kterých by uplatnil skutečné výdaje včetně odpisů a dále na příjmy z podnájmu, u kterých bych ve svém daňovém přiznání uplatnila já paušál. Ale teď jsem se dočetla, že příjmy podle par.9 může danit jen jeden z manželů. U nás se jedná o veliké objemy, je to naše hlavní činnost, která nás živí, oba. Je tedy možné příjmy z pronájmu a příjmy z podnájmu rozdělit mezi dva manžele? Nebo jak přistoupit k příjmům z podnájmu, když nemohu uplatnit odpisy, a skutečné skutečné náklady jsou zanedbatelné? Nedá se argumentovat zamezením tvrdosti zákona? Děkuji mnohokrát za odpověď. Novak J.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
18. 11. 2013 8:05:31
Dobrý den paní Brázdová, k příjmům z pronájmu můžete uplatnit výdajový paušál ve výši 30 % z dosažených příjmů, což ve Vašem případě bude nejlepší varianta uplatnění výdajů.
Hlášení závadného obsahu

Miloslava Brázdová
16. 11. 2013 20:34:28
Prosím o informaci.Když bych vzala do podnájmu známou osobu do mého bytu v OV.Podnájemnice by užívala jeden pokoj vybavený mým zařízením, dále vybavení kuchyně a koupelny, včetně lednice a pračky.Zůstal by jeden elektroměr a jeden plynoměr.Náklady na ÚT, teplou i studenou vodu by také nešlo rozpočítat.Co tedy lze odečíst z příjmu za 3-4 měsíční podnájem? Nějaký paušál? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
24. 6. 2013 11:56:04
Dobrý den, Vaše uvažování je správné - příjmy za služby se neuvádějí do žádných příjmů v daňovém přiznání, stejně jako nejde použít přefakturovávané výdaje jako daňově uznatelné. To, že nájemce není plátce DPH, nehraje žádnou roli - jedná se o daň z příjmů. Pokud jako pronajímatel jste plátce DPH, doporučuji u těchto služeb nenárokovat DPH na vstupu, čímž nemáte ani povinnost uvádět DPH na výstupu u takto přefakturovávaných služeb.
Hlášení závadného obsahu

Mila_da
24. 6. 2013 10:46:38
Ještě bych ráda dodala, že nájemce není plátce DPH a jedná se o proplacení faktur jen za první dva měsíce, protože všechny služby ještě nestihli převést na nájemce.
Hlášení závadného obsahu

Mila_da
24. 6. 2013 10:40:40
Moc vám děkuji za odpověď. A ještě bych se zeptala, jestli jsem pochopila z článku správně, že když bude žádat o proplacení faktur na služby, pak ten příjem nebude nikde uvádět? V daňovém přiznání uvede jen příjem z nájmu.
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
20. 6. 2013 12:35:06
Dobrý den paní Vondráčková, předně je nutné, aby v nájemní smlouvě bylo ujednáno, jaké služby má plně hradit nájemce, popř. zda budou hrazeny nějaké zálohy. Pokud toto bude ujednáno, pak není nutné vystavovat nějaké faktury od Vaší sestry směrem k nájemci - i když je to nejjednodušší cesta, jak uvést všechny údaje o platbě, rozsahu plnění apod. Ale v praxi postačí právě i kopie od služeb s úvodním dopisem, kde pronajímatel žádá o proplacení přiložených dokumentů na jeho bankovní účet. Ovšem nájemce z tohoto nebude mít možnost uplatnit DPH, pokud by byl plátcem - proto se někdy s ohledem na toto ustanovení převádějí služby přímo na nájemce, který pak má přímý vztah s dodavateli.
Hlášení závadného obsahu

Milada Vondráčková
20. 6. 2013 11:17:47
Dobrý den, sestra pronajímá nebytové prostory - restauraci, ve které sama podnikala do dubna 2013, teď má živnost pozastavenou z důvodu mateřské. Je tedy nepodnikatel a výdaje bude uplatňovat procentem. Související služby jsou vystavovány na její jméno, jak si je může dát do nákladů nájemce? Stačí kopie faktury a potrvzení o zaplacení, nebo musejí znít na jméno nájemce? Děkuji za odpověď a váš čas.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Od příštího roku by měl fungovat tzv. stravenkový paušál

8. 7. 2020 | Poslanci projednávají daňový balíček, který mimo jiné přináší stravenkový paušál. Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování přímo v peněžní formě. Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnanci bude i nadále osvobozen od daní i pojistných.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Sleep Centrum
Prodejny zboží a eshop s postelemi a matracemi pro zdravý spánek.
www.sleepcentrum.cz

CASNET je firma s tradicí
CASNET to jsou kvalitní, vždy dostupné a spolehlivé služby v IT
www.casnet.cz

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,69 Kč
0,070 Kč
23,67 Kč
0,198 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 10.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru